Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Lov om statstilskud til hjemmeservice (* 1)(* 2) (* 3)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1. Industriministeren kan inden for en bevilling, der fastsættes

på de årlige finanslove, yde tilskud til private husholdningers køb

af husholdningsservice fra momsregistrerede virksomheder.

§ 2. Tilskud kan ydes til husholdningsarbejde, som en virksomhed udfører for en forbruger på forbrugerens bopæl, såsom indkøb af dagligvarer, rengøring, vinduespudsning, madlavning, vask, havearbejde, snerydning og andet lignende arbejde.

Stk. 2. Ved en forbruger forstås i denne lov en person, der til brug for sin private husholdning køber serviceydelser. Ejerboligforeninger, andelsboligforeninger og almennyttige boligselskaber anses ligeledes for forbrugere, når de køber serviceydelser til brug for beboerne i ejendommen.

Stk. 3. Tilskud kan ikke ydes til pasning eller pleje af familiemedlemmer eller til madlavning og servering ved enkeltstående lejligheder.

Stk. 4. Tilskud kan ikke ydes til det arbejde, som en virksomhed udfører for virksomhedens ejere og for forbrugere, der er nærtstående i forhold til virksomhedens ejere.

Stk. 5. Tilskud kan ikke ydes til det arbejde, der overstiger 125 timer pr. kvartal, som en virksomhed udfører for en bestemt forbruger og dennes husstand, for en bestemt ejerboligforening, for en bestemt andelsboligforening eller for et bestemt almennyttigt boligselskab.

Stk. 6. Tilskuddet kan ikke ydes til transport af virksomhedens ansatte til og fra forbrugeren.

Stk. 7. Industriministeren kan fastsætte regler, hvorved arten og omfanget af det arbejde, hvortil der ydes tilskud, indskrænkes eller udvides.

§ 3. Tilskuddet udgør 65 kr. pr. times arbejde, som virksomheden har udført i overensstemmelse med § 2 og bestemmelser fastsat i henhold til denne lov. Tilskuddet kan dog ikke overstige 130 pct. af det beløb, som forbrugeren skal betale efter fradrag af eventuelle udgifter inkl. moms til materialer, kørsel og lignende. Tilskuddet kan ikke overstige det beløb, hvormed virksomheden har foretaget fradrag i regningen til forbrugeren, jf. § 4, stk. 3.

Stk. 2. Industriministeren kan fastsætte regler, hvorved størrelsen af de i stk. 1, 1. og 2. pkt., angivne tilskud ændres.

§ 4. Tilskuddet udbetales til den virksomhed, der har udført arbejdet. Det er en betingelse, at arbejdet udføres af en virksomhed, der er registreret efter lov om almindelig omsætningsafgift, at virksomheden opfylder de betingelser, der fastsættes i medfør af § 4, stk. 5, og at virksomheden forud for arbejdets udførelse er tilmeldt tilskudsordningen i den kommune, hvortil virksomheden afleverer skatteregnskab. Virksomheder, der er hjemmehørende i et andet land inden for De Europæiske Fællesskaber, kan tilmeldes tilskudsordningen i Københavns Kommune.

Stk. 2. Tilskuddet udbetales på grundlag af virksomhedens opgørelse til kommunen over det tilskudsberettigede arbejde, som virksomheden har udført i den forudgående kalendermåned. Det udførte arbejde skal være indberettet til kommunen på en månedsopgørelse senest 3 måneder efter, at arbejdet er udført for forbrugeren. Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra denne frist.

Stk. 3. Det er en betingelse for udbetalingen af tilskud, at der med månedsopgørelsen følger genpart af regningerne for det arbejde, der er opført på opgørelsen. Regningerne skal indeholde

 • 1) fradrag for et beløb svarende til det tilskud, virksomheden modtager efter denne ordning,
 • 2) oplysning om forbrugerens navn og adresse,
 • 3) oplysning om, hvilket arbejde der er udført, og hvem der har udført det,
 • 4) oplysning om, hvor mange arbejdstimer der er anvendt,
 • 5) oplysning om, i hvilken periode arbejdet er udført, og
 • 6) forbrugerens kvittering for, at det anførte arbejde er udført.

