Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Lov om brugsmodeller m.v.

(Brugsmodelloven)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


Kapitel 1

Almindelige bestemmelser

§ 1. Enhver frembringelse, som kan udnyttes industrielt, og som indebærer en løsning på et teknisk problem, kan efter ansøgning i overensstemmelse med denne lov registreres som brugsmodel.

Stk. 2. Den, der har frembragt en brugsmodel, eller den, til hvem frembringerens ret er overgået, opnår ved registrering eneret til at udnytte den erhvervsmæssigt.

§ 2. Frembringelser registreres ikke som brugsmodeller, hvis de vedrører

 • 1) et af de forhold, der er nævnt i patentlovens § 1, stk. 2-4,
 • 2) planter eller dyr,
 • 3) krigsmateriel eller
 • 4) fremgangsmåder, jf. dog § 47.

Stk. 2. Industriministeren fastsætter efter forhandling med forsvarsministeren og justitsministeren regler om, hvad der i denne lov skal forstås ved krigsmateriel.

§ 3. Frembringelsen skal være ny i forhold til, hvad der var kendt før ansøgningens indleveringsdag, og den skal tydeligt adskille sig derfra.

Stk. 2. Som kendt anses alt, hvad der er blevet almindeligt tilgængeligt gennem skrift, foredrag, udstilling, udbud, udnyttelse, ved afbildning eller på anden måde. Ligeledes anses indholdet i en patentansøgning eller en brugsmodelansøgning, der er indleveret med gyldighed for Danmark før brugsmodelansøgningens indleveringsdag, som kendt, hvis denne ansøgning bliver almindeligt tilgængelig for enhver. Kravet i stk. 1 om, at frembringelsen tydeligt skal adskille sig fra det kendte, gælder dog ikke i forhold til indholdet af sådanne ansøgninger.

Stk. 3. Patentlovens § 2, stk. 5, om undtagelser fra nyhedskravet finder tilsvarende anvendelse.

§ 4. Patentlovens § 3, stk. 1-3, om enerettens indhold, § 4 om forbenyttelsesret og § 5 om udnyttelsesret finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. Med hensyn til handlinger angående produkter, som er bragt i omsætning i en anden stat, som har ratificeret eller tiltrådt Aftale om EF-patenter, finder artikel 76 i EF-patentkonventionen anvendelse.

§ 5. Ansøgning om brugsmodelregistrering af en frembringelse, der tidligst 12 måneder før ansøgningsdagen er angivet i en ansøgning, som angår en brugsmodel eller et patent her i landet eller en brugsmodel, et patent eller et opfindercertifikat i et andet land, som er tilsluttet Pariserkonventionen af 20. marts 1883 om beskyttelse af industriel ejendomsret, skal i forhold til § 3, stk. 1 og 2, og § 4, stk. 1, for så vidt angår forbenyttelsesret på anmodning anses for indleveret samtidig med den tidligere ansøgning. Den samme ret til prioritet gælder, selv om den tidligere ansøgning om beskyttelse ikke hidrører fra et land, der er tilsluttet konventionen, når en tilsvarende prioritet fra en dansk brugsmodelansøgning indrømmes i det land, hvor den tidligere ansøgning blev indleveret, og lovgivningen i det pågældende land i hovedsagen stemmer overens med konventionen.

Stk. 2. Industriministeren fastsætter regler om retten til at gøre prioritet gældende efter stk. 1.

§ 6. Har ansøgeren tidligere indleveret en patentansøgning for Danmark, kan ansøgeren anvende patentansøgningen helt eller delvis som grundlag for en brugsmodelansøgning vedrørende samme frembringelse. Ansøgeren kan begære, at den indleveringsdag, der gælder for patentansøgningen, skal gælde for brugsmodelansøgningen. Er der anmodet om prioritet i patentansøgningen, jf. patentlovens § 6, gælder denne anmodning også for brugsmodelansøgningen.

Stk. 2. Industriministeren fastsætter regler om begæring efter stk. 1.

