Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om Søfartens Fællesråd

VI FREDERIK DEN NIENDE, af Guds Nåde Konge til Danmark, de Venders og Goters, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1. Søfartens Fælledsråd er rådgivende for handelsministeren i spørgsmål vedrørende forhyringsvirksomheden samt i sådanne spørgsmål angående de søfarendes sociale forhold eller andre forhold af fælleds interesser for redere og søfarende, som ikke efter lovgivningen behandles af andre særlige organer.

Stk. 2. Fælledsrådet kan af egen drift optage spørgsmål som nævnt i stk.1 til behandling og afgive indstilling herom til handelsministeren.

§ 2. Søfartens Fælledsråd består af 12 medlemmer. Formanden og et af de andre medlemmer beskikkes af handelsministeren, 5 medlemmer vælges af redernes organisationer og 5 af organisationer for søfarende.

Stk. 2. Fælledsrådets forretningsorden fastsættes af ministeren. Det bestemmes heri, hvilke organisationer der kan vælge medlemmer til rådet. Mindst en af de søfarendes repræsentanter skal dog vælges af en landsorganisation af skibsførere.

§ 3. Tidspunktet for lovens ikrafttræden fastsættes af handelsministeren.

Stk. 2. Bestemmelsen i § 5 i lov nr. 76 af 31. marts 1937 om forhyring og mønstring af skibsmandskab ophæves.

§ 4. Loven gælder ikke for Færøerne.

Givet på Christiansborg slot, den 15. marts 1967.

Under Vor Kongelige Hånd og Segl.

FREDERIK R.

/Tyge Dahlgaard.

Officielle noter

Ingen