Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Lov om Konfiskation af tysk og japansk Ejendom. (* 1)

(konfiskationsloven)

Vi Christian den Tiende, af Guds Naade Konge til Danmark og Island, de Venders og Goters, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg, Gøre vitterligt: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet følgende Lov:


Kapitel I.

§ 1

Denne Lov kommer til Anvendelse paa al tysk, fjendtlig Ejendom, der befinder sig her i Riget, undtagen saadan Ejendom, som af de allierede væbnede Styrker er taget som Krigsbytte her i Riget.

§ 2

Som tysk, fjendtlig Ejendom anses Ejendom, der ved Lovens Ikrafttræden tilhører:

 • 1) Den tyske Stat, tyske Kommuner og andre tyske offentlige Myndigheder, Institutioner m.v.,
 • 2) Personer, der har tysk Statsborgerret,
 • 3) Statsløse Personer, som senest har haft tysk Statsborgerret,
 • 4) Her i Riget ikke-hjemmehørende Selskaber, Foreninger og andre juridiske Personer, saasom Stiftelser, Fonds og lignende selvejende Institutioner, der har Hjemsted eller Hovedsæde i Tyskland, eller hvis retlige Tilværelse hviler paa tysk Lovgivning, eller som driver Virksomhed i Tyskland gennem en Filial, i sidste Tilfælde dog kun for saa vidt angaar Ejendom, der vedrører saadan Filial,
 • 5) Selskaber, Foreninger og andre juridiske Personer, der ikke har Hjemsted eller Hovedsæde i Tyskland, men som af det Land, hvor de har Hjemsted, behandles som tyske, f.Eks. paa Grund af Selskabskapitalens Tilhørsforhold,
 • 6) Personer, Firmaer eller juridiske Personer af anden fremmed Nationalitet end tysk, som under Hensyn til deres Forhold af Ministeriet for Handel, Industri og Søfart findes at burde behandles som tyske ved Gennemførelsen af denne Lov.

Som tysk, fjendtlig Ejendom betragtes endvidere Ejendom, der den 9. April 1940 - direkte eller indirekte - tilhørte eller paa noget Tidspunkt derefter - direkte eller indirekte - har tilhørt noget af de foran nævnte Retssubjekter, uden at dens Overdragelse til andre har været hjemlet ved Handelsministeriets Bekendtgørelse Nr. 673 af 27. December 1940 angaaende Anmeldelse af og Dispositioner over fremmed, her i Landet værende Ejendom eller Handelsministeriets Bekendtgørelse Nr. 314 af 2. Juli 1945 angaaende Anmeldelse af og Dispositioner over her i Landet værende tysk og japansk Ejendom.

Endelig betragtes som tysk, fjendtlig Ejendom saadan Ejendom, som tilhører Retssubjekter, der vel ikke omfattes af Bestemmelserne foran, men maa anses at være Straamænd for tyske Interesser.

Som tysk, fjendtlig Ejendom anses dog ikke Ejendom, der tilhører Personer, som af De Samvirkende Danske Emigranthjælpekomiteer er anerkendt som flygtet for det nazistiske Regime, medmindre en af Kommissarius, jfr. § 6, foretagen Undersøgelse maatte vise, at de paagældende Personers Forhold til det danske Rige før eller under Krigen maa betragtes som fjendtligt. Kommissarius afsiger i saa Fald en Kendelse om Konfiskation af de paagældendes Ejendom. Kommissarius' Afgørelse kan inden 14 Dage efter Kendelsens Dato indankes for Ministeren for Handel, Industri og Søfart, der efter Forhandling med det i § 5 omhandlede Nævn afgør Sagen endeligt.

§ 3

Udtrykket »Ejendom« omfatter:

