Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Økologilov

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1. Lovens formål er at fastsætte rammer for den økologiske produktion af fødevarer og andre produkter inden for jordbrug og fiskeri for at medvirke til at styrke udbredelsen af denne, at sikre forbrugernes tillid til disse varer, at videreudvikle produktionsformen for at sikre miljø og husdyrvelfærd, at bevare ressourcegrundlaget samt at sikre de økologiske producenter og handlende rimelige og ensartede vilkår.

§ 2. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler, der er nødvendige for anvendelsen af forskrifter fastsat af Det Europæiske Fællesskab om økologisk produktionsmetode og økologiske produkter. Ministeren kan fastsætte regler om fravigelse af bestemmelser i forskrifterne, i det omfang disse indeholder adgang hertil.

Stk. 2. Ministeren kan fastsætte regler om produktion af økologiske produkter inden for jordbrug og fiskeri, herunder om autorisation af og kontrol med økologiske jordbrugsbedrifter og økologiske primærvirksomheder inden for fiskerisektoren.

Stk. 3. Ministeren kan for andre virksomheder end de i stk. 2 nævnte, fastsætte regler om økologiske fødevarer og andre økologiske produkter inden for jordbrug og fiskeri, herunder bl.a. om mærkning, behandling og salg samt ind- og udførsel. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om autorisation, anmeldelse, godkendelse og kontrol af sådanne virksomheder.

Stk. 4. I regler fastsat efter stk. 1-3 kan ministeren fastsætte bestemmelser om udbud til salg, formidling af salg, tilbud, opbevaring i salgsøjemed, fordeling, levering og anden form for overdragelse, ligesom ministeren kan fastsætte bestemmelser om tilberedning, forarbejdning, opbevaring, aftapning, emballering, ompakning og transport.

Stk. 5. For virksomheder, der sælger eller køber fødevarer fra virksomheder omfattet af stk. 2 eller 3, kan ministeren fastsætte regler om pligt til at udlevere regnskabsoplysninger.

§ 3. Jordbrugs- og fiskeriprodukter må kun sælges med henvisning til, at de er produceret i henhold til den økologiske produktionsmetode, hvis de er fremstillet i overensstemmelse med Det Europæiske Fællesskabs forskrifter eller regler fastsat efter denne lov.

Stk. 2. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan forbyde, at et produkt sælges med henvisning til, at det er produceret i henhold til den økologiske produktionsmetode, hvis produktet ikke overholder forskrifter fastsat af Det Europæiske Fællesskab om økologisk produktionsmetode og økologiske produkter eller regler fastsat efter denne lov.

Stk. 3. Ministeren kan forbyde en person eller en erhvervsdrivende i en periode, der ikke kan overstige 5 år, at sælge eller på anden vis omsætte produkter under henvisning til, at de er produceret i henhold til den økologiske produktionsmetode, hvis personen eller den erhvervsdrivende har gjort sig skyldig i grov eller oftere gentagen overtrædelse af Det Europæiske Fællesskabs forskrifter om økologisk produktionsmetode eller regler fastsat efter denne lov.

§ 4. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan tilbagekalde en autorisation meddelt på grundlag af regler fastsat efter § 2, stk. 2 eller 3, hvis vilkårene for autorisationen ikke overholdes.

Stk. 2. Det kan i forbindelse med tilbagekaldelsen bestemmes, at autorisationen først kan generhverves efter en periode, der ikke kan overstige 5 år, hvis tilbagekaldelsen skyldes, at autorisationsindehaver har gjort sig skyldig i en grov eller oftere gentagen overtrædelse af Det Europæiske Fællesskabs forskrifter om økologisk produktionsmetode eller regler fastsat efter denne lov. Afgørelsen skal indeholde oplysning om adgangen til efter stk. 4 at begære domstolsprøvelse og om fristen herfor.

Stk. 3. Autorisation kan nægtes, hvis ansøgeren inden for de forudgående 5 år før ansøgningstidspunktet har gjort sig skyldig i en grov eller oftere gentagen overtrædelse af Det Europæiske Fællesskabs forskrifter om økologisk produktionsmetode eller regler fastsat efter denne lov. Autorisationen kan nægtes i en periode, der ikke kan overstige 5 år fra tidspunktet for den nævnte overtrædelse.

