Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om visse selskabers aflæggelse af årsregnskab m.v. samt af lov om forsikringsvirksomhed

(Omlægning af regnskabsår, revisorskift m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om visse selskabers aflæggelse af årsregnskab m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 436 af 20. juni 1989, som senest ændret ved § 3 i lov nr. 289 af 8. maj 1991, foretages følgende ændringer:

1. § 3 affattes således:

» § 3. Regnskabsåret skal omfatte tolv måneder. Dog kan et selskabs første regnskabsperiode omfatte et kortere eller længere tidsrum, dog højst atten måneder. Senere omlægning af regnskabsåret kan kun finde sted, når særlige forhold tilsiger det. Omlægningsperioden skal da omfatte et kortere tidsrum end tolv måneder. Omlægningen skal anføres i noterne og behørigt begrundes.

Stk. 2. Virksomheder, der hører til samme koncern, skal have samme regnskabsår, medmindre særlige forhold tilsiger andet. Er det ved etablering af koncernforhold nødvendigt at omlægge en dattervirksomheds eller et moderselskabs regnskabsår, kan omlægningsperioden uanset stk. 1, 4. pkt., omfatte op til atten måneder.«

2. I § 4, stk. 4, 2. pkt., indsættes efter »indvirkning« ordene: » - herunder så vidt muligt den beløbsmæssige indvirkning -».

3. § 26, stk. 2, 2. pkt., affattes således:

»Eventuelle fravigelser skal anføres i noterne og behørigt begrundes, ligesom deres indvirkning - herunder så vidt muligt den beløbsmæssige indvirkning - på selskabets aktiver og passiver, dets økonomiske stilling og resultatet skal angives.«

4. Efter § 26 indsættes som ny paragraf:

»§ 26 a. Fraviges § 26, stk. 1, nr. 2, skal årsregnskabet for det år, hvori ændringen finder sted, udarbejdes efter den nye metode. Den samlede beløbsmæssige indvirkning på selskabets aktiver og passiver, dets økonomiske stilling og resultatet anføres i noterne. Dette gælder også indvirkningen på skat af årets resultat og eventualskat.

Stk. 2. De pågældende poster ændres i overensstemmelse med den nye metode i åbningsbalancen for det år, hvori ændringen finder sted.«

5. I § 61 e, stk. 1 , indsættes som 4. pkt.:

»I aktieselskaber, hvis aktier eller obligationer er genstand for offentlig kursnotering, skal revisor tillige straks give meddelelse herom til Københavns Fondsbørs.«

6. I § 61 e, stk. 3, indsættes efter 1. pkt. som nyt punktum:

»I aktieselskaber, hvis aktier eller obligationer er genstand for offentlig kursnotering, skal der inden 8 dage efter revisors meddelelse om sin fratræden indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor ny revisor skal vælges.«

7. I § 61 e indsættes som stk. 4:

» Stk. 4 . Den tiltrædende revisor skal rette henvendelse til den fratrædende revisor, der har pligt til at oplyse grundene til fratrædelsen.«

8. I § 61 g indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3 . Endvidere skal revisor påse, hvorvidt bestyrelsen overholder sine pligter efter aktieselskabsloven, anpartsselskabsloven og lov om erhvervsdrivende fonde til at udarbejde forretningsorden og til at oprette og føre bøger, fortegnelser og protokoller, samt hvorvidt reglerne i denne lovs § 61 j om forelæggelse og underskrivelse af revisionsprotokollen er overholdt. Såfremt revisor konstaterer, at de omhandlede krav ikke er opfyldt, skal denne udfærdige en særskilt erklæring herom, der vedlægges årsregnskabet til generalforsamlingen.«

Stk. 3 bliver herefter stk. 4.

9. I § 61 k, stk. 1 , indsættes efter 2. pkt. som nyt punktum:

»I aktieselskaber, hvis aktier eller obligationer er genstand for offentlig kursnotering, skal revisor være til stede på den ordinære generalforsamling.«

10. I § 61 k indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. På generalforsamlingen skal revisor besvare spørgsmål om regnskaber m.v., som påtegnes af revisor og behandles på den pågældende generalforsamling.«

Stk. 2. bliver herefter stk. 3.

