Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Lov om statsgaranti til udviklingsvirksomhed (* 1)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


Kapitel 1

Virksomheder omfattet af loven

§ 1. Industri- og samordningsministeren kan i op til to år efter denne lovs ikrafttræden tildele danske aktieselskaber og udenlandske selskaber med en tilsvarende selskabsform statsgaranti i henhold til denne lov. Selskaber, der opnår en sådan statsgaranti, betegnes i denne lov udviklingsselskaber.

§ 2. For at opnå statsgaranti skal selskabet opfylde følgende:

  • 1) Selskabet skal have en egenkapital på mindst 50 mio. kr. Der kan meddeles dispensation for dette krav, såfremt selskabet på anden måde kan fremvise et kapitalgrundlag, der kan sidestilles hermed, eller såfremt selskabet har et regionalt sigte.
  • 2) Selskabet skal dokumentere evne til at bidrage til udviklingen af mindre virksomheder ved tilførsel af ansvarlig kapital, bistand og rådgivning.

Stk. 2. Selskabets hovedformål skal være at drive udviklingsvirksomhed.

Stk. 3. Selskabet skal til brug for industri- og samordningsministerens tildeling af statsgaranti indgive oplysninger om selskabets forretningsstrategi og ejerkreds.

Stk. 4. Industri- og samordningsministeren fastsætter nærmere regler om de forhold, der er nævnt i stk. 1 og stk. 3.

§ 3. Et udviklingsselskab skal meddele industri- og samordningsministeren væsentlige ændringer i forhold, der ligger til grund for tildeling af statsgarantien. Væsentlige ændringer i udviklingsselskabets forretningsstrategier, ledelse eller ejerkreds skal ligeledes meddeles industri- og samordningsministeren.

Stk. 2. Finder industri- og samordningsministeren, at der er sket så væsentlige ændringer i de forhold, der ligger til grund for tildeling af statsgarantien, at udviklingsselskabet er uegnet til at drive udviklingsvirksomhed, kan ministeren fratage udviklingsselskabet dets statsgaranti.

Stk. 3. Industri- og samordningsministeren fastsætter en årlig præmie, som udviklingsselskabet skal betale for at være omfattet af statsgarantien.

§ 4. Et udviklingsselskab kan fratræde ordningen ved at give meddelelse til industri- og samordningsministeren. En sådan meddelelse får virkning efter den først følgende regnskabsopgørelse, jf. § 10, stk. 1.

Kapitel 2

Udviklingsporteføljen

§ 5. Et udviklingsselskab erhverver en udviklingsportefølje bestående af ansvarlig kapital, som selskabet mod indskud af kontanter har erhvervet ved nytegning af ansvarlig kapital fra virksomheder beliggende i Danmark. Nytegningen skal være begrundet i udviklingsprojekter, produktudvikling, markedsudvikling eller lignende i porteføljevirksomheden.

Stk. 2. De virksomheder, hvori et udviklingsselskab har ansvarlig kapital, som er henlagt til udviklingsporteføljen, kaldes i denne lov porteføljevirksomheder. Porteføljevirksomheder må ikke ved udviklingsselskabets tegning af ansvarlig kapital have over 250 ansatte og enten en nettoomsætning på over 20 mio. ecu eller en samlet status på over 10 mio. ecu. Ligeledes må højst 25 pct. af kapitalen ejes af et eller flere selskaber, som ikke opfylder denne definition, bortset fra offentlige investeringsselskaber, ventureselskaber. Denne undtagelse omfatter endvidere institutionelle investorer, forudsat at disse ikke udøver nogen kontrol over for porteføljevirksomhederne. Porteføljevirksomheder må ikke på dette tidspunkt være koncernforbundne med virksomheder, der overstiger de i dette stykke anførte grænser.

Stk. 3. Udviklingsporteføljen må ikke indeholde ansvarlig kapital i virksomheder, som udviklingsselskabet, dets storaktionærer eller koncernforbundne selskaber på tegningstidspunktet har væsentlige kreditorinteresser i.