Stk. 4. En tilbagekaldelse af autorisation i medfør af stk. 2 kan af den, som afgørelsen vedrører, forlanges indbragt for domstolene. Anmodning herom skal fremsættes over for den myndighed, der har meddelt tilbagekaldelsen, og inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Sagen indbringes herefter af myndigheden for retten efter reglerne i retsplejelovens kapitel 81 uden medvirken af domsmænd. Anmodningen har opsættende virkning, men retten kan ved kendelse bestemme, at den pågældende under sagens behandling ikke må udøve virksomheden. Hvis tilbagekaldelsen findes lovlig ved dommen, kan det i denne bestemmes, at anke ikke har opsættende virkning.

§ 5. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri nedsætter Det Økologiske Fødevareråd til at fremme, følge og vurdere udviklingsmulighederne for en dansk økologisk jordbrugsproduktion.

Stk. 2. Ved udfærdigelse af regler i henhold til § 2 indhenter ministeren en udtalelse fra Det Økologiske Fødevareråd.

Stk. 3. Det Økologiske Fødevareråd består af en repræsentant for henholdsvis Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Miljø- og Energiministeriet, Foreningen for Biodynamisk Jordbrug, Landsforeningen Økologisk Jordbrug, Samarbejdsudvalget for Økologisk/Biodynamisk Jordbrug, Landbrugsraadet, De danske Landboforeninger, Dansk Familielandbrug, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Forbrugerrådet. Repræsentanten for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri er formand. Rådet kan bestemme, at der skal medvirke særligt sagkyndige.

Stk. 4. Ministeren kan bestemme, at yderligere medlemmer indtræder i Det Økologiske Fødevareråd.

Stk. 5. Ministeren fastsætter Det Økologiske Fødevareråds forretningsorden og regler for rådets arbejde, herunder for sekretariatsbetjening af rådet.

§ 6. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om betaling til hel eller delvis dækning af udgifter ved autorisation, anmeldelse og godkendelse i henhold til Det Europæiske Fællesskabs forskrifter om økologisk produktionsmetode eller regler fastsat i medfør af § 2 samt administration og kontrol af disse.

Stk. 2. Betalingsforpligtelser, der er fastsat ved forordning, eller som følger af regler fastsat i henhold til denne lov, og som ikke opfyldes rettidigt over for den afgiftsopkrævende myndighed, tillægges, medmindre andet er fastsat ved forordning, en årlig rente svarende til renten i henhold til rentelovens § 5. Den tillagte rente udgør dog mindst 50 kr. For erindringsskrivelser betales et gebyr på 200 kr., som reguleres i henhold til § 3 i lov om en satsreguleringsprocent.

Stk. 3. Der er udpantningsret for betalingsforpligtelser, der følger af regler fastsat i henhold til stk. 1, og for renter tillagt efter stk. 2.

Administration af loven

§ 7. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan påbyde fornyet omlægning af arealer eller husdyr, hvis der konstateres en overtrædelse af regler fastsat efter denne lov eller bestemmelser i Det Europæiske Fællesskabs forskrifter om økologisk produktionsmetode vedrørende den pågældende driftsgren.

Stk. 2. Ministeren kan meddele påbud om mærkning, tilberedning, behandling og salg, ind- og udførsel samt indretning og drift af virksomheder med henblik på at bringe forholdet i overensstemmelse med de gældende regler herom.

§ 8. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om offentliggørelse med navns nævnelse af resultater og sanktioner på grundlag af den kontrol, som gennemføres i henhold til loven eller regler udstedt i medfør af loven.

Stk. 2. Ministeren kan fastsætte regler om formen for og omfanget af offentliggørelse, herunder at offentliggørelse kan ske elektronisk. Ministeren kan bestemme, at visse resultater ikke skal offentliggøres.

Stk. 3. Ministeren kan bestemme, at offentliggørelse skal ske på grundlag af et af ministeren oprettet edb-informationssystem vedrørende kontrolresultater. Ministeren kan på ethvert tidspunkt, herunder periodisk, videregive såvel enkeltstående oplysninger som masseoplysninger fra informationssystemet til en ubestemt kreds af modtagere. Enhver har adgang til fra informationssystemet at få meddelt oplysninger, som enten har været offentliggjort, eller som skal offentliggøres. Adgangen omfatter såvel enkeltstående oplysninger som masseoplysninger.

§ 9. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan henlægge sine beføjelser efter loven til institutioner under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ministeren kan i forbindelse hermed fastsætte regler om adgang til at klage over myndighedernes afgørelser, herunder om, at afgørelser ikke skal kunne indbringes for anden administrativ myndighed, og om myndighedernes adgang til at genvurdere en sag efter, at der er indgivet klage.

