Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Lov om Tilsyn med Begravelseskasser og Ligbrændingsforeninger (* 1)

Vi Christian den Tiende, af Guds Naade Konge til Danmark og Island, de Venders og Goters, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg, Gøre vitterligt: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet følgende Lov:


§ 1

Stk. 1. Ved »Begravelseskasser« forstaas i denne Lov foreninger, der har til Formaal ved Opkrævning af bestemte periodiske Bidrag at tilvejebringe Midler til helt eller delvis at afholde Omkostningerne ved Begravelse eller Ligbrænding eller at udbetale en Sum een Gang for alle, naar Medlemmer eller Medlemmers Børn under 15 Aar afgaar ved Døden, og som ikke er undergivet Tilsyn i Medfør af Lov af 30. Juni 1922 om Livsforsikringsvirksomhed, Lov af 11. Maj 1935 om Tilsyn med Pensionskasser, Lov af......... om Folkeforsikring eller Lov af 27. Marts 1934 om Statsbanepersonalets Sygekasse.

Stk. 2. Loven omfatter ikke Foreninger, hvis Medlemstal er mindre end 100, og i hvilken den største Hjælp, der kan ydes til de angivne Formaal, er mindre end 100 Kr. Saadanne Foreninger kan dog efter egen Begæring tages under Tilsyn efter Loven.

Stk. 3. En Forening, der efter Stk. 1 har været omfattet af Loven, forbliver under Tilsyn, selv om de i Stk. 2 nævnte Forudsætninger for dens Undtagelse fra Loven senere maatte komme til at foreligge. En Forening, der er taget under Tilsyn efter Stk. 2, kan ikke senere fritages for Tilsyn.

Stk. 4. I Tvivlstilfælde afgør Ministeren for Handel, Industri og Søfart endeligt, om en Forening omfattes af denne Lovs Bestemmelser.

Stk. 5. Som Betegnelse for de af Loven omfattede Foreninger skal anvendes Ordet Begravelseskasse eller Ligbrændingsforening. De paagældende Foreninger er berettigede til at betegne sig som statskontrolerede.

§ 2

Stk. 1. Virksomhed som i § 1, Stk. 1, angivet maa foruden af Foreninger, der er undergivet Tilsyn i Medfør af denne Lov, kun drives af Statsanstalten for Livsforsikring og de af Lov af 30. Juni 1922 om Livsforsikringsvirksomhed, Lov af 11. Maj 1935 om Tilsyn med Pensionskasser, Lov af............ om Folkeforsikring og Lov af 27. Marts 1934 om Statsbanepersonalets Sygekasse omfattede Selskaber og Foreninger.

Stk. 2. Begravelseskasser maa ikke uden Forsikringsraadets Samtykke drive anden Virksomhed end den i § 1, Stk. 1, omhandlede.

§ 3

Stk. 1. En Begravelseskasses Vedtægter skal indeholde Bestemmelser om følgende Punkter:

  • 1) Kassens Navn, Hjemsted, Formaal og Virkeomraade.
  • 2) Medlemmernes Optagelse (med Angivelse af den højeste og laveste Aldersgrænse for Optagelse), Rettigheder og Pligter, herunder Bestemmelser om Ansvaret for Kassens Forpligtelser og om Medlemmernes Krav paa Godtgørelse i Tilfælde af Udtræden.
  • 3) Generalforsamlingen og Bestyrelsen samt om Adgangen til at forpligte Foreningen.
  • 4) Regnskabsvæsen og Revision, Kasseeftersyn, Anbringelse og Baandlæggelse af Kassens Midler samt Overskuddets Anvendelse.
  • 5) Frivillig Opløsning af Kassen og om, hvorledes dens Kapital i Tilfælde af Opløsning skal fordeles mellem Medlemmerne.
  • 6) Vedtægternes Forandring.

Stk. 2. Bestyrelsen skal vælges af og blandt Medlemmerne. Hele Overskuddet skal anvendes til Fordel for disse og maa kun tilfalde dem i Form af Begravelses- eller Ligbrændingshjælp, medmindre Forsikringsraadet tillader, at Overskuddet anvendes paa anden Maade.