Kapitel 2

Brugsmodelansøgninger og deres behandling m.v.

§ 7. Patentmyndigheden her i landet er Patentdirektoratet og Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret). Ved patentmyndigheden forstås i denne lov patentmyndigheden her i landet, medmindre andet er angivet.

Stk. 2. Ansøgning om registrering af en brugsmodel indleveres skriftligt til Patentdirektoratet, som er registreringsmyndighed. Ansøgningen skal indeholde en angivelse af, hvad der ønskes beskyttet. For ansøgningen skal der betales et gebyr.

Stk. 3. I ansøgningen skal frembringelsen være så tydeligt beskrevet eller vist, at en fagmand på grundlag heraf kan udøve den.

Stk. 4. Industriministeren fastsætter regler om form og indhold for ansøgning om registrering og om ansøgningens behandling.

§ 8. Vedrører ansøgningen en frembringelse af et produkt fremstillet ved en mikrobiologisk fremgangsmåde, finder patentlovens § 8, stk. 2, 4. pkt., om beskrivelse og § 8 a om deponering af kulturer af mikroorganismer tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. Er en kultur af en mikroorganisme deponeret i henhold til patentlovens § 8 a, jf. stk. 1, har enhver ret til at få udleveret en prøve af kulturen, når akterne bliver tilgængelige i henhold til § 16. Patentlovens § 22, stk. 6-8, om udlevering af en prøve finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Industriministeren fastsætter regler om deponering og udlevering efter stk. 1 og 2.

§ 9. I samme ansøgning må ikke søges brugsmodelregistrering af to eller flere af hinanden uafhængige frembringelser.

§ 10. Søges brugsmodelregistrering af en frembringelse, som fremgår af en af ansøgeren tidligere indleveret brugsmodelansøgning, der ikke er endeligt afgjort af patentmyndigheden, skal den senere ansøgning på ansøgerens begæring anses som indleveret på det tidspunkt, da de akter, hvoraf frembringelsen fremgår, indkom til patentmyndigheden. Industriministeren fastsætter de nærmere regler herfor.

§ 11. En ansøgning om brugsmodelregistrering må ikke ændres således, at brugsmodelregistrering søges på noget, som ikke fremgik af ansøgningen, da denne blev indleveret.

§ 12. Patentdirektoratet påser, at ansøgningen opfylder betingelserne i §§ 1, 2, 9 og 11.

Stk. 2. Ansøgeren kan anmode om, at Patentdirektoratet tillige påser, at betingelserne i § 3 er opfyldt. Med anmodningen skal der følge et gebyr.

§ 13. Finder patentmyndigheden, at ansøgningen ikke er forskriftsmæssig, skal ansøgeren underrettes herom og opfordres til inden en frist at udtale sig eller berigtige ansøgningen.

Stk. 2. Ansøgningen henlægges, hvis ansøgeren undlader at udtale sig eller at træffe foranstaltninger til berigtigelse af ansøgningen inden fristens udløb. Underretning af ansøgeren efter stk. 1 skal indeholde oplysning herom.

Stk. 3. Behandlingen af ansøgningen genoptages, hvis ansøgeren inden 2 måneder efter udløbet af den fastsatte frist udtaler sig eller træffer foranstaltninger til berigtigelse af ansøgningen og betaler et genoptagelsesgebyr.

Stk. 4. Bestemmelserne i stk. 1-3 finder tilsvarende anvendelse, når anmodning er fremsat i henhold til § 12, stk. 2.

§ 14. Er ansøgningen fundet i overensstemmelse med forskrifterne, registreres frembringelsen. Meddelelse om brugsmodelregistreringen offentliggøres af Patentdirektoratet.

Stk. 2. Finder patentmyndigheden noget til hinder for at imødekomme ansøgningen, og har ansøgeren haft lejlighed til at udtale sig om hindringen, skal ansøgningen afslås, medmindre patentmyndigheden finder grund til på ny at give ansøgeren opfordring efter § 13.

