Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om statstilskud til godkendte maskinmesterskoler og værkstedsskoler

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1. Til maskinmesterskoler og værkstedsskoler, der er godkendt efter lov om uddannelse af maskinmestre, kan der ydes driftstilskud af staten, såfremt

  • 1) der efter industriministerens skøn er tilstrækkeligt behov for vedkommende undervisning,
  • 2) skolen er organiseret på et betryggende økonomisk grundlag og
  • 3) skolens vedtægter er godkendt af industriministeren.

Stk. 2. Industriministeren fastsætter regler om driften og de økonomiske og organisatoriske forhold på skoler, som modtager driftstilskud. Skolerne skal følge de af finansministeren efter forhandling med industriministeren fastsatte eller aftalte bestemmelser om løn- og ansættelsesvilkår for det ved skolerne ansatte personale.

Stk. 3. Bestemmelserne i § 10, stk. 1, og §§ 19-25 i lov om tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken finder anvendelse på det personale ved skolerne, der er ansat på vilkår svarende til tjenestemandsvilkår. § 21, stk. 4, i nævnte lov gælder for medlemmer af skolernes bestyrelser. Beslutning om suspension, iværksættelse af tjenstlig undersøgelse, udpegning af forhørsleder, ikendelse af disciplinærstraf og injuriesøgsmål træffes af industriministeren efter indhentet udtalelse fra bestyrelsen for vedkommende skole.

§ 2. Til godkendte skoler, som er selvejende institutioner, fastsættes driftstilskud således, at udgifterne ved undervisningen dækkes fuldt ud af staten. Til godkendte skoler, som ikke er selvejende institutioner, fastsætter industriministeren størrelsen af eventuelle driftstilskud.

Stk. 2. Ministeren fastsætter nærmere regler for beregningen af driftstilskuddet.

Stk. 3. Ministeren fastsætter regler om betalingen for undervisning, der ikke er tilskudsberettiget efter loven, og som gennemføres ved godkendte skoler.

Stk. 4. Industriministeren kan tillade, at de godkendte skoler af deres egenkapital kan anvende midler til udvikling af undervisning, hvortil der ikke kan ydes driftstilskud efter denne lov.

§ 3. Industriministeren kan tilbageholde driftstilskuddet eller lade dette bortfalde, såfremt de bestemmelser, der er fastsat efter § 1, stk. 2, og § 2, ikke er overholdt.

§ 4. Industriministeren kan fastsætte regler om tilskud til:

  • 1) Udgifter ved uddannelse af lærere.
  • 2) Udgifter til udarbejdelse af undervisningsmidler.
  • 3) Pædagogisk forsøgsvirksomhed.

§ 5. Tilskud kan i særlige tilfælde ydes til at nedbringe befordringsudgifter. Industriministeren fastsætter nærmere regler herom.

§ 6. Til godkendte skoler, der er selvejende institutioner, kan der ydes rente- og afdragsfri lån til opførelse, til- og ombygning eller køb af bygninger eller til indretning af lejede lokaler.

§ 7. Udstyr og inventar til brug ved undervisningen kan stilles til rådighed af staten.

§ 8. Henlægger industriministeren sine beføjelser efter loven til Søfartsstyrelsen, kan ministeren fastsætte regler om klageadgang, herunder om at klager ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed.

§ 9. Godkendte skoler, som har modtaget driftstilskud efter hidtil gældende lov, anses også som tilskudsberettigede efter denne lov.

§ 10. I lov om godkendelse af handelsskoler, tekniske skoler samt maskinmester- og maskinistskoler og tilskud m.v. til disse skoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 178 af 2. april 1987, foretages følgende ændringer:

1. I lovens titel udgår »samt maskinmester- og maskinistskoler«.

2. I § 1, stk. 1, udgår »samt maskinmester- og maskinistskoler«.

§ 11. Loven træder i kraft den 1. juli 1988.

§ 12. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Amalienborg, den 1. juli 1988

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Nils Wilhjelm

Officielle noter

Ingen