Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om forsikringsvirksomhed (Syge- og ulykkesforsikring) (* 1)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om forsikringsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 963 af 29. november 1994, foretages følgende ændringer:

1. § 8 affattes således:

»§ 8. Livsforsikringsvirksomhed må ikke i samme selskab forenes med anden forsikringsvirksomhed. Livsforsikringsselskaber kan dog ud over livsforsikringsvirksomheden udøve virksomhed inden for forsikringsklasserne 1 og 2, jf. bilag 2. Endvidere kan genforsikring af livsforsikring og anden forsikring udøves af samme selskab.

Stk. 2. Finanstilsynet kan fastsætte nærmere bestemmelser om afgrænsning af den forsikringsvirksomhed, som livsforsikringsselskaber kan udøve, og om afgrænsning af den forsikringsvirksomhed, som andre forsikringsselskaber kan udøve.

Stk. 3. Sker der ændringer i de i stk. 2 nævnte afgrænsninger, kan et forsikringsselskab, som hidtil har kunnet udøve den samlede virksomhed inden for samme selskab, fortsætte hermed. Finanstilsynet kan fastsætte nærmere vilkår herfor.

Stk. 4. Finanstilsynet fastsætter bestemmelser om, i hvilket omfang livsforsikringsselskabernes risici under forsikringsklasserne 1 og 2, jf. bilag 2, er omfattet af denne lovs særlige regler for livsforsikringsvirksomhed.«

2. I § 30, stk. 1, ændres »Et livsforsikringsselskabs tekniske grundlag m.v.« til: »Det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed«.

3. I § 73, stk. 5, ændres »livsforsikring« til: »livsforsikringsselskaber«.

4. Efter § 144 indsættes som § 144 a:

»§ 144 a. Finanstilsynet fastsætter nærmere regler for transaktioner, der indgås mellem et forsikringsselskab og virksomheder, der direkte eller indirekte er forbundet med forsikringsselskabet som dattervirksomheder, associerede virksomheder, moderselskaber eller som moderselskabets associerede virksomheder og øvrige dattervirksomheder.«

5. Overskriften til kapitel 15 affattes således:

»Administration af et livsforsikringsselskabs forsikringsbestand«.

6. I § 151, stk. 1, affattes 1. pkt. således:

»Tages et livsforsikringsselskabs forsikringsbestand under administration i henhold til § 250 eller § 253, skal selskabets koncession tilbagekaldes.«

7. I § 151, stk. 2, 1. pkt., stk. 4, 2. pkt., to steder i § 154, stk. 2, § 250, stk. 1, nr. 4, og stk. 3, ændres »livsforsikringshensættelserne« til: »de forsikringsmæssige hensættelser«.

8. I § 155, stk. 1, 1. pkt., og § 158, stk. 1, ændres »livsforsikringsselskaber« til: »forsikringsselskaber«.

9. Overskriften til kapitel 16 affattes således:

»Overdragelse af en forsikringsbestand«.

10. I § 157, stk. 1, 1. pkt., § 168 b og § 250, stk. 2-4, ændres »livsforsikringsbestand« til: »forsikringsbestand«.

11. I § 157, stk. 2, ændres »Ved overdragelsen kan der« til: »For så vidt angår livsforsikringsvirksomhed, kan der i forbindelse med overdragelsen«.

12. Kapitel 17 ophæves.

13. I § 166, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2, nr. 2, udgår »eller § 160«.

14. I § 168 a, stk. 1, udgår »eller 17«.

15. I § 176, stk. 4, ændres »der driver anden forsikringsvirksomhed end livsforsikringsvirksomhed« til: »der ikke driver livsforsikringsvirksomhed«.

16. I § 210 l ændres »§ 159« til: »§ 157«.

17. § 242, stk. 3, nr. 2 , affattes således:

  • »2) forsikringsselskaber, der ikke udøver livsforsikringsvirksomhed,».

18. I § 250, stk. 5, ændres »livsforsikringsbestanden« til: »forsikringsbestanden«.

19. I § 251, stk. 1, ændres »der driver anden virksomhed end livsforsikringsvirksomhed« til: »der ikke driver livsforsikringsvirksomhed«.

20. I § 257 a ændres »livsforsikringsselskabers almindelige forsikringsbetingelser« til: »almindelige forsikringsbetingelser for livsforsikringsvirksomhed«.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juli 1995.

Givet på Christiansborg Slot, den 14. juni 1995

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Mimi Jakobsen

Officielle noter

(* 1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv nr. 92/96/EØF, EF-Tidende Nr. L 360 s. 1.