Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om Københavns Fondsbørs, lov om aktieselskaber og lov om forsikringsvirksomhed

(Insiderhandel)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om Københavns Fondsbørs, jf. lovbekendtgørelse nr. 536 af 8. september 1988, foretages følgende ændringer:

1. I § 10 indsættes som nyt nummer:

  • »6) at Fondsbørsen overvåger den indberetningspligtige handel med værdipapirer.«

2. I § 13, stk. 2, indsættes efter 1. pkt. som nyt punktum:

»Til brug for administrationen af § 10, nr. 6, kan tilsvarende pålæg gives den, der er indberetningspligtig efter § 34.«

3. Efter § 19 indsættes som ny paragraf:

»§ 19 a. Et selskab, der har aktier optaget til notering på Københavns Fondsbørs, skal straks give Fondsbørsen meddelelse om selskabets og dets datterselskabers samlede besiddelse af aktier i selskabet, når den pågældende værdi af disse udgør 2 pct. eller mere af aktiekapitalen i selskabet. Fondsbørsen indberetter straks oplysningerne til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse, når aktiebesiddelsen efterfølgende ændres i forhold til den senest meddelte besiddelse og ændringen udgør 2 pct. eller mere af aktiekapitalen.

Stk. 3. De i stk. 1 og 2 nævnte meddelelser til Københavns Fondsbørs skal indeholde oplysning om den aktuelle aktiebesiddelse fordelt på aktieklasser og om den til Fondsbørsen senest indberettede aktiebesiddelse.«

4. I § 35, stk. 1, indsættes som nyt nummer:

  • »5) at lovens §§ 39 a-39 d overholdes.«

5. § 35, stk. 2, affattes således:

» Stk. 2. § 49, stk. 3, § 50, stk. 1 og 4, § 50 a og § 51 i lov om banker og sparekasser m.v. finder tilsvarende anvendelse.«

6. Efter § 35 indsættes:

» § 35 a. Er der grundlag for at formode, at der er sket en overtrædelse af §§ 39 a eller 39 b, kan Finanstilsynet pålægge fysiske og juridiske personer at afgive de oplysninger, der er nødvendige til sagens undersøgelse. Tilsynet kan pålægge de i § 4, stk. 1, nævnte selskaber at indberette visse oplysninger i elektronisk form.

Stk. 2. Tilsynet kan indhente oplysninger, herunder i elektronisk form, fra offentlige myndigheder.

Stk. 3. Ansatte på Københavns Fondsbørs bistår efter anmodning fra Finanstilsynet i de undersøgelser, der iværksættes efter stk. 1.«

7. Kapitel 11 affattes således:

»Kapitel 11

Misbrug af oplysninger

§ 39. Ved værdipapirer forstås i dette kapitel:

  • 1) Værdipapirer af enhver art, herunder finansielle kontrakter, der er optaget til handel på en børs eller et tilsvarende reguleret marked for værdipapirer i en eller flere af medlemsstaterne i De Europæiske Fællesskaber eller i de nordiske lande.
  • 2) Unoterede finansielle kontrakter, der er knyttet til et eller flere værdipapirer, som er optaget til notering på Københavns Fondsbørs.

Stk. 2. Ved intern viden forstås ikkeoffentliggjorte oplysninger om udstedere af værdipapirer, værdipapirer eller markedsforhold vedrørende disse, som må antages at få betydning for kursdannelsen på et eller flere værdipapirer, hvis oplysningerne blev offentliggjort.

Stk. 3. En oplysning anses i nærværende kapitel for offentliggjort, når der er sket en for markedet generel og relevant videreformidling af denne. Som sådan offentliggørelse anses meddelelse til Københavns Fondsbørs, når oplysningen er videresendt herfra.

§ 39 a. Køb, salg og tilskyndelse til køb eller salg af et værdipapir må ikke foretages af nogen, der har intern viden, som kan være af betydning for handelen.

Stk. 2. Har en af de i § 4, stk. 1, nævnte virksomheder viden eller formodning om, at den, der ønsker at købe eller sælge værdipapirer, er i besiddelse af intern viden, må virksomheden ikke medvirke til handelens gennemførelse.

Stk. 3. Uanset bestemmelsen i stk. 1 kan de i § 4, stk. 1, nævnte virksomheder samt realkreditinstitutter og andre obligationsudstedende institutter foretage sædvanlig handel, såfremt handelen sker på en kundes vegne og som et normalt led i effektueringen af kundens ordre eller handelen sker som et normalt led i virksomhedens funktion som marketmaker i det pågældende værdipapir.

Stk. 4. Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse på transaktioner, der udføres af en suveræn stat, dens centralbank eller den, der handler på disses vegne, når transaktionerne sker som led i vedkommende stats pengepolitik, valutapolitik eller gældsforvaltningspolitik.

§ 39 b. Den, der er i besiddelse af intern viden, må ikke videregive denne viden til andre, medmindre videregivelsen er et normalt led i udøvelsen af vedkommendes beskæftigelse, erhverv eller funktion.

Stk. 2. Udstedere af værdipapirer skal udarbejde interne regler med det formål at hindre, at intern viden er tilgængelig for andre end dem, der har et behov herfor. Tilsvarende regler skal udarbejdes af offentlige myndigheder og virksomheder, herunder pengeinstitutter, børsmæglerselskaber, advokater og revisorer, som i kraft af deres virksomhedsudøvelse regelmæssigt kommer i besiddelse af intern viden.

