Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Lov om garantier for lån til skibsfinansiering (* 1)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1. Industriministeren kan indtil 31. december 1986 inden for et beløb af 500 millioner kr. (* 2) yde garanti af statskassen for lån, der optages i Danmarks skibskreditfond til ny- eller ombygning af skibe kontraheret af danske rederier.

§ 2. For garantierne betales til industriministeriet en risikopræmie, der indsættes på en særlig konto i Danmarks Nationalbank. Udbetalinger i medfør af stillede garantier dækkes forlods af denne konto.

§ 3. Til bistand ved behandlingen af spørgsmål vedrørende garantierne nedsætter industriministeren et udvalg, der består af en formand, repræsentanter for industriministeriet og finansministeriet samt sagkyndige.

Stk. 2. Industriministeren fastsætter udvalgets forretningsorden.

Stk. 3. Industriministeren kan fastsætte, at udvalget træffer afgørelse i sagerne, og fastsætte regler om adgang til at klage over afgørelserne, herunder om, at afgørelserne ikke kan indbringes for ministeren.

§ 4. Loven gælder ikke for Grønland og Færøerne.

Givet på Christiansborg slot, den 4. december 1985

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

I Dronningens Navn:

INGRID

Dronning af Danmark

Rigsforstander

/Ib Stetter

Redaktionel note
  • (* 2) Der henvises til finansloven for finansåret 1988, § 42, tekstanmærkning nr. 13 til § 17, Industriministeriet
  • (* 1) FIN 3 af 10. juni 1987 tekstanmærkning nr. 13 ændrer i LOV nr. 522 af4. december 1985.