11. I § 62, stk. 1 , indsættes efter 1. pkt.:

»Årsregnskaber m.v. for aktieselskaber, hvis aktier eller obligationer er genstand for offentlig kursnotering, skal dog indsendes straks efter godkendelsen og senest fem måneder efter regnskabsårets udgang.«

12. I § 65, stk. 1 , ændres »§ 61 e, stk. 1, 3. pkt.,» til: »§ 61 e, stk. 1, 3. og 4. pkt., § 61 g, stk. 3,».

§ 2

I lov om forsikringsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 726 af 31. oktober 1990, som senest ændret ved § 4 i lov nr. 289 af 8. maj 1991, foretages følgende ændringer:

1. § 119 affattes således:

» § 119. Regnskabsåret skal omfatte tolv måneder. Dog kan et selskabs første regnskabsperiode omfatte et kortere eller længere tidsrum, dog højst atten måneder. Senere omlægning af regnskabsåret kan finde sted, når særlige forhold tilsiger det. Omlægningsperioden skal da omfatte et kortere tidsrum end tolv måneder. Omlægningen skal anføres i noterne og behørigt begrundes.

Stk. 2 . Virksomheder, der hører til samme koncern, skal have samme regnskabsår, medmindre særlige forhold tilsiger andet. Er det ved etablering af koncernforhold nødvendigt at omlægge en dattervirksomheds eller et moderselskabs regnskabsår, kan omlægningsperioden uanset stk. 1, 4. pkt., omfatte op til atten måneder.«

2. I § 120, stk. 4, 2. pkt., indsættes efter »indvirkning« ordene: » - herunder så vidt muligt den beløbsmæssige indvirkning -».

3. § 122, stk. 3, 2. pkt., affattes således:

»Eventuelle fravigelser skal anføres i noterne og behørigt begrundes, ligesom deres indvirkning - herunder så vidt muligt den beløbsmæssige indvirkning - på selskabets aktiver og passiver, dets økonomiske stilling og resultatet skal angives.«

4. Efter § 122 indsættes som ny paragraf:

»§ 122 a. Fraviges § 122, stk. 1, nr. 2, skal årsregnskabet for det år, hvori ændring finder sted, udarbejdes efter den nye metode. Den samlede beløbsmæssige indvirkning på selskabets aktiver og passiver, dets økonomiske stilling og resultatet anføres i noterne. Dette gælder også indvirkningen på skat af årets resultat og eventualskat.

Stk. 2. De pågældende poster ændres i overensstemmelse med den nye metode i åbningsbalancen for det år, hvori ændringen finder sted.«

5. I § 125 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

» Stk. 3 . Indsendelse efter stk. 2 af årsregnskaber m.v. for forsikringsselskaber, hvis aktier eller obligationer er genstand for offentlig kursnotering, skal dog finde sted senest fem måneder efter regnskabsårets udgang.«

Stk. 3 bliver herefter stk. 4.

6. I § 182 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

»Stk. 4. I forsikringsselskaber, hvis aktier eller obligationer er genstand for offentlig kursnotering, skal der inden 8 dage efter revisors meddelelse om sin fratræden indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor ny revisor skal vælges.«

Stk. 4-7 bliver herefter stk. 5-8.

7. I § 182 indsættes som stk. 6 og 7:

»Stk. 6. Ved revisorskift i forsikringsselskaber, hvis aktier eller obligationer er genstand for offentlig kursnotering, skal revisor tillige straks give meddelelse herom til Københavns Fondsbørs.

Stk. 7 . Den tiltrædende revisor skal rette henvendelse til den fratrædende revisor, der har pligt til at oplyse grundene til fratrædelsen.«

8. I § 184 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

» Stk. 4 . Endvidere skal revisorerne påse, hvorvidt de i loven fastsatte krav til bestyrelsen om udarbejdelse af forretningsorden og om oprettelse og førelse af bøger, fortegnelser og protokoller er opfyldt, samt hvorvidt reglerne i § 188 om forelæggelse og underskrivelse af revisionsprotokollen er overholdt. Såfremt revisorerne konstaterer, at de omhandlede krav ikke er opfyldt, skal disse udfærdige en særskilt erklæring herom, der vedlægges årsregnskabet til generalforsamlingen. Revisorerne skal senest 10 dage efter udfærdigelsen af erklæringen indsende denne til Finanstilsynet.«

Stk. 4 bliver herefter stk. 5.

9. I § 189, stk. 3 , indsættes efter 2. pkt. som nye punktummer:

»I forsikringsselskaber, hvis aktier eller obligationer er genstand for offentlig kursnotering, skal revisor være til stede på den ordinære generalforsamling. På generalforsamlingen skal revisorerne besvare spørgsmål om regnskaber m.v., som påtegnes af revisor og behandles på den pågældende generalforsamling.«

10. I § 260, stk. 1, indsættes efter »§ 181, stk. 2, 1. pkt.,»: »§182, stk. 6, § 184, stk. 4,».

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 1991.

Stk. 2 . Bestemmelserne i § 1, nr. 1-4 og 11, samt § 2, nr. 1-5, finder anvendelse på regnskabsår, der begynder den 1. juli 1991 eller senere.

Givet på Christiansborg Slot, den 6. juni 1991

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Anne Birgitte Lundholt

Officielle noter

Ingen