Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om kontrol med arbejder af ædle metaller m.v.

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1. Kontrollen med arbejder af ædle metaller varetages af Ædelmetalkontrollen.

Stk. 2. De opgaver og beføjelser, som loven tillægger Ædelmetalkontrollen, udøves af en selvejende institution, som udpeges og autoriseres efter regler i lov om Statens Tekniske Prøvenævn.

§ 2. Statens Tekniske Prøvenævn fastsætter regler om holdighedsstemplingen af arbejder af ædle metaller og om stemplingen af arbejder af ædle metaller, der består af to eller flere ædle metaller, som er forbundet med, eller hvori indgår uædelt metal eller ikke-metalliske materialer.

§ 3. Statens Tekniske Prøvenævn kan fastsætte regler om kontrol med arbejder af ædle metaller til gennemførelse af Danmarks internationale forpligtelser.

§ 4. Statens Tekniske Prøvenævn fastsætter de nærmere regler om påligning og opkrævning af bidrag og gebyrer og kan herunder bestemme, at leverandører efter anmodning fra Ædelmetalkontrollen skal give oplysning om bidragspligtiges køb og salg af ædle metaller i uforarbejdet eller forarbejdet stand. Bidrag og gebyrer tillægges udpantningsret.

§ 5. I regler, der udstedes efter §§ 2-4, kan der fastsættes straf af bøde.

Stk. 2. For overtrædelse begået af et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab eller lignende kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar.

§ 6. Loven træder i kraft den 1. januar 1989.

§ 7. Industriministeren fastsætter tidspunktet for ophævelse af lov om kontrol med arbejder af ædle metaller m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 297 af 19. maj 1987. Ministeren kan herunder bestemme, at bestemmelserne i loven ophæves på forskellige tidspunkter.

Stk. 2. Indtil industriministeren bestemmer, at lov om kontrol med arbejder af ædle metaller ophæves, varetager Ædelmetalkontrollen de opgaver, som hidtil er blevet varetaget af Statsguardeinen.

§ 8. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige færøske og grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg slot, den 21. december 1988

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Henning Dyremose

Officielle noter

Ingen