 • 1) Fast Ejendom,
 • 2) Løsøre af enhver Art, undtagen de for den paagældende og hans Husstand fornødne Gangklæder, Linned, Senge og Sengeklæder samt Indbogenstande, der efter Forholdene er nødvendige til Opretholdelse af et tarveligt Hjem for den paagældende og hans Husstand, og endelig - inden for en samlet Værdi af 2 000 Kr. - Genstande, som i øvrigt hører til de vigtigste Livsfornødenheder eller er nødvendige for Udøvelsen af den paagældendes Næringsvej, herunder kontante Midler,
 • 3) Værdipapirer, saasom Obligationer, Aktier og Andelsbeviser, Gældsbreve, Oplagsbeviser, Konnossementer, Beviser for Indskud i Banker, Sparekasser o.lign.,
 • 4) Penge, Veksler, Checks, Anvisninger og andre Betalingsmidler,
 • 5) Fordringer og Panterettigheder af enhver Art, hvad enten der om Fordringen eller Panterettigheden er oprettet noget skriftligt Dokument eller ikke, herunder bl.a. Rentenydelsesrettigheder og Rettigheder i Henhold til Forsikringskontrakter,
 • 6) Kapitalinteresse eller Anpart i en her i Riget hjemmehørende Virksomhed, hvad enten der om saadan Kapitalinteresse eller Anpart er oprettet noget skriftligt Dokument eller ikke,
 • 7) Rettigheder og Beføjelser, der fremgaar af danske Tingbøger eller Det almindelige Skibsregister,
 • 8) Rettigheder i Henhold til Leje- eller Forpagtningskontrakter, herunder dog ikke Lejekontrakt angaaende nødtørftig Bolig for den paagældende og eventuelt dennes Familie,
 • 9) Patent-, Varemærke- og Mønsterrettigheder, der er registreret her i Landet, Rettigheder i Henhold til Ansøgninger om Patent-, Varemærke- eller Mønsterbeskyttelse samt Forfatter- og Kunstnerrettigheder, der knytter sig til andre end vedkommendes egne Aandsværker,
 • 10) Anden Formue, der anvendes i Driften af en her i Riget oprettet Forretningsvirksomhed,
 • 11) Krav paa falden Arv,
 • 12) Alle andre økonomiske Værdier, der ikke er særlig nævnt foran.

§ 4

Ejendom, der omfattes af denne Lov, konfiskeres herved til Fordel for den danske Stat.

Indtil saadan Ejendom kan overtages af Staten, eller indtil den eventuelt maatte blive frigivet i Medfør af Bestemmelserne i § 5, maa der ikke paa nogen Maade disponeres over saadan Ejendom uden Samtykke af Ministeren for Handel, Industri og Søfart eller saadan anden offentlig Myndighed, som Ministeren for Handel, Industri og Søfart maatte bestemme. Dispositioner, der foretages i Strid med foranstaaende Bestemmelse, er ugyldige.

Den, der har af Loven omfattet Ejendom i sin Besiddelse, skal drage Omsorg for, at den vedblivende er til Stede, og for dens forsvarlige Opbevaring, Vedligeholdelse og Pasning, indtil den kan overtages af Staten.

Efter denne Lovs Ikrafttræden kan ingen her hjemmehørende Skyldner med frigørende Virkning betale noget Beløb eller foretage Levering af nogen Art til noget Retssubjekt som i § 2 nævnt eller til andre paa saadant Retssubjekts Vegne, uanset hvilken Skyldgrund der foreligger.

Foranstaaende Bestemmelser er dog ikke til Hinder for, at der, indtil den konfiskerede Ejendom kan overtages af Staten, foretages saadanne Dispositioner, der inden for Grænsen af normal Forvaltning tilsigter at videreføre saadan Virksomhed, som er nødvendig for at bevare de konfiskerede Værdier, eller som er nødvendige til nødtørftig Videreførelse af en Husholdning.

§ 5

Efter Indstilling af et Nævn, der bestaar af 7 Medlemmer, hvoraf Formanden og yderligere 1 Medlem udnævnes af Ministeren for Handel, Industri og Søfart, og de 5 andre Medlemmer udpeges af henholdsvis Udenrigsministeren, Finansministeren, Indenrigsministeren, Justitsministeren og Ministeren for særlige Anliggender, kan Ministeren for Handel, Industri og Søfart, naar særlige Omstændigheder findes at begrunde det, fritage Ejendom, der tilhører saadanne i § 2, Nr. 2-3, omhandlede Retssubjekter, som findes ikke at kunne betragtes som fjendtlige, fra Konfiskation.

Ministeren for Handel, Industri og Søfart kan efter Indstilling fra Nævnet bestemme, at Spørgsmaalet om Realisation af Ejendom, tilhørende en af de i § 2, Nr. 2-3, nævnte Personer, udsættes, f.Eks. hvor den paagældendes statsborgerlige Forhold er Genstand for Behandling hos danske Myndigheder.

§ 6

Til Gennemførelse af denne Lovs Bestemmelser oprettes en midlertidig Stilling som Kommissarius. Kommissarius udnævnes af Kongen og lønnes med et Honorar, der fastsættes af Ministeren for Handel, Industri og Søfart efter Samraad med Finansministeren.

Kommissarius kan antage den til Udførelsen af det ham paalagte Hverv fornødne Medhjælp. Udgifterne ved Lovens Gennemførelse afholdes af Provenuet af Realisationen af den ved Loven konfiskerede tyske Ejendom.

§ 7

Det paahviler Kommissarius at eftersøge og hurtigst muligt overtage al af Loven omfattet Ejendom samt i det Omfang, Staten ikke selv har Behov for den Paagældende Ejendom, at realisere denne i Overensstemmelse med denne Lovs Bestemmelser. De ved Realisationen indkommende Beløb indsættes indtil videre paa en særlig Konto hos Danmarks Nationalbank.

