Redaktionel note
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om VækstFonden og ligningsloven (* 1)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om VækstFonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 888 af 26. oktober 1994, foretages følgende ændringer:

1. § 2, stk. 1, affattes således:

»VækstFondens formål tilgodeses gennem medfinansiering af især små og mellemstore virksomheders omkostninger til gennemførelse af perspektivrige og risikobetonede udviklingsprojekter inden for følgende områder:

  • 1) Forskning og udvikling af produkter, produktionsmetoder eller serviceydelser.
  • 2) Markedsudvikling.
  • 3) Kompetenceudvikling.«

2. I § 2 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. VækstFondens formål tilgodeses endvidere gennem medfinansiering af mindre virksomheders investeringer i væsentlige kapacitetsudvidelser.«

Stk. 2-5 bliver herefter stk. 3-6.

3. § 2, stk. 6, affattes således:

»Stk. 6. Medfinansiering til forskning og udvikling og til markedsudvikling skal ved kommerciel udnyttelse tilbagebetales og forrentes på et niveau svarende til markedsrenten. Medfinansiering til kompetenceudviklingsprojekter skal altid tilbagebetales. Tilbagebetalingen og tilskrivningen af renter til kompetenceudviklingsprojekter skal senest påbegyndes efter 2 år. Medfinansiering til forprojekter skal ikke tilbagebetales. Medfinansiering til forskning og udvikling og til markedsudvikling kan også ydes som garantier, som pålægges en risikopræmie. Medfinansieringen af kapacitetsudvidelser kan alene ydes som garanti for betaling af lån, og garantien gives i form af en selvskyldnerkaution fra VækstFonden.«

§ 2

I lov om påligningen af indkomst- og formueskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 851 af 30. september 1994, som senest ændret ved § 2 i lov nr. 313 af 17. marts 1995, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 7 C indsættes:

»§ 7 D. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst behandles medfinansiering som nævnt i § 2, stk. 6, 1. pkt., i lov om VækstFonden som lån.«

2. I § 27 B, stk. 1, ændres »følgende tilskud m.v.« til: »følgende tilskud«.

3. § 27 B, stk. 1, nr. 8, ophæves.

Nr. 9-13 bliver herefter nr. 8-12.

4. § 27 C ophæves.

§ 3

Stk. 1. Erhvervsministeren fastsætter efter samråd med skatteministeren tidspunktet for lovens ikrafttræden.

Stk. 2. § 2 har virkning for tilsagn om medfinansiering i form af tilskud fra VækstFonden og medfinansiering i form af lån fra VækstFonden med betinget tilbagebetalingspligt, der gives fra lovens ikrafttræden.

Givet på Christiansborg Slot, den 14. juni 1995

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Mimi Jakobsen

Redaktionel note
  • (* 1) Loven er efterfølgende sat i kraft den 5. juni 1995 ved bekendtgørelse nr. 550 af 30.juni 1995.