Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om forsikringsvirksomhed og lov om tilsyn med firmapensionskasser(* 1)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om forsikringsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 511 af 16. juni 1992, som ændret ved lov nr. 826 af 18. december 1991, foretages følgende ændringer:

1. § 1, stk. 2, ophæves.

Stk. 3 bliver herefter stk. 2.

2. I § 3, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter »lovs«: »eller aktieselskabslovens«.

3. I § 3, stk. 2, 1. pkt., ændres »§ 83, stk. 3« til: »aktieselskabslovens § 49, stk. 3«.

4. I § 3, stk. 2, nr. 1, 1. pkt., ændres »§ 4« til: »aktieselskabslovens § 2«.

5. I § 3 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Ved dattervirksomheder forstås datterselskaber og andre virksomheder, med hvilke selskabet har en tilsvarende forbindelse.«

6. § 4 ophæves.

7. § 5 affattes således:

» § 5 . Forsikringsvirksomhed efter denne lov må kun udøves af

 • 1) aktieselskaber, gensidige selskaber og pensionskasser efter kapitel 22, der har fået Finanstilsynets tilladelse (koncession) efter § 9, stk. 1, 1. pkt.,
 • 2) udenlandske forsikringsselskaber, der har fået tilladelse (koncession) af Finanstilsynet efter kapitel 24,
 • 3) Krigsforsikringen for Danske Skibe og
 • 4) Dansk Krigs-Søforsikring for Varer.«

8. I § 9 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Ved meddelelse af koncession eller ændringer i koncession fremsender Finanstilsynet samtidig genpart heraf til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen foretager registrering af koncessionsdato.«

9. § 10 affattes således:

» § 10. Et forsikringsselskab må ikke registreres i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, før Finanstilsynet har givet koncession.«

10. I § 11, stk. 2, indsættes efter 1. pkt.:

»Bestemmelserne i § 153 i lov om aktieselskaber finder i øvrigt tilsvarende anvendelse.«

11. § 11, stk. 3-5, ophæves.

12. § 12 ophæves.

13. § 13 ophæves.

14. § 14, stk. 1, affattes således:

»Stiftelsesdokumentet skal ud over det i aktieselskabslovens § 5 anførte indeholde bestemmelse om, hvem stifterne vil foreslå som bestyrelse, direktion og revisorer for selskabet.«

15. I § 14, stk. 2, to steder i § 16, stk. 3, og i § 17, stk. 2, ændres »stiftelsesoverenskomsten« til: »stiftelsesdokumentet«.

16. § 15 ophæves.

17. I § 16, stk. 2, ændres »§ 17, stk. 3« til: »aktieselskabslovens § 6 a, stk. 1«.

18. § 16, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Såfremt Finanstilsynet ikke tillader det ansøgte apportindskud, kan stiftelsesdokumentet ikke underskrives. Er stiftelsesdokumentet allerede underskrevet, når Finanstilsynets afslag meddeles, medfører dette stiftelsesdokumentets bortfald.«

19. I § 16 indsættes efter stk. 5 som nye stykker:

»Stk. 6. Bestemmelserne i stk. 1-5 finder tilsvarende anvendelse ved kapitalforhøjelser.

Stk. 7. Såfremt et stiftelsesdokument ikke indeholder oplysning som nævnt i stk. 3, 2. pkt., finder stk. 3 tilsvarende anvendelse på tegningslister.«

20. § 17, stk. 1, ophæves.

Stk. 2 bliver herefter stk. 1.

21. I § 17, stk. 2, der bliver stk. 1, udgår », og i så fald om Finanstilsynets tilladelse foreligger, jf. § 158 og § 160«.

22. § 17, stk. 3-5, ophæves.

23. § 18 affattes således:

» § 18. Selskabets erhvervelse fra en stifter, en garant eller en aktionær af formueværdier i tilfælde omfattet af aktieselskabslovens § 6 c, skal godkendes af Finanstilsynet. Den i aktieselskabslovens § 6 a nævnte vurderingsberetning skal indsendes til Finanstilsynet.«

24. § 19 ophæves.

25. § 20 ophæves.

26. § 21, stk. 1, affattes således:

»Vedtægterne skal ud over det i aktieselskabslovens § 4 anførte indeholde bestemmelser om anbringelse af selskabets midler, regnskabsaflæggelse og fordelingen af årsoverskud.«

27. § 22 ophæves.

28. § 23 ophæves.

29. § 24 ophæves.

30. § 25 ophæves.

31. § 26 ophæves.

32. § 27 ophæves.

33. § 28 ophæves.

34. § 29, stk. 1, 2. pkt., affattes således:

»Ansøgningen skal være ledsaget af stiftelsesdokumentet og andre i anledning af stiftelsen oprettede dokumenter i original eller af bestyrelsen bekræftet genpart og en bekræftet udskrift af den på den konstituerende generalforsamling førte forhandlingsprotokol.«

35. § 30 affattes således:

» § 30. Et livsforsikringsselskabs tekniske grundlag m.v. skal anmeldes til Finanstilsynet senest samtidig med, at grundlaget m.v. tages i anvendelse. Det samme gælder enhver efterfølgende ændring i de nævnte forhold. Anmeldelsen skal indeholde angivelse af

 • 1) grundlaget for beregningen af forsikringspræmierne og livsforsikringshensættelserne,
 • 2) de forsikringsformer, som selskabet agter at anvende,
 • 3) regler for beregning og fordeling af overskud til forsikringstagerne og andre berettigede efter forsikringsaftalerne,
 • 4) selskabets principper for genforsikring,
 • 5) regler for oplysninger, som de forsikringssøgende skal afgive til bedømmelse af risikoforholdene,
 • 6) regler for beregning af tilbagekøbsværdier og fripolicer og
 • 7) regler, hvorefter pensionsordninger med løbende udbetalinger tegnet eller aftalt som obligatoriske ordninger i et forsikringsselskab eller en pensionskasse kan overføres fra eller til selskabet i forbindelse med overgang til anden ansættelse.