Til Bistand for Kommissarius nedsættes et Nævn paa 5 Medlemmer, der udnævnes af Ministeren for Handel, Industri og Søfart. Nævnet bistaar Kommissarius med Hensyn til Tilrettelæggelsen af de almindelige Retningslinier for Realisationen af Ejendom, der er overtaget i Henhold til nærværende Lov, herunder bl.a. med Hensyn til, hvorledes Tilbud paa Køb af de paagældende Formueobjekter mest hensigtsmæssigt kan indhentes. Afhændelse af overtagen Ejendom sker almindeligvis til Værdien i Handel og Vandel. Afvigelser herfra kan kun ske med Nævnets Godkendelse. Kommissarius kan i øvrigt raadføre sig med Nævnet angaaende Udførelsen af de ham i Henhold til denne Lov paalagte Hverv. For Nævnet udfærdiges en Forretningsorden, der godkendes af Ministeren for Handel, Industri og Søfart.

Som Grundlag for Kommissarius' Arbejde tjener i første Række de til Direktoratet for Vareforsyning indgivne Anmeldelser i Henhold til Handelsministeriets Bekendtgørelser Nr. 673 af 27. December 1940 angaaende Anmeldelse af og Dispositioner over fremmed, her i Landet værende Ejendom og Nr. 314 af 2. Juli 1945 angaaende Anmeldelse af og Dispositioner over her i Landet værende tysk og japansk Ejendom. Kommissarius opretholder derhos Samarbejde med Danmarks Nationalbank, Politiet og Skattemyndighederne, der er forpligtet til at give Kommissarius alle de af ham begærede Oplysninger om herboende tyske Statsborgere og statsløse Personer og om disses Formueforhold.

Kommissarius kan i øvrigt hos alle offentlige Myndigheder og private Personer og Firmaer m.v. forlange alle Oplysninger, der skønnes fornødne til Gennemførelse af hans Opgave.

Kommissarius fører Regnskab over Indtægter og Udgifter i Forbindelse med Lovens Gennemførelse. Med Hensyn til Ejendom, for hvilken Staten selv har behov, lader Kommissarius foretage en Vurdering af de paagældende Formueobjekters Værdi i Handel og Vandel, hvilken Værdi overføres til den forannævnte særlige Konto hos Danmarks Nationalbank.

Godtgøres det, at Ejendom, der er overtaget af Kommissarius i Henhold til denne Lov, ikke rettelig omfattes af denne, er Staten ansvarlig for det Tab, som derved er paaført Ejeren. Erstatningen afholdes af de paa den særlige Konto hos Danmarks Nationalbank indestaaende Beløb.

Det kan ved Salg af konfiskeret Ejendom fastsættes som Vilkaar, at Videresalg ikke maa finde Sted uden Godkendelse af Ministeren for Handel, Industri og Søfart, der kun kan meddeles, naar Videresalget ikke kan antages paa ny at bringe den paagældende Ejendom i tysk eller tyskkontroleret Besiddelse.

§ 8

Fast Ejendom, der omfattes af denne Lov, overtages saa hurtigt som muligt af Kommissarius. Kommissarius udfærdiger med Henvisning til nærværende Lov Skøde til Staten. Skødet skal som hidtidig Ejer angive den som saadan i Tingbogen indførte. Det tilkommer ikke Tinglysningsdommeren at prøve, om Ejendommen omfattes af nærværende Lov. Udfærdigelse af Skødet og Tinglysning af dette sker uden Afgifter til det offentlige.

De overtagne Ejendomme bortsælges, jfr. dog § 7, 1ste Stykke, 1ste Pkt., fortrinsvis til danske Statsborgere, Firmaer eller juridiske Personer, der ikke er saa nært knyttede til Retssubjekter som i § 2 nævnt, at de skønnes ikke at burde have Adgang til at erhverve konfiskeret Ejendom. Salg maa ikke ske til Personer, Firmaer eller juridiske Personer, som er dømt eller under Tiltale eller Sigtelse for Overtrædelse af Lov Nr. 259 af 1. Juni 1945 om Tillæg til Borgerlig Straffelov angaaende Forræderi og anden landsskadelig Virksomhed eller Lov Nr. 406 af 28. August 1945 om Tillæg til Lov Nr. 259 af 1. Juni 1945 om Tillæg til Borgerlig Straffelov angaaende Forræderi og anden landsskadelig Virksomhed, eller hvis Forhold omfattes af Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m.v. i tysk Interesse, eller til Personer, der efter de for Kommissarius foreliggende Oplysninger har udvist en saadan unational Handlemaade under Besættelsen, at de ikke bør kunne erhverve konfiskeret Ejendom.

