Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om skibsmåling

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om skibsmåling, jf. lovbekendtgørelse nr. 581 af 29. september 1988, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 2, ændres »Industriministeren« til: »Søfartsstyrelsen«.

2. § 4 affattes således:

» § 4. Målingen udføres af klassifikationsselskaber, andre virksomheder eller enkeltpersoner, der på nærmere angivne vilkår er autoriseret hertil af Søfartsstyrelsen.«

3. § 5, stk. 1, affattes således:

»På grundlag af målingen udsteder den autoriserede, jf. § 4, et internationalt målebrev (1969).«

4. § 5, stk. 2, affattes således:

» Stk. 2. Målebrevet skal være affattet i overensstemmelse med konventionens artikel 9, stk. 2, på en af Søfartsstyrelsen godkendt formular.«

5. I § 5, stk. 3, indsættes efter »institution«: »eller af den autoriserede«.

6. § 5, stk. 4, ophæves.

7. I § 7 ændres »de nødvendige målinger« til: »kontrolmålinger«.

8. I § 8, stk. 2, indsættes efter »Skibsregistret«: »eller Dansk Internationalt Skibsregister«.

9. I § 8, stk. 3, ændres »Søfartsstyrelsen« til: »den autoriserede, jf. § 4«.

10. § 9 ophæves.

11. § 10 affattes således:

» § 10. Finder Søfartsstyrelsen, at særlige omstændigheder gør det nødvendigt, kan styrelsen udføre en måling og herefter udstede målebrev.

Stk. 2. Søfartsstyrelsen kan opkræve betaling af rederen for udførelse af målingsforretningerne samt udstedelse af målebrev. De nærmere regler for betalingens størrelse og berigtigelse fastsættes af industriministeren.

Stk. 3. Gebyret, der tilfalder statskassen, kan inddrives ved udpantning.

Stk. 4. De klassifikationsselskaber, andre virksomheder eller enkeltpersoner, som Søfartsstyrelsen har bemyndiget til at udføre måling, jf. § 4, og udstede målebreve, jf. § 5, er beføjet til at kræve betaling for målingsforretninger.«

§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 1993.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Grønland med de afvigelser, de særlige grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Amalienborg, den 19. december 1992

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Anne Birgitte Lundholt

Officielle noter

Ingen