§ 4

Stk. 1. Om Oprettelse af nye Begravelseskasser skal der ske Anmeldelse til Forsikringsraadet inden 1 Maaned efter Oprettelsen. Anmeldelsen, der skal foregaa paa dertil af Ministeren for Handel, Industri og Søfart godkendte Skemaer, skal være underskrevet af den for Kassen valgte Bestyrelse og skal være ledsaget af Udkast til Vedtægter.

Stk. 2. En nyoprettet Begravelseskasse maa ikke træde i Virksomhed, forinden Vedtægterne er godkendt af Ministeren for Handel, Industri og Søfart.

Stk. 3. Enhver ved denne Lovs Ikrafttræden bestaaende Begravelseskasse skal inden 6 Maaneder efter Lovens Ikrafttræden gøre Anmeldelse til Forsikringsraadet og samtidig, efter at have foretaget de ved Loven nødvendiggjorte Vedtægtsændringer, indsende sine Vedtægter til Ministeren for Handel, Industri og Søfart til Godkendelse. Vedtægtsændringer, der af Ministeren godkendes som nødvendige for at bringe Vedtægterne i Overensstemmelse med Loven, kan foretages af Kassens Bestyrelse, uden at Forelæggelse for Generalforsamling er fornøden.

Stk. 4. De nærmere Bestemmelser om Formen for og Indholdet af Anmeldelser til Forsikringsraadet fastsættes af Ministeren for Handel, Industri og Søfart efter Indstilling fra Forsikringsraadet.

§ 5

Sker der Ændring i noget Forhold, hvorom Anmeldelse er sket, skal der inden 1 Maaned ske Anmeldelse derom til Forsikringsraadet. Ændringer i Vedtægterne har ikke Gyldighed, forinden de er godkendt af Ministeren for Handel, Industri og Søfart.

§ 6

Stk. 1. De Midler, der skal tjene til Dækning af en Begravelseskasses Forpligtelser over for dens Medlemmer, skal anbringes som Indlaan i danske Banker eller Sparekasser eller i danske Stats- eller Kreditforeningsobligationer. Forsikringsraadet kan dog meddele Tilladelse til, at Midlerne anbringes paa anden betryggende Maade.

Stk. 2. Indlaansbeviserne og Værdipapirerne forsynes med Paategning om, at de tilhører Kassen og er baandlagt til Dækning af Kassens Forpligtelser over for Medlemmerne. Ved Værdipapirer, der i Henhold til Bestemmelserne i Kap. 5 i Lov om Gældsbreve kan være Genstand for Notering, skal Paategningen noteres. Ihændehavergældsbreve, der ikke kan noteres paa Navn, og andre Værdipapirer, der stedse skal lyde paa Ihændehaveren, paategnes dog ikke, men indskrives eller gives i Forvaring i Nationalbanken eller ander godkendt Forvaringssted, og det udstedte Indskrivnings- eller Forvaringsbevis forsynes med den foreskrevne Paategning, der noteres af Bevisets Udsteder. Naar Indskrivning i øvrigt sker, er Paategning paa de indskrevne Dokumenter unødvendig, for saa vidt Indskrivningsbeviset paategnes og Paategningen noteres af Bevisets Udsteder. Forsikringsraadet paaser, at disse Regler iagttages, og underskrives selv fornævnte Paategninger, hvorved de paagældende Værdipapirer anses som givet i Haandpant til Sikkerhed for Medlemmernes Krav. For enkelte Værdipapirer, der uden selv at bære Paategning er pantsat ved Hjælp af Indskrivnings- eller Forvaringsbevis, kan Pantsætningen hæves ved Forsikringsraadets Paategning paa Beviset eller paa anden af Ministeren for Handel, Industri og Søfart foreskreven Maade. Pantsætningen ophører i øvrigt ved Forsikringsraadets Paategning derom paa vedkommende Dokument.

§ 7

Stk. 1. Begravelseskassernes Regnskabsaar regnes fra 1. Januar til 31. December, dog at Afvigelser herfra kan tillades af Forsikringsraadet.

Stk. 2. Værdipapirer opføres i Aarsregnskabet højst til den Pris, hvortil de er erhvervet, dog ikke over Pari. Naar særlige Omstændigheder taler herfor, kan Forsikringsraadet paabyde en Nedskrivning af de bogførte Værdier.

Stk. 3. Vederlag til Bestyrelse, Forretningsfører eller andre for udført Arbejde for Begravelseskassen skal opføres paa en særlig Konto.