Om Afhændelse af Landbrugsejendomme skal forhandles med Statens Jordlovsudvalg, der er berettiget til at overtage til Udstykning egnede Ejendomme til deres Værdi i Handel og Vandel.

§ 9

Enhver, der er bekendt med eller har Formodning om, at en paa en fast Ejendom hvilende tinglyst eller utinglyst Hæftelse omfattes af denne Lov, skal inden 1 Maaned efter denne Lovs Ikrafttræden, eller efter at han er blevet bekendt med Forholdet, anmelde denne Hæftelse til Kommissarius. Efter at Kommissarius har konstateret, at en anmeldt Hæftelse omfattes af Loven, drager han Omsorg for, at Rettighedsindehaveren udleverer det om Hæftelsen udstedte Dokument, hvorefter Kommissarius forsyner Dokumentet med Transport til Staten med Henvisning til nærværende Lov. Udfærdigelse af Transporter og eventuel Tinglysning af Dokumenter i Henhold til denne Paragraf sker uden Afgifter til det offentlige.

Indeholder en af nærværende Paragraf omfattet Aftale Bestemmelser, der i særlig Grad afviger fra det ved tilsvarende Aftaler almindelige, og maa det efter de foreliggende Omstændigheder antages, at de usædvanlige Bestemmelser er indrømmet uden særligt Vederlag, kan det i en af Kommissarius anlagt Retssag ved Dom bestemmes, at Aftalen ændres.

Om de konfiskerede Rettigheders Overgang til Staten skal Kommissarius give Skyldneren Underretning.

De til Staten transporterede eller udfærdigede Pantebreve m.v. bortsælges fortrinsvis til danske Statsborgere, Firmaer eller juridiske Personer, der ikke er saa nært knyttede til Retssubjekter som i § 2 nævnt, at de skønnes ikke at burde have Adgang til at erhverve konfiskeret Ejendom. Salg maa ikke ske til Personer, Firmaer eller juridiske Personer, som er dømt eller under Tiltale eller Sigtelse for Overtrædelse af Lov Nr. 259 af 1. Juni 1945 om Tillæg til Borgerlig Straffelov angaaende Forræderi og anden landsskadelig Virksomhed eller Lov Nr. 406 af 28. August 1945 om Tillæg til Lov Nr. 259 af 1. Juni 1945 om Tillæg til Borgerlig Straffelov angaaende Forræderi og anden landsskadelig Virksomhed, eller hvis Forhold omfattes af Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m.v. i tysk Interesse, eller til Personer, der efter de for Kommissarius foreliggende Oplysninger har udvist en saadan unational Handlemaade under Besættelsen, at de ikke bør kunne erhverve konfiskeret Ejendom.

De i denne Paragraf indeholdte Regler finder med de af Forholdets Natur flydende Lempelser tilsvarende Anvendelse med Hensyn til Hæftelser, der hviler paa Skibe, som er indført i Det almindelige Skibsregister.

§ 10

Banker, Sparekasser, Bankierer, Vekselerere, Sagførere, Forvaltningsinstitutter, Assuranceselskaber og andre, hos hvem der maatte være deponeret - i aabent eller lukket Depot eller i Boks - offentlige eller private Obligationer, Pantebreve, Gældsbreve o.lign., som omfattes af denne Lov, er pligtige at aflevere disse til Kommissarius.

Kommissarius kan hos alle af § 2 omfattede Retssubjekter forlange udleveret de af dem ved Formueopgørelsen i Henhold til Lov Nr. 352 af 22. Juli 1945 om en ekstraordinær Formueopgørelse m.v. opgivne Obligationer, Pantebreve, Gældsbreve o.lign. og eventuelt senere erhvervede Obligationer m.v.

De til Kommissarius i Henhold til denne Paragraf udleverede Obligationer m.v. forsynes af ham med Transport til Staten med Henvisning til nærværende Lov.

Vides det, eller er der begrundet Formodning om, at Obligationer, der er udstedt af danske offentlige Myndigheder og Institutioner (Kreditforeninger, Hypotekforeninger o.lign.) eller danske private Selskaber med begrænset Ansvar, tilhører Retssubjekter som i § 2 nævnt, og kan de paagældende Obligationer ikke fremskaffes, indkalder Kommissarius ved Bekendtgørelse i Statstidende med 3 Maaneders Varsel de paagældende Ejere af saadanne Obligationer. Saafremt Obligationerne ikke fremkommer inden Fristens Udløb, erklæres de for mortificerede. Vedkommende Obligationsudsteder er derefter forpligtet til at udstede nye Obligationer til Staten til Erstatning for de mortificerede. Udfærdigelse af de nye Obligationer sker uden Stempelafgift. 11.

