Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion inden for jordbrug og fiskeri m.v.

 

 

Herved bekendtgøres lov nr. 479 af 12. juni 1996 om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion inden for jordbrug og fiskeri m.v. med de ændringer, der følger af lov nr. 404 af 10. juni 1997 og af lov nr. 118 af 3. marts 1999.

 

 

Kapitel 1

Forbedringsplaner for jordbrugsbedrifter

§ 1. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan yde tilskud til investeringer i forbindelse med gennemførelse af forbedringsplaner for jordbrugsbedrifter.

Stk. 2. Ud over tilskud efter stk. 1 kan der ydes et supplerende tilskud til investeringer, der gennemføres af yngre jordbrugere, der første gang driver en jordbrugsbedrift.

Stk. 3. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om

1) de investeringer, der kan ydes tilskud til,

2) de betingelser, der skal opfyldes for at opnå tilskud, og

3) størrelse og udbetaling af tilskud.

§ 2. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan yde garanti for lån, der optages af jordbrugeren med henblik på gennemførelse af forbedringsplanen, jf. § 1. Ministeren fastsætter regler om ydelse af garanti.

Kapitel 2

Miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger

§ 3. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan yde tilskud til

1) miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger og

2) demonstrationsprojekter af betydning for miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger.

Stk. 2. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om

1) de foranstaltninger, der kan ydes tilskud til,

2) de betingelser, som skal opfyldes for at opnå tilskud, og

3) størrelse og udbetaling af tilskud.

Kapitel 3

Økologisk produktion og økologiske produkter

§ 4. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan yde tilskud til fremme af økologisk produktion inden for jordbrug og fiskeri.

Stk. 2. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om

1) de foranstaltninger, der kan ydes tilskud til,

2) de betingelser, som skal opfyldes for at opnå tilskud, og

3) størrelse og udbetaling af tilskud.

Stk. 3. I spørgsmål, der vedrører tilskud til fremme af økologisk produktion inden for jordbrug, jf. stk. 1, indhenter ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri en udtalelse fra Det Økologiske Fødevareråd, jf. § 5 i økologiloven.

§§ 5 og 6. (Ophævet).

Kapitel 4

Fremme af udviklingen i særlige landdistrikter

(Mål 5 b og LEADER)

§ 7. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan yde tilskud til foranstaltninger til fremme af udviklingen i særlige landdistrikter.

Stk. 2. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om

1) de foranstaltninger, der kan ydes tilskud til,

2) de betingelser, som skal opfyldes for at opnå tilskud, og

3) størrelse og udbetaling af tilskud.

§ 8. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri nedsætter et udvalg med repræsentanter for de berørte myndigheder og interesseorganisationer til at bistå ved administrationen af de i § 7 omhandlede ordninger.

Stk. 2. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri fastsætter regler om, at udvalget kan udøve tilsyns- og opfølgningsfunktioner.

Kapitel 5

Foranstaltninger i ugunstigt stillede områder

(Bjergdirektivet)

§ 9. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan yde tilskud til foranstaltninger til fordel for landbrug i visse ugunstigt stillede områder.

Stk. 2. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om

1) de foranstaltninger, der kan ydes tilskud til,

2) de betingelser, som skal opfyldes for at opnå tilskud, og

3) størrelse og udbetaling af tilskud.

Kapitel 6

Etablering af samarbejde mellem jordbrugere

§ 10. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan yde tilskud til administrationsudgifter ved igangsætning af samarbejde mellem jordbrugere.

Stk. 2. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler for ydelse af tilskud efter stk. 1.

Kapitel 7

Administration af loven

§ 11. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om ansøgning m.v. efter denne lov.

Stk. 2. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om administrationen af de i loven omhandlede ordninger.

§ 12. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om, at udbetaling af tilskud efter denne lov skal ske til en af ansøger anvist konto i et pengeinstitut.

§ 13. Tilsagn om støtte i henhold til denne lov kan gives inden for beløbsrammer, der fastsættes på de årlige bevillingslove, jf. dog § 16, stk. 3, 3. pkt.

Stk. 2. Tilskud i henhold til § 9 gives inden for en beløbsramme, der fastsættes på de årlige bevillingslove.

§ 14. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler, som tilpasser støtten efter forholdene i de forskellige områder af landet.

Stk. 2. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om, at en støtteordning alene skal kunne anvendes i særlige områder.