Stk. 4. Udviklingsselskabet må ikke være koncernforbundet med en porteføljevirksomhed ved udviklingsporteføljens kapitalandele.

Stk. 5. En porteføljevirksomhed må ikke udøve hovedaktiviteter inden for finansiering og investering samt handel med, administration af eller besiddelse af fast ejendom.

§ 6. Industri- og samordningsministeren fastsætter en garantiramme for det enkelte udviklingsselskab, der udgør den maksimale samlede værdi af den ansvarlige kapital i udviklingsporteføljen.

Stk. 2. Værdien af udviklingsporteføljens ansvarlige kapital i en enkelt porteføljevirksomhed eller i alle porteføljevirksomheder i samme koncern må ikke overstige 20 pct. af udviklingsselskabets garantiramme.

Stk. 3. Industri- og samordningsministeren kan fastsætte regler, der nærmere afgrænser størrelsen af udviklingsselskabets ansvarlige kapital i en porteføljevirksomhed.

§ 7. Udviklingsselskabet skal indberette ansvarlig kapital, der henføres til eller udtages fra udviklingsporteføljen til industri- og samordningsministeren senest 10 dage efter, at ændringen er foretaget.

Stk. 2. Finder industri- og samordningsministeren, at henførelse af ansvarlig kapital til udviklingsporteføljen ikke opfylder denne lov eller bestemmelser fastsat i medfør af denne lov, kan industri- og samordningsministeren bestemme, at den ansvarlige kapital ikke må henføres til selskabets udviklingsportefølje.

Stk. 3. Et udviklingsselskab kan forud for henførelse af ansvarlig kapital til udviklingsporteføljen anmode industri- og samordningsministeren om forhåndstilsagn om at anse den ansvarlige kapital for omfattet af bestemmelserne om henførelse af ansvarlig kapital til udviklingsporteføljen.

Stk. 4. Industri- og samordningsministeren kan fastsætte nærmere regler om indberetning i henhold til stk. 1 og forhåndstilsagn i henhold til stk. 3.

Kapitel 3

Statsgarantiens dækning

§ 8. Den statslige garanti dækker 50 pct. af tab for et regnskabsår på den tabsgivende ansvarlige kapital i udviklingsporteføljen. Ved opgørelsen af tab korrigeres for samtlige ud- og indbetalinger, som vedrører denne ansvarlige kapital.

Stk. 2. Det er en forudsætning for udbetaling af garantibeløb efter stk. 1, at de pågældende tab er realiseret på ansvarlig kapital, der har været henlagt til udviklingsporteføljen i mindst 3 år.

Stk. 3. Industri- og samordningsministeren kan dispensere fra bestemmelsen i stk. 2.

Stk. 4. Når den ansvarlige kapital har været i udviklingsporteføljen i 8 år, nedskrives garantiprocenten i stk. 1 med 10 procentpoint pr. år, således at garantien bortfalder, når den ansvarlige kapital har været i udviklingsporteføljen i 12 år.

Stk. 5. Ved opgørelsen af tab på den ansvarlige kapital i porteføljevirksomheder, der er koncernforbundne med andre porteføljevirksomheder, vil tabene blive modregnet i eventuelle overskud på ansvarlig kapital i disse virksomheder.

Stk. 6. Udviklingsporteføljen samt udgifter og indtægter vedrørende denne skal bogføres for sig og optages på særskilte poster i årsregnskabets balance og resultatopgørelse.

Stk. 7. Et udviklingsselskab skal på opfordring afgive relevante oplysninger om dets udviklingsportefølje og tab til brug for industri- og samordningsministerens administration af denne lov.

Stk. 8. Industri- og samordningsministeren kan fastsætte nærmere regler om opgørelsen af tab.

