Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om aktieselskaber, lov om anpartsselskaber, lov om erhvervsdrivende fonde m.fl. love

(Overførsel af beføjelser til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Anke)

(Strukturloven)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om aktieselskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 483 af 15. november 1985, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 318 af 4. juni 1986 og senest ved § 1 i lov nr. 401 af 10. juni 1987, foretages følgende ændringer:

1. I § 6 c, stk. 5, § 7, stk. 1 og 2, § 42, stk. 1 og 2, § 122, stk. 1 og 2, 2 steder i § 134 d, stk. 1, § 134 i, § 151, stk. 1, 6 og 7, § 160, stk. 1 og 2, § 172, stk. 5, og § 173, stk. 2, 5 og 6, ændres »aktieselskabs-registeret« til: »Erhvervs- og Selskabsstyrelsen«.

2. I § 15, 2. pkt., 2 steder i § 16, § 21, stk. 2, § 46, stk. 1, § 72, stk. 2, 1. og 3. pkt., 3 steder i § 82, stk. 2, § 87, stk. 1 og 2, § 116, stk. 2, § 152, stk. 1, nr. 3 og 4, § 154, stk. 3, § 156 a, § 157, stk. 2, og § 164, stk. 2, ændres »overregistrator« til: »Erhvervs- og Selskabsstyrelsen«.

3. I § 23 a, stk. 1, nr. 1, stk. 2 og 3, § 36, stk. 2, § 46, stk. 2, § 124, stk. 2, § 125, § 128, stk. 2, § 148, stk. 2, § 152, stk. 1, § 153, stk. 6, og § 174 ændres »aktieselskabs-registeret« til: »registeret for aktieselskaber«.

4. § 72, stk. 2, 2. pkt., affattes således:

»En generalforsamling, som er indkaldt af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, ledes af en person, som styrelsen har bemyndiget dertil, og bestyrelsen skal udlevere denne selskabets aktiebog, generalforsamlingsprotokol og revisionsprotokol.«

5. I § 82, stk. 2, 3. pkt., § 152, stk. 2, og § 158, stk. 4, ændres »registeret« til: »registeret for aktieselskaber«.

6. I § 117, stk. 1, og § 151, stk. 4, ændres »overregistrators« til: »Erhvervs- og Selskabsstyrelsens«.

7. § 117, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Erhvervs- og Selskabsstyrelsens beslutning om at kræve selskabet opløst offentliggøres i Statstidende.«

8. § 118 affattes således:

»§ 118. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan beslutte, at et selskab skal opløses, om fornødent efter § 117, hvis selskabet ikke rettidigt til styrelsen har indsendt årsregnskab m.v. i behørig stand efter lov om visse selskabers aflæggelse af årsregnskab m.v., eller hvis det ikke har den i loven eller vedtægterne foreskrevne ledelse eller revisor og manglen ikke afhjælpes inden udløbet af en frist, der fastsættes af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.«

9. § 154, stk. 1, affattes således:

»Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har sæde i København.«

10. § 157, stk. 3, 2. og 3. pkt., og stk. 4, ophæves.

11. I kapitel 19 indsættes efter § 159:

»§ 159 a. Henlægger industriministeren sine beføjelser efter loven til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, kan ministeren fastsætte regler om klageadgangen, herunder at klager ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 159 b. Afgørelser truffet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i henhold til loven eller forskrifter udstedt i medfør af loven kan indbringes for Industriministeriets Erhvervsankenævn senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende.

Stk. 2. Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelser som følge af overskridelse af de frister, der er fastsat i § 11, stk. 3, 1. pkt., § 36, stk. 2, 2. pkt., § 44, stk. 3, og § 46, stk. 2, om fastsættelse af frist efter § 15, 2. pkt., § 16, 2. pkt., og § 157, stk. 2, samt afgørelser efter § 117, stk. 1, § 118 og § 152, stk. 1, nr. 3 og 4, kan dog ikke indbringes for højere administrativ myndighed.