§ 8

Stk. 1. En Begravelseskasses aarlige Regnskab skal revideres af en eller flere regnskabskyndige Revisorer. Revisorerne maa ikke være Medlemmer af Kassens Bestyrelse eller paa anden maade deltage i dennes Ledelse eller være knyttet til noget Medlem af Bestyrelsen eller Ledelsen i øvrigt ved Ægteskab, Slægt- eller Svogerskab i ret op- og nedstigende Linie eller som Søskende.

Stk. 2. Under Revisionen, der skal udføres under omhyggelig Hensyntagen til tilstedeværende Værdier og Forpligtelser, har Revisorerne Adgang til alle Bøger vedrørende Kassens Regnskabsvæsen samt til at efterse Kasse- og andre Beholdninger, og Bestyrelsen er pligtig at meddele dem enhver Oplysning, de forlanger, til Bekræftelse af Regnskabets Rigtighed.

Stk. 3. Hver Gang Revisorerne har foretaget Revision, skal de indføre Beretning herom i en Revisionsprotokol. Denne fremlægges paa det første derefter stedfindende Bestyrelsesmøde, og de tilstedeværende Medlemmer af Bestyrelsen skal med deres Underskrift bekræfte, at de er gjort bekendt med Indholdet.

Stk. 4. Revisorerne er forpligtede til at hemmeligholde, hvad de faar at vide gennem deres Virksomhed.

Stk. 5. Revisorerne kan til enhver Tid afskediges af den Myndighed, der har valgt dem.

Stk. 6. Naar en Begravelseskasse fremsætter Begæring derom, eller naar Omstændighederne maatte gøre det paakrævet, kan Forsikringsraadet udnævne en statsautoriseret Revisor til at revidere Begravelseskassens Regnskaber. Forsikringsraadet fastsætter det Vederlag, Begravelseskassen skal yde den paagældende Revisor.

§ 9

Stk. 1. Inden 6 Maaneder efter Regnskabsaarets Udløb skal enhver Begravelseskasse til Forsikringsraadet indsende behørigt revideret og af Generalforsamlingen godkendt Regnskab samt Beretning om Kassens Virksomhed i det forløbne Aar. Regnskab og Beretning aflægges paa dertil af Ministeren for Handel, Industri og Søfart godkendte Skemaer.

Stk. 2. Enhver Begravelseskasse er, naar Forsikringsraadet kræver det, pligtig at indsende til Forsikringsraadet en Fortegnelse over dens Medlemmer med Angivelse af de efter Forsikringsraadets Skøn fornødne Oplysninger, saasom Ydelsernes og Bidragenes Størrelse og Medlemmernes Navn, Køn og Fødselsaar. Den paagældende Kasse har derefter Pligt til hvert 5te Aar inden 1. Juli at indsende tilsvarende Fortegnelse. Forsikringsraadet bestemmer, i hvilken Form Fortegnelsen skal affattes.

Stk. 3. Forsikringsraadet kan i Tilfælde, hvor en Begravelseskasses Medlemstal eller Forhold i øvrigt gør det paakrævet, bestemme, at der i Stedet for Fortegnelse over Medlemmerne m.v. som foran foreskrevet med visse Mellemrum til Forsikringsraadet skal indsendes en Statusopgørelse, udarbejdet af en af Forsikringsraadet godkendt Aktuar.

§ 10

Stk. 1. Forsikringsraadet gennemgaar de af Begravelseskasserne indsendte Aarsregnskaber og Beretninger og fører i det hele Tilsyn med deres Virksomhed. Forsikringsraadet er berettiget til at kræve enhver Oplysning, som maa anses fornøden til Bedømmelse af en Begravelseskasses Virkemaade og Status. Forsikringsraadet skal til enhver Tid have Adgang til at gøre sig bekendt med Begravelseskassernes Bøger, Beholdninger, Regnskaber og hele Virksomhed, ligesom Raadet skal være berettiget til at lade en Repræsentant overvære en Begravelseskasses Generalforsamling.

Stk. 2. Forsikringsraadet skal være Begravelseskasserne behjælpeligt med fornøden Oplysning og Vejledning, navnlig ved Beregning af Medlemsbidrag.