Stk. 2. Finanstilsynet kan fastsætte nærmere bestemmelser om de i stk. 1 nævnte forhold.«

36. § 31 affattes således:

» § 31. Finanstilsynet skal påse, at anmeldelser efter § 30 er fyldestgørende, og at de anmeldte forhold er betryggende og rimelige over for den enkelte forsikringstager og andre berettigede efter forsikringsaftalerne. Det skal herunder påses, at de anmeldte regler for beregning og fordeling af overskud, jf. § 30, stk. 1, nr. 3, har den fornødne klarhed, og at de fører til en rimelig fordeling alt efter selskabets og forsikringernes nærmere beskaffenhed.

Stk. 2. Såfremt kravene i stk. 1 eller regler udstedt i medfør af denne lov ikke er opfyldt, skal Finanstilsynet påbyde livsforsikringsselskabet at foretage de fornødne ændringer i de i henhold til § 30 anmeldte forhold inden for en af Finanstilsynet fastsat tidsfrist. Bestemmelserne i § 250 finder tilsvarende anvendelse.«

37. § 32, stk. 1, 4 og 5, ophæves.

Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 1 og 2.

38. § 33, stk. 1, 3, 4 og 5, ophæves.

Stk. 2 bliver herefter stk. 1.

39. Efter § 34 indsættes:

» § 34 a. Aktieselskabslovens § 69 a finder tilsvarende anvendelse, såfremt forsikringsselskabet har tabt halvdelen af sin basiskapital.«

40. § 35 ophæves.

41. § 36 ophæves.

42. § 37 ophæves.

43. § 38 ophæves.

44. § 39 ophæves.

45. § 40 ophæves.

46. § 41 ophæves.

47. § 42 ophæves.

48. § 43 ophæves.

49. § 44 ophæves.

50. § 45 ophæves.

51. § 46 ophæves.

52. § 47 ophæves.

53. § 48 ophæves.

54. § 49 ophæves.

55. § 50 ophæves.

56. § 51 ophæves.

57. § 52 ophæves.

58. § 53 ophæves.

59. § 54 ophæves.

60. § 55 ophæves.

61. § 56 ophæves.

62. § 57 ophæves.

63. § 58 ophæves.

64. Kapitel 5 ophæves.

65. Kapitel 6 ophæves.

66. Kapitel 7 ophæves.

67. Overskriften til kapitel 8 ændres til:

»Gensidige forsikringsselskaber«.

68. I kapitel 8 indsættes før § 73:

» § 72. Med de nødvendige tilpasninger og med de afvigelser, der fremgår af denne lovs bestemmelser, finder aktieselskabslovens §§ 2-10, § 11, stk. 1 og 3, § 12, stk. 1-4, § 13, §§ 29-38, §§ 49-55 a, § 56, stk. 4, §§ 57 og 58, §§ 61-64, § 111, stk. 2 og 3, §§ 112-114, §§ 115-118, §§ 120-126, §§ 134 a-134 c, § 134 e, stk. 1 og 2, 1. pkt., og stk. 4-6, §§ 134 i-134 k, kapitel 16, kapitel 19, § 160, § 161 og §§ 176-178 tilsvarende anvendelse på gensidige forsikringsselskaber.

Stk. 2. I de i stk. 1 nævnte bestemmelser i aktieselskabsloven finder bestemmelserne vedrørende aktionærer anvendelse på garanter og bestemmelserne om aktiekapital og aktier anvendelse på garantikapital og garantiandele med fornødne lempelser.

Stk. 3. Beslutning i medfør af aktieselskabslovens § 9, stk. 2, skal tiltrædes af alle, der er stemmeberettigede ifølge udkast til stiftelsesdokument eller vedtægter. Samtykke i medfør af aktieselskabslovens § 10, stk. 2, 3. pkt., skal gives af samtlige stiftere og alle, der er stemmeberettigede ifølge udkast til stiftelsesdokument eller vedtægter.

Stk. 4. Aktieselskabslovens §§ 112 og 113 om udbetaling til aktionærer finder tilsvarende anvendelse på rente til garanter og udbetaling til medlemmer i gensidige forsikringsselskaber.«

69. § 76 ophæves.

70. § 80 ophæves.

71. § 83 affattes således:

»§ 83. I livs- og pensionsforsikringsaktieselskaber udnævner industriministeren et medlem af bestyrelsen.«

72. § 84 ophæves.

73. § 85 ophæves.

74. § 86 ophæves.

75. § 87 affattes således:

» § 87. Bestyrelsen og direktionen er forpligtet til at anbringe selskabets kapital på en hensigtsmæssig og for forsikringstagerne tjenlig måde, således at selskabet til enhver tid kan opfylde sine forpligtelser.«

76. § 88 ophæves.