§ 39 c . En udsteder af værdipapirer og dennes moderselskab skal udarbejde interne regler for bestyrelsesmedlemmers, direktørers og andre medarbejderes adgang til for egen eller tredjemands regning at handle med de af udstederen udstedte værdipapirer og dertil knyttede finansielle kontrakter.

Stk. 2. Offentlige myndigheder og virksomheder, herunder pengeinstitutter, børsmæglerselskaber, advokater og revisorer, der i kraft af deres virksomhedsudøvelse regelmæssigt kommer i besiddelse af intern viden, skal udarbejde interne regler som foreskrevet i stk. 1. Er de i 1. pkt. nævnte virksomheder organiseret som interessentskaber, kommanditselskaber eller lignende, skal de interne regler tillige omfatte ejerne.

Stk. 3. Interne regler udstedt efter stk. 1 og 2 samt § 39 b, stk. 2, skal på forlangende udleveres til Københavns Fondsbørs og Finanstilsynet.

§ 39 d. Medvirker et af de i § 4, stk. 1, nævnte selskaber ved en handel med værdipapirer, skal den, der køber eller sælger værdipapirerne, identificere sig over for selskabet. Identifikationen skal omfatte navn, adresse og CPR- eller SE-nummer eller anden lignende identifikation, hvis den pågældende ikke har et CPR- eller SE-nummer. Sker handelen på vegne af tredjemand, skal dette tillige oplyses.

Stk. 2. Selskabet skal registrere de i stk. 1 nævnte oplysninger.«

8. I § 43, stk. 2, indsættes som 3. pkt.:

»Bestemmelsen i 2. pkt. omfatter ikke Finanstilsynets pålæg efter § 35 a.«

9. § 44, stk. 1, 1. pkt., affattes således:

»Overtrædelse af § 3, § 4, § 7, stk. 3, § 19 a, § 24, stk. 1 og 3, § 26, 2. pkt., § 29, § 30, § 34, § 37, stk. 2, § 39 a, stk. 2, § 39 b, stk. 2, § 39 c og § 39 d straffes med bøde.«

10. § 44, stk. 3, affattes således:

» Stk. 3. Den, der ikke efterlever et pålæg efter § 13, stk. 2, § 35, stk. 3, § 35 a, stk. 1, og § 46 eller afgiver urigtige eller vildledende oplysninger til Finanstilsynet, straffes med bøde, for så vidt højere straf ikke er forskyldt efter borgerlig straffelov.«

11. § 44, stk. 5, affattes således:

» Stk. 5. Er en overtrædelse begået af et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar. Er overtrædelsen begået af staten, en kommune eller et kommunalt fællesskab, der er omfattet af § 60 i lov om kommunernes styrelse, kan der pålægges staten, kommunen eller det kommunale fællesskab bødeansvar.«

12. Efter § 44 indsættes:

» § 44 a. Overtrædelse af § 39 a, stk. 1, og § 39 b, stk. 1, straffes med bøde, hæfte eller fængsel i indtil 1 år og 6 måneder. Er overtrædelsen af § 39 a, stk. 1, forsætlig og af særlig grov beskaffenhed, eller er der begået et større antal forsætlige overtrædelser, kan straffen stige til fængsel i 4 år.

Stk. 2. Bestemmelsen i § 44, stk. 5, finder tilsvarende anvendelse.«

13. I § 45 indsættes som stk. 2:

» Stk. 2. Undlader en fysisk eller juridisk person at opfylde de pligter, som påhviler dem efter § 35 a, stk. 1, kan Finanstilsynet som tvangsmiddel pålægge den fysiske person eller den juridiske person som sådan eller de for den juridiske person ansvarlige personer daglige eller ugentlige tvangsbøder.«

§ 2

I lov om aktieselskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 434 af 20. juni 1989, som ændret ved lov nr. 308 af 16. maj 1990, foretages følgende ændring:

I § 53 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmer, direktører og ledende medarbejdere i de i § 28 c nævnte selskaber skal lade deres besiddelse af aktier i selskabet og i selskaber inden for samme koncern notere på vedkommendes eget navn i selskabets aktiebog, jf. §§ 25 og 26. Disse selskaber skal føre en fortegnelse over ledende medarbejdere i tilknytning til protokollen i stk. 1. Fortegnelsen skal angive de pågældendes fulde navn og bopæl.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

§ 3

I lov om forsikringsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 726 af 31. oktober 1991, som ændret ved lov nr. 308 af 16. maj 1990, foretages følgende ændring:

I § 90 indsættes efter stk. 4 som nyt stykke:

»Stk. 5. Bestemmelsen i aktieselskabslovens § 53, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse på forsikringsaktieselskaber.«

§ 4

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. august 1991.

Stk. 2. Bestemmelserne i § 1, nr. 7, træder dog først i kraft den 1. januar 1992 for så vidt angår forpligtelserne til at udarbejde interne regler efter § 39 b, stk. 2, og § 39 c. §§ 2 og 3 træder ligeledes først i kraft den 1. januar 1992.

Givet på Christiansborg Slot, den 6. juni 1991

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Anne Birgitte Lundholt

Officielle noter

Ingen