Stk. 3. Mener nogen, bortset fra tilfælde, der omfattes af § 81, at en stedfunden registrering er ham til skade, hører spørgsmålet om registreringens udslettelse under domstolenes afgørelse. Sag herom skal anlægges mod selskabet senest seks måneder efter registreringens bekendtgørelse i Statstidende. Retten tilstiller Erhvervs- og Selskabsstyrelsen udskrift af dommen. Om sagens udfald skal der uden betaling optages bemærkning i registeret for aktieselskaber og ske bekendtgørelse i Statstidende.«

12. I § 160, stk. 2, og § 164, stk. 3, ændres »overregistrator« til: »styrelsen«.

§ 2

I lov om anpartsselskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 484 af 15. november 1985, som senest ændret ved § 2 i lov nr. 401 af 10. juni 1987, foretages følgende ændringer:

1. I § 7, § 85 a, stk. 1, § 90, stk. 3, § 91, stk. 1 og 2, § 103 d, stk. 1, § 103 i, § 121, stk. 1, 6 og 7, § 124, stk. 1, § 130, stk. 1 og 3, og § 138 ændres »aktieselskabs-registeret« til: »Erhvervs- og Selskabsstyrelsen«.

2. I § 11, 2 steder i § 12, § 28, stk. 1, § 53, stk. 2, 1. og 3. pkt., 3 steder i § 63, stk. 2, § 68, stk. 1 og 2, § 85, stk. 2, § 122, stk. 1, nr. 3 og 4, § 124, stk. 3, § 126 a, og § 127, stk. 2, ændres »overregistrator« til: »Erhvervs- og Selskabsstyrelsen«.

3. I § 23, § 28, stk. 2, § 93, stk. 2, § 94, § 97, stk. 2, § 118, stk. 2, § 122, stk. 1, og § 123, stk. 6, ændres »aktieselskabs-registeret« til: »registeret for anpartsselskaber«.

4. § 53, stk. 2, 2. pkt., affattes således:

»En generalforsamling, som er indkaldt af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, ledes af en person, som styrelsen har bemyndiget dertil, og bestyrelsen skal udlevere denne selskabets fortegnelse over anpartshaverne, generalforsamlingsprotokol og revisionsprotokol.«

5. I § 63, stk. 2, 3. pkt., og § 128, stk. 4, 1. pkt., ændres »registeret« til: »registeret for anpartsselskaber«.

6. I § 85 a, stk. 2, ændres »overregistrator fastsat frist, foranlediger overregistrator« til: »Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fastsat frist, foranlediger styrelsen«.

7. I § 86, stk. 1, og § 121, stk. 4, ændres »overregistrators« til: »Erhvervs- og Selskabsstyrelsens«.

8. § 86, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Erhvervs- og Selskabsstyrelsens beslutning om at kræve selskabet opløst offentliggøres i Statstidende.«

9. § 87 affattes således:

»§ 87. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan beslutte, at et selskab skal opløses, om fornødent efter § 86, hvis selskabet ikke rettidigt til styrelsen har indsendt årsregnskab m.v. i behørig stand efter lov om visse selskabers aflæggelse af årsregnskab m.v., eller hvis det ikke har den i loven eller vedtægterne foreskrevne ledelse eller revisor og manglen ikke afhjælpes inden udløbet af en frist, der fastsættes af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.«

10. I § 124, stk. 1, og § 130, stk. 3, ændres »overregistrator« til: »styrelsen«.

11. § 127, stk. 3, 2. og 3. pkt., og stk. 4, ophæves.

12. I kapitel 19 indsættes efter § 129:

»§ 129 a. Henlægger industriministeren sine beføjelser efter loven til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, kan ministeren fastsætte regler om klageadgangen, herunder at klager ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed.

§ 129 b. Afgørelser truffet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i henhold til loven eller forskrifter udstedt i medfør af loven kan indbringes for Industriministeriets Erhvervsankenævn senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende.