§ 11

Stk. 1. I Løbet af 5-aarige Perioder, første Gang i Aarene 1941-46, gennemgaar Forsikringsraadet hver enkelt Begravelseskasses Status. Om Udfaldet af Undersøgelsen gives der vedkommende Kasse Meddelelse.

Stk. 2. Dersom Forsikringsraadet finder, at en Begravelseskasse vil have Vanskelighed ved at fyldestgøre sine Forpligtelser, eller finder, at den ikke virker paa et forsikringsmæssigt forsvarligt Grundlag, skal Forsikringsraadet give Kassen Anvisning paa at forhøje Medlemsbidragene eller nedsætte Ydelsernes Størrelse eller træffe andre Foranstaltninger, der efter Forsikringsraadets Skøn vil være nødvendige for at tilvejebringe Sikkerhed for, at Kassen kan opfylde sine Forpligtelser.

Stk. 3. Kassens Bestyrelse skal bringe saadanne Anvisninger til samtlige Medlemmers Kundskab.

Stk. 4. Saafremt en Begravelseskasse, der af Forsikringsraadet har faaet Anvisning paa at søge Indtægterne forhøjet eller at nedsætte Ydelserne, ikke inden en af Forsikringsraadet fastsat Frist under Iagttagelse af de i Vedtægterne derom indeholdte Bestemmelser træffer de fornødne Beslutninger til Efterkommelse af de givne Anvisninger, træffer Ministeren for Handel, Industri og Søfart efter Indstilling fra Forsikringsraadet - uanset de Regler, Vedtægterne maatte indeholde - Bestemmelse om den fornødne Nedsættelse af Ydelserne. Raadet tilstiller vedkommende Kasses Bestyrelse Underretning om de saaledes trufne Bestemmelser, der i Form af et Tillæg til Vedtægterne skal meddeles samtlige Medlemmer.

§ 12

Stk. 1. Fører en af Forsikringsraadet foretagen Undersøgelse til det Resultat, at Fortsættelse af en Begravelseskasses Virksomhed vil være utilbørlig af Hensyn til Medlemmernes Interesser, kan Forsikringsraadet træffe Bestemmelse om, at Kassen skal træde i Likvidation. Likvidatorerne udnævnes af Ministeren for Handel, Industri og Søfart efter Indstilling fra Forsikringsraadet. Ministeren er bemyndiget til at suspendere Kassens Vedtægter under Likvidationen, angaaende hvilken der skal ske offentlig Bekendtgørelse i Statstidende, samt til at fastsætte de nærmere Regler for Likvidationens Foretagelse, herunder Valg af Revisorer.

Stk. 2. Begæring om, at en Begravelseskasse skal undergives Konkursbehandling, kan ikke tages til Følge.

Stk. 3. Bestemmelserne i Konkurslovens §§ 10, 12-26, 29, 31, Litra b, og 33-39, jfr. Lov Nr. 66 af 15. April 1887 § 1, Lov Nr. 30 af 20. Marts 1901 §§ 1 og 2, og Lov Nr. 68 af 12. April 1927 § 1, finder tilsvarende Anvendelse under Likvidationen. Sager, hvorved Boet i Henhold til Konkurslovens §§ 20-26 og 29 vil angribe indgaaede Retshandler, maa anlægges inden 6 Maaneder efter Likvidationens Begyndelse.

Stk. 4. Naar Kassen er likvideret, offentliggør Likvidatorerne Meddelelse herom i Statstidende.

§ 13

Stk. 1. Frivillig Beslutning om, at en Begravelseskasse skal opløses, skal inden 8 Dage anmeldes til Forsikringsraadet.

Stk. 2. Opløsning af en Begravelseskasse og Deling af dens Formue sker i øvrigt i Overensstemmelse med Vedtægternes Bestemmelser, idet Delingsplanen dog i alle Tilfælde vil være at forelægge Forsikringsraadet til Godkendelse, forinden den kan bringes til Udførelse.

§ 14

De Ydelser, der er sikret Medlemmer af Begravelseskasser, kan ikke overdrages eller pantsættes og kan ikke gøres til Genstand for Arrest, Udlæg, Inddragelse under Konkursbehandling eller anden Retsforfølgning.

