Den fulde tekst

Lov om ændring af visse love som følge af konkurrenceloven

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov nr. 216 af 8. juni 1966 om licitation m.v. foretages følgende ændringer:

1. I § 6 ændres »loven om tilsyn med monopoler og konkurrencebegrænsninger« til: »konkurrenceloven«, og ordet »fortsat« udgår.

2. I § 7, stk. 1, 2. pkt., ændres »monopoltilsynet« til: »Konkurrencerådet«.

§ 2

I lov nr. 505 af 29. november 1972 om kontrol med overholdelsen af Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs forordninger om monopoler og konkurrencebegrænsninger, som ændret ved lov nr. 160 af 15. marts 1989, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, § 2, stk. 1, og § 3 ændres »monopoltilsynets direktorat« til: »Konkurrencerådets sekretariat«.

2. I § 2, stk. 1 og stk. 2, 1. pkt., ændres »direktoratet« til: »sekretariatet«.

§ 3

I lov nr. 564 af 21. december 1972 om kontrol med overholdelsen af Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs forordning nr. 11/60 om afskaffelse af forskelsbehandling med hensyn til transportpriser og transportvilkår foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 1 og 2, § 2, stk. 1 og 2, og § 3 ændres »monopoltilsynets direktorat« til: »Konkurrencerådets sekretariat«.

2. I § 2, stk. 1 og 2, ændres »direktoratets« til: »sekretariatets«.

3. I § 2, stk. 3, 1. pkt., og stk. 4, ændres »direktoratet« til: »sekretariatet«.

§ 4

I lov nr. 284 af 6. juni 1984 om betalingskort m.v., som ændret ved lov nr. 162 af 23. marts 1988, ændres i § 11, stk. 2, »monopoltilsynet« til: »Konkurrencerådet«, og »eller tilsynet med banker og sparekasser« udgår.

§ 5

I lov nr. 279 af 6. juni 1984 om apoteksvirksomhed, som senest ændret ved lov nr. 143 af 25. marts 1987, ændres i § 66, 2. pkt., »monopoltilsynet« til: »Konkurrencerådet« og »Grosserer-Societetet« til: »Det Danske Handelskammer«.

§ 6

I lov om lægemidler, jf. lovbekendtgørelse nr. 451 af 6. august 1982, som ændret ved lov nr. 157 af 11. april 1984 og § 40 i lov nr. 814 af 21. december 1988, foretages følgende ændringer:

1. I § 23 ændres »Monopoltilsynet« til: »Konkurrencerådet« og »tilsynets« til: »rådets«.

2. I § 38, stk. 1, 2. pkt., § 41, stk. 2, 3. pkt., og § 42, stk. 2, 3. pkt., ændres »Grosserer-Societetet« til: »Det Danske Handelskammer«.

§ 7

I lov om varmeforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 330 af 29. juni 1983, som senest ændret ved lov nr. 192 af 29. marts 1989, foretages følgende ændringer:

1. I § 29, stk. 2, ændres »monopoltilsynets direktorat« til: »Konkurrencerådets sekretariat«.

2. § 30, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Med hensyn til udvalgets beføjelser til at kræve oplysning m.v. og til klage over udvalgets afgørelser finder reglerne i § 6 og kapitel 5 i konkurrenceloven anvendelse med de fornødne afvigelser.«

3. Efter § 37 indsættes:

»§ 37 a. Undlader nogen rettidigt til Gas- og Varmeprisudvalget at anmelde eller give oplysninger i henhold til § 28, stk. 1, og § 30, stk. 2, og at efterkomme pålæg i henhold til § 28, stk. 4 og 5, kan energiministeren som tvangsmiddel pålægge de pågældende daglige eller ugentlige bøder. Der er udpantningsret for disse.«

§ 8

I lov nr. 54 af 25. februar 1976 om elforsyning foretages følgende ændringer:

1. I § 11, stk. 3, ændres »monopoltilsynets direktorat« til »Konkurrencerådets sekretariat«.

2. § 12, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Med hensyn til udvalgets beføjelser til at kræve oplysning m.v. og til klage over udvalgets afgørelser finder reglerne i § 6 og kapitel 5 i konkurrenceloven anvendelse med de fornødne afvigelser.«

3. I § 15, stk. 1, nr. 4, ændres »monopolankenævnet« til: »Konkurrenceankenævnet«.

4. Efter § 15 indsættes:

»§ 15 a. Undlader nogen rettidigt til Elprisudvalget at anmelde eller give oplysninger i henhold til § 10, stk. 1, og § 12, stk. 2, og at efterkomme pålæg i henhold til § 10, stk. 4 og 5, kan energiministeren som tvangsmiddel pålægge de pågældende daglige eller ugentlige bøder. Der er udpantningsret for disse.«

§ 9

Loven træder i kraft den 1. januar 1990.

Givet på Amalienborg, den 19. december 1989

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Anne Birgitte Lundholt

Officielle noter

Ingen