§ 9. Industri- og samordningsministeren kan undlade at foretage garantiudbetalinger på tab i henhold til § 8, såfremt

  • 1) tabet er realiseret i forbindelse med en handel, der indeholder aftale om anden kompensation for udviklingsselskabet end salgsprisen, f. eks. en tilbagekøbsoption på kapitalandele eller andre modydelser, eller
  • 2) tabet er realiseret i forbindelse med en handel, der indebærer direkte eller indirekte udveksling af ansvarlig kapital mellem udviklingsselskaber, eller
  • 3) tabet er realiseret i forbindelse med en handel, som det pågældende udviklingsselskab har indgået med udviklingsselskabets storaktionærer eller koncernforbundne selskaber.

§ 10. Regnskabsopgørelse med dokumentation for eventuelle tab samt oversigter over udviklingsporteføljen med eventuel anmodning om udbetaling af garantibeløb fremsendes til industri- og samordningsministeren en gang årligt, når årsregnskabet er godkendt på generalforsamlingen og indsendt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen samt offentliggjort i Registreringstidende. Regnskabsopgørelsen skal revideres af den revisor, der reviderer udviklingsselskabets årsregnskab.

Stk. 2. Efter industri- og samordningsministerens godkendelse af regnskabsopgørelsen udbetales garantibeløbet til udviklingsselskabet.

Stk. 3. Industri- og samordningsministerens forpligtelse til at udbetale garantibeløb bortfalder, dersom regnskabsopgørelsen ikke er fremsendt til industri- og samordningsministeren senest et år efter årsregnskabets offentliggørelse.

§ 11. Regnskabsopgørelsen, jf. § 10, skal indeholde en bruttoopgørelse af det gennemsnitlige akkumulerede afkast af udviklingsporteføljen. Ved opgørelsen indregnes eventuelle garantiudbetalinger, og præmiebetalinger, jf. § 3, stk. 3, fraregnes. Er der overført placeringer fra udviklingsporteføljen til selskabets øvrige beholdninger i perioden, skal afkastet på disse opgøres på grundlag af markedsværdien.

Stk. 2. Såfremt afkastet opgjort i stk. 1 overstiger 13 pct. p.a., kan der ikke foretages garantiudbetalinger for det pågældende regnskabsår.

Stk. 3. Industri- og samordningsministeren fastsætter nærmere regler om opgørelse af afkastet, jf. stk. 1.

Kapitel 4

Afsluttende bestemmelser

§ 12. Den, der afgiver urigtige eller vildledende oplysninger til brug for industri- og samordningsministerens administration af denne lov, straffes med bøde eller hæfte, medmindre strengere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning. Er en overtrædelse begået af et selskab, kan der pålægges det pågældende selskab som sådant bødeansvar.

Stk. 2. Dersom et udviklingsselskab afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller undlader at overholde sine forpligtelser i henhold til denne lov eller bestemmelser fastsat i medfør af denne lov, kan selskabet fratages statsgaranti med den virkning, at udviklingsporteføljens placeringer ikke længere er omfattet af statsgarantien.

Stk. 3. Er der foretaget garantiudbetalinger på et fejlagtigt eller utilstrækkeligt grundlag, kan industri- og samordningsministeren efterfølgende kræve disse betalt tilbage.

§ 13. Industri- og samordningsministeren kan henlægge beføjelser efter denne lov til en styrelse under Industri- og Samordningsministeriet. Henlægger industri- og samordningsministeren sine beføjelser til en styrelse, kan ministeren fastsætte regler om klageadgangen, herunder at klager ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 14. Loven gælder ikke for Grønland og Færøerne.

§ 15. Industri- og samordningsministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden.

Givet på Christiansborg Slot, den 18. maj 1994

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

I Dronningens Navn:

FREDERIK

Kronprins

/ Mimi Jakobsen

Redaktionel note
  • 24. juni 1994
  • (* 1) Loven er sat i kraft den 1.8.1994 ved bekendtgørelse nr. 535 af