Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om skibes sikkerhed m.v. og lov om beskyttelse af havmiljøet(* 1)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om skibes sikkerhed m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 400 af 18. juni 1993, som ændret ved lov nr. 287 af 27. april 1994, foretages følgende ændringer:

1. I § 2 indsættes som stk. 6:

»Stk. 6. Erhvervsministeren kan af hensyn til sikkerheden, sundheden og miljøet endvidere fastsætte regler om levering, markedsføring og fremstilling af fritidsfartøjer og komponenter hertil samt om markedsføring af personlige værnemidler m.v.«

2. I § 15 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Søfartsstyrelsen kan endvidere påbyde, at den, der markedsfører et produkt eller et fartøj, der er omfattet af § 2, stk. 6, og som anvendt i overensstemmelse med sin bestemmelse kan frembyde fare for sikkerhed, sundhed eller miljø, skal træffe de nødvendige foranstaltninger til afværgelse heraf. Det kan herunder påbydes,

  • 1) at levering eller markedsføring af de pågældende produkter/fartøjer skal standses, og
  • 2) at de pågældende produkter/fartøjer skal tilbagekaldes fra markedet.«

3. Efter § 16 indsættes

»§ 16 a. Søfartsstyrelsen kan offentliggøre oplysninger om et skib, der er blevet tilbageholdt i medfør af § 16, herunder om navnet på skibets klassifikationsselskab og årsagen til tilbageholdelsen.«

§ 2

I lov nr. 476 af 30. juni 1993 om beskyttelse af havmiljøet foretages følgende ændring:

I § 43 indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. Miljø- og energiministeren kan offentliggøre oplysninger om et skibs tilbageholdelse, herunder om navnet på skibets klassifikationsselskab og årsagen til tilbageholdelsen.«

§ 3 Loven træder i kraft den 1. juli 1995.

§ 4 Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, de særlige færøske og grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg Slot, den 29. marts 1995

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Mimi Jakobsen

Officielle noter

(* 1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv nr. 89/686/EØF, EFT 1989, L 399 s. 18, om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om personlige værnemidler samt Rådets direktiver nr. 93/68/EØF, EFT 1993, L 220 s. 1, og nr. 93/95/EØF, EFT 1993, L 276 s. 11, begge om ændring af direktiv 89/686/EØF. Endvidere indeholder loven bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv 94/25/EF, EFT 1994, L 164 s. 15, om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om fritidsfartøjer.