Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Lov om Garantifonden for Skibsbygning m.v. (skibsværfts-aftalen)(* 1) (* 2)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


Kapitel 1

Fondens oprettelse og formål

§ 1. Der oprettes en særlig statslig fond, Garantifonden for Skibsbygning, med det formål at stille statsgaranti for lån til ny- eller ombygning af skibe.

Stk. 2. Fonden hæfter for de garantier, der stilles efter loven.

§ 2. Der kan stilles garanti inden for et beløb af 5 mia. kr. for lån til ny- eller ombygning af skibe. Garantier kan stilles for aftaler, der indgås i perioden 1993 til og med 1995 til levering over tre år fra aftalens indgåelse. Garantirammen kan efter bemyndigelse hæves til 7 mia. kr.

Stk. 2. Bestemmelserne i stk. 1 finder tillige anvendelse på tidligere indgåede aftaler betinget af, at et eller flere nærmere angivne vilkår opfyldes, såfremt opfyldelse finder sted i perioden 1993 til og med 1995.

Kapitel 2

Fondens midler

§ 3. Fondens midler tjener som sikkerhed for de i § 1 nævnte forpligtelser. De tilvejebringes ved løbende indbetalinger af risikopræmie. Præmiebeløbene skal anbringes i statsobligationer, statsgældsbeviser og skatkammerbeviser.

Stk. 2. Fondens midler skal dække såvel eventuelle tab som administrationsomkostninger ved de garanterede lån. De betalte risikopræmier samt øvrige indtægter, herunder indvundne renteindtægter, kursgevinster og afdrag på fordringer, indgår i fondens midler til henlæggelse med henblik på imødegåelse af tab. Med henblik på at sikre fornøden likviditet kan fonden optage lån.

Stk. 3. Er fondens midler ikke tilstrækkelige til at dække opståede tab, hæfter staten for de udstedte garantier.

Stk. 4. Fondens udgifter og indtægter optages på de årlige bevillingslove.

Kapitel 3

Vilkår for garantistillelse

§ 4. Der kan stilles garanti for lån, der optages i Danmarks Skibskreditfond til ny- eller ombygning af skibe ved danske værfter. Garantien dækker den del af lånet, der overstiger det lånebeløb, Danmarks Skibskreditfond har ydet på grundlag af 1. prioritets panteret i skibet uden supplerende sikkerhed. Garantien indbefatter renter m.v. af lånebeløbet.

Stk. 2. For garantierne betales en fast risikopræmie på 2 pct. om året af den til enhver tid værende garantiforpligtelse. Præmien skal dække risikoen ved det enkelte skibsbygningsprojekt ud fra en individuel kreditvurdering på kommercielt grundlag samt omkostningerne ved administration af ordningen. I perioden fra meddelelse af garantitilsagn til udbetaling af lånet betales en præmie på 0,1 pct. om året af tilsagnsbeløbet. Præmien fordeles mellem pengeinstituttet eller forsikringsselskabet og fonden i forhold til deres respektive andel af garantiforpligtelsen og administrationsomkostningerne.

Stk. 3. Statsgarantien formidles gennem et pengeinstitut eller et forsikringsselskab, som foretager en kreditvurdering af projektet. Det skal ved kreditvurderingen lægges til grund, at en risikopræmie på 2 pct. om året efter en kommerciel betragtning kan anses for tilstrækkelig til at dække den individuelle kreditrisiko. Såfremt pengeinstituttet eller forsikringsselskabet finder, at dette er tilfældet, og påtager sig at stille garanti på de nævnte vilkår, kan det anmode om statslig regaranti for 80 pct. af det samlede garantitilsagn. Anmodning herom fremsendes til Sekretariatet for Skibsgarantiudvalget. Pengeinstituttet eller forsikringsselskabet skal samtidig stille sin kreditvurdering til rådighed for sekretariatet. Skibsgarantiudvalget træffer den endelige afgørelse om statslig garantistillelse.

Stk. 4. Såfremt pengeinstituttet eller forsikringsselskabet må indfri garantien over for Danmarks Skibskreditfond, kan det gøre den statslige regaranti gældende for 80 pct. af det til enhver tid værende samlede garantiansvar.

Stk. 5. Industriministeren kan indgå en rammeaftale med pengeinstitutter og forsikringsselskaber om ordningens administration herunder om fordeling af præmien efter stk. 2.