Stk. 2. Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelser som følge af overskridelse af de frister, der er fastsat i § 6, stk. 1, § 23, 2. pkt., § 26, stk. 3, og § 28, stk. 2, om fastsættelse af frist efter § 11, 2. pkt., § 12, 2. pkt., og § 127, stk. 2, samt afgørelser efter § 85 a, stk. 2, § 86, stk. 1, § 87 og § 122, stk. 1, nr. 3 og 4, kan dog ikke indbringes for højere administrativ myndighed.

Stk. 3. Mener nogen, bortset fra tilfælde, der omfattes af § 62, at en stedfunden registrering er ham til skade, hører spørgsmålet om registreringens udslettelse under domstolenes afgørelse. Sag herom skal anlægges mod selskabet senest seks måneder efter registreringens bekendtgørelse i Statstidende. Retten tilstiller Erhvervs- og Selskabsstyrelsen udskrift af dommen. Om sagens udfald skal der uden betaling optages bemærkning i registeret for anpartsselskaber og ske bekendtgørelse i Statstidende.«

§ 3

I lov nr. 286 af 6. juni 1984 om erhvervsdrivende fonde foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 6, § 5, stk. 1, 2. pkt., § 7, stk. 3, § 10, stk. 5, § 11, stk. 1 og 2, § 12, stk. 1, § 51, § 52, 1. pkt., § 53, stk. 1-4, § 57, stk. 1, § 61, stk. 1 og 2, § 63, stk. 1, § 64, § 67, stk. 1, og § 68, stk. 2, 2. pkt., ændres »aktieselskabs-registeret« til: »Erhvervs- og Selskabsstyrelsen«.

2. I § 3, § 5, stk. 2, § 26, § 30, stk. 2, § 34, stk. 1, § 37, § 42, stk. 3, § 53, stk. 5, § 55, stk. 2, § 57, stk. 2-4, § 59, stk. 1, 1. pkt., stk. 3, 1. pkt., og stk. 4, § 60, stk. 2, § 61, stk. 1, § 64 og § 67, stk. 3, ændres »overregistrator« til: »Erhvervs- og Selskabsstyrelsen«.

3. I § 4, stk. 3, § 5, stk. 1, 3. pkt., § 52, 3. pkt., § 56, stk. 1, og § 68, stk. 2, ændres »aktieselskabs-registeret« til: »registeret for erhvervsdrivende fonde«.

4. I § 5, stk. 1, 1. pkt., ændres »aktieselskabs-registeret« til: »Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (registeret for erhvervsdrivende fonde)».

5. I § 35, stk. 3, ændres »overregistrators« til: »Erhvervs- og Selskabsstyrelsens«.

6. I § 52, 3. pkt., og § 59, stk. 1, 2. og 3. pkt., og stk. 3, 2. pkt., ændres »overregistrator« til: »styrelsen«.

7. I overskriften til kap. 10 og til § 57 ændres »overregistrators« til: »Erhvervs- og Selskabsstyrelsens«.

8. Efter § 61 indsættes:

»§ 61 a. Henlægger industriministeren sine beføjeler efter loven til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, kan ministeren fastsætte regler om klageadgangen, herunder at klager ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed.«

9. § 62 affattes således:

»§ 62. Krænker en registrering nogens ret, hører spørgsmålet om registreringens udslettelse under domstolene. Sag herom skal anlægges mod fonden senest seks måneder efter registreringens bekendtgørelse i Statstidende. Retten tilsender Erhvervs- og Selskabsstyrelsen udskrift af dommen. Om sagens udfald skal der uden betaling optages bemærkning i registeret for erhvervsdrivende fonde og ske bekendtgørelse i Statstidende.

Stk. 2. Andre afgørelser truffet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i henhold til loven eller forskrifter udstedt i medfør af loven bortset fra afgørelser som fondsmyndighed, jf. § 57, stk. 1, 1. pkt., kan indbringes for Industriministeriets Erhvervsankenævn senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende.