§ 15. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om, hvilken betydning det har for ydelse af støtte efter denne lov, at ansøgeren tidligere har modtaget støtte efter denne eller anden lov eller har mulighed for at modtage støtte efter anden lov.

Stk. 2. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at fastsætte de regler, der er nødvendige for anvendelse af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om, at en støttemodtager i en periode kan udelukkes fra at modtage støtte inden for Fællesskabets forordninger om miljøvenlige produktionsmetoder i landbruget samt om naturpleje, hvis støttemodtageren med forsæt eller ved grov uagtsomhed har afgivet urigtige oplysninger af betydning for modtagelse af støtte inden for nævnte forordninger.

Stk. 3. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om, at amtsrådet eller kommunalbestyrelsen kan udøve ministerens beføjelser i henhold til regler udstedt i medfør af stk. 2.

§ 16. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan bemyndige et direktorat under ministeriet til at udøve sine beføjelser efter loven.

Stk. 2. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan efter aftale med finansministeren bemyndige Finansstyrelsen til at træffe afgørelser efter loven.

Stk. 3. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om, at amtsrådet, kommunalbestyrelsen eller private organisationer kan udøve ministerens beføjelser efter § 3, stk. 1, og § 7, stk. 1, herunder hvilke betingelser der skal opfyldes for at kunne udøve beføjelserne. Ved delegation bevarer ministeren sin fulde instruktionsbeføjelse. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om, at amtsrådet eller kommunalbestyrelsen kan yde tilskud til de omfattede foranstaltninger, jf. 1. pkt.

§ 17. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om adgang til at påklage afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelse efter § 16, stk. 1 og 2, herunder at afgørelser ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 2. Afgørelser, der er truffet af et amtsråd, en kommunalbestyrelse eller en privat organisation i henhold til bemyndigelse efter § 15, stk. 3, § 16, stk. 3, eller § 20, stk. 4, kan indbringes for ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri.

Stk. 3. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler, hvorefter afgørelser, der er truffet af et amtsråd eller en kommunalbestyrelse i henhold til bemyndigelse efter § 16, stk. 3, alene kan påklages, for så vidt angår retlige spørgsmål.

Stk. 4. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om klageadgang, herunder om klagefrist.

Stk. 5. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan ændre afgørelser truffet i henhold til bemyndigelse efter § 15, stk. 3, § 16, stk. 3, og § 20, stk. 4, uden at der foreligger klage.

Kapitel 8

Fællesbestemmelser

§ 18. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om kontrol, tilsyn, regnskaber og revision vedrørende foranstaltninger, hvortil der ydes støtte efter denne lov.

Stk. 2. Med henblik på at kontrollere gennemførte foranstaltninger efter loven har ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri eller den, ministeren bemyndiger dertil, mod behørig legitimation og uden retskendelse adgang til jordbrugsbedrifter eller andre virksomheder, der drives af en fysisk eller juridisk person, der har modtaget tilsagn om støtte efter loven. På tilsvarende måde har ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri eller den, som ministeren bemyndiger dertil, adgang til bedrifternes og virksomhedernes regnskaber, forretningsbøger m.v.

Stk. 3. Den, der driver en jordbrugsbedrift eller anden virksomhed, skal yde den fornødne vejledning og hjælp ved kontrollens gennemførelse, og det i stk. 2 nævnte materiale skal udleveres til de kontrollerende myndigheder på disses begæring.

Stk. 4. Til brug for kontrollen kan ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri indhente oplysninger hos skatte- og afgiftsmyndigheder eller andre offentlige myndigheder.

§ 19. Støttemodtageren skal i hele støtteperioden på ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeris forlangende, jf. dog § 16, stk. 3, afgive erklæring om, hvorvidt betingelserne for at modtage støtte fortsat opfyldes.

Stk. 2. Støttemodtageren skal i hele støtteperioden underrette ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri, jf. dog § 16, stk. 3, hvis betingelserne for at modtage støtte ikke længere opfyldes.

§ 20. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan bestemme, at støtte efter denne lov bortfalder helt eller delvis, hvis

  1. støttemodtageren har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse,

2) betingelserne for støtte ikke længere opfyldes,

3) støttemodtageren tilsidesætter sin pligt i medfør af regler udstedt efter § 18, stk. 1, eller pligter i medfør af § 18, stk. 3, og § 19, eller

4) forudsætningerne for støtte i øvrigt efter ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeris skøn er væsentligt forrykket.