77. § 89 affattes således:

» § 89. Direktionen skal drage omsorg for, at selskabet råder over tilstrækkelig sagkundskab til beregning af forsikringsmæssige hensættelser.

Stk. 2. Har selskabet koncession til at drive livsforsikringsvirksomhed, skal der til varetagelse af de nødvendige forsikringstekniske funktioner, herunder beregninger og undersøgelser, være ansat en ansvarshavende aktuar godkendt af Finanstilsynet.

Stk. 3. Søger et selskab Finanstilsynets godkendelse af en ny ansvarshavende aktuar, skal anmodningen være ledsaget af en angivelse af årsagen til skiftet.

Stk. 4. Den ansvarshavende aktuar skal påse, at selskabet overholder sit tekniske grundlag m.v. Aktuaren skal i denne forbindelse gennemgå det aktuarmæssige indhold i selskabets aktiviteter og materiale i øvrigt, herunder markedsføringsmateriale og bonusprognoser, og påse, at det tekniske grundlag m.v., jf. § 30, til enhver tid er i overensstemmelse med de i § 31, stk. 1, nævnte krav.

Stk. 5. Den ansvarshavende aktuar skal omgående indberette enhver tilsidesættelse af de i stk. 4 nævnte forhold til Finanstilsynet. Aktuaren har ret til af direktionen at forlange alle oplysninger, som er nødvendige for udøvelsen af hvervet. Finanstilsynet kan kræve de oplysninger af aktuaren, som er nødvendige til bedømmelse af selskabets økonomiske stilling.

Stk. 6. Den ansvarshavende aktuar skal årligt indsende en beretning til Finanstilsynet.

Stk. 7. Finanstilsynet kan fastsætte nærmere bestemmelser om de i stk. 2-6 nævnte forhold.«

78. § 90, stk. 1, 2 og 5, ophæves.

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 1 og 2.

79. § 91 ophæves.

80. § 92 ophæves.

81. § 92 a ophæves.

82. I § 93, stk. 1, 4. pkt., udgår »eller knyttet til noget medlem af direktionen ved tjenesteforhold, ægteskab, slægt- eller svogerskab i ret op- eller nedstigende linie eller i sidelinien så nært som søskende eller ægtefæller til sådanne«.

83. I § 93, stk. 2, 2. pkt., § 93, stk. 2, 3. pkt., § 93, stk. 3, 2. pkt., § 131, stk. 1, 1. pkt., og § 131, stk. 2, 1. pkt., ændres »aktuaren« til: »den ansvarshavende aktuar«.

84. § 93, stk. 4, affattes således:

» Stk. 4. Bestemmelserne i stk. 1-3 finder tilsvarende anvendelse på repræsentantskabet.«

85. § 94 ophæves.

86. § 95, stk. 1, ophæves.

Stk. 2 bliver herefter stk. 1.

87. § 96 ophæves.

88. I § 97 indsættes som stk. 4:

» Stk. 4. Prokura kan kun meddeles af bestyrelsen. Prokurister kan kun tegne selskabet to i forening eller i forbindelse med en af de i stk. 2 nævnte personer.«

89. § 98 ophæves.

90. § 99 ophæves.

91. § 100 ophæves.

92. § 101, stk. 1 og 2, ophæves.

Stk. 3 bliver herefter stk. 1.

93. I § 101, stk. 3, der bliver stk. 1, indsættes efter »bestyrelsesmedlemmer«: », repræsentanter«.

94. Kapitel 12 ophæves.

95. § 108, stk. 2, ophæves.

96. I § 111, stk. 2, 3. og 4. pkt., ændres »§ 84, stk. 1, 2. pkt.« til: »§ 72, jf. aktieselskabslovens § 177, stk. 1, 2. pkt.«

97. I § 116, stk. 1, 1. pkt., ændres »§ 76« til: »§ 72, jf. aktieselskabslovens § 38«.

98. I § 123 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Finanstilsynet kan bestemme, at selskaber, der ikke har koncession til at drive forsikringsvirksomhed, skal udarbejde koncernregnskaber efter regler fastsat i medfør af stk. 2, når det pågældende selskabs aktivitet udelukkende eller hovedsagelig er at besidde kapitalandele i dattervirksomheder, der udelukkende eller hovedsagelig driver forsikringsvirksomhed.«

99. I § 125, stk. 1, nr. 1, ændres »§ 102, jf. aktieselskabslovens § 73, stk. 4« til: »aktieselskabslovens § 73, stk. 5«.

100. I § 125 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

» Stk. 4. Stk. 1-3 gælder tilsvarende for selskaber, der ikke har koncession til at drive forsikringsvirksomhed, når selskabet udarbejder koncernregnskab i medfør af denne lovs regler, jf. § 123, stk. 3.«

Stk. 4 bliver herefter stk. 5.

101. I § 126, stk. 2, § 213, stk. 6, og § 258, stk. 3, ændres »aktuar« til: »ansvarshavende aktuar«.

102. § 138 ophæves.

103. § 139 ophæves.

104. § 140 ophæves.