Stk. 2. Efter forhandling med vedkommende minister eller vedkommende kommunale organisationer kan ministeren fastsætte regler om andre myndigheders eller institutioners medvirken ved varetagelse af opgaver efter loven. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse.

§ 10. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri eller den, ministeren bemyndiger hertil, har til enhver tid mod behørig legitimation og uden retskendelse adgang til jordbrugsbedrifter eller andre virksomheder, som er autoriseret, anmeldt, godkendt eller underlagt kontrol i medfør af denne lov eller regler fastsat i henhold til denne lov. På tilsvarende måde har ministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil, adgang til bedrifternes og virksomhedernes regnskab, forretningsbøger m.v., herunder også materiale, der opbevares i elektronisk form. Politiet yder om nødvendigt bistand hertil.

§ 11. Den, der driver en jordbrugsbedrift eller anden virksomhed, som er omfattet af reglerne fastsat efter § 2, skal efter anmodning fra ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri eller den, ministeren bemyndiger hertil, give alle oplysninger, herunder om økonomiske og regnskabsmæssige forhold, som har betydning for kontrollens gennemførelse, samt vederlagsfrit yde ministeren eller den, ministeren bemyndiger hertil, fornøden bistand ved kontrol, prøvetagning, kopiering og udlevering af skriftligt materiale og udskrift af elektroniske data. Ministeren eller den, ministeren bemyndiger hertil, kan udtage prøver til undersøgelser uden at skulle erlægge betaling herfor.

Straffebestemmelser

§ 12. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der

1) overtræder § 3, stk. 1,

2) undlader at efterkomme forbud efter § 3, stk. 2 eller stk. 3,

3) undlader at efterkomme påbud efter § 7,

4) undlader at afgive oplysninger efter § 11,

5) undlader at yde tilsynsmyndigheden bistand efter § 11.

Stk. 2. I regler fastsat efter § 2 kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelserne i reglerne. I reglerne kan der endvidere fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i forskrifter fastsat af Det Europæiske Fællesskab om økologisk produktionsmetode og økologiske produkter.

§ 13. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 14. Skønnes en overtrædelse ikke at ville medføre højere straf end bøde, kan ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri tilkendegive, at sagen kan afgøres uden retslig forfølgning. Det er en betingelse herfor, at den, der har begået overtrædelsen, erkender sin skyld og erklærer sig rede til inden for en nærmere angivet frist, der efter begæring kan forlænges, at betale en i tilkendegivelsen angivet bøde.

Stk. 2. For den i stk. 1 nævnte tilkendegivelse finder bestemmelserne i retsplejelovens § 931, stk. 2 og 3, tilsvarende anvendelse.

§ 15. I lov nr. 479 af 12. juni 1996 om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion inden for jordbrug og fiskeri m.v., som ændret ved lov nr. 404 af 10. juni 1997, foretages følgende ændringer:

1. I § 4 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. I spørgsmål, der vedrører tilskud til fremme af økologisk produktion inden for jordbrug, jf. stk. 1, indhenter ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri en udtalelse fra Det Økologiske Fødevareråd, jf. § 5 i økologiloven.«

2. §§ 5 og 6 ophæves.

3. § 16, stk. 4, ophæves.

4. I § 17, stk. 1, ændres »efter § 16, stk. 1, 2 og 4« til: »efter § 16, stk. 1 og 2«.

5. I § 18, stk. 2, 1. pkt., udgår », eller til bedrifter eller virksomheder, som er autoriseret, anmeldt, godkendt eller kontrolleret i medfør af § 6, stk. 1 eller 2«.

6. § 21 ophæves.

7. I § 22, stk. 1, 1. pkt., udgår »§ 21 samt«.

8. § 23, stk. 4, ophæves.

Stk. 5-8 bliver herefter stk. 4-7.

9. § 24, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Administrative forskrifter udstedt i medfør af lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk jordbrug m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 715 af 30. august 1995, forbliver i kraft, indtil de ophæves, afløses af regler udstedt i medfør af denne lov eller i medfør af økologiloven.«

Ikrafttræden m.v.

§ 16. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

§ 17. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

 

Givet på Amalienborg, den 3. marts 1999

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

I Dronningens navn
Joachim
Prins til Danmark
Rigsforstander

/Henrik Dam Kristensen