Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Lov om Dansk Erhvervsudviklingsfond (* 1)

(Lov om erhvervsudviklingsfonden)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Kapitel 1

Fondens oprettelse og formål

§ 1. Der oprettes en fond, Dansk Erhvervsudviklingsfond, med indskud fra staten på 2 mia. kr. med det formål at styrke erhvervslivets udviklingspotentiale.

§ 2. Erhvervsudviklingsfondens formål tilgodeses gennem medfinansiering af især små og mellemstore virksomheders omkostninger til gennemførelse af risikobetonede udviklingsprojekter med et teknologisk eller markedsmæssigt sigte.

Stk. 2. Medfinansiering kan ydes til projekter med et langt eller mellemlangt sigte, som ikke uden fondens medvirken ville kunne forventes gennemført, eller som vil blive væsentligt fremskyndet som følge af medfinansieringen. Udvikling og markedsføring af fysiske og immaterielle produkter kan opnå medfinansiering.

Stk. 3. Medfinansiering kan ydes som tilskud, lån og garantier.

Stk. 4. Fonden skal i forbindelse med medfinansieringen kunne henvise til kvalificeret og uafhængig ledelsesmæssig rådgivning.

Stk. 5. Medfinansieringen i form af lån skal ved kommerciel udnyttelse tilbagebetales og forrentes på et niveau svarende til markedsrenten.

Kapitel 2

Fondens ledelse

§ 3. Fonden ledes af en bestyrelse bestående af en formand og 4 andre medlemmer. Formanden og de øvrige bestyrelsesmedlemmer udpeges af industriministeren for indtil 3 år ad gangen og kan udpeges i alt 2 gange. Blandt medlemmerne udpeges 3 efter indstilling fra Erhvervsudviklingsrådet. Bestyrelsen sammensættes af personer med bred erhvervsmæssig indsigt inden for ledelse, afsætning, finansiering, arbejdsmarkedsforhold, teknologi samt de særlige problemer, der knytter sig til små og mellemstore virksomheder.

Stk. 2. Til administration af fonden etablerer bestyrelsen et selvstændigt sekretariat placeret i Industri- og Handelsstyrelsen.

Stk. 3. Bestyrelsen træffer afgørelse om finansieringstilsagn på grundlag af indstilling fra fondens sekretariat. Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler for henlæggelse af visse afgørelser til sekretariatet. Bestyrelsens afgørelser er endelige.

Stk. 4. Bestyrelsen skal forvalte fondens midler til størst mulig gavn for fondens formål.

Stk. 5. Fondens bestyrelse aflægger årligt et regnskab samt en beretning om sin virksomhed til industriministeren.

§ 4. Industriministeren fastsætter nærmere bestemmelser for fondens virksomhed, herunder bestemmelser om fondens tilknytning til det øvrige erhvervsfremmesystem.

Kapitel 3

Fondens midler

§ 5. Fondens indskudskapital tilvejebringes gennem indskud fra staten. Herudover kan fonden modtage gaver.

§ 6. Indskudskapitalen placeres i værdipapirer m.m. Ved placeringen skal der, jf. § 3, stk. 4, sikres den højest mulige forrentning kombineret med en betryggende sikkerhed.

Stk. 2. En del af indskudskapitalen vil dog i de første fire år kunne anvendes aktivt i medfinansieringen, jf. § 2.

Stk. 3. Afkastet af erhvervsudviklingsfondens midler, tilbagebetalte ydelser, renteindtægter og lignende kan anvendes til medfinansieringen, jf. § 2.

Stk. 4. Udgifterne til fondens administration afholdes af fondens midler.

Kapitel 4

Tilsyn og revision

§ 7. Industriministeren fører tilsyn med fonden, herunder med fondens anbringelse af midler efter §§ 3 og 6.

§ 8. Fondens regnskab skal revideres af Rigsrevisionen og en statsautoriseret revisor, som bestyrelsen udnævner for 3 år ad gangen. Valget skal godkendes af industriministeren. Udnævnelsen kan til enhver tid tilbagekaldes.

Stk. 2. Bestemmelserne i § 17, stk. 2 og 3, og § 18 i lov om revision af statens regnskaber m.m. finder tilsvarende anvendelse.

§ 9. Det reviderede årsregnskab indsendes efter godkendelse af bestyrelsen til industriministeren.

§ 10. Industriministeren og revisorerne kan til enhver tid afkræve fonden enhver oplysning, som ministeren og revisorerne anser for fornøden. Industriministeren og revisorerne skal til enhver tid have adgang til at gøre sig bekendt med fondens bøger, regnskaber og virksomhed i øvrigt.

Stk. 2. Revisorerne kan til enhver tid foretage revision og regnskabsgennemgang på det sted, hvor regnskaberne føres, eller hvor det nødvendige materiale i øvrigt findes.

§ 11. Dansk Erhvervsudviklingsfond kan ophæves ved lov. Ved ophævelse af fonden overtager statskassen fondens formue og indtræder i øvrigt i fondens rettigheder og forpligtelser. Gaver, som tilføres fonden, vil dog skulle anvendes til formål som beskrevet i § 1.

Kapitel 5

Straffebestemmelser

§ 12. Med bøde eller hæfte straffes, hvis ikke strengere straf er forskyldt efter anden lovgivning, den, der som formand for eller medlem af bestyrelsen

  • 1) undlader at opfylde de pligter, der påhviler vedkommende efter loven,
  • 2) giver urigtige eller vildledende oplysninger til Rigsrevisionen, industriministeren eller andre offentlige myndigheder om forhold, der vedrører fonden,
  • 3) gør sig skyldig i grov eller oftere gentagen forsømmelse eller skødesløshed, der kan medføre tab for fonden.

Stk. 2. Formanden, bestyrelsesmedlemmerne og ansatte i fonden er under ansvar efter borgerlig straffelovs §§ 152-152 e forpligtede til over for uvedkommende at hemmeligholde, hvad de gennem deres virksomhed bliver vidende om.

Kapitel 6

Ikrafttrædelse

§ 13. Industriministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden efter aftale med finansministeren. (* 1)

§ 14. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Marselisborg Slot, den 27. december 1991

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Anne Birgitte Lundholt

Redaktionel note
  • kraft den 19. oktober 1992.
  • (* 1) Ved bekendtgørelse nr. 844 af 16. oktober 1992 er loven sat i