Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om Ændring i og Tillæg til Lov Nr. 132 af 30. Marts 1946 om Konfiskation af tysk og japansk Ejendom. (* 1)

Vi Frederik den Niende, af Guds Naade Konge til Danmark, de Venders og Goters, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg, Gøre vitterligt: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet følgende Lov:


§ 1

I § 5 i Lov Nr. 132 af 30. Marts 1946 om Konfiskation af tysk og japansk Ejendom indsættes som nyt Stk. 3:

»Der kan ved kgl. Anordning fastsættes en Frist, inden hvilken Andragender om Fritagelse for Konfiskation skal være indsendt.«

§ 2

I § 9 i Lov Nr. 132 af 30. Marts 1946 om Konfiskation af tysk og japansk Ejendom indsættes som nyt Stk. 4 følgende:

»Kan konfiskerede Pantebreve eller andre af de i Stk. 1 omhandlede Hæftelsesdokumenter ikke bringes til Veje, indkalder Kommissarius ved Bekendtgørelse i Statstidende med 3 Maaneders Varsel de paagældende Indehavere af saadanne Pantebreve m.v. Saafremt Pantebrevene m.v. ikke fremkommer inden Fristens Udløb, erklæres de for mortificerede og udslettes uden Tinglysningsafgift af Tingbøgerne ved Foranstaltning af Kommissarius og paa Grundlag af dennes Erklæring herom. Udstederne af Pantebrevene m.v. er derefter forpligtet til at udstede nye Pantebreve m.v. til Staten til Erstatning for de mortificerede. Disse tinglyses med samme Plads i Prioritetsrækken som de mortificerede. Udfærdigelse og Tinglysning af de nye Pantebreve m.v. sker uden Stempelafgift og Tinglysningsafgift.«

§ 3

Til § 25, Stk. 1, i Lov Nr. 132 af 30. Marts 1946 om Konfiskation af tysk og japansk Ejendom føjes som nyt Punktum:

»De sidstnævnte Krav kan dog kun dækkes af Provenuet af den tidligere tyske Ejers Ejendom, saafremt de hidrører fra Kontrakter indgaaet med eller skadegørende Handlinger forvoldt over for den danske Stat eller her i Landet hjemmehørende Personer, Firmaer eller juridiske Personer, og saafremt Kravene er anmeldt til Kommissarius for Konfiskation af tysk og japansk Ejendom inden den 1. Oktober 1948.«

§ 4

Efter § 33 i Lov Nr. 132 af 30. Marts 1946 om Konfiskation af tysk og japansk Ejendom indsættes som nyt Kapitel II A:

§ 33 a Ministeren for Handel, Industri og Søfart bemyndiges til at afslutte og gennemføre Overenskomster med andre Lande om Regler for Ordningen af sammenstødende Krav med Hensyn til tysk fjendtlig Ejendom, som konfiskeres i Henhold til Pariser-Overenskomsten af 14. Januar 1946 om Erstatninger fra Tyskland, om Oprettelse af et interallieret Erstatningsbureau og om Tilbagelevering af monetært Guld, jfr. Lov Nr. 132 af 30. Marts 1946 om Konfiskation af tysk og japansk Ejendom.

§ 5

Denne Lov træder i Kraft straks.

Hvorefter alle vedkommende sig have at rette.

Givet paa Christiansborg, den 9. Juni 1948.

Under Vor Kongelige Haand og Segl.

Frederik R.

(L.S.)

Johs. Kjærbøl.

Officielle noter

(* 1) Udfærdiget gennem Ministeriet for Handel, Industri og Søfart. Se Rigsdagstidende for 1947-48. Folket. Tid. Sp. 2599, 2719, 4949, 5051; Till. A Sp. 4357; Till. B. Sp. 2791; Till. C. Sp. 1985.