Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Møntlov

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1. Regningsenheden er 1 krone, som deles i hundrede øre.

§ 2. Økonomi- og budgetministeren kan lade præge og udsende mønter lydende på 5 kr., 1 kr., 25 øre, 10 øre og 5 øre. Bestemmelserne om mønternes vægt, diameter, materiale og præg fastsættes ved kongelig anordning.

Stk. 2. Ved kongelig anordning kan økonomi- og budgetministeren bemyndiges til i særlige tilfælde at lade præge og udsende mønter lydende på anden værdi.

§ 3. De mønter, der er præget i medfør af § 2 og den tidligere møntlovgivning, er lovlige betalingsmidler inden for grænserne i § 4, medmindre de er blevet indkaldt og ugyldiggjort efter § 7.

§ 4. Ingen har pligt til i en betaling at modtage et større beløb i mønter end:

 • 1) 50 kr. i mønter, der lyder på kronebeløb,
 • 2) 5 kr. i mønter, der lyder på ørebeløb.

§ 5. Mønter, der er væsentligt beskadigede eller er så slidte, at præget er blevet utydeligt, er ikke lovlige betalingsmidler. Over for statens kasser og Danmarks Nationalbank gælder dette dog kun, når de er så beskadigede eller slidte, at præget eller den pålydende værdi ikke med sikkerhed kan konstateres.

§ 6. Smeltning eller anden omdannelse af mønter er forbudt. Tilladelse hertil kan dog gives af økonomi- og budgetministeren eller den, han bemyndiger dertil.

§ 7. Økonomi- og budgetministeren kan træffe bestemmelse om indkaldelse og ugyldiggørelse af mønter, der er lovlige betalingsmidler, jfr. § 3. Varslet for ugyldiggørelsen skal i forhold til statens kasser og Danmarks Nationalbank være mindst 3 måneder.

§ 8. Økonomi- og budgetministeren kan bestemme, at Den kongelige Mønt og dennes opgaver overføres til Danmarks Nationalbank.

§ 9. Overtrædelse af § 6, 1. pkt. straffes med bøde, hæfte eller fængsel indtil 6 måneder. Sagerne behandles som politisager.

§ 10. Loven træder i kraft den 1. januar 1973.

Stk. 2. Følgende love ophæves:

 • 1) møntlov nr. 66 af 23. maj 1873,
 • 2) lov nr. 288 af 31. maj 1918 om forbud mod smeltning eller anden omdannelse af skillemønt,
 • 3) lov nr. 28 af 15. februar 1924 om indenlandsk skillemønt,
 • 4) lov nr. 659 af 17. december 1940 om tillæg til lov om indenlandsk skillemønt,
 • 5) lov nr. 299 af 30. juni 1941 om tillæg til lov om indenlandsk skillemønt,
 • 6) lov nr. 201 af 7. maj 1948 om tillæg til lov om indenlandsk skillemønt,
 • 7) lov nr. 48 af 24. februar 1960 om tillæg til lov om indenlandsk skillemønt,
 • 8) lov nr. 138 af 13. maj 1964 om tillæg til lov om indenlandsk skillemønt,
 • 9) lov nr. 18 af 8. februar 1967 om tillæg til lov om indenlandsk skillemønt,

10)lov nr. 72 af 15. marts 1967 om ikrafttræden for Grønland af møntlovene og 11) lov nr. 425 af 15. november 1967 om tillæg til lov om indenlandsk skillemønt.

Givet på Christiansborg slot, den 24. maj 1972.

Under Vor Kongelige Hånd og Segl.

MARGRETHE R.

-------------

Per Hækkerup.

Officielle noter

Ingen