Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af sømandsloven og om ophævelse af lov om mønstring af søfarende m.v. (* 1)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I sømandsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 11 af 6. januar 1989, som ændret ved lov nr. 271 af 2. maj 1990, foretages følgende ændringer:

1. I § 2 indsættes i stk. 1 som nyt nummer:

  • »1) § 3, stk. 1, om oprettelse af skriftlig ansættelseskontrakt m.v.«

Nr. 1-17 bliver herefter nr. 2-18.

2. § 3 affattes således:

» § 3. Industriministeren kan fastsætte nærmere regler om arbejdsgiverens pligt til at oprette skriftlig aftale med den ansatte, herunder om udfærdigelse af hyre- og ansættelseskontrakt, og om arbejdsgiverens pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for arbejdsaftalen og arbejdsvilkårene. Formen og indholdet af hyre- og ansættelseskontrakterne fastsættes efter indhentet udtalelse fra Skibstilsynsrådet. Stk. 2. Skibsføreren kan på rederens vegne ansætte det fornødne mandskab. Forinden maskinmandskab ansættes, skal skibsføreren, hvor det er muligt, indhente forslag fra maskinchefen. Han bør endvidere rådføre sig med den øverste styrmand om ansættelse af dæksmandskab og med hovmesteren om ansættelse af medhjælp for denne.«

3. § 46, 2. pkt., affattes således:

»Bestemmelsen i § 3, stk. 1, finder tilsvarende anvendelse.«

4. § 57, stk. 1, 2. pkt., affattes således:

»Inden for hvert arbejdsdøgn skal hviletiden være på mindst 10 timer, der kan deles i højst to perioder.«

5. I § 57 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

»Stk. 4. Efter anmodning fra rederen kan Søfartsstyrelsen tillade, at hviletiden efter stk. 1 beregnes inden for hvert kalenderdøgn.«

6. I § 63, stk 2, ændres »skyldig« til: »mistænkt«.

7. I § 63, stk. 2, indsættes efter 2. pkt.:

»Såfremt den begåede forbrydelse er en handling omfattet af artikel 3 i IMO-konventionen til bekæmpelse af ulovlige handlinger mod søfartens sikkerhed, kan skibsføreren dog overgive den mistænkte til vedkommende myndighed uden for riget.«

8. I § 63 indsættes efter stk. 2 som nye stykker:

»Stk. 3. Skibsføreren skal snarest og om muligt før indsejlingen i territorialfarvandet for en stat, som han agter at overgive en mistænkt til, underrette den pågældende stats myndigheder om, at det er hans hensigt at overgive en sådan person, og om grundene hertil.

Stk. 4. Genstande, som må antages at have betydning som bevismidler, skal tages i forvaring af skibsføreren. Skibsføreren skal give den myndighed, som en mistænkt overgives til, de nødvendige oplysninger om lovovertrædelsen og aflevere de bevismidler, som er taget i forvaring.«

9. Efter kapitel IV indsættes som nyt kapitel:

»Kapitel IV a

På- og afmønstring

§ 64 a. Industriministeren fastsætter de nærmere regler om på- og afmønstring samt om skibsførerens til- og fratræden.

Stk. 2. Søfartsstyrelsen fører kontrol med mønstring og med, at lovgivningens forskrifter om skibes besætning overholdes.

Stk. 3. Skibsføreren skal ved mønstringen påse, at lovgivningens forskrifter for den pågældende søfarende er opfyldt, herunder navnlig de aldersmæssige, helbredsmæssige og uddannelsesmæssige krav.

§ 64 b. Søfartsstyrelsen kan af rederen eller skibsføreren kræve de oplysninger om skibet og de ansatte om bord, som er nødvendige af hensyn til mønstringskontrollen. Søfartsstyrelsen er endvidere berettiget til at foretage de undersøgelser, som er nødvendige af hensyn til kontrollen.

Stk. 2. Industriministeren fastsætter regler om udstedelsen og brugen af søfartsbøger og besætningsskemaer. Industriministeren fastsætter tillige regler for betaling for søfartsbøger.

Stk. 3. Søfartsbogen overgives ved påmønstringen til skibsføreren og opbevares af ham, så længe tjenesten varer. I søfartsbogen må ikke gøres nogen bemærkning om sømandens forhold i tjenesten eller om nogen ham overgået straf.«

10. § 65 affattes således:

» § 65. Tilsidesætter rederen sine pligter efter § 46, § 49, nr. 1, og § 64 b, stk. 1, straffes han med bøde.

Stk. 2. Er en overtrædelse begået af et selskab, en forening, en selvejende institution, en fond eller lignende, kan der pålægges den juridiske person som sådan bødeansvar. Er overtrædelsen begået af staten, en kommune eller et kommunalt fællesskab, jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse, kan der pålægges staten, kommunen eller det kommunale fællesskab bødeansvar.«

11. § 66, nr. 2, litra b, affattes således:

  • »b) tilsidesætter sine pligter efter § 32, § 54, stk. 1, § 56, stk. 1, 2 og 4, § 60, § 63, stk. 3 og 4, § 64 a, stk. 3, § 64 b, stk. 1, og § 74.«

12. § 70 affattes således:

» § 70. I regler, der udstedes i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde.

Stk. 2. Er en overtrædelse begået af et selskab, en forening, en selvejende institution, en fond eller lignende, kan der pålægges den juridiske person som sådan bødeansvar. Er overtrædelsen begået af staten, en kommune eller et kommunalt fællesskab, jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse, kan der pålægges staten, kommunen eller det kommunale fællesskab bødeansvar.«

13. § 73, stk. 2 og 3, ophæves.

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 30. juni 1993, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. § 64 b, stk. 2, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 9, træder i kraft den 1. januar 1993.

Stk. 3. § 63, stk. 2, 3. pkt., stk. 3 og 4, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 7 og 8, træder i kraft efter industriministerens nærmere bestemmelse.

Stk. 4. Samtidig ophæves lov om mønstring af søfarende m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 580 af 29. september 1988.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kgl. anordning sættes i kraft for Grønland med de afvigelser, som de særlige grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Amalienborg, den 19. december 1992

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Anne Birgitte Lundholt

Officielle noter

(* 1) Loven implementerer direktiv (91/533/EØF) af 14/10 1991 på søfartsområdet