§ 15. Påstår eller godtgør nogen over for patentmyndigheden, at den pågældende og ikke ansøgeren er berettiget til frembringelsen, finder patentlovens §§ 17 og 18 tilsvarende anvendelse.

§ 16. Fra og med den dag, da frembringelsen registreres, skal akterne i ansøgningen holdes tilgængelige for enhver. På begæring af ansøgeren kan registrering af frembringelsen udsættes i indtil 15 måneder fra ansøgningsdagen eller, hvis der er anmodet om prioritet, fra prioritetsdagen, jf. § 5.

Stk. 2. Når 15 måneder er forløbet fra ansøgningsdagen eller, hvis der er begæret prioritet, fra prioritetsdagen, skal akterne, selv om frembringelsen ikke er registreret, holdes tilgængelige for enhver.

Stk. 3. På anmodning af ansøgeren skal sagens akter gøres tilgængelige tidligere end foreskrevet i stk. 1 og 2.

Stk. 4. Indeholder et dokument forretningshemmeligheder, der ikke angår frembringelsen, finder patentlovens § 22, stk. 5, tilsvarende anvendelse.

Kapitel 3

International brugsmodelansøgning

§ 17. Ved international brugsmodelansøgning forstås en ansøgning i henhold til den i Washington den 19. juni 1970 indgåede Patentsamarbejdstraktat.

Stk. 2. International brugsmodelansøgning indleveres til en patentmyndighed eller international organisation, som i henhold til traktaten og gennemførelsesforskrifterne er berettiget til at modtage sådan ansøgning (modtagende myndighed). Til patentmyndigheden her i landet kan en international brugsmodelansøgning indleveres i overensstemmelse med regler, der fastsættes af industriministeren. Ansøgeren skal til patentmyndigheden betale det for ansøgningen fastsatte gebyr.

Stk. 3. Bestemmelserne i §§ 18-25 finder anvendelse på internationale brugsmodelansøgninger, som omfatter Danmark.

§ 18. En international brugsmodelansøgning, for hvilken den modtagende myndighed har fastsat international indleveringsdag, har samme virkning som en her i landet den pågældende dag indleveret brugsmodelansøgning. Bestemmelsen i § 3, stk. 2, 2. pkt., finder dog kun anvendelse, såfremt ansøgningen er videreført i henhold til § 20.

§ 19. En international brugsmodelansøgning skal anses for tilbagetaget for så vidt angår Danmark i de tilfælde, som omhandles i traktatens artikel 24, stk. 1, (i) og (ii).

§ 20. Patentlovens § 31 om videreførelse af en international ansøgning for Danmark finder tilsvarende anvendelse, dog således at fristerne i patentlovens § 31, stk. 1 og stk. 2, sidste led, for internationale brugsmodelansøgninger er henholdsvis 22 og 32 måneder.

§ 21. Tilbagetager ansøgeren en begæring om international forberedende registrerbarhedsprøvning eller en erklæring om, at ansøgeren agter at anvende resultatet af denne prøvning ved ansøgning om brugsmodelregistrering for Danmark, finder patentlovens § 32 tilsvarende anvendelse med de fristændringer, som følger af § 20.

§ 22. Når en international brugsmodelansøgning er videreført i henhold til § 20, finder bestemmelserne i kapitel 1 og 2 samt § 37, stk. 1, 2, 4 og 5, anvendelse på ansøgningen og dens behandling med de afvigelser, der er fastsat i nærværende paragraf og i §§ 23 og 24. Ansøgningen må kun efter ansøgerens begæring optages til behandling forinden udløbet af de frister, som gælder i henhold til § 20.

Stk. 2. Bestemmelserne i § 16, stk. 2 og 3, finder anvendelse, allerede inden ansøgningen er videreført, når ansøgeren har opfyldt sin forpligtelse i henhold til § 20 til at indlevere en oversættelse af ansøgningen, eller hvis ansøgningen er affattet på dansk, når ansøgeren har indleveret en genpart af den til patentmyndigheden.