Stk. 3. Erhvervs- og Selskabsstyrelsens fastsættelse af frist efter § 55, stk. 2, og meddelelse af fristforlængelse efter § 57, stk. 4, samt afgørelser efter § 5, stk. 2, § 37, § 57, stk. 3, og § 59 kan dog ikke indbringes for højere administrativ myndighed.«

§ 4

I lov nr. 284 af 10. juni 1981 om visse selskabers aflæggelse af årsregnskab m.v. foretages følgende ændringer:

1. I § 62, stk. 1, og § 63, stk. 2, ændres »aktieselskabs-registeret« til: »Erhvervs- og Selskabsstyrelsen«.

2. I § 63, stk. 2, 1. pkt., ændres »registeret« til: »Erhvervs- og Selskabsstyrelsen«.

3. I § 64, stk. 2 og 3, ændres »overregistrator« til: »Erhvervs- og Selskabsstyrelsen«.

4. I kapitel 9 indsættes efter § 64:

»§ 64 a. Henlægger industriministeren sine beføjelser efter loven til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, kan ministeren fastsætte regler om klageadgangen, herunder at klager ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed.

§ 64 b. Afgørelser truffet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i henhold til loven eller forskrifter udstedt i medfør af loven kan indbringes for Industriministeriets Erhvervsankenævn senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende.«

§ 5

I bogføringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 60 af 19. februar 1986, foretages følgende ændring:

Efter § 2 indsættes:

»§ 2 a. Henlægger industriministeren sine beføjelser efter loven til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, kan ministeren fastsætte regler om klageadgangen, herunder at klager ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed.«

§ 6

I lov om handelsregistre, firma og prokura, jf. lovbekendtgørelse nr. 435 af 24. juni 1986, foretages følgende ændringer:

1. § 3, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Anmelderen kan senest 4 uger efter, at afvisningen er meddelt denne, indbringe afgørelsen for Industriministeriets Erhvervsankenævn.«

2. I § 35, stk. 1, 1. pkt., udgår », samt b) sparekasser«.

3. Efter § 36 indsættes:

»§ 36 a. Henlægger industriministeren sine beføjelser efter loven til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, kan ministeren fastsætte regler om klageadgangen, herunder at klager ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed.«

§ 7

I lov nr. 100 af 31. marts 1926 om Forenings-Registeret foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 1, ændres »Forenings-Registeret« til: »Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (registeret for foreninger)».

2. Efter § 1 indsættes:

»§ 1 a. Henlægger industriministeren sine beføjelser efter loven til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, kan ministeren fastsætte regler om klageadgangen, herunder at klager ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed.«

§ 8

I lov nr. 179 af 7. juni 1958 om fordelingen af visse fra udlandet modtagne erstatninger foretages følgende ændring:

Efter § 8 indsættes:

»§ 9. Henlægger industriministeren sine beføjelser efter loven til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, kan ministeren fastsætte regler om klageadgangen, herunder at klager ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed.«

§ 9

I lov om statsautoriserede revisorer, jf. lovbekendtgørelse nr. 24 af 25. januar 1985, foretages følgende ændringer:

1. Overalt i loven ændres »industriministeren« og »industriministeriet« til: »Erhvervs- og Selskabsstyrelsen«.

2. Efter § 15 indsættes:

»§ 15 a. Industriministeren kan fastsætte regler om klageadgangen for afgørelser, der træffes af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og af Revisorkommissionen, herunder at afgørelserne ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed.«

§ 10

I lov om registrerede revisorer, jf. lovbekendtgørelse nr. 25 af 25. januar 1985, foretages følgende ændringer:

1. Overalt i loven ændres »industriministeren« og »industriministeriet« til: »Erhvervs- og Selskabsstyrelsen«.

2. I kapitel 2 indsættes efter § 8:

»§ 8 a. Industriministeren kan fastsætte regler om klageadgangen for afgørelser, der træffes af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, herunder at afgørelserne ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed.«

