Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om uddannelse af maskinmestre

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1. Skoler til undervisning til maskinmestereksamen skal godkendes af industriministeren. Skolerne indstiller studerende til maskinmestereksamen. Skoler til værkstedsskoleundervisning skal ligeledes godkendes.

Stk. 2. Godkendelse efter stk. 1 kan kun gives, såfremt der på skolen skønnes at være tilvejebragt grundlag for en forsvarlig undervisning, herunder kvalificerede lærerkræfter, samt fornødne lokaler og udstyr.

§ 2. Industriministeren fastsætter regler om adgangsbetingelser, undervisningens tilrettelæggelse, indhold og omfang, uddannelseskrav til lærere, eksamensordninger og andre forhold vedrørende undervisningen.

Stk. 2. Ministeren kan etablere specialkurser på godkendte skoler og kan efter udtalelse fra uddannelsesrådet, jf. § 7, tillade forsøgsundervisning.

§ 3. Industriministeren kan tilbagekalde en godkendelse, såfremt betingelsen i § 1, stk. 2, eller andre vilkår for godkendelsen ikke længere er opfyldt, eller hvis skolen tilsidesætter bestemmelser fastsat efter § 2.

§ 4. Industriministeren nedsætter en eksamenskommission bestående af en formand og mindst 3 medlemmer. Eksamenskommissionen skal omfatte medlemmer med maskinteknisk eller elektroteknisk uddannelse, og mindst eet medlem skal have været søfarende maskinmester.

Stk. 2. Medlemmer af eksamenskommissionen må ikke være ansat ved eller være medlem af bestyrelsen for skoler som nævnt i § 1.

Stk. 3. Eksamenskommissionen udarbejder eksamensopgaver og afholder eksaminerne.

Stk. 4. Ministeren fastsætter eksamenskommissionens forretningsorden.

§ 5. Industriministeren beskikker censorer.

Stk. 2. En lærer eller forstander må ikke være censor for eksaminander, der har fået undervisning ved den skole, hvor læreren eller forstanderen er ansat.

§ 6. Eksamenskommissionen udsteder eksamensbevis.

Stk. 2. Den, der har bestået 1. årsprøve til maskinmestereksamen, kan af eksamenskommissionen få udstedt et bevis herfor. Industriministeren fastsætter nærmere regler herom.

§ 7. Industriministeren nedsætter et uddannelsesråd for maskinmesteruddannelsen. Rådet skal bestå af en formand samt et antal medlemmer, der omfatter repræsentanter fra søfartserhvervet og andre interesserede erhvervsorganisationer. Industriministeren beskikker formanden og medlemmerne af rådet. Endvidere kan ministeren tilforordne repræsentanter for Søfartsstyrelsen, maskinmesterskolernes forstandere, lærere samt de studerende.

Stk. 2. Uddannelsesrådet skal afgive udtalelse i spørgsmål, der af industriministeren forelægges rådet vedrørende uddannelsen. Udtalelse fra rådet skal indhentes i spørgsmål om væsentlige ændringer i uddannelsen. Rådet kan af egen drift behandle uddannelsesspørgsmål og afgive udtalelser herom til industriministeren.

Stk. 3. Industriministeren fastsætter rådets forretningsorden.

§ 8. Henlægger ministeren sine beføjelser efter loven til Søfartsstyrelsen, kan ministeren fastsætte regler om klageadgang, herunder om at klager ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed.

§ 9. Loven træder i kraft den 1. juli 1988.

Stk. 2. Studerende, der har påbegyndt uddannelsen inden lovens ikrafttræden, kan dog efter regler fastsat af industriministeren fortsætte uddannelsen og aflægge eksamen efter den hidtil gældende ordning.

Stk. 3. Lov nr. 197 af 24. maj 1972 om uddannelse af maskinister og maskinmestre ophæves.

§ 10. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Amalienborg, den 1. juli 1988

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Nils Wilhjelm

Officielle noter

Ingen