Stk. 3. Ved anvendelsen af § 31, jf. patentlovens § 48, samt §§ 38 og 42 anses en international brugsmodelansøgning at være gjort tilgængelig for enhver, når den er tilgængelig i henhold til stk. 2.

Stk. 4. Opfylder brugsmodelansøgningen traktatens krav med hensyn til form og indhold, skal den godkendes i så henseende.

§ 23. Patentlovens § 34 om meddelelse af eller afslag på patent, § 35 om meddelelse og offentliggørelse og § 37 om tilbagetagelse og manglende international forberedende registrerbarhedsprøvning finder tilsvarende anvendelse.

§ 24. Har en del af en international brugsmodelansøgning ikke været genstand for international nyhedsundersøgelse eller international forberedende registrerbarhedsprøvning, fordi ansøgningen er blevet anset for at omfatte to eller flere af hinanden uafhængige frembringelser, og har ansøgeren ikke inden for den fastsatte frist betalt tillægsgebyr i henhold til traktaten, skal patentmyndigheden undersøge, om bedømmelsen var rigtig. Findes dette at være tilfældet, skal den pågældende del af ansøgningen anses for tilbagetaget hos patentmyndigheden, medmindre ansøgeren betaler det fastsatte gebyr inden 2 måneder efter, at patentmyndigheden har givet ansøgeren underretning om udfaldet af undersøgelsen. Finder patentmyndigheden, at bedømmelsen ikke var rigtig, skal den fortsætte behandlingen af ansøgningen i dens helhed.

Stk. 2. Ansøgeren kan påklage en afgørelse i henhold til stk. 1, hvorved det er antaget, at en brugsmodelansøgning omfatter to eller flere af hinanden uafhængige frembringelser. Bestemmelserne i § 37 finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Stadfæstes direktoratets afgørelse, regnes fristen for betaling af gebyr i henhold til stk. 1 fra den dag, da endelig afgørelse foreligger.

§ 25. Patentlovens § 38, stk. 1 og 2, om patentmyndighedens efterprøvelse af rigtigheden af en modtagende myndigheds afgørelse eller en afgørelse fra Det Internationale Bureau finder tilsvarende anvendelse for brugsmodelansøgninger.

Stk. 2. Finder patentmyndigheden, at den modtagende myndigheds eller Det Internationale Bureaus afgørelse er urigtig, skal patentmyndigheden behandle ansøgningen i henhold til kapitel 1 og 2 samt § 37, stk. 1, 2, 4 og 5. Hvis international indleveringsdag ikke er fastsat af den modtagende myndighed, skal ansøgningen anses for indleveret den dag, som patentmyndigheden finder burde have været fastsat som international indleveringsdag. Opfylder ansøgningen traktatens krav med hensyn til form og indhold, skal den godkendes i så henseende.

Stk. 3. Bestemmelsen i § 3, stk. 2, 2. pkt., finder anvendelse for ansøgninger, som er optaget til behandling i henhold til stk. 2, hvis ansøgningen bliver almindeligt tilgængelig i henhold til § 16.

Kapitel 4

Konvertering af europæisk patentansøgning

§ 26. Patentlovens § 88 om konvertering af en europæisk patentansøgning til en dansk patentansøgning finder tilsvarende anvendelse på en europæisk patentansøgning, der konverteres til en dansk brugsmodelansøgning. Industriministeren fastsætter de nærmere regler herom.

Kapitel 5

Registreringens omfang og gyldighedstid

§ 27. Efter registrering må beskyttelsens omfang ikke udvides.

Stk. 2. Brugsmodelregistreringens beskyttelsesomfang bestemmes af brugsmodelkravene. Til forståelse af brugsmodelkravene kan vejledning hentes fra beskrivelsen og tegningen.

§ 28. Brugsmodelregistreringen gælder, indtil 3 år er forløbet fra den dag, ansøgning om registrering blev indleveret, og kan fornys for yderligere to perioder af henholdsvis 3 og 4 år mod betaling af de fastsatte gebyrer.