Kapitel 4

Fondens ledelse

§ 5. Industriministeren nedsætter et skibsgarantiudvalg med den opgave at træffe afgørelse om garantier efter § 4. Skibsgarantiudvalget træffer afgørelse om garantistillelse efter indstilling fra fondens sekretariat på grundlag af den kreditvurdering, som er foretaget af et pengeinstitut eller et forsikringsselskab. Udvalget indhenter endvidere kreditoplysninger fra Danmarks Skibskreditfond. Udvalgets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 2. Skibsgarantiudvalget består af en formand og 8 medlemmer. Udvalgets formand udnævnes af industriministeren, som endvidere udnævner en næstformand blandt udvalgets medlemmer. Formanden skal være uafhængig af brancheinteresser.

Stk. 3. Til medlemmer af Skibsgarantiudvalget udnævner industriministeren efter indstilling en repræsentant for hver af følgende myndigheder, organisationer m.v.: Industriministeriet, Finansministeriet, Danmarks Nationalbank, Finansrådet, Assurandør-Societetet, Danmarks Rederiforening, Skibsværftsforeningen og CO-Industri.

Stk. 4. Medlemmer udnævnes for 3 år ad gangen. Genudnævnelse kan finde sted. Der udnævnes suppleanter for medlemmerne.

Stk. 5. Fondens administration varetages af et selvstændigt sekretariat.

Stk. 6. Industriministeren fastsætter Skibsgarantiudvalgets forretningsorden og kan fastsætte nærmere bestemmelser for fondens virksomhed.

Stk. 7. Når garanti efter § 4 er endeligt bevilget, forestås den øvrige administration af Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning. Industriministeren fastsætter nærmere regler herom.

Kapitel 5

Tilsyn, regnskab og ophævelse

§ 6. Industriministeren fører tilsyn med fonden, herunder med fondens anbringelse af midler i overensstemmelse med lovens § 3.

Stk. 2. Regnskab aflægges i henhold til lov om statens regnskabsvæsen m.v. Regnskabsåret er kalenderåret.

Stk. 3. Senest 6 måneder efter regnskabsårets udgang fremsender fonden årligt til industriministeren en beretning om sin virksomhed, herunder regnskab.

§ 7. Garantifonden for Skibsbygning kan ophæves ved lov. Ved ophævelse af fonden overtager statskassen fondens formue og indtræder i øvrigt i fondens rettigheder og forpligtelser.

§ 8. Hypotekbanken kan med tillæg af renter og omkostninger inddrive garantifondens og statskassens tilgodehavende efter indfrielse af en efter § 4 ydet regaranti ved indeholdelse i løn m.v. efter reglerne for inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven.

Stk. 2. Industriministeren kan fastsætte nærmere regler om fremgangsmåden i forbindelse med lønindeholdelsen.

Stk. 3. Hypotekbanken kan indhente de oplysninger hos skattemyndighederne og andre offentlige myndigheder, som er nødvendige for at varetage inddrivelsen af de i stk. 1 nævnte beløb, herunder oplysninger om indkomst- og formueforhold.

Kapitel 6

Straffebestemmelser

§ 9. Den, der afgiver urigtige eller vildledende oplysninger til brug for afgørelser efter denne lov, eller som i forbindelse med en ansøgning om garanti efter loven fortier oplysninger af betydning for sagens afgørelse, straffes med bøde eller hæfte, medmindre strengere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse med hensyn til afgivelse af urigtige eller vildledende oplysninger eller fortielser over for pengeinstitutter eller forsikringsselskaber eller Danmarks Skibskreditfond i forbindelse med udbetaling af lån, for hvilke fonden har garanteret.

§ 10. Den, der overtræder regler, der i medfør af § 8, stk. 2, fastsættes om fremgangsmåden i forbindelse med lønindeholdelse, straffes med bøde. For overtrædelser, der begås af et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar. Er overtrædelsen begået af en kommune eller et kommunalt fællesskab, jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse, kan der pålægges kommunen eller det kommunale fællesskab bødeansvar.

Kapitel 7

Ikrafttrædelse m.v.

§ 11. I lov nr. 767 af 12. november 1986 om ændring af forskellige skattelove. (Skibsværftsaftalen), som senest ændret ved lov nr. 190 af 23. marts 1992, foretages følgende ændring:

I § 7, stk. 4, ændres »31. december 1995« til: »31. december 1996«.

§ 12. Industriministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelse af §§ 1-10. § 11 træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Givet på Christiansborg Slot, den 28. april 1993

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Jan Trøjborg

Redaktionel note
  • (* 3) Lovens ikrafttræden fastsættes senere.
  • i kraft den 1. januar 1995 for perioden indtil 31. december 1995
  • (* 2) Ved bekendtgørelse nr 1142 af 20. december 1994 blev loven sat
  • (* 1) Ved bekendtgørelse nr. 1143 af 22. december 1993 blev loven sat i kraft den 1. januar 1994 for perioden indtil 31. december 1994