Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om Dansk Erhvervsudviklingsfond og lov om påligningen af indkomst- og formueskat til staten (ligningsloven)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov nr. 937 af 27. december 1991 om Dansk Erhvervsudviklingsfond foretages følgende ændringer:

1. I titlen, i § 1 og i § 11 ændres »Dansk Erhvervsudviklingsfond« til: »VækstFonden«.

3. I § 2 ændres »Erhvervsudviklingsfondens« til: »VækstFondens«.

3. I § 3 indsættes efter stk. 4 som nyt stykke:

»Stk. 5. Bestyrelsen skal i forvaltningen af fondens midler sigte mod, at indskudskapitalen som minimum bevares intakt. En del af indskudskapitalen kan anvendes aktivt i medfinansieringen.«

Stk. 5 bliver herefter stk. 6.

4. § 6, stk. 1, affattes således:

»Den del af indskudskapitalen, der ikke anvendes aktivt i medfinansieringen, placeres i værdipapirer m.v. til højest mulig forrentning kombineret med en betryggende sikkerhed.«

5. § 6, stk. 2, ophæves.

6. § 6, stk. 3, der bliver stk. 2, affattes således:

» Stk. 2. Afkastet af VækstFondens midler, tilbagebetalte ydelser, renteindtægter og lignende indgår i fonden.«

Stk. 4 bliver herefter stk. 3.

§ 2

I lov om påligningen af indkomst- og formueskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1223 af 17. december 1992, som senest ændret ved § 3 i lov nr. 1078 af 23. december 1992, foretages følgende ændringer:

1. I § 27 B, stk. 1, ændres »følgende tilskud« til: »følgende tilskud m.v.«.

2. I § 27 B, stk. 1, indsættes efter nr. 7 som nyt nummer:

  • »8) Beløb, bortset fra garantier, der er ydet i medfør af § 2, stk. 3, i lov om VækstFonden.«

3. Efter § 27 B indsættes som ny paragraf:

» § 27 C. I det omfang beløb som nævnt i § 27 B, stk. 1, nr. 8, tildeles i indkomståret før det indkomstår, hvor de godkendte udgifter kan fradrages eller afskrives efter reglerne herom, kan beløbene i stedet medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst i det indkomstår, hvor disse udgifter fradrages eller afskrives.«

§ 3

Stk. 1. Industriministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelsen af lovens § 1.

Stk. 2. § 2 træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende og har virkning fra og med indkomståret 1993.

Stk. 3. § 2 finder tilsvarende anvendelse på beløb, bortset fra garantier, der ydes efter lov om Dansk Erhvervsudviklingsfond.

Givet på Christiansborg Slot, den 6. maj 1993

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Jan Trøjborg

Officielle noter

Ingen