Stk. 2. Fornyelse af registreringen skal bekendtgøres.

Kapitel 6

Licens, overdragelse m.v.

§ 29. Hvis retten til en registreret brugsmodel overgår til en anden, eller hvis nogen opnår licens, herunder tvangslicens, indføres dette på anmodning i registeret. Er en registreret licens ophørt, skal licensen på anmodning slettes af registeret.

§ 30. Indehaveren af en registreret brugsmodel, hvis udnyttelse er afhængig af et patent eller en registreret brugsmodel, der tilhører en anden, kan opnå tvangslicens til udnyttelse af den opfindelse eller frembringelse, der er beskyttet ved dette patent eller denne brugsmodelregistrering, når det under hensyn til førstnævnte brugsmodels betydning eller af andre særlige grunde må anses for rimeligt.

Stk. 2. Indehaveren af det patent eller den registrerede brugsmodel, til hvis udnyttelse der er meddelt tvangslicens i medfør af bestemmelsen i stk. 1, kan opnå tvangslicens til udnyttelse af den anden registrerede brugsmodel, medmindre særlige hensyn taler herimod.

§ 31. Patentlovens §§ 45 og 47-49 om tvangslicens og § 50 om kompetence for Sø- og Handelsretten til at afgøre spørgsmål om meddelelse af tvangslicens finder tilsvarende anvendelse for brugsmodeller.

Kapitel 7

Registreringens ophør, administrativ prøvning m.v.

§ 32. En brugsmodelregistrering kan ved dom kendes ugyldig, hvis

 • 1) registreringen ikke er foretaget i overensstemmelse med §§ 1-3,
 • 2) registreringen angår en frembringelse, som ikke er så tydeligt beskrevet eller vist, at en fagmand på grundlag heraf kan udøve den,
 • 3) ansøgningen er ændret i strid med § 11 eller
 • 4) beskyttelsesomfanget er udvidet efter registreringen.

Stk. 2. Patentlovens § 52, stk. 2-4, finder tilsvarende anvendelse ved ugyldigkendelse af en brugsmodelregistrering efter stk. 1.

§ 33. Patentlovens § 53 om rettens overførelse af et patent til en anden og § 54 om afkald på patent finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. Bestemmelserne i EF-patentkonventionens artikel 75, stk. 1 og 2, om helt eller delvis ophør af et patent, der er udstedt af patentmyndigheden her i landet, finder tilsvarende anvendelse for brugsmodeller.

Stk. 3. Enhver kan begære patentmyndighedens afgørelse eller anlægge sag om helt eller delvis ophør af brugsmodelregistrering efter stk. 2. Med begæringen skal der følge et gebyr.

Stk. 4. Er der fremsat begæring efter stk. 3, finder §§ 35-37 tilsvarende anvendelse. Industriministeren fastsætter de nærmere regler herom.

§ 34. Når en brugsmodelregistrering har fundet sted, kan enhver over for patentmyndigheden fremsætte anmodning om hel eller delvis udslettelse af registreringen. Anmodningen kan alene begrundes med, at

 • 1) registreringen ikke er foretaget i overensstemmelse med §§ 1-3,
 • 2) registreringen angår en frembringelse, som ikke er så tydeligt beskrevet eller vist, at en fagmand på grundlag heraf kan udøve den,
 • 3) ansøgningen er ændret i strid med § 11 eller
 • 4) beskyttelsesomfanget er udvidet efter registreringen.

Stk. 2. En anmodning efter stk. 1 skal fremsættes skriftligt og være ledsaget af dokumentation i de tilfælde, hvor anmodningen begrundes med, at registreringen ikke er foretaget i overensstemmelse med § 3. Er anmodningen fremsat på grundlag af et af de øvrige forhold, som er nævnt i stk. 1, kan patentmyndigheden tillige forlange dokumentation for at tage stilling til anmodningen. Med en anmodning skal der følge et gebyr.