De i § 10 indeholdte Bestemmelser finder tilsvarende Anvendelse med Hensyn til Aktier, Andelsbeviser og lignende Beviser for Indskud i her i Riget hjemmehørende Selskaber med begrænset Ansvar.

Vides det, eller er der begrundet Formodning om, at der i et dansk Aktieselskab m.v. er tyske Aktionærer, jfr. § 2 foran, og kan de paagældende Aktiebreve m.v. ikke fremskaffes, indkalder Kommissarius ved Bekendtgørelse i Statstidende med 3 Maaneders Varsel de paagældende Ejere af saadanne Aktiebreve m.v. Saafremt Aktiebrevene m.v. ikke fremkommer inden Fristens Udløb, erklæres de for mortificerede, og Selskabets Bestyrelse (Administratorer, Likvidatorer) er derefter forpligtet til at udstede nye Aktiebreve m.v. til Staten til Erstatning for de mortificerede. Aktiebreve m.v. udleveres til Kommissarius. Overdragelse og Udfærdigelse af de nye Aktiebreve m.v. sker uden Stempelafgift.

De til Staten overdragne eller udfærdigede Aktier m.v. i Selskaber, der ikke likvideres i Henhold til Lov Nr. 331 af 12. Juli 1945 om tvungen Likvidation eller Administration af visse Aktieselskaber m.v., jfr. § 12 nedenfor, bortsælges fortrinsvis til danske Statsborgere, Firmaer eller juridiske Personer, der ikke er saa nært knyttede til Retssubjekter som i § 2 nævnt, at de skønnes ikke at burde have Adgang til at erhverve konfiskeret Ejendom. Salg maa ikke ske til Personer, Firmaer eller juridiske Personer, som er dømt eller under Tiltale eller Sigtelse for Overtrædelse af Lov Nr. 259 af 1. Juni 1945 om Tillæg til Borgerlig Straffelov angaaende Forræderi og anden landsskadelig Virksomhed eller Lov Nr. 406 af 28. August 1945 om Tillæg til Lov Nr. 259 af 1. Juni 1945 om Tillæg til Borgerlig Straffelov angaaende Forræderi og anden landsskadelig Virksomhed, eller hvis Forhold omfattes af Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m.v. i tysk Interesse, eller til Personer, der efter de for Kommissarius foreliggende Oplysninger har udvist en saadan unational Handlemaade under Besættelsen, at de ikke bør kunne erhverve konfiskeret Ejendom.

§ 12

Naar Kommissarius har faaet Raadighed over de hidtidige tyske Aktier m.v. i et Selskab med begrænset Ansvar, paahviler det ham - ogsaa for Selskaber, der allerede er sat under Administration eller er traadt i frivillig Likvidation - saa hurtigt som muligt at træffe Afgørelse af, om det skal føres i Likvidation efter Lov Nr. 331 af 12. Juli 1945 om tvungen Likvidation eller Administration af visse Aktieselskaber m.v., eller om det midlertidigt bør sættes under Administration efter nævnte Lov, eller om det kan fortsætte sin Virksomhed.

Afgørelsen træffes under Hensyntagen dels til Størrelsen af den hidtidige tyske Kapitalinteresse, dels til det paagældende Selskabs Nytte for den danske Samfundshusholdning og endelig til Nødvendigheden af at afvikle Virksomheder, som, uanset Selskabskapitalens Tilhørsforhold, maa befrygtes at kunne danne Grundlag for tysk økonomisk Ekspansion.

Mod de i Henhold til denne Paragraf trufne Afgørelser kan indgives Besværing efter de i § 2 i fornævnte Lov Nr. 331 af 12. Juli 1945 indeholdte Regler.

§ 13

Føres et Selskab i Likvidation, udnævner Ministeren for Handel, Industri og Søfart efter Indstilling af Kommissarius en eller flere Likvidatorer. Likvidationen foretages i Overensstemmelse med Lov Nr. 331 af 12. Juli 1945, dog saaledes, at den paa Statens Aktier faldende Del af Overskuddet indbetales til Kommissarius. Likvidationen af Selskaber, der allerede er ført i Likvidation i Henhold til Lov Nr. 331 af 12. Juli 1945, fortsættes efter de hidtil gældende Regler, dog saaledes, at den paa Statens Aktier faldende Del af Overskuddet ved Likvidationen indbetales til Kommissarius.

