Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om Garantifonden for Skibsbygning m.v. (skibsværftsaftalen) (* 1)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov nr. 209 af 28. april 1993 om Garantifonden for Skibsbygning m.v. (skibsværftsaftalen) foretages følgende ændringer:

1. § 4, stk. 1, affattes således:

»Der kan stilles garanti for lån, der optages i Danmarks Skibskreditfond samt i pengeinstitutter eller forsikringsselskaber, eller regaranti over for pengeinstitutter eller forsikringsselskaber, som har stillet garanti over for lån optaget i Danmarks Skibskreditfond, til ny- eller ombygning af skibe ved danske værfter. Garantien eller regarantien dækker 80 pct. af den del af lånet, der overstiger det lånebeløb, der er ydet på grundlag af førsteprioritets panteret i skibet uden supplerende sikkerhed (den garanterede del af lånet). Garantien indbefatter renter m.v. af lånebeløbet. Nedbringelse af lånebeløbet fordeles forholdsmæssigt mellem garanteret og ugaranteret del af det oprindelige lånebeløb.«

2. § 4, stk. 2, 4. pkt., ophæves.

3. § 4, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Garantiansøger skal foretage en kreditvurdering af projektet. Det skal ved kreditvurderingen lægges til grund, at en risikopræmie på 2 pct. om året efter en kommerciel betragtning kan anses for tilstrækkelig til at dække den individuelle kreditrisiko. Såfremt garantiansøger finder, at dette er tilfældet, og påtager sig at yde lån eller stille garanti på de nævnte vilkår, herunder en risikopræmie på 2 pct. for egen risikoandel, kan der efter anmodning stilles statslig garanti eller regaranti for 80 pct. af den garanterede del af lånet eller garantien. Anmodning herom fremsendes til Sekretariatet for Skibsgarantiudvalget. Garantiansøger skal samtidig stille sin kreditvurdering til rådighed for Sekretariatet. Skibsgarantiudvalget træffer den endelige afgørelse om statslig garantistillelse.«

4. § 4, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Såfremt låntager misligholder lånet, eller såfremt pengeinstituttet eller forsikringsselskabet må indfri en garanti over for Danmarks Skibskreditfond, kan den statslige garanti gøres gældende for 80 pct. af den garanterede del af lånets restgæld, som ikke er dækket af førsteprioritetspantet, henholdsvis af det til enhver tid værende samlede garantiansvar.«

5. I § 4, stk. 5, indsættes efter »rammeaftale med«: »Danmarks Skibskreditfond,».

§ 2

Tidspunktet for lovens ikrafttræden fastsættes af erhvervsministeren.

Givet på Christiansborg Slot, den 19. april 1995

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Mimi Jakobsen

Redaktionel note
  • (* 1) Loven er efterfølgende sat i kraft den 1. august 1995 ved bekendtgørelse nr. 635 af 24. juli 1995.