Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om skibes sikkerhed m.v. og lov om beskyttelse af havmiljøet(* 1)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om skibes sikkerhed m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 283 af 2. maj 1995, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 5, tilføjes efter »20 BRT«: »eller med en bruttotonnage på under 20 og for bevaringsværdige skibe«.

2. Efter § 16 a indsættes som ny paragraf:

» § 16 b. I tilslutning til en tilbageholdelse efter § 16 kan Søfartsstyrelsen udstede forbud mod, at et skib anløber danske havne, såfremt

  • 1) skibet afsejler eller fortsætter sin sejlads trods tilbageholdelsen eller
  • 2) skibet undlader at anløbe et reparationsværft, som udpeges efter aftale med Søfartsstyrelsen, med henblik på at udbedre de forhold, som førte til tilbageholdelsen.

Stk. 2. Ligeledes kan Søfartsstyrelsen efter anmodning fra et andet EU/EØS-land udstede forbud mod anløb af danske havne, når et skib har overtrådt bestemmelser for en tilbageholdelse, som er meddelt af dette EU/EØS-land.

Stk. 3. Når der er udstedt et anløbsforbud over for et skib, kan Søfartsstyrelsen give tilladelse til anløb af en bestemt dansk havn, hvis skibets fortsatte sejlads indebærer risiko for tab af menneskeliv, skade på havmiljøet, bydende nødvendige sikkerhedshensyn gør det påkrævet eller med henblik på at afhjælpe fejl og mangler.

Stk. 4. Søfartsstyrelsen ophæver et anløbsforbud, når de forhold, som førte til anløbsforbudet, er bragt i orden, jf. dog § 21, stk. 2.

Stk. 5. Søfartsstyrelsen informerer straks de øvrige EU/EØS-lande om udstedelse og ophævelse af forbud mod anløb af danske havne med henblik på iværksættelse af tilsvarende tiltag i disse lande.«

3. I § 18, stk. 3, indsættes efter »denne lov«: »og forbud mod anløb af dansk havn efter § 16 b, stk. 1 eller 2«.

4. I § 19 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Når der udstedes autorisation i medfør af stk. 1 eller 2, kan Søfartsstyrelsen, såfremt den, der autoriseres, ønsker det, indgå aftale om begrænsning af den autoriseredes ansvar for skader, der indtræffer på grund af simpel uagtsomhed under udførelse af de opgaver, som autorisationen omfatter.«

5. I § 20, stk. 1, ændres »stk. 2 og 3 samt § 21« til: »stk. 2 og § 21«.

6. I § 20 ophæves stk. 2 og 3, og i stedet indsættes som nyt stykke:

»Stk. 2. Har et aftalt syn ikke kunnet påbegyndes, eller har det ikke kunnet afsluttes inden for en fastsat normtid på grund af værftets, rederiets eller dettes befuldmægtigedes forhold, betales de udgifter, som derved er blevet påført Søfartsstyrelsen, af den, som har begæret synet afholdt. Søfartsstyrelsen fastsætter efter forudgående høring af Skibstilsynsrådet regler om udregning af normtider for syn på skibe.«

7. I § 21 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Søfartsstyrelsens udgifter i forbindelse med en inspektion af et udenlandsk skib, der fører til en tilbageholdelse af skibet, jf. § 16, betales af skibets reder. Tilbageholdelsen ophæves ikke, før der er sket fuldstændig betaling eller stillet sikkerhed herfor.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

8. I § 28, stk. 1, indsættes efter »§ 16, stk. 1 eller stk. 2«: »eller forbud mod anløb af dansk havn efter § 16 b, stk. 1 eller stk. 2«.

§ 2

I lov nr. 476 af 30. juni 1993 om beskyttelse af havmiljøet, som ændret ved lov nr. 207 af 29. marts 1995, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 43 indsættes som ny paragraf:

» § 43 a. Miljø- og energiministeren kan udstede forbud mod, at et skib anløber danske havne, såfremt

  • 1) skibet afsejler eller fortsætter sin sejlads trods et sejladsforbud efter § 43 eller
  • 2) skibet undlader at anløbe et reparationsværft, som udpeges efter aftale med miljø- og energiministeren, med henblik på at udbedre de forhold, som førte til tilbageholdelsen.

Stk. 2. Ligeledes kan miljø- og energiministeren efter anmodning fra et andet EU/EØS-land udstede forbud mod anløb af danske havne, når et skib har overtrådt bestemmelserne for en tilbageholdelse meddelt af dette EU/EØS-land.

Stk. 3. Når der er udstedt et anløbsforbud over for et skib, kan miljø- og energiministeren give tilladelse til anløb af en bestemt dansk havn, hvis skibets fortsatte sejlads indebærer risiko for tab af menneskeliv, skade på havmiljøet, bydende nødvendige sikkerhedshensyn gør det påkrævet eller med henblik på at afhjælpe fejl og mangler.

Stk. 4. Miljø- og energiministeren ophæver et anløbsforbud, når de forhold, som førte til anløbsforbudet, er bragt i orden.

Stk. 5. Miljø- og energiministeren informerer straks de øvrige EU/EØS-lande om udstedelse og ophævelse af forbud mod anløb af danske havne med henblik på iværksættelse af tilsvarende tiltag i disse lande.«

2. I § 51, stk. 4, indsættes efter »§ 43«: »eller § 43 a, stk. 1 eller 2«.

3. I § 59, stk. 1, nr. 5, indsættes efter »§ 43, stk. 1-3«: »eller forbud efter § 43 a, stk. 1 og 2«.

§ 3

Loven træder i kraft den 1. januar 1996.

§ 4

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige færøske og grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg Slot, den 29. november 1995

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Mimi Jakobsen

Officielle noter

(* 1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv nr. 95/21/EF, EF-Tidende 1995 L 157, s. 1, samt Rådets direktiv 94/57/EF, EF-Tidende 1994 L 319, s. 20.