Sættes et Selskab under Administration, udnævner Ministeren for Handel, Industri og Søfart efter Indstilling af Kommissarius en eller flere Administratorer. Administrationen foregaar i Overensstemmelse med Lov Nr. 331 af 12. Juli 1945, dog saaledes, at den paa Statens Aktier faldende Del af Overskuddet indbetales til Kommissarius. Forbliver et Selskab under Administration, fortsættes denne efter de hidtil gældende Regler i Overensstemmelse med Lov Nr. 331 af 12. Juli 1945, dog saaledes, at den paa Statens Aktier faldende Del af Overskuddet indbetales til Kommissarius.

Likvidatorerne og Administratorerne er i denne deres Virksomhed undergivet Tilsyn af Kommissarius og aflægger Regnskab til ham.

§ 14

Gaar Afgørelsen efter § 12 ud paa, at Selskabet kan fortsætte sin Virksomhed, og udgør de konfiskerede Aktier m.v. mere end 10 pCt. af Aktiekapitalen (Selskabskapitalen), skal Bestyrelsen (for Selskaber under Administration Administratorerne) straks med det efter Selskabets Vedtægter korteste Varsel indkalde til en ekstraordinær Generalforsamling, paa hvilken alle Bestyrelsens Medlemmer skal stille deres Mandater til Raadighed.

§ 15

Fordringer, der omfattes af denne Lov, og for hvilke der ikke foreligger saadant Skyldgrundlag som omhandlet i §§ 9 eller 16, maa ikke af Skyldneren eller andre, der hæfter for Betalingen, hverken før eller ved Forfaldstid betales til den tyske Fordringshaver eller til nogen paa hans Vegne, men Skyldbeløbet skal ved Forfaldstid indbetales til Kommissarius, hvis Kvittering for Beløbets Modtagelse har frigørende Virkning for Skyldneren, jfr. dog § 4, sidste Stykke. Det paahviler Skyldneren inden 1 Maaned efter denne Lovs Ikrafttræden eller efter, at han er blevet bekendt med, at hans Skyld omfattes af Loven, at anmelde denne til Kommissarius.

§ 16

Veksler, Checks og andre Omsætningsgældsbreve, der omfattes af denne Lov, kan ikke med frigørende Virkning indløses af nogen, der hæfter for Betalingen, ved Betaling til andre end Kommissarius. Det paahviler Skyldneren inden 1 Maaned efter denne Lovs Ikrafttræden eller efter, at han er blevet bekendt med, at det paagældende Omsætningsgældsbrev omfattes af Loven, at anmelde dette til Kommissarius.

Forevises Dokumentet til Betaling af andre end Kommissarius, skal Skyldneren forsyne Dokumentet med en paategning om, at Betaling er nægtet med Henvisning til nærværende Lov.

§ 17

Af Loven omfattede Indskud eller Indestaaender i Banker, Sparekasser, Andelskasser og Forvaltningsinstitutter og Tilgodehavender hos Bankierer, Vekselerere, Sagførere, Assuranceselskaber og andre skal af vedkommende Skyldner omgaaende anmeldes til Kommissarius og efter dennes Begæring indbetales til ham. Dennes Kvittering for Beløbets Modtagelse har frigørende Virkning for Skyldneren.

§ 18

Beløb, der maatte henstaa i Danmarks Nationalbank til Fordel for noget Retssubjekt som i § 2 nævnt, skal straks overføres til den i § 7, 1ste Stykke, 2det Pkt., nævnte særlige Konto, og Meddelelse herom gives til Kommissarius.

§ 19

Enhver, hvis Ejendom omfattes af Loven, er forpligtet til straks at opgive sin Beholdning af kontante Penge til Kommissarius og til at aflevere disse til ham, jfr. dog § 3, Nr. 2.

§ 20

Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet udarbejder til Brug for Kommissarius en Fortegnelse over alle i Patent-, Varemærke- og Mønsterregistrene indførte henholdsvis Patenter, Varemærker og Mønstre, der tilhører Retssubjekter, som efter Registerets Udvisende har Hjemsted i Tyskland. De paa denne Liste opførte, af Loven omfattede Patenter, Varemærker og Mønstre, samt alle saadanne Patenter, Varemærker og Mønstre, som tilhører her i Riget hjemmehørende Retssubjekter som i § 2 nævnt, overføres efter Begæring af Kommissarius i Registrene over Patenter, Varemærker og Mønstre til Ministeriet for Handel, Industri og Søfart.

Kommissarius foretager derhos i Samarbejde med Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet en Undersøgelse af Ejerforholdene for de øvrige Patenter, Varemærker og Mønstre med Henblik paa at konstatere, om nogen af de registrerede Ejere kan antages at være Straamænd for Retssubjekter som i § 2 nævnt. Hvis dette skønnes at være Tilfældet, overføres vedkommende Patent m.v. til Ministeriet for Handel, Industri og Søfart.

