Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om visse kreditinstitutter m.fl. love

(Fondsbørsreformen)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om visse kreditinstitutter, jfr. lovbekendtgørelse nr. 375 af 15. august 1985, foretages følgende ændringer:

1. § 1, stk. 2, nr. 2, ophæves.

Nr. 3 og 4 bliver herefter nr. 2 og 3.

2. Efter § 4 a indsættes:

»§ 4 b. Industriministeren kan fastsætte regler om, at kreditinstitutter omfattet af stk. 2 efter tilladelse kan udøve nærmere angivne aktiviteter, der ikke er kreditinstitutvirksomhed, og være kontoførende institut i værdipapircentralen.

Stk. 2. Tilladelse til kreditinstitutter efter stk. 1 kræver, ud over hvad der følger af § 2, at

  • 1) selskabet er et aktieselskab og ved tilladelsens meddelelse har en aktiekapital på 1 mill. kr. Aktiekapitalen skal dog inden 3 år efter tilladelsen være mindst 3 mill. kr., senest 5 år efter tilladelsen være mindst 5 mill. kr. og senest 10 år efter tilladelsen være mindst 10 mill. kr.,
  • 2) en eller flere af de personer, der i henhold til lov om Københavns Fondsbørs, jfr. lovbekendtgørelse nr. 12 af 16. januar 1984, ved denne lovs ikrafttræden havde beskikkelse som fondsbørsvekselerer, ved tilladelsens meddelelse ejer over halvdelen af aktierne og repræsenterer flertallet af stemmerne, og disse personer ikke ejer eller har ejet aktier i et andet kreditinstitut, der er omfattet af denne paragraf,
  • 3) kreditinstituttets aktier er navneaktier,
  • 4) kreditinstituttet senest den 1. januar 1988 opfylder lovgivningens bestemmelser om midlernes anbringelse og
  • 5) de af nr. 2 omfattede personer eller kreditinstituttet tilsammen ejer over halvdelen af aktierne og repræsenterer flertallet af stemmerne i et børsmæglerselskab, jfr. dog stk. 3.

Stk. 3. Tilsynet med banker og sparekasser kan tillade, at kreditinstituttet sammen med andre kreditinstitutter, der omfattes af stk. 1, ejer over halvdelen af aktierne og repræsenterer flertallet af stemmerne i et børsmæglerselskab.

Stk. 4. Såfremt aktier, der omfattes af stk. 2, nr. 2, ved aftale overdrages til eje, og såfremt kreditinstituttets aktiekapital ikke andrager 25 mill. kr., skal aktiekapitalen inden 3 måneder efter overdragelsen forhøjes til mindst 25 mill. kr. Såfremt forhøjelsesbeløbet ikke er tegnet og indbetalt inden denne frist, er erhververen af de af stk. 2, nr. 2, omfattede aktier pligtig straks at tegne og indbetale beløbet. Dette gælder dog ikke ved overdragelse til andre personer, som ved denne lovs ikrafttræden havde beskikkelse som fondsbørsvekselerer.

Stk. 5. Ansøgning om tilladelse efter denne paragraf skal være indgivet til tilsynet med banker og sparekasser inden et år efter paragraffens ikrafttræden.«

§ 2

I lov om en værdipapircentral, jfr. lovbekendtgørelse nr. 165 af 27. april 1983, som ændret ved lov nr. 154 af 24. april 1985, foretages følgende ændringer:

1. Overalt i loven ændres »fondsbørstilsynet« til: »tilsynet med banker og sparekasser«, »Fondsbørstilsynet« til: »Tilsynet med banker og sparekasser«, »Fondsbørstilsynets« til: »Tilsynet med banker og sparekassers«, »fondsbørstilsynets« til: »tilsynet med banker og sparekassers«.

2. I § 3, stk. 2, ændres »§ 6, nr. 2 og 5« til: »§ 6, nr. 2 og 4«.

3. § 6, nr. 2-5, affattes således:

  • »2) banker, sparekasser og andelskasser (pengeinstitutter), 3) institutter, der omfattes af lov om visse kreditinstitutter, og som af industriministeren i henhold til særlig lov godkendes som kontoførende institut, 4) børsmæglerselskaber, 5) virksomheder, der drives i fællesskab af virksomheder, som omfattes af nr. 2-4, og som har til formål at forvalte værdipapirer, og«.

4. I § 13 a indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Det kan på kontoen registreres, at kontohaver ikke er ejer af fondsaktiverne.«

5. Efter § 40 indsættes:

»§ 41. Fondsbørsvekselerere, der har indgået tilslutningsaftale med værdipapircentralen, kan bevare deres status som kontoførende institutter indtil det tidspunkt, som industriministeren fastsætter.«

§ 3

I lov om aktieselskaber, jfr. lovbekendtgørelse nr. 483 af 15. november 1985, foretages følgende ændring:

I § 14, stk. 2, § 40 og § 134 l, stk. 4, ændres »en fondsbørsvekselerer« til: »et børsmæglerselskab, et kreditinstitut, der har særlig tilladelse, eller et pengeinstitut.«

§ 4

I lov om anpartsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse nr. 484 af 15. november 1985, foretages følgende ændring:

I § 109 a, stk. 3, ændres »en fondsbørsvekselerer« til: »et børsmæglerselskab, et kreditinstitut, der har særlig tilladelse, eller et pengeinstitut.«

§ 5

I lov om forsikringsvirksomhed, jfr. lovbekendtgørelse nr. 127 af 23. marts 1984 som ændret ved lov nr. 51 af 20. februar 1985, foretages følgende ændring:

I §§ 58 og 268, stk. 8, ændres »en fondsbørsvekselerer« til: »et børsmæglerselskab, et kreditinstitut, der har særlig tilladelse, eller et pengeinstitut.«

§ 6

I næringsloven, lov nr. 601 af 10. december 1975, som ændret ved lov nr. 139 af 29. marts 1978, affattes § 22, stk. 4, således:

»Stk. 4. I det omfang anden lovgivning tillader danske pengeinstitutter, børsmæglerselskaber og kreditinstitutter med særlig tilladelse at drive vekselerervirksomhed, kan dette ske uden næringsbrev.«

§ 7

Tidspunktet for ikrafttræden af lovens bestemmelser fastsættes af industriministeren. Ministeren kan herunder bestemme, at bestemmelserne i loven træder i kraft på forskellige tidspunkter.

Givet på Christiansborg slot, den 4. juni 1986

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/NIELS WILHJELM

Officielle noter

Ingen