§ 11

I lov nr. 213 af 8. juni 1966 om translatører og tolke foretages følgende ændringer:

1. Overalt i loven ændres »handelsministeren« og »handelsministeriet« til: »Erhvervs- og Selskabsstyrelsen«.

2. I kapitel 2 indsættes efter § 7:

»§ 7 a. Industriministeren kan fastsætte regler om klageadgangen for afgørelser, der træffes af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og af Translatørkommissionen, herunder at afgørelserne ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed.«

§ 12

I lov nr. 215 af 8. juni 1966 om dispachører foretages følgende ændringer:

1. Overalt i loven ændres »handelsministeren« og »handelsministeriet« til: »Erhvervs- og Selskabsstyrelsen«.

2. I kapitel 3 indsættes efter § 13:

»§ 13 a. Industriministeren kan fastsætte regler om klageadgangen for afgørelser, der træffes af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og af Dispachørkommissionen, herunder at afgørelserne ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed.«

§ 13

I lov nr. 218 af 8. juni 1966 om ejendomsmæglere foretages følgende ændringer:

1. Overalt i loven ændres »handelsministeren« og »handelsministeriet« til: »Erhvervs- og Selskabsstyrelsen«.

2. Efter § 6 indsættes:

»§ 6 a. Industriministeren kan fastsætte regler om klageadgangen for afgørelser, der træffes af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og af Ejendomsmæglerkommissionen, herunder at afgørelserne ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed.«

§ 14

I lov nr. 69 af 15. marts 1967 om skibsmæglere og varemæglere foretages følgende ændringer:

1. Overalt i loven ændres »handelsministeren« og »handelsministeriet« til: »Erhvervs- og Selskabsstyrelsen«.

2. Efter § 7 indsættes:

»§ 7 a. Industriministeren kan fastsætte regler om klageadgangen for afgørelser, der træffes af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og af Mæglerkommissionen, herunder at afgørelserne ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed.«

§ 15

I næringsloven, lov nr. 601 af 10. december 1975, som ændret ved lov nr. 139 af 29. marts 1978 og lov nr. 317 af 4. juni 1986, foretages følgende ændringer:

1. Overalt i loven ændres »handelsministeren« og »ministeren« til: »Erhvervs- og Selskabsstyrelsen«.

2. I § 9 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelser kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed.«

§ 16

I lov nr. 218 af 28. april 1976 om butikstid foretages følgende ændringer:

1. Overalt i loven ændres »handelsministeren« til: »Erhvervs- og Selskabsstyrelsen«.

2. I § 7 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. For afgørelser i henhold til stk. 1 finder bestemmelserne i § 9 tilsvarende anvendelse.«

§ 17

I lov om restaurations- og hotelvirksomhed m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 287 af 30. maj 1986, foretages følgende ændringer:

1. Overalt i loven ændres »industriministeren« og »ministeren« til: »Erhvervs- og Selskabsstyrelsen«.

2. § 10 affattes således:

»§ 10. Næringsbrev og tilladelse, der udstedes efter en dispensation i medfør af loven af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, kan efter styrelsens bestemmelse begrænses og betinges.

Stk. 2. Politiets afgørelser efter lovens § 26, stk. 1 og 4, § 29, stk. 3 og 5, og § 31, stk. 1 og 2, kan indbringes for justitsministeren. Andre afgørelser efter denne lov, der træffes af politimesteren, i København magistraten, kan indbringes for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Industriministeren kan fastsætte regler om, at visse afgørelser ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed eller skal kunne indbringes for et ankenævn.

Stk. 3. Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelser kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed.«

§ 18

Loven træder i kraft den 1. januar 1988.

Givet på Fredensborg Slot, den 23. december 1987

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Nils Wilhjelm

Officielle noter

Ingen