Stk. 3. Uanset stk. 2, 1. pkt., kan enhver mod betaling af et forhøjet gebyr uden nærmere dokumentation anmode Patentdirektoratet om at foretage en prøvning af, om betingelserne i § 3 er opfyldt.

§ 35. Er der fremsat anmodning efter § 34, skal brugsmodelindehaveren gøres bekendt hermed og have lejlighed til at udtale sig herom. Industriministeren fastsætter de nærmere regler herfor.

§ 36. Konstaterer patentmyndigheden efter indgivelse af anmodning i henhold til § 34, at der foreligger hindring for registrering, skal registreringen udslettes. Udslettelse af registreringen bekendtgøres af Patentdirektoratet, når afgørelsen er blevet endelig.

Stk. 2. Hvis intet er til hinder for, at brugsmodelregistreringen opretholdes i ændret form, beslutter patentmyndigheden at ændre registreringen, hvis brugsmodelindehaveren er enig i den ændrede formulering, som patentmyndigheden vil give brugsmodelregistreringen, og et gebyr for bekendtgørelse af meddelelse om ændring er betalt inden udløbet af den fastsatte frist.

Stk. 3. Hvis brugsmodelindehaveren ikke er enig i den ændrede formulering eller ikke betaler gebyret for bekendtgørelse om ændringen rettidigt, anses brugsmodelregistreringen for ophævet.

Stk. 4. Finder patentmyndigheden, at anmodningen ikke kan medføre hel eller delvis udslettelse, afslås anmodningen, og brugsmodelregistreringen opretholdes.

§ 37. Klage over Patentdirektoratets endelige afgørelse af en brugsmodelansøgning kan indgives til Patentankenævnet af ansøgeren. Det samme gælder brugsmodelindehaveren, når en brugsmodelregistrering udslettes helt eller delvis efter anmodning i henhold til § 34 eller ophæves i henhold til § 36, stk. 3. Opretholdes brugsmodelregistreringen i ændret eller uændret form trods anmodningen, kan afgørelsen påklages af den, der har fremsat anmodningen. Frafalder sidstnævnte sin klage, kan klagen alligevel prøves, når særlige grunde hertil foreligger.

Stk. 2. Klage efter stk. 1 indgives til Patentankenævnet senest 2 måneder efter, at Patentdirektoratet har givet den pågældende underretning om afgørelsen. Inden samme frist skal det for klagen fastsatte gebyr betales. Sker dette ikke, skal klagen afvises.

Stk. 3. På klager over Patentdirektoratets afgørelser efter § 29 finder stk. 2 tilsvarende anvendelse. Andre, der har interesse i den pågældende afgørelse, kan senest 2 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort, indgive tilsvarende klage.

Stk. 4. Patentankenævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 5. Afgørelser truffet af Patentdirektoratet, som kan indbringes for Patentankenævnet, kan ikke indbringes for domstolene, før ankenævnets afgørelse foreligger. Ønskes en afgørelse, der er truffet af Patentankenævnet, indbragt for domstolene, må sag anlægges senest 2 måneder fra den dag, ankenævnets afgørelse er meddelt den pågældende.

Kapitel 8

Pligt til at give oplysning om brugsmodel

§ 38. Patentlovens § 56 om patentansøgerens oplysningspligt og § 62 om straf- og erstatningsansvar for tilsidesættelse af denne pligt finder tilsvarende anvendelse.

Kapitel 9

Straf- og erstatningsansvar m.v.

§ 39. Forsætligt indgreb i den eneret, som en brugsmodelregistrering medfører, straffes med bøde. Under skærpende omstændigheder, herunder navnlig hvis der ved overtrædelsen tilsigtes en betydelig og åbenbar retsstridig vinding, kan straffen stige til hæfte eller fængsel i indtil 1 år.

Stk. 2. Er overtrædelse begået af et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar. Er overtrædelsen begået af staten, en kommune eller et kommunalt fællesskab, jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse, kan der pålægges staten, kommunen eller det kommunale fællesskab som sådant bøde.

