Senere ændringer til forskriften
Dokumentets indarbejdede forskrifter
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af
lov om tilskud til jordbrugets konsulentvirksomhed

 

Herved bekendtgøres lov nr. 813 af 21. december 1988 om tilskud til jordbrugets konsulentvirksomhed med de ændringer, der følger af lov nr. 296 af 24. april 1996

§ 1. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan yde tilskud til delvis dækning af udgifter, som afholdes til konsulentvirksomhed af sammenslutninger for faglig oplysningsvirksomhed inden for jordbrugsfaglige områder.

    Stk. 2. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri godkender de sammenslutninger, der kan ydes tilskud til.

    Stk. 3. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri godkender tilskudsmidlernes anvendelse og kan fastsætte nærmere regler herom.

    Stk. 4. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri fastsætter de faglige områder, der kan ydes tilskud til.

§ 2. Tilskud i henhold til denne lov kan ydes inden for en beløbsramme, der fastsættes på de årlige bevillingslove.

§ 3. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler for beregningen af tilskuddet til den enkelte sammenslutning.

    Stk. 2. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri fastsætter endvidere, hvilke udgifter til konsulentvirksomhed der er tilskudsberettiget.

§ 4. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri fastsætter, hvilke uddannelsesmæssige, efteruddannelsesmæssige og beskæftigelsesmæssige krav rådgivningspersonale skal opfylde, for at tilskud kan ydes til delvis dækning af udgifter ved rådgivningen.

    Stk. 2. Personer, der er beskæftiget med rådgivningsvirksomhed, hvortil der ydes tilskud, må ikke i deres vejledning tage andre hensyn end de rent faglige eller anbefale bestemte handelsforbindelser.

§ 5. (Ophævet)

§ 6. Tilskud til godkendte udgifter ydes med højst 70 pct.

    Stk. 2. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan dog i tilfælde, hvor konsulentvirksomheden udøves under særlig vanskelige forhold, eller hvor særlige aktiviteter ønskes fremmet, fastsætte, at tilskud til godkendte udgifter ydes med en højere pct. end 70.

§ 7. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan bestemme, at tilskuddet til de sammenslutninger, der er nævnt i § 1, stk. 2, nedsættes med en vis procentdel årligt med henblik på at etablere en pulje til omfordeling og fremme af rådgivningen på særlige områder.

    Stk. 2. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri træffer afgørelse om anvendelse af den pulje, der er nævnt i stk. 1.

§ 8. Såfremt et konsulentfællesskab mellem godkendte sammenslutninger ophører, fordeler ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri tilskuddet mellem de sammenslutninger, der deltager i fællesskabet.

§ 9. Tilskud efter denne lov bortfalder,

1) hvis tilskudsmodtageren har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for ydelse af tilskuddet, eller

2) hvis betingelserne for støtte ikke længere er opfyldt.

    Stk. 2. I de tilfælde, der er nævnt i stk. 1, kan ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bestemme, at ydede beløb skal tilbagebetales helt eller delvis.

    Stk. 3. Når forholdene taler derfor, kan ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri gøre undtagelse fra bestemmelserne i stk. 1.

§ 10. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte nærmere regler for tilskudsordningens gennemførelse og administration.

§ 11. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan bemyndige et direktorat under ministeren til at udøve sine beføjelser efter loven.

    Stk. 2. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om adgang til at påklage afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelse efter stk. 1, herunder at afgørelser ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 12. Tidspunktet for lovens ikrafttræden fastsættes af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri.

§ 13. Lov om tilskud til den landøkonomiske konsulentvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 896 af 28. december 1987, ophæves.

§ 14. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

 

Lov nr. 813 af 21. december 1988 er trådt i kraft den 1. januar 1990.

 

Lov nr. 296 af 24. april 1996 om ændring af lov om tilskud til jordbrugets konsulentvirksomhed indeholder følgende bestemmelse:

§ 2

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden.

 

Lov nr. 296 af 24. april 1996 er trådt i kraft den 1. januar 1997.

 

Fødevareministeriet, den 10. februar 1999

Henrik Dam Kristensen

/Søren Sørensen