Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Lov om beskyttelse af halvlederprodukters udformning (topografi)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Kapitel 1

Almindelige bestemmelser

§ 1. Ved et halvlederprodukt forstås i denne lov ethvert produkt på slut- eller mellemtrinnet, som

 • 1) udgøres af et materialelegeme, der indbefatter et lag af halvledermateriale,
 • 2) har et eller flere andre lag af ledende, isolerende eller halvledende materiale placeret i et forud fastlagt tredimensionalt mønster og
 • 3) udelukkende eller sammen med andre funktioner er beregnet til at udføre en elektronisk funktion.

Stk. 2. Ved et halvlederprodukts topografi forstås i denne lov en række sammenhørende billeder, der, uanset hvordan de måtte være fikseret eller kodet, repræsenterer det tredimensionale mønster af de lag, som halvlederproduktet består af, og i hvilken række hvert enkelt billede repræsenterer en del af eller hele mønstret af en overflade af halvlederproduktet på et hvilket som helst forarbejdningstrin.

§ 2. Den, der frembringer en topografi til et halvlederprodukt, eller den, til hvem frembringerens ret er overgået, kan erhverve eneret til at råde over topografien.

Stk. 2. Topografien skal være resultatet af frembringerens egen intellektuelle indsats og må ikke være almindelig inden for halvlederindustrien. Består topografien af elementer, der er almindelige inden for halvlederindustrien, er topografien kun omfattet af loven, hvis kombinationen af disse elementer opfylder betingelserne i 1. pkt.

§ 3. Ved erhvervsmæssig udnyttelse af en topografi forstås i denne lov udbud, salg, leje, leasing eller anden erhvervsmæssig distribution af topografien eller af et halvlederprodukt, der er fremstillet ved hjælp af topografien.

Stk. 2. Udnyttelse i fortrolig sammenhæng anses ikke som erhvervsmæssig udnyttelse efter § 4, stk. 1, nr. 3, og § 5, for så vidt der ikke sker nogen yderligere distribution til tredjemand. Udnyttes en topografi i fortrolig sammenhæng i henhold til EØF-traktatens artikel 223, stk. 1, litra b, anses dette dog som erhvervsmæssig udnyttelse.

§ 4. Eneret kan erhverves af

 • 1) en fysisk person, der har frembragt topografien, og som er statsborger eller har bopæl i en stat, der er medlem af De Europæiske Fællesskaber,
 • 2) en fysisk person, som er statsborger eller har bopæl i en medlemsstat, eller en juridisk person, der driver erhvervsmæssig virksomhed i en medlemsstat, når topografien er frembragt af en person, der er ansat hos den pågældende eller frembragt på bestilling af denne, medmindre det er eller må anses aftalt, at eneretten tilkommer frembringeren,
 • 3) en fysisk eller juridisk person som nævnt i nr. 2, når den pågældende af rettighedshaveren har fået eneret til at udnytte topografien erhvervsmæssigt overalt i Fællesskaberne og den første erhvervsmæssige udnyttelse af topografien sker i en medlemsstat,
 • 4) den, som har overtaget retten efter en af de fysiske eller juridiske personer, som er nævnt under nr. 1-3.

Stk. 2. Industriministeren kan fastsætte regler om, at eneret kan erhverves og indehaves af andre fysiske og juridiske personer end nævnt i stk. 1.

§ 5. Eneret kan kun erhverves, såfremt ansøgning om registrering af topografien er indleveret til Patentdirektoratet senest 2 år efter den dag, da topografien første gang blev udnyttet erhvervsmæssigt.

Stk. 2. Eneretten stiftes på det første af følgende tidspunkter:

 • 1) den dag, da topografien første gang udnyttes erhvervsmæssigt, eller
 • 2) den dag, da ansøgning om registrering af topografien indleveres til Patentdirektoratet.

Stk. 3. Eneretten ophører, når 10 år er forløbet fra udgangen af det kalenderår, i hvilket eneretten blev stiftet, jf. stk. 2.

Stk. 4. Er der forløbet 15 år fra den dag, da topografien første gang blev fikseret eller kodet, uden at ansøgning om registrering af topografien er indleveret til Patentdirektoratet, og uden at topografien har været udnyttet erhvervsmæssigt, kan eneret ikke længere erhverves.

§ 6. Eneretten til en topografi indebærer, at andre end den berettigede kun med dennes samtykke må

 • 1) eftergøre topografien, herunder fremstille et halvlederprodukt ved hjælp af topografien,
 • 2) udnytte topografien erhvervsmæssigt, jf. § 3, stk. 1, eller
 • 3) importere topografien eller et halvlederprodukt, der er fremstillet ved hjælp af topografien, med henblik på erhvervsmæssig udnyttelse.

Stk. 2. Eneretten omfatter ikke

 • 1) erhvervsmæssig udnyttelse eller import med dette formål af en topografi eller af et halvlederprodukt, der er fremstillet ved hjælp af topografien, når topografien eller halvlederproduktet af rettighedshaveren eller med dennes samtykke er bragt i omsætning i en stat, som er medlem af De Europæiske Fællesskaber,
 • 2) eftergørelse, som sker med henblik på analyse og vurdering af eller undervisning i selve topografien eller de begreber, processer, systemer eller teknikker, der er indeholdt i topografien, eller
 • 3) handlinger i forbindelse med frembringelse af en topografi, der opfylder betingelserne i § 2, stk. 2, og som er frembragt på grundlag af en analyse og vurdering af en anden topografi.

Stk. 3. En person, som har erhvervet et halvlederprodukt uden at vide eller have grund til at formode, at produktet indeholdt en beskyttet topografi, kan fortsat udnytte det pågældende produkt på rimelige vilkår, der aftales mellem parterne.