105. § 142 affattes således:

» § 142. Bestemmelsen i aktieselskabslovens § 115, stk. 1, finder ikke anvendelse på dispositioner, som er sædvanlige og erhvervsmæssigt begrundede. Sådanne dispositioner kræver dog tilladelse fra Finanstilsynet, når de vedrører et moderselskab, uanset om dette er et forsikringsselskab omfattet af nærværende lov, eller vedrører et selskab, som forsikringsselskabet i øvrigt er koncernforbundet med.

Stk. 2. Aktieselskabslovens § 115, stk. 1 og 2, finder ikke anvendelse på et af et livsforsikringsselskab inden for genkøbsværdien ydet lån mod pant i forsikringspolicen.«

106. § 143 affattes således:

» § 143. Forsikringsselskaber og deres datterselskaber kan kun yde lån til eller stille sikkerhed for et moderselskab, når moderselskabet er et forsikringsselskab omfattet af nærværende lov eller et pengeinstitut omfattet af lov om banker og sparekasser m.v., og kun med Finanstilsynets tilladelse.

Stk. 2. Finanstilsynet kan i særlige tilfælde meddele tilladelse til, at et forsikringsselskab og dets datterselskaber yder lån til eller stiller sikkerhed for et moderselskab, såfremt forholdet mellem forsikringsselskabet og moderselskabet er som anført i § 3, stk. 2, nr. 2.«

107. § 144 affattes således:

» § 144. Et forsikringsselskab må i øvrigt ikke uden tilladelse fra Finanstilsynet yde lån til eller stille sikkerhed for virksomheder eller personer, som direkte eller indirekte har en afgørende indflydelse på selskabet, eller som er domineret af virksomheder og personer med en sådan indflydelse.

Stk. 2. Såfremt tilsynet skriftligt meddeler et forsikringsselskab, at tilladelse efter stk. 1 er fornøden, må transaktionen ikke gennemføres, forinden tilsynets afgørelse er ændret. Det påhviler forsikringsselskabet at godtgøre, at transaktionen lovligt kan foretages.

Stk. 3. Hvis et forsikringsselskab er moderselskab som anført i årsregnskabsloven § 1, stk. 2, nr. 6, finder stk. 1 og 2 også anvendelse for koncernen. Forsikringsselskabets bestyrelse og direktion påser overholdelsen heraf.

Stk. 4. Aktieselskabslovens § 115, stk. 3-5, finder tilsvarende anvendelse på dispositioner foretaget i strid med stk. 1 og 3.«

108. I § 156, stk. 2, 1. pkt., ændres »§§ 12-15, §§ 22-25 og § 26, stk. 1« til: »§ 14 og § 72, jf. aktieselskabslovens § 3, §§ 5-9 og § 176«.

109. I § 156, stk. 2, 2. pkt., ændres »§§ 22 og 23« til: »§ 72, jf. aktieselskabslovens § 7 og § 8«.

110. I § 156, stk. 2, 3. pkt., ændres »stk. 1, 2. pkt.« til: »stk. 1, 3. pkt.«, og »§ 23, stk. 1« ændres til: »§ 72, jf. aktieselskabslovens § 8, stk. 1«.

111. Overskriften til kapitel 18 affattes således:

»Fusion og spaltning«.

112. I § 161 indsættes som stk. 3:

» Stk. 3. Bestemmelserne finder med de nødvendige tilpasninger tilsvarende anvendelse, når der i et forsikringsselskab træffes beslutning om spaltning af selskabet.«

113. § 162 ophæves.

114. § 163, stk. 1 og stk. 2, ophæves.

Stk. 3 bliver herefter stk. 1.

115. I § 163, stk. 3, der bliver stk. 1, ændres »stk. 2, 2. pkt.« til: »aktieselskabslovens § 134 b, stk. 2, 3. pkt.«

116. § 164, stk. 1-4, ophæves.

Stk. 5 og 6 bliver herefter stk. 1 og 2.

117. I § 164, stk. 5, der bliver stk. 1, ændres »stk. 3 og 4« til: »aktieselskabslovens § 134 c«.

118. I § 164, stk. 6, der bliver stk. 2, ændres »stk. 5« til: »stk. 1«.

119. § 165 affattes således:

» § 165. Beslutning om fusion skal i et fortsættende gensidigt forsikringsselskab træffes af generalforsamlingen, hvis garanter, medlemmer eller repræsentanter for disse, der udgør 1/10 af de stemmeberettigede eller den mindre brøkdel, som vedtægterne måtte bestemme, jf. § 108, inden 14 dage efter bekendtgørelse af fusionsplan efter § 246 skriftligt forlanger, at beslutningen træffes af generalforsamlingen. Bestemmelsen tages i så fald med det i § 116, stk. 1, foreskrevne flertal. Aktieselskabslovens § 134 e, stk. 2 og 3, finder ikke anvendelse.«

120. § 166, stk. 1, affattes således:

»Senest samtidig med anmeldelsen af beslutning om fusion efter aktieselskabslovens § 134 e skal selskabet ansøge Finanstilsynet om tilladelse efter § 158 eller § 160. Med ansøgningen skal følge de i aktieselskabslovens § 134 e, stk. 5, nr. 3 og 4, nævnte dokumenter i original eller en af bestyrelsen bekræftet genpart.«

121. I § 166, stk. 2, ændres »§ 165, stk. 1-4« til: »§ 165 og aktieselskabslovens § 134 e, stk. 1-3«.

122. § 167 affattes således:

» § 167. Et ophørende selskab anses for opløst, og dets rettigheder og forpligtelser anses for overgået som helhed til det fortsættende selskab, når betingelserne i aktieselskabslovens § 134 h, stk. 1, nr. 1 og 2, er opfyldt og der foreligger en godkendelse fra Finanstilsynet efter § 166, stk. 2.