Stk. 3. Overtrædelser påtales af den forurettede. Dog påtales overtrædelser, som omfattes af stk. 1, 2. pkt., af det offentlige, når den forurettede anmoder herom. Sagerne behandles da som politisager, dog at retsmidlerne i retsplejelovens kapitel 73 kan anvendes i samme omfang som i statsadvokatsager.

§ 40. Den, som krænker en andens eneret i henhold til denne lov, skal udrede rimeligt vederlag for udnyttelsen af brugsmodellen samt erstatning for den yderligere skade, som krænkelsen måtte have medført.

§ 41. Foreligger der krænkelse af en brugsmodel, kan retten bestemme, at de krænkende produkter tilintetgøres, udleveres eller ændres. Patentlovens § 59, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse.

§ 42. Udnytter nogen uhjemlet erhvervsmæssigt en frembringelse efter, at akterne i ansøgningen er gjort tilgængelige for enhver, og fører ansøgningen til registrering, finder § 41 tilsvarende anvendelse.

§ 43. Patentlovens § 63 om meddelelse om sagsanlæg og om fravigelse fra værneting finder tilsvarende anvendelse.

§ 44. Søgsmål i henhold til denne lov anlægges ved landsretten i første instans. Dog anlægges søgsmål om tvangslicens ved Sø- og Handelsretten i København, jf. § 31.

Stk. 2. Ansøgere og brugsmodelindehavere, der ikke er bosat her i landet, anses for at have hjemting i København i sager, der anlægges efter denne lov.

Stk. 3. Udskrift af domme, der vedrører brugsmodelansøgninger eller brugsmodelregistreringer, tilstilles Patentdirektoratet ved rettens foranstaltning.

Kapitel 10

Forskellige bestemmelser

§ 45. Patentdirektoratet kan efter anmodning påtage sig at løse særlige opgaver, der vedrører brugsmodeller og brugsmodelret. Industriministeren fastsætter regler om denne servicevirksomhed og om betalingen herfor.

§ 46. Industriministeren fastsætter regler om registeret over brugsmodeller og dets indretning, om offentlighedens adgang til registeret, om offentliggørelse af registreringer og om udgivelse og indholdet af en publikation vedrørende brugsmodeller. Publikationen udfærdiges af Patentdirektoratet.

Stk. 2. Industriministeren fastsætter størrelsen m.v. af de gebyrer, der er nævnt i loven.

§ 47. Industriministeren kan fastsætte regler om, at frembringelser, der vedrører fremgangsmåder, kan registreres som brugsmodeller.

§ 48. Henlægger industriministeren sine beføjelser efter loven til Patentdirektoratet, kan ministeren fastsætte regler om klageadgangen, herunder at klager ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed.

§ 49. I patentloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 733 af 27. november 1989, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 2, indsættes efter 2. pkt.:

»Det samme gælder indholdet i en før patentansøgningens indleveringsdag her i landet indleveret ansøgning om registrering af brugsmodel, hvis denne ansøgning bliver almindeligt tilgængelig i overensstemmelse med reglerne for brugsmodeller.«

2. I § 2, stk. 2, 3. pkt., der bliver 4. pkt., ændres »en sådan ansøgning« til: »sådanne ansøgninger«.

3. I § 6, stk. 1, indsættes efter »angår patent«: »eller brugsmodelregistrering«, ændres »brugsmønsterbeskyttelse« til: »brugsmodelbeskyttelse« og indsættes efter »dansk patentansøgning«: »eller brugsmodelansøgning«.