Stk. 4. Tilskudsberettiget arbejde må ikke udføres af arbejdstagere, som

 • 1) er under 18 år, hvis deres ugentlige arbejdstid er mindre end 30 timer,
 • 2) modtager folkepension eller
 • 3) er ansat med offentlige løntilskud.

Stk. 5. Industriministeren kan fastsætte regler om, at virksomheden skal tegne ansvarsforsikring og stille garanti for tilbagebetalingskrav efter § 5, stk. 2.

§ 5. Kommunalbestyrelsen afgør, om det udførte arbejde er omfattet af tilskudsordningen, og fastsætter størrelsen af det tilskud, der skal udbetales efter § 4, jf. § 3.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om, at en virksomhed skal tilbagebetale de tilskud, virksomheden uretmæssigt har oppebåret.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan iværksætte særlige foranstaltninger til kontrol med de arbejder, hvortil der ydes tilskud efter denne lov. Skattemyndighederne kan indhente oplysning fra kommunalbestyrelserne om det tilskudsberettigede arbejde, som de enkelte virksomheder udfører.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsens afgørelse i henhold til stk. 1 og forskrifter udstedt i medfør af denne lov kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Kommunalbestyrelsens afgørelse efter stk. 2 kan inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende, indbringes for industriministeren.

Stk. 5. Udgifterne til tilskud afholdes af staten.

§ 6. Kommunalbestyrelsen kan nægte at optage en virksomhed under tilskudsordningen, såfremt den pågældende virksomhed eller en personligt ansvarlig ejer har betydelig forfalden gæld til det offentlige, hvorved forstås beløb i størrelsesordenen 50.000 kr. og derover. Kommunalbestyrelsen kan endvidere slette en virksomhed fra tilskudsordningen, hvis den pågældende virksomhed eller en personligt ansvarlig ejer oparbejder en betydelig gæld til det offentlige, hvorved forstås beløb i størrelsesordenen 50.000 kr. og derover. En slettelse fra tilskudsordningen har virkning for arbejder, der udføres af virksomheden, efter at kommunalbestyrelsens afgørelse om slettelse fra tilskudsordningen er meddelt den pågældende virksomhed.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsens afgørelse efter stk. 1 kan inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende, indbringes for industriministeren. Afgørelsens indbringelse for industriministeren har ikke opsættende virkning.

Stk. 3. Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse, hvis en virksomhed er blevet pålagt at tilbagebetale tilskud efter bestemmelsen i § 5, stk. 2, eller hvis en virksomhed gentagne gange afgiver mangelfulde eller urigtige oplysninger til kommunalbestyrelsen.

§ 7. Industriministeren kan fastsætte nærmere regler om lovens gennemførelse, herunder om udbetaling af tilskud samt hvilke oplysninger virksomhederne skal afgive om det tilskudsberettigede arbejde, og hvordan de skal afgives.

Stk. 2. Industriministeren kan suspendere tilskudsordningen, såfremt dette er nødvendigt af bevillingsmæssige grunde. Lovens gyldighed kan bringes til ophør ved kongelig anordning.

§ 8. Industriministeren kan henlægge sine beføjelser efter loven til en styrelse under Industriministeriet. Henlægger industriministeren sine beføjelser til en styrelse, kan ministeren fastsætte regler om klageadgangen, herunder at klager ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 9. Den, der afgiver urigtige eller vildledende oplysninger til brug for kommunalbestyrelsens afgørelser efter denne lov, straffes med bøde eller hæfte, medmindre strengere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning.

§ 10. I lov om påligningen af indkomst- og formueskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1223 af 17. december 1992, som senest ændret ved lov nr. 271 af 6. maj 1993, foretages følgende ændring:

I § 7 indsættes som litra å:

 • »å) Tilskud efter lov om statstilskud til hjemmeservice.«

§ 11. Tidspunktet for lovens ikrafttræden fastsættes af industriministeren.

§ 12. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Christiansborg Slot, den 30. juni 1993

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Jan Trøjborg

Redaktionel note
 • 1996.
 • (* 3) Loven er ophævet ved bekendtgørelse nr. 1103 af 13. december
 • i kraft den 1. januar 1994.
 • (* 2) Ved bekendtgørelse nr. 1142 af 22. december 1993 blev loven sat
 • hvortil der henvises.
 • (* 1) Loven er delvist sat i kraft ved T BEK nr. 844 af 25/10/1993,