Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Lov om liniekonferencer(* 1)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1. Lovens formål er at gennemføre De forenede Nationers konvention af 6. april 1974 om en kodeks for liniekonferencer med tilhørende resolution II om udenforstående linier og med de forbehold, der følger af De europæiske Fællesskabers forordning nr. 954/ 79 af 15. maj 1979.

Stk. 2. Industriministeren fastsætter nærmere bestemmelser til opfyldelse af det i stk. 1 nævnte formål, herunder om gensidighed foreligger. Industriministeren kan i forbindelse hermed fastsætte de regler, der er nødvendige for anvendelsen af De europæiske Fællesskabers konkurrenceregler om søtransport.

Stk. 3. Hvor der i de bestemmelser, der er fastsat efter stk. 2, 1. pkt., forudsættes gensidighed som en betingelse for opnåelse af en given retsstilling, kan industriministeren fastsætte nærmere regler, såfremt der ikke foreligger gensidighed.

§ 2. I denne lov forstås ved

Liniekonference eller konference:

En gruppe på to eller flere linierederier, som driver international linjefart med godsbefordring i en eller flere bestemte ruter inden for et fastsat geografisk område, og som har en aftale eller ordning, hvorefter virksomheden drives i henhold til ensartede eller fælles fragtrater og andre aftalte vilkår for en sådan rutefart.

Afskiber:

En person eller enhed, som har indgået eller agter at indgå en ordning af kontraktmæssig eller anden art med en konference eller et linierederi med henblik på transport af gods, som den pågældende har en økonomisk interesse i.

Afskiberorganisation:

En forening eller tilsvarende organisation som fremmer, repræsenterer og varetager afskiberes interesser, og som om nødvendigt er godkendt som sådan af den eller de kompetente myndigheder i den stat, hvis afskibere den repræsenterer. I tvivlstilfælde afgør industriministeren, om en sammenslutning af afskibere er en afskiberorganisation.

International mægling:

International mægling (»international mandatory conciliation«) som omhandlet i kap. 6 i konventionen.

Konventionsstat:

En stat, som har tilsluttet sig konventionen.

§ 3. Loven finder anvendelse på liniekonferencer og den virksomhed, konferencerne udøver i liniefart med skibe mellem forskellige konventionsstater.

§ 4. Industriministeren kan fastsætte regler om, at en part hjemmehørende i en anden konventionsstat ikke skal kunne gøre rettigheder gældende for danske domstole efter denne lov eller forskrifter efter denne lov, dersom parter, som hører hjemme i EF-medlemsstater samt i OECD-lande, der indrømmer gensidighed, ikke gives samme rettigheder i den pågældende stat.

§ 5. Tvister, som vedrører anvendelsen af loven eller de i medfør af loven fastsatte bestemmelser, eller som har deres oprindelse i retsforhold, som er omtalt i loven eller de nævnte bestemmelser, kan indbringes for danske domstole, når de

  • a) vedrører en konference, der betjener dansk udenrigshandel,
  • b) rejses mod en part, som har hjemting i Danmark,
  • c) ifølge aftale kan afgøres her eller
  • d) har en særlig tilknytning til danske forhold.

Stk. 2. Sagen kan afvises på grund af dens tilknytning til en anden stat, eller hvis omstændighederne i øvrigt gør sagen uegnet til afgørelse her.

Stk. 3. Sag om tvist, jfr. stk. 1, skal anlægges senest 2 år efter, at kravet er opstået, eller 6 måneder efter, at international mægling er afsluttet.

§ 6. Anlægges der sag om en tvist, som er undergivet international mægling, afvises sagen.

Stk. 2. Når der er anlagt sag om en tvist, der kan undergives international mægling, og en af parterne ønsker foretaget sådan mægling, udsætter retten på begæring sagen på ubestemt tid. Begæring om udsættelse skal fremsættes, inden domsforhandlingen er foretaget. Domstolsbehandling kan i så fald først fortsætte, når tvisten ikke er løst ved mæglingsforslagets godtagelse.

§ 7. Liniekonferencer og afskiberorganisationer kan optræde som parter under internationale mæglingsforhandlinger og for danske domstole inden for lovens anvendelsesområde.

Stk. 2. Et dansk linierederi, som er medlem af en liniekonference, kan modtage forkyndelse af stævning på konferencens vegne.

§ 8. Mæglingsforslag, der er bindende vedtaget, skal anerkendes og fuldbyrdes i overensstemmelse med de om internationale voldgiftskendelser gældende regler.

§ 9. I forskrifter, der udstedes i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i forskrifterne.

Stk. 2. For overtrædelser, der begås af aktieselskaber, andelsselskaber, anpartsselskaber eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar.

§ 10. Tidspunktet for lovens ikrafttrædelse fastsættes af industriministeren.

§ 11. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige færøske og grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg slot, den 28. april 1982 Under Vor Kongelige

Hånd og Segl

MARGRETHE R

/ERLING JENSEN

Redaktionel note
  • i kraft den 28. december 1985
  • (* 1) Ved bekendtgørelse nr. 504 af 28. november 1985 blev loven sat