Om de til Ministeriet for Handel, Industri og Søfart overførte Patenter m.v. finder Bekendtgørelse Sted i henholdsvis Patent-, Varemærke- og Mønstertidenden. Efter at denne Bekendtgørelse er sket, maa ingen Licensbetalinger eller andre Betalinger i Forbindelse med Patentet m.v. finde Sted til de tidligere Ejere, men Betalingen skal ske til Kommissarius.

Efter Indstilling af et Udvalg paa 6 Medlemmer, der udnævnes af Ministeren for Handel, Industri og Søfart, træffer denne nærmere Bestemmelse om, hvorvidt de overtagne Patenter m.v. skal sælges eller paa anden Maade nyttiggøres for det danske Samfund. Ved Salg skal Regler svarende til de i § 8, 2det Stykke, indeholdte iagttages.

De i denne Paragraf indeholdte Bestemmelser finder tilsvarende Anvendelse med Hensyn til under Behandling værende Ansøgninger om Patent-, Varemærke- eller Mønsterbeskyttelse.

§ 21

Før Lovens Ikrafttræden betingede Afgifter til tyske Forfattere, Komponister og andre Kunstnere for Retten til Gengivelse eller Benyttelse af deres Aandsværker skal fremtidig betales til Kommissarius, hvis Kvittering for Betalingen har frigørende Virkning for Skyldneren. Det samme gælder med Hensyn til Afgifter for Filmsrettigheder og lignende.

§ 22

Skibe under Bygning ved danske Værfter for tysk Regning overtages efter Anmeldelse fra Værfterne af Kommissarius til Realisation.

§ 23

Alt andet Løsøre, som ikke fritages fra Konfiskation i Medfør af § 5, overtages af Kommissarius til Realisation. Det samme gælder andre i § 3 omhandlede Formueværdier, om hvilke særlige Bestemmelser ikke er givet foran.

§ 24

Det paahviler Skifteretter og Eksekutorer inden 1 Maaned efter denne Lovs Ikrafttræden eller inden 1 Maaned efter, at de er blevet bekendt med Forholdet, at gøre Anmeldelse til Kommissarius, saafremt der i de af dem behandlede Boer maatte findes Arvinger eller andre berettigede, der omfattes af § 2. Kommissarius indtræder under Boets Behandling i de paagældendes Rettigheder.

§ 25

Ved Konfiskation i Henhold til denne Lov respekteres Skatter og andre offentlige Afgifter, Panterettigheder o.lign. samt legitime Krav mod den tidligere tyske Ejer i Henhold til Kontrakt eller hidrørende fra skadegørende Handlinger uden for Kontraktsforhold.

Den ved Konfiskationen stedfundne Overgang af Ejendomsret giver ikke Panthavere eller andre Indehavere af Rettigheder over konfiskeret Ejendom de Rettigheder i Henseende til Opsigelse, ekstraordinære Afdrag el.lign., som Ejendomsrettens Overgang paa anden Maade eventuelt vilde have givet dem. Er der for konfiskerede Værdier tegnet Forsikring, som efter Forsikringskontrakten bortfalder ved Ejerskifte, forbliver saadan Forsikring dog i Kraft, indtil ny Forsikringsaftale kan træffes med Kommissarius.

Bestemmelser om Baandlæggelse af Arv eller Gaver m.v. kan ikke hindre, at de paagældende Beløb, udbetales til Kommissarius.

Bestemmelser vedrørende Opsigelsesfrister, Forfaldstid m.v. i Kontraktsforhold angaaende Ejendom, der overtages i Henhold til nærværende Lov, har ikke Gyldighed, saafremt de af Kommissarius findes at være aabenbart urimelige eller maa antages at være indrømmet for derigennem at sikre tysk Ejendom.

§ 26

Den, der med Forsæt eller ved grov Uagtsomhed handler i Strid med foranstaaende Bestemmelser eller medvirker hertil, er ansvarlig over for Staten for det Tab, denne derved maatte lide.

§27.

De i dette Kapitel indeholdte Bestemmelser finder tilsvarende Anvendelse med Hensyn til japansk Ejendom, der befinder sig her i Riget. De ved Realisation af japansk Ejendom indkommende Beløb vil dog ikke være at indsætte paa den i § 7, 1ste Stykke, 2det Pkt., omhandlede særlige Konto, men skal anbringes paa en separat Konto.

Kapitel II.

§ 28

Ejendom, der befinder sig her i Riget, og som i Strid med Folkerettens Regler ved Foranstaltning af tyske Myndigheder eller for disses Regning eller ved Handlinger, for hvilke tyske Myndigheder maa anses ansvarlige, er blevet berøvet noget andet Medlem af De Forenede Nationer eller nogen Statsborger i saadan Stat ved Beslaglæggelse, Rekvisition, Plyndring el.lign., skal tilbageleveres til den retmæssige Ejer paa Begæring af den, hvem saadan Ejendom er berøvet, eller den, til hvem hans Ret lovligt er overgaaet. Det samme gælder for Ejendom, som tyske Myndigheder eller nogen Person, tilhørende det tyske Riges militære eller civile Personel, har tilvendt sig ved Vold eller Trusel om Vold eller paa anden lignende utilbørlig Maade.