§ 7. Beskyttelsen af en topografi i henhold til § 2 omfatter kun topografien og ikke de begreber, fremgangsmåder, systemer, teknikker eller kodede informationer, som er indeholdt i topografien.

Kapitel 2

Registrering m.v.

§ 8. Industriministeren fastsætter regler om form og indhold for ansøgning om registrering. For ansøgningen skal der betales et gebyr.

§ 9. Hvis retten til en registreret topografi overgår til en anden, eller hvis nogen opnår licens, herunder tvangslicens, indføres dette efter anmodning og mod betaling af et gebyr i registeret.

§ 10. Patentdirektoratet skal ophæve registreringen af en topografi, hvis det godtgøres, at de betingelser, som er nævnt i § 2, stk. 2, § 4 eller § 5, stk. 1 og 4, ikke er opfyldt.

§ 11. Er der indgivet ansøgning om registrering af en topografi, og godtgør nogen over for Patentdirektoratet, at den pågældende og ikke ansøgeren er berettiget til topografien, skal Patentdirektoratet overføre ansøgningen til den berettigede, såfremt denne anmoder om det. For behandlingen af anmodningen betales et gebyr.

Stk. 2. Har en anden end den, der er berettiget hertil, opnået registrering af en topografi, kan registreringen ved dom overføres til den berettigede.

Stk. 3. Stk. 1 og 2 kan kun påberåbes af den, der selv opfylder lovens betingelser for at opnå eneret.

Stk. 4. Den, der i medfør af stk. 2 får frakendt registreringen, og som i god tro her i landet har udnyttet topografien, jf. § 6, stk. 1, eller truffet væsentlige forberedelser hertil, er berettiget til mod rimeligt vederlag og i øvrigt på rimelige vilkår at fortsætte den påbegyndte eller iværksætte den planlagte udnyttelse med bibeholdelse af dennes almindelige karakter. Sådan ret tilkommer under samme forudsætninger også indehavere af registrerede licensrettigheder.

Stk. 5. Rettigheder i henhold til stk. 4 kan kun overgå til andre sammen med den virksomhed, hvori de udnyttes, eller hvori udnyttelsen var tilsigtet.

§ 12. Industriministeren fastsætter regler om registeret og dets indretning, om offentlighedens adgang til registeret samt om offentliggørelse af registreringer.

Stk. 2. Industriministeren fastsætter størrelsen af de gebyrer, som er nævnt i §§ 8, 9 og 11, stk. 1.

Kapitel 3

Tvangslicens

§ 13. Udbydes et halvlederprodukt ikke i rimeligt omfang af rettighedshaveren trods tilbud om passende vederlag, kan Sø- og Handelsretten meddele tredjemand tvangslicens til at udføre de handlinger, som er nævnt i § 6, stk. 1.

Stk. 2. Sø- og Handelsretten fastsætter vilkår for tvangslicensen, herunder vederlagets størrelse. Hvis forholdene ændrer sig væsentligt, kan retten på begæring af hver af parterne ophæve licensen eller fastsætte nye vilkår for denne.

Kapitel 4

Erstatning, strafansvar m.v.

§ 14. Den, som krænker en andens eneret i henhold til denne lov, skal udrede rimeligt vederlag for udnyttelsen af topografien samt erstatning for den yderligere skade, som krænkelsen måtte have medført.

§ 15. Foreligger der krænkelse af eneretten til en topografi, kan retten bestemme, at eksemplarer af topografien eller halvlederprodukter, der er fremstillet ved hjælp af topografien, skal ændres på nærmere angivet måde, tilintetgøres eller udleveres den forurettede, eventuelt mod et vederlag.

Stk. 2. Når ganske særlige grunde foreligger, kan retten efter påstand meddele tilladelse til fortsat at råde over eksemplarer eller produkter, som er nævnt i stk. 1, i enerettens gyldighedstid eller en del af denne mod rimeligt vederlag og i øvrigt på rimelige vilkår.

§ 16. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der

 • 1) forsætlig overtræder § 6, stk. 1,
 • 2) i forbindelse med ansøgning om registrering, afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger af betydning for sagens afgørelse.

Stk. 2. Er overtrædelsen begået af et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådan bødeansvar.

Stk. 3. Straffen kan under skærpende omstændigheder stige til hæfte.

Stk. 4. Påtale sker ved den forurettede.

Kapitel 5

Klage

§ 17. Afgørelser, som Patentdirektoratet har truffet i henhold til denne lov, kan indbringes for et ankenævn, som nedsættes af industriministeren. Fristen for at indbringe en afgørelse er 2 måneder fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende. Nævnet kan se bort fra fristen, når særlige grunde taler for det.

Stk. 2. Industriministeren fastsætter regler om ankenævnets sammensætning og forretningsorden og om betaling af gebyrer.

Stk. 3. Ankenævnets afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 4. Afgørelser truffet af Patentdirektoratet kan ikke indbringes for domstolene, før ankenævnets afgørelse foreligger. Ønskes en afgørelse indbragt for domstolene, må sag anlægges senest 2 måneder fra den dag, ankenævnets afgørelse er meddelt den pågældende.

Kapitel 6

Ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 18. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende, jf. dog § 19.

§ 19. Tidspunktet for ikrafttrædelse af lovens kapitel 3 fastsættes af industriministeren.

§ 20. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Christiansborg Slot, den 9. december 1987

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

I Dronningens Navn:

FREDERIK

Kronprins

/Nils Wilhjelm

Officielle noter

Ingen