Stk. 2. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan i de tilfælde, hvor støtte bortfalder i medfør af stk. 1, bestemme, at ydede beløb helt eller delvis skal tilbagebetales med tillæg af renter.

Stk. 3. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om beregningen af renter efter stk. 2.

Stk. 4. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om, at amtsrådet, kommunalbestyrelsen eller private organisationer kan udøve ministerens beføjelser efter stk. 1 og 2.

§ 21. (Ophævet).

§ 22. Finansstyrelsen kan inddrive statskassens tilgodehavende efter § 20, stk. 2, og efter indfrielse af en i medfør af § 2 ydet statsgaranti, med tillæg af renter og omkostninger. Finansstyrelsen kan inddrive skyldige beløb ved indeholdelse i løn m.v. hos den pågældende efter reglerne om inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven.

Stk. 2. Finansstyrelsen kan indhente de oplysninger hos skatte- og afgiftsmyndigheder og andre offentlige myndigheder om den pågældende, som er nødvendige for at varetage inddrivelsen af de i stk. 1 nævnte beløb, herunder oplysninger om indkomst- og formueforhold.

Stk. 3. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om fremgangsmåden i forbindelse med lønindeholdelse.

Stk. 4. Afgørelser truffet af Finansstyrelsen i henhold til stk. 1 kan indbringes for finansministeren. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om klageadgangen, herunder om klagefrist.

Kapitel 9

Straffebestemmelser

§ 23. Den, der til brug for afgørelser, der træffes i henhold til denne lov eller de i medfør af loven fastsatte regler, giver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger af betydning for afgørelsen, straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning. Det samme gælder den, der handler i strid med vilkår, der er fastsat i en sådan afgørelse.

Stk. 2. Den, der i øvrigt undlader at give oplysninger, som den pågældende har pligt til at give i henhold til denne lov eller regler fastsat i medfør af loven, straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning. Det samme gælder den, som afgiver urigtige eller vildledende oplysninger om sådanne forhold.

Stk. 3. Den, der overtræder § 18, stk. 3, straffes med bøde.

Stk. 4. I regler, der fastsættes i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i reglerne.

Stk. 5. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Stk. 6. Skønnes en overtrædelse ikke at ville medføre højere straf end bøde, kan ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri tilkendegive, at sagen kan afgøres uden retslig forfølgning. Det er en betingelse herfor, at den, der har begået overtrædelsen, erklærer sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden for en nærmere angivet frist, der efter begæring kan forlænges, at betale en i tilkendegivelsen angivet bøde.

Stk. 7. For så vidt angår den i stk. 6 nævnte tilkendegivelse, finder bestemmelsen om tiltalerejsning i retsplejelovens § 930, jf. § 926, tilsvarende anvendelse.

Kapitel 10

Ikrafttrædelse m.v.

§ 24. Tidspunktet for lovens eller dele af lovens ikrafttræden fastsættes af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri.

Stk. 2. Lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk jordbrug m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 715 af 30. august 1995, ophæves med undtagelse af § 1, stk. 2, og §§ 19 og 20 samt §§ 21-29, for så vidt bestemmelserne angår § 1, stk. 2, og §§ 19 og 20. Loven er fortsat gældende for ansøgninger indgivet inden tidspunktet for lovens ophævelse.

Stk. 3. Administrative forskrifter udstedt i medfør af lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk jordbrug m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 715 af 30. august 1995, forbliver i kraft, indtil de ophæves, afløses af regler udstedt i medfør af denne lov eller i medfør af økologiloven.

§ 25. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

 

 

Lov nr. 479 af 12. juni 1996 er trådt i kraft den 24. marts 1997.

 

Lov nr. 404 af 10. juni 1997 om ændring af lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk jordbrug m.v. § 2 indeholder følgende bestemmelse:

 

§ 2

Tidspunktet for lovens eller dele af lovens ikrafttræden fastsættes af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri.

 

§ 1, nr. 2, § 1, nr. 7 og 8, § 1, nr. 10-15, er trådt i kraft den 28. oktober 1997.

§ 1, nr. 1, § 1, nr. 3-5, § 1, nr. 9 og § 1, nr. 16, er trådt i kraft den 1. maj 1998.

§ 1, nr. 18, er trådt i kraft den 19. marts 1999.

 

Lov nr. 118 af 3. marts 1999 økologilov § 16 indeholder følgende bestemmelse:

 

§ 16

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

 

Loven er trådt i kraft den 5. marts 1999.

 

Fødevareministeriet, den 26. marts 1999

