Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om forsikringsvirksomhed (Filialer af udenlandske selskaber m.v.) (* 1)

(Filialdirektivet)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om forsikringsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 726 af 31. oktober 1990, som ændret senest ved lov nr. 826 af 18. december 1991, foretages følgende ændringer:

1. I § 7, 1. pkt., ændres »§ 6, stk. 1,» til: »§§ 6, stk. 1, og 6 a, stk. 1,».

2. I § 98, stk. 2, indsættes efter »§ 246«: »eller § 246 a«.

  • 1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv nr. 89/666/EØF, EF-tidende 1989 L 395 s. 36.

3. § 99 affattes således:

» § 99. Efter at valg eller udnævnelse af medlemmer af bestyrelse eller direktion er bekendtgjort i overensstemmelse med § 246 eller § 246 a, kan mangler ved valget eller udnævnelsen ikke påberåbes over for tredjemand, medmindre selskabet godtgør, at denne kendte mangelen.«

4. § 161, stk. 2, affattes således:

» Stk. 2. Bestemmelserne finder tilsvarende anvendelse, såfremt et aktie- eller anpartsselskab, hvis formål alene er at drive virksomhed, der er omfattet af § 6 a, stk. 1, uden likvidation overdrager sine aktiver og passiver som helhed til et forsikringsselskab.«

5. § 211, stk. 1, affattes således:

»Et udenlandsk selskab hjemmehørende i en af De Europæiske Fællesskabers medlemsstater, der lovligt driver forsikringsvirksomhed i sit hjemland, og som ikke driver anden virksomhed, kan på de i denne lov eller i medfør heraf fastsatte betingelser af Finanstilsynet få tilladelse (koncession) til at drive tilsvarende virksomhed her i landet gennem en herværende forretningsafdeling (generalagentur).«

6. I § 211 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

» Stk. 2. Et udenlandsk selskab hjemmehørende uden for De Europæiske Fællesskabers medlemsstater, der lovligt driver forsikringsvirksomhed i sit hjemland, og som ikke driver anden virksomhed, kan på de i denne lov eller i medfør heraf fastsatte betingelser af Finanstilsynet få tilladelse (koncession) til at drive tilsvarende virksomhed her i landet gennem en herværende forretningsafdeling (generalagentur), hvis dette er hjemlet i international aftale, eller når industriministeren skønner, at der indrømmes danske selskaber tilsvarende ret i vedkommende land, eller i øvrigt giver tilladelse hertil.«

Stk. 2-4 bliver herefter stk. 3-5.

7. § 212, stk. 1, affattes således:

»Udenlandske selskaber, som driver forsikringsvirksomhed her i landet, skal i deres benævnelse og i de dokumenter, der nævnes i § 11, stk. 4, på tydelig måde angive selskabets navn, hjemland og egenskab af aktieselskab, gensidigt selskab eller lignende samt forretningsafdelingens hjemsted (hovedkontor) og det registreringsnummer, hvorunder forretningsafdelingen er indført i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Forretningsafdelingen skal herudover angive eventuelt register og registreringsnummer for selskabet i hjemlandet. Anføres selskabskapitalens størrelse på disse dokumenter, skal såvel den tegnede som den indbetalte selskabskapital anføres.«

8. I § 217, stk. 1, ændres »§ 211, stk. 3, nævnte anmeldelse« til: »§ 211, stk. 4, nævnte ansøgning«.

9. § 217, stk. 3, affattes således:

» Stk. 3. Den i § 211, stk. 4, nævnte anmeldelse skal angive

  • 1) selskabets navn, retlige form, hjemsted (hovedkontor) og postadresse samt eventuelt register og registreringsnummer for selskabet i hjemlandet,
  • 2) selskabets formål og omfanget af den koncession, der er udstedt af hjemlandets myndigheder, eller, hvis en sådan ikke kræves, hvilke forsikringsbrancher selskabet er berettiget til at drive i sit hjemland,
  • 3) vedtægternes dato,
  • 4) selskabskapitalens størrelse,
  • 5) hvor meget af selskabskapitalen der er indbetalt, og hvornår et eventuelt restbeløb kan fordres indbetalt,
  • 6) forretningsafdelingens navn, hjemsted, postadresse og formål,
  • 7) omfanget af den ansøgte koncession,
  • 8) generalagentens og eventuelle prokuristers fulde navn, stilling og bopæl, og
  • 9) hvem der har ret til at tegne forretningsafdelingen.«

10. § 221, stk. 2, affattes således:

» Stk. 2. Har myndighederne i selskabets hjemland, efter at forretningsafdelingen har påbegyndt sin virksomhed her i landet, fremsat nogen bemærkning mod den måde, hvorpå virksomheden drives, eller er selskabet kommet under konkurs, tvangsakkord eller tilsvarende ordning, eller træder det i likvidation, skal generalagenten straks skriftligt underrette Finanstilsynet derom. Disse forhold skal endvidere oplyses som en tilføjelse til selskabets navn.«

11. I § 260, stk. 1, indsættes efter »§ 220, stk. 1,»: »§ 221, stk. 2,».

12. I § 261 ændres »§ 260, stk. 1 og 2,» til: »§ 260, stk. 1-3,».

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. marts 1992.

Stk. 2. Forretningsafdelinger (generalagenturer) af udenlandske selskaber, der er registreret ved lovens ikrafttræden, skal senest den 1. januar 1993 til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen anmelde de ændringer, der er nødvendige for, at de registrerede forhold er i overensstemmelse med forskrifterne i denne lov. Forretningsafdelinger (generalagenturer), der ikke er registreret, men anmeldt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen før lovens ikrafttræden, skal inden registrering bringe de anmeldte forhold i overensstemmelse med lovens krav.

Givet på Christiansborg Slot, den 26. februar 1992

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Anne Birgitte Lundholt

Officielle noter

(* 1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv

nr. 89/666/EØF, EF-Tidende 1989 L 395, side 36