§ 15

Stk. 1. Enhver af Forsikringsraadet i Henhold til denne Lov truffen Afgørelse kan af vedkommende Begravelseskasse senest 14 Dage efter modtagen Underretning om denne indankes for Ministeren for Handel, Industri og Søfart. Saafremt Kassen inden den angivne Frist forlanger det, skal Sagen, forinden Afgørelsen træffes, af Ministeren for Handel, Industri og Søfart forelægges det i § 54 i Lov om Livsforsikringsvirksomhed omhandlede Nævn til Erklæring.

Stk. 2. For saa vidt en af Forsikringsraadet truffen Afgørelse har været forelagt det i første Stykke omhandlede Nævn til Erklæring, kan Sagen ikke indbringes for Domstolene. I modsat Fald er Kassen, for saa vidt den af Ministeren trufne Beslutning angaar Spørgsmaal, hvis endelige Afgørelse henhører under Domstolene, berettiget til inden 1 Maaned efter, at den af Ministeren for Handel, Industri og Søfart trufne Afgørelse er blevet bragt til Kassens Kundskab, at indbringe Sagen for Domstolene.

§ 16

Stk. 1. Det paahviler Forsikringsraadet aarlig til Ministeren for Handel, Industri og Søfart at indgive Beretning om Raadets Virksomhed i Aarets Løb, for saa vidt angaar de af denne Lov omfattede Begravelseskasser, en Sammenstilling af de Beretninger og Regnskaber, som er modtaget, Beretning om Udfaldet af de af Forsikringsraadet i Henhold til § 11, Stk. 1, foretagne 5-aarige Statusopgørelser samt en Fortegnelse over de Begravelseskasser, som driver Virksomhed her i Landet.

Stk. 2. Ministeren for Handel, Industri og Søfart bestemmer, om og i hvilket Omfang Beretningen bliver at offentliggøre.

§ 17

Stk. 1. Undlader en Begravelseskasses Bestyrelse, Forretningsfører, Revisorer eller Likvidatorer i rette Tid at efterkomme de Pligter, der paahviler dem ifølge denne Lov eller de i henhold til denne Lov givne Forskrifter, Vedtægterne eller en Generalforsamlingsbeslutning, skal Ministeren for Handel, Industri og Søfart efter Indstilling af Forsikringsraadet under en daglig eller en ugentlig Bøde kunne paalægge de paagældende at opfylde deres Pligt. De saaledes ikendte Bøder kan inddrives ved Udpantning og kan ikke føres Begravelseskassen til Udgift. Spørgsmaal om et givet Paalægs Berettigelse kan indbringes for Domstolene.

Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmer, Forretningsførere, Aktuarer, Likvidatorer eller Revisorer der, uden at derved højere Straf forskyldes efter Borgerlig Straffelov, giver urigtige eller vildledende Oplysninger til Forsikringsraadet eller andre offentlige Myndigheder eller til Medlemmerne, straffes, hvis det paagældende Forhold kan tilregnes dem som forsætligt, med Bøder eller Hæfte, og hvis det kan tilregnes dem som uagtsomt, med Bøder.

Stk. 3. Overtrædelse af denne Lov straffes i øvrigt, for saa vidt de ikke falder ind under Borgerlig Straffelov, med Bøder. Hvor det drejer sig om Undladelse af at foretage en foreskreven Anmeldelse til Forsikringsraadet, er Ministeren for Handel, Industri og Søfart berettiget til at modtage den skyldiges Tilbud om at erlægge en af Ministeren for dette tilfælde inden for et Beløb af 1 000 Kr. fastsat Bøde.

Stk. 4. Bøder i Henhold til denne Lov tilfalder Statskassen.

§ 18

Udgifterne ved Forsikringsraadets Tilsyn med Begravelseskasser i Henhold til denne Lov bevilges ved de aarlige Finanslove.

§ 19

Denne Lov, der ikke gælder for Færøerne, træder i Kraft den 1. Januar 1941. Samtidig ophæves Lov Nr. 60 af 27. Marts 1929 om Tilsyn med Begravelseskasser.

Hvorefter alle vedkommende sig have at rette.

Givet paa Amalienborg, den 1. Juli 1940.

Under Vor Kongelige Haand og Segl.

Christian R.

L.S.)

Johs. Kjærbøl.

Redaktionel note
  • (* 1) Ophæves af Lov nr. 826 19911218 1. juli 1992