Stk. 2. Aktieselskabslovens § 134 e, stk. 6, § 134 f, § 134 g og § 134 h, stk. 1, nr. 3, finder ikke anvendelse på forsikringsselskaber.«

123. § 167 a ophæves.

124. § 167 b ophæves.

125. § 167 c ophæves.

126. § 168, stk. 1, stk. 2 og stk. 3, 1. og 2 pkt., ophæves.

Stk. 3, 3. pkt., bliver herefter stk. 1.

127. I § 168, stk. 3, 3. pkt., der bliver stk. 1, ændres »beslutningen« til: »beslutning om opløsning af selskabet«.

128. § 168, stk. 4 og 5, ophæves.

129. I § 168 a, 2. pkt., ændres »§§ 167 b eller 167 c« til: »aktieselskabslovens § 134 j, stk. 1, eller § 134 k«.

130. I § 168 a indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

» Stk. 2. Ved omdannelse af et forsikringsselskab i medfør af stk. 1, 2. pkt., indtræder det overtagende forsikringsselskab i det overdragende forsikringsselskabs rettigheder og forpligtelser uden debitorskifte.«

131. Efter § 168 a indsættes:

» § 168 b. Et selskab, der driver livsforsikringsvirksomhed, kan ikke uden samtykke fra hver enkelt forsikringstager opløses, medmindre det forinden har overført hele sin forsikringsbestand til et andet selskab i overensstemmelse med de i § 157 fastsatte regler eller dets livsforsikringsbestand er taget under administration.«

132. § 169, stk. 1, 2 og 5, ophæves.

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 1 og 2.

133. § 170 affattes således:

» § 170. Denne lovs regler om regnskabsaflæggelse, revision, generalforsamlinger og regnskabers indsendelse til Finanstilsynet finder anvendelse i selskaber under likvidation med de afvigelser, der følger af nedenstående bestemmelser og aktieselskabslovens § 121, stk. 1 og 2, og §§ 122-125.«

134. § 171 affattes således:

» § 171. De i aktieselskabslovens § 122 omtalte resultatopgørelser og redegørelser indsendes i 2 eksemplarer til Finanstilsynet, der videregiver det ene til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.«

135. § 172, stk. 1-3, ophæves.

Stk. 4 bliver herefter stk. 1.

136. § 173 ophæves.

137. § 174 ophæves.

138. § 175 ophæves.

139. Efter § 179 indsættes:

» § 179 a. Opgaver, der ifølge aktieselskabsloven kan varetages af en enkelt revisor, skal i forsikringsselskaber varetages af samtlige revisorer.«

140. § 182, stk. 6-8, affattes således:

» Stk. 6. Ved revisorskifte skal forsikringsselskabet og revisor give tilsynet en redegørelse, hvis skiftet skyldes særlige forhold.

Stk. 7. Ved revisorskifte i forsikringsselskaber, hvis aktier eller obligationer er genstand for offentlig kursnotering, skal revisor tillige straks give meddelelse herom til Københavns Fondsbørs.

Stk. 8. Den tiltrædende revisor skal rette henvendelse til den fratrædende revisor, der har pligt til at oplyse grundene til fratrædelsen.«

141. I § 189 a ændres »§ 92 a« til: »§ 240 a, stk. 7«.

142. § 190, stk. 3, affattes således:

» Stk. 3. Finanstilsynet kan udfærdige nærmere forskrifter om revisionens gennemførelse, herunder om oprettelse af interne revisionsafdelinger.«

143. I § 190 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

» Stk. 4. Stk. 2 og 3 gælder tilsvarende for selskaber i koncernen.«

144. I § 193, stk. 1, ændres »§§ 12-15, § 21, stk. 2, nr. 2, §§ 22-27, § 28, stk. 1, nr. 1 og 3, og § 33, stk. 3, 2. pkt.« til: »§ 14, § 21, stk. 2, nr. 2, og aktieselskabslovens § 3, § 5, § 6, stk. 1 og 3-5, §§ 7-10, § 11, stk. 1 og 3, og § 176«.

145. § 198, stk. 4, affattes således:

» Stk. 4. Prokura kan kun meddeles af bestyrelsen. § 97 finder ikke anvendelse.«

146. I § 200, stk. 2, udgår »3 og 5,».

147. Efter § 203 indsættes:

» § 203 a. Bestemmelser for gensidige livsforsikringsselskaber samt §§ 193-198 finder med de i stk. 2 nævnte undtagelser tilsvarende anvendelse for pensionskasser omfattet af dette kapitel.

Stk. 2. § 78, stk. 2-4, finder ikke anvendelse på pensionskasser omfattet af dette kapitel.«

148. § 206, stk. 1, ophæves.

Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 1 og 2.

149. I § 206, stk. 2, 2. pkt., der bliver stk. 1, 2. pkt., ændres »§ 83, stk. 5« til: »Aktieselskabslovens § 49, stk. 6«.