4. § 46, stk. 1, affattes således:

»Indehaveren af patent på en opfindelse, hvis udnyttelse er afhængig af et patent eller en registreret brugsmodel, der tilhører en anden, kan opnå tvangslicens til udnyttelse af den ved det sidstnævnte patent beskyttede opfindelse eller den ved brugsmodelregistreringen beskyttede frembringelse, hvis det under hensyn til den førstnævnte opfindelses betydning eller af andre særlige grunde må anses for rimeligt.«

5. I § 46, stk. 2, indsættes efter »på den opfindelse«: »eller af den registrerede brugsmodel«.

6. § 57 affattes således:

» § 57. Gør nogen indgreb i den eneret, som patent medfører (patentindgreb), og sker dette forsætligt, straffes han med bøde. Under skærpende omstændigheder, herunder navnlig hvis der ved overtrædelsen tilsigtes en betydelig og åbenbar retsstridig vinding, kan straffen stige til hæfte eller fængsel i indtil 1 år.

Stk. 2. Er overtrædelse begået af et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar. Er overtrædelsen begået af staten, en kommune eller et kommunalt fællesskab, jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse, kan der pålægges staten, kommunen eller det kommunale fællesskab som sådant bøde.

Stk. 3. Overtrædelser påtales af den forurettede. Dog påtales overtrædelser, som omfattes af stk. 1, 2. pkt., af det offentlige, når den forurettede anmoder herom. Sagerne behandles da som politisager, dog at retsmidlerne i retsplejelovens kapitel 73 kan anvendes i samme omfang som i statsadvokatsager.«

§ 50. I lov om mønstre, jf. lovbekendtgørelse nr. 251 af 17. april 1989, foretages følgende ændringer:

1. § 2, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Som kendt anses alt, hvad der er blevet almindeligt tilgængeligt ved afbildning, udstilling, udbud eller på anden måde. Også et ikke almindeligt tilgængeligt mønster anses som kendt, hvis mønstret fremgår af en her i landet tidligere indleveret ansøgning om mønsterregistrering og denne ansøgning i forbindelse med ansøgningens behandling bliver almindeligt tilgængelig i overensstemmelse med reglerne i § 19.«

2. § 35 affattes således:

» § 35. Gør nogen indgreb i en mønsterret (mønsterretsindgreb), og sker dette forsætligt, straffes han med bøde. Under skærpende omstændigheder, herunder navnlig hvis der ved overtrædelsen tilsigtes en betydelig og åbenbar retsstridig vinding, kan straffen stige til hæfte eller fængsel i indtil 1 år.

Stk. 2. Er overtrædelse begået af et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar. Er overtrædelsen begået af staten, en kommune eller et kommunalt fællesskab, jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse, kan der pålægges staten, kommunen eller det kommunale fællesskab som sådant bøde.

Stk. 3. Overtrædelser påtales af den forurettede. Dog påtales overtrædelser, som omfattes af stk. 1, 2. pkt., af det offentlige, når den forurettede anmoder herom. Sagerne behandles da som politisager, dog at retsmidlerne i retsplejelovens kapitel 73 kan anvendes i samme omfang som i statsadvokatsager.«

§ 51. I lov om arbejdstageres opfindelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 131 af 18. marts 1986, foretages følgende ændringer:

1. § 1, stk. 1, affattes således:

»Ordet opfindelser omfatter i denne lov opfindelser, der kan patenteres her i riget, og frembringelser, der kan registreres som brugsmodel her i riget.«

2. I § 7, stk. 3, 1. pkt., indsættes efter »søge patent på opfindelsen«: »eller registrering af frembringelsen«.

3. I § 9, 1. pkt., indsættes efter »patent«: »eller brugsmodelregistrering«.

Kapitel 11

Ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 52. Loven træder i kraft den 1. juli 1992, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Reglen i § 6, stk. 1, finder kun anvendelse, hvis patentansøgning er indleveret efter lovens ikrafttræden.

Stk. 3. § 4, stk. 2, og § 33, stk. 2-4, træder i kraft samtidig med Aftale om EF-patenter. Industriministeren udfærdiger bekendtgørelse herom.

§ 53. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan sættes i kraft ved kgl. anordning med de afvigelser, som de særlige færøske eller grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg Slot, den 26. februar 1992

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Anne Birgitte Lundholt

Officielle noter

Ingen