Er Vederlag ydet den, hvem Ejendom som her omhandlet er berøvet, kan det som Vilkaar for Tilbagelevering stilles, at der til den danske Stat udbetales et Beløb, der svarer til Vederlagets Værdi paa Tidspunktet for dettes Modtagelse.

Foranstaaende gælder ikke med Hensyn til Ejendom, der er indført her til Riget i Henhold til Handelsaftaler eller andre Aftaler med tyske Myndigheder, saafremt Indførselen med Hensyn til Vederlag og Vilkaar i øvrigt fremtræder som Led i en normal Forretningstransaktion.

§ 29

Skal Ejendom tilbageleveres, har den, hvem saadan Ejendom nu tilhører i Henhold til Erhvervelse i god Tro, Ret til af Staten af faa Erstatning for det Tab, som han lider ved at maatte tilbagelevere saadan Ejendom. Erstatningen afholdes af det paa den i § 7, 1ste Stykke, 2det Pkt., nævnte særlige Konto indestaaende Beløb.

§ 30

Spørgsmaal om Tilbagelevering af Ejendom som omhandlet i § 28 og om Erstatning i Henhold til § 29 afgøres efter Samraad med det i § 7 omhandlede Nævn af Kommissarius, hvis Afgørelser kan indbringes for Domstolene til Prøvelse. Sag skal være rejst inden 6 Maaneder, efter at Kommissarius' Afgørelse er truffet.

§ 31

Ansøgning om Tilbagelevering af Ejendom som i § 28 omhandlet indsendes til Udenrigsministeriet og videregives af dette til Kommissarius.

§ 32

Anser Kommissarius det for sandsynligt, at Ejendom, om hvis Tilbagelevering Ansøgning er indgivet, skal tilbageleveres, paahviler det Kommissarius at træffe Foranstaltninger til Sikring af den paagældende Ejendom, indtil Spørgsmaalet kan afgøres.

§ 33

Krav om Erstatning i Henhold til § 29 skal fremsættes over for Kommissarius inden 6 Maaneder efter, at Beslutningen om Tilbagelevering af Ejendommen er meddelt den, i hvis Besiddelse Ejendommen var. Fremsættes Krav om Erstatning senere, kan Erstatning ikke gives, medmindre særlige Grunde foreligger. Har nogen til Sikkerhed for Fordringer Panteret i Ejendom, som skal tilbageleveres, har Panthaveren, selv om hans Fordring ikke er forfalden til Betaling, Ret til forlods Fyldestgørelse for sin Fordring af Erstatningsbeløbet. Det samme gælder med Hensyn til den, som har Tilbageholdelsesret i Ejendommen til Sikkerhed for forfaldne Fordringer.

Kapitel III.

§ 34

Ministeren for Handel, Industri og Søfart kan give de Regler, som i øvrigt findes nødvendige til Gennemførelse af nærværende Lov.

Anmeldelser, Erklæringer og Oplysninger i Henhold til denne Lov skal afgives paa Tro og Love.

§ 35

Vægrer nogen, der har af Loven omfattet Ejendom i sin Besiddelse, sig ved at udlevere den til Kommissarius, kan denne lade sig indsætte i Besiddelsen i Overensstemmelse med de i Retsplejelovens Kapitel 55 indeholdte Regler.

§ 36

Overtrædelse af Bestemmelserne i denne Lov eller de i Medfør af samme udfærdigede nærmere Forskrifter straffes med Bøde, Hæfte eller Fængsel indtil 2 Aar. Naar Frihedsstraf idømmes, kan Bøde som Tillægsstraf idømmes, hvis den skyldige har tilstræbt personlig Vinding. Sagerne behandles som Politisager. De i Retsplejelovens Kapitler 68, 69, 71 og 72 omhandlede Retsmidler finder Anvendelse i samme Omfang som i Statsadvokat-Sager. Saafremt der nedlægges Paastand om Fængselsstraf, vil der paa Tiltaltes Begæring være at beskikke ham en Forsvarer.

§ 37

Denne Lov træder i Kraft straks.

Hvorefter alle vedkommende sig have at rette.

Givet paa Amalienborg, den 30. Marts 1946.

Under Vor Kongelige Haand og Segl.

Christian R.

(L.S.)

/J. Villemoes.

Officielle noter

(* 1) Udfærdiget gennem Ministeriet for Handel, Industri og Søfart.