150. I § 210 b indsættes som stk. 2:

» Stk. 2. Ændringer i de godkendte forsikringsbetingelser for arbejdsskadeforsikring skal indsendes til godkendelse i Finanstilsynet inden 1 måned efter ændringernes vedtagelse. Ændringerne har ikke gyldighed, før godkendelse er meddelt af Finanstilsynet.«

151. I § 211, stk. 1, indsættes efter »medlemsstater«: »eller i et land, hvormed Fællesskabet har indgået aftale«.

152. I § 211, stk. 2, indsættes efter »medlemsstater«: »eller lande, hvormed Fællesskabet har indgået aftale«.

153. § 212, stk. 1, affattes således:

»Udenlandske selskaber, som driver forsikringsvirksomhed her i landet, skal i deres benævnelse på tydelig måde angive selskabets navn, hjemland og egenskab af aktieselskab, gensidigt selskab eller lignende. Bestemmelsen i § 11 finder tilsvarende anvendelse.«

154. I § 213, stk. 4, indsættes efter »medlemsstater«: »eller i et land, hvormed Fællesskabet har indgået aftale«.

155. I § 213, stk. 6, 3. pkt., ændres »§ 89, stk. 2-4« til: »§ 89, stk. 2-7«.

156. § 217, stk. 3, ophæves.

157. § 218, stk. 2, affattes således:

» Stk. 2. Ved ansøgning om koncession til livsforsikringsvirksomhed samt ved senere ændringer i selskabets tekniske grundlag m.v. finder §§ 30 og 31 tilsvarende anvendelse.«

158. I § 219, stk. 2, ændres »§ 32, stk. 2, 4 og 5« til: »§ 32, stk. 1«.

159. I § 220, stk. 1, ændres »EF-coassurancevirksomhed« til: »coassurancevirksomhed inden for De Europæiske Fællesskaber eller i lande, hvormed Fællesskabet har indgået aftale.«.

160. § 221, stk. 1, ophæves.

Stk. 2 bliver herefter stk. 1.

161. Kapitel 25 ophæves.

162. I § 237, stk. 1, ændres »§§ 21 og 243, stk. 2.« til: »§ 21.«

163. I § 240, stk. 2, ændres »§ 1, stk. 2, nr. 5, 6 og 7.« til: »§ 1, stk. 2, nr. 5, 7 og 8.«

164. § 240, stk. 3, 2. pkt., og stk. 4-6, ophæves.

165. Efter § 240 indsættes:

» § 240 a. Finanstilsynet udøver for forsikringsselskaber de beføjelser, der er tillagt Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i aktieselskabslovens § 72, stk. 2, § 117, stk. 1, og § 118.

Stk. 2. Beslutning om kapitalnedsættelse skal godkendes af Finanstilsynet i de i aktieselskabslovens § 44 a, stk. 1, nr. 2-4, nævnte tilfælde.

Stk. 3. Beslutning om, at nye aktier skal kunne indbetales ved konvertering af gæld i medfør af aktieselskabslovens § 33 a, skal godkendes af Finanstilsynet.

Stk. 4. Livsforsikringsselskabers optagelse af lån i medfør af aktieselskabslovens § 43 skal godkendes af Finanstilsynet.

Stk. 5. Et forsikringsselskabs anskaffelse af egne aktier, jf. aktieselskabslovens § 48, skal godkendes af Finanstilsynet. Aktieselskabslovens § 48 a finder ikke anvendelse.

Stk. 6. Bestyrelsen i et moderselskab skal underrette bestyrelsen for et datterselskab og Finanstilsynet, så snart et koncernforhold er etableret.

Stk. 7. Direktionen og bestyrelsen skal omgående meddele Finanstilsynet oplysninger om forhold, der er af afgørende betydning for selskabets fortsatte virksomhed.

Stk. 8. De i anledning af en forhøjelse af selskabskapitalen oprettede dokumenter skal i bekræftet genpart indsendes til Finanstilsynet.

Stk. 9. Vedtagelser i medfør af aktieselskabslovens § 126 om, at likvidationen skal hæves, skal godkendes af Finanstilsynet.«

166. Efter § 240 a indsættes:

» § 240 b. Finanstilsynet skal foretage undersøgelser, der er egnede til at fremme gennemsigtighed på forsikringsmarkedet. Finanstilsynet kan selvstændigt eller i samarbejde med andre offentlige myndigheder offentliggøre resultaterne af sådanne undersøgelser.

Stk. 2. Selskaber, der er omfattet af en undersøgelse, skal gøres bekendt med resultaterne før en eventuel offentliggørelse og kan kræve, at der ikke sker offentliggørelse af forsikringstekniske beregninger og metoder m.v., der har karakter af forretningshemmeligheder.

Stk. 3. Selskaberne har krav på at få optaget kortfattede bemærkninger til undersøgelsens konklusioner i forbindelse med offentliggørelse af disse, hvis bemærkningerne er fremsat til Finanstilsynet senest 30 dage efter modtagelse af undersøgelsens resultater.«

167. Efter § 240 b indsættes:

» § 240 c. De i Finanstilsynet ansatte og eksperter, der handler eller har handlet på tilsynets vegne, er under ansvar efter straffelovens §§ 152-152 e forpligtede til at hemmeligholde, hvad de gennem deres virksomhed bliver vidende om. Disse oplysninger kan dog videregives i summarisk eller samlet form, når hverken det enkelte forsikringsselskab eller dets kunder kan identificeres.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 er ikke til hinder for, at fortrolige oplysninger videregives

 • 1) til andre offentlige myndigheder, herunder anklagemyndigheden og politiet, i forbindelse med tilfælde, der er omfattet af straffelovgivningen,
 • 2) under en civil retssag, når et forsikringsselskab er erklæret konkurs eller trådt i likvidation som følge af en domstolskendelse, og såfremt oplysningerne ikke vedrører tredjemand, der er involveret i forsøg på at redde forsikringsselskabet,
 • 3) til de finansielle tilsynsmyndigheder, der inden for De Europæiske Fællesskaber fører tilsyn med forsikringsselskaber,
 • 4) til de myndigheder i andre lande inden for De Europæiske Fællesskaber, der har ansvaret for tilsynet med andre finansieringsinstitutter og med kreditinstitutter eller fører tilsyn med kapitalmarkederne, under forudsætning af, at disse modtagere af oplysninger har behov herfor til varetagelse af deres tilsynsopgaver,
 • 5) til institutioner, der medvirker ved likvidation og konkursbehandling og lignende procedurer, samt personer, der er ansvarlige for den lovpligtige revision af forsikringsselskabers og andre finansieringsinstitutters regnskaber, under forudsætning af, at disse modtagere af oplysninger har behov herfor til varetagelse af deres opgaver,
 • 6) til finansielle tilsynsmyndigheder i lande uden for De Europæiske Fællesskaber under forudsætning af, at oplysningerne er undergivet tilsvarende tavshedspligt som angivet i stk. 1 og udveksles i henhold til international aftale,
 • 7) til institutioner, der forvalter likvidations- eller garantiordninger under forudsætning af, at oplysningerne er nødvendige for, at de kan udføre deres arbejde,
 • 8) til vedkommende minister som led i dennes overordnede tilsyn,
 • 9) til Folketingets Ombudsmand eller til en parlamentarisk kommission nedsat af Folketinget,
 • 10) til kommissionsdomstole eller undersøgelsesretter nedsat ved lov eller i henhold til retsplejelovens § 21 eller § 21 a eller
 • 11) til administrative myndigheder og domstole, som behandler afgørelser, der er truffet af Finanstilsynet.

Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 1 er ikke til hinder for, at Finanstilsynet, sideløbende med forhandlinger om overdragelse af en forsikringsbestand, med henblik på sikring af genforsikringsafdækning videregiver oplysninger til repræsentanter for selskaber, der er omfattet af en i medfør af § 209 fastsat hæftelsesordning.

Stk. 4. Fortrolige oplysninger, som Finanstilsynet modtager, må kun anvendes som led i Finanstilsynets tilsynsvirksomhed, til pålæggelse af sanktioner, eller hvis tilsynets afgørelse påklages til højere administrativ myndighed eller indbringes for domstolene.

Stk. 5. Danske myndigheder m.v., der i henhold til stk. 2 modtager oplysninger fra Finanstilsynet, er med hensyn til disse oplysninger undergivet den i stk. 1 omhandlede tavshedspligt.

Stk. 6. Som part i forholdet til Finanstilsynet anses alene det forsikringsselskab, som tilsynsvirksomheden efter lovens kapitel 26 vedrører.«

168. Efter § 241 indsættes:

» § 241 a. Finanstilsynet kan fastsætte nærmere bestemmelser for anmeldelser efter § 30, herunder om, i hvilket omfang anmeldelserne skal være offentligt tilgængelige.«

169. § 243, stk. 2, ophæves.

170. § 244 ophæves.

171. § 245 ophæves.

172. § 246 affattes således:

» § 246. Modtagelse af fusionsplaner, spaltningsplaner og vurderingsberetninger efter § 16, stk. 2, og § 18 samt aktieselskabslovens § 33, stk. 1, og § 41 skal straks bekendtgøres i Statstidende af Finanstilsynet, og de er herefter offentligt tilgængelige. Registreringer skal straks bekendtgøres i Statstidende af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og er herefter offentligt tilgængelige.«

173. § 246 a ophæves.

174. § 247 a, stk. 2, ophæves.

Stk. 3 bliver herefter stk. 2.

175. Efter § 257 indsættes i kapitel 28:

» § 257 a. Finanstilsynet kan fastsætte nærmere bestemmelser om indholdet i livsforsikringsselskabers almindelige forsikringsbetingelser.«

176. I § 258, stk. 1, 2. pkt., ændres »aktuarer« til: »ansvarshavende aktuarer«, og »ubeføjet røber, hvad de under udøvelsen af deres hverv har fået kundskab om.« ændres til: »uberettiget videregiver eller udnytter fortrolige oplysninger, som de under udøvelsen af deres hverv har fået kendskab til.«

177. I § 258, stk. 1, 3. pkt., ændres »§ 1, stk. 2, nr. 7,» til: »§ 1, stk. 2, nr. 8,»

178. § 260, stk. 1, affattes således:

»Overtrædelse af § 5, § 9, stk. 2, § 11, § 34 a, § 87, §§ 89 og 90, § 93, stk. 2, § 95, § 113, stk. 2 og 3, § 118, stk. 1, §§ 119 og 120, § 122, stk. 1 og 3, § 122 a, § 124, § 127, § 131, § 142, stk. 1, § 143, § 144, stk. 1 og 3, § 177, stk. 4, § 181, stk. 2, 1. pkt., § 182, stk. 7, § 184, stk. 4, § 190, stk. 1, § 205, § 212, § 219, stk. 1, § 220, stk. 1, § 221, § 222, stk. 1 og 2, § 240 a, stk. 5-7, og § 255, stk. 1 og 2, straffes med bøde.«

179. I § 260, stk. 2, udgår »§§ 142, stk. 1 og 2, og«.

180. I § 260 indsættes som stk. 3:

» Stk. 3. Overtrædelse af § 28 a, §§ 48 b-48 e, § 48 h, §§ 53-55 a, § 69 a, § 111, § 115, stk. 1 og 2, § 115 a, § 116, stk. 4, og § 153 i lov om aktieselskaber straffes med bøde.«

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 4 og 5.

181. I § 261 ændres »§ 260, stk. 1-3« til: »§ 260, stk. 1-4«.

§ 2

I lov om tilsyn med firmapensionskasser, jf. lovbekendtgørelse nr. 266 af 22. april 1992, foretages følgende ændringer:

1. § 10, stk. 1, nr. 1, ophæves.

Nr. 2 og 3 bliver herefter nr. 1 og 2.

2. I § 10, stk. 2, ændres »det af Finanstilsynet godkendte beregningsgrundlag« til: »det økonomiske og tekniske grundlag«.

3. § 10, stk. 3, 3. pkt., affattes således:

»Finanstilsynet fastsætter bestemmelser om, hvorledes solvensmargenen beregnes, herunder eventuelle mindstebeløb, og hvilke reserver der kan medregnes til basiskapitalen.«

4. § 12, nr. 6, ophæves.

5. § 13 affattes således:

» § 13. Pensionskassens økonomiske og tekniske grundlag skal anmeldes til Finanstilsynet senest samtidig med, at grundlaget tages i anvendelse. Det samme gælder enhver efterfølgende ændring i de nævnte forhold. Anmeldelsen skal indeholde angivelse af

 • 1) grundlaget for beregning og regulering af pensionsbidrag og ydelser samt pensionshensættelser,
 • 2) de former for pensioner, som pensionskassen agter at anvende,
 • 3) regler for beregning og fordeling af overskud til medlemmerne og andre pensionsberettigede, for dækning af underskud og for dækning af omkostninger ved pensionskassens administration,
 • 4) pensionskassens principper for genforsikring,
 • 5) regler for oplysninger, som medlemmerne skal afgive til bedømmelse af risikoforholdene,
 • 6) regler for beregning af udtrædelsesgodtgørelser og formueandele og
 • 7) regler, hvorefter pensionsordninger med løbende udbetalinger tegnet eller aftalt som obligatoriske ordninger i et forsikringsselskab eller en pensionskasse kan overføres fra eller til pensionskassen i forbindelse med overgang til anden ansættelse.«

6. I § 16, stk. 1, udgår »og om godkendelse af pensionskassens økonomiske og tekniske grundlag og pensionsregulativ«.

7. I § 16, stk. 2, udgår »og pensionsregulativ«.

8. § 17 affattes således:

» § 17. Finanstilsynet skal påse, at anmeldelser efter § 13 er fyldestgørende, og at de anmeldte forhold er betryggende og rimelige over for det enkelte medlem og andre pensionsberettigede. Det skal herunder påses, at de anmeldte regler for beregning og fordeling af overskud, jf. § 13, nr. 3, har den fornødne klarhed, og at de fører til en rimelig fordeling.

Stk. 2. Såfremt kravene i stk. 1 eller regler udstedt i medfør af denne lov ikke er opfyldt, skal Finanstilsynet påbyde pensionskassen at foretage de fornødne ændringer i de i henhold til § 13 anmeldte forhold inden for en af Finanstilsynet fastsat tidsfrist. Bestemmelserne i §§ 56 og 57 finder tilsvarende anvendelse.«

9. I § 18, stk. 1, udgår »og godkendt pensionskassens pensionsregulativ samt det økonomiske og tekniske grundlag, jf. § 17«.

10. I § 18 indsættes som stk. 3:

» Stk. 3. Ved meddelelse af koncession eller ændringer i koncession fremsender Finanstilsynet samtidig genpart heraf til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen foretager registrering af koncessionsdato.«

11. § 20, stk. 1 og stk. 6, ophæves.

Stk. 2-5 bliver herefter stk. 1-4.

12. I § 71, stk. 1, indsættes efter »overtræder«: »§ 1, stk. 1,».

13. I § 71, stk. 1, ændres »§ 20, stk. 4 og 5« til: »§ 20, stk. 3 og 4«, og »§ 20, stk. 2, 1. pkt.« ændres til: »§ 20, stk. 1, 1. pkt.«

14. I § 71, stk. 2, ændres »ubeføjet røber, hvad de under udøvelsen af deres hverv har fået kundskab om,» til: »uberettiget videregiver eller udnytter fortrolige oplysninger, som de under udøvelsen af deres hverv har fået kendskab til«.

§ 3

Loven træder i kraft den 1. august 1993.

Givet på Marselisborg Slot, den 23. december 1992

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Anne Birgitte Lundholt

Officielle noter

(* 1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets

direktiver 82/891/EØF, EF-Tidende 1982, L 378 s. 47, 91/674/EØF,

EF-Tidende 1991, L 374 s. 7 og 92/49/EØF, EF-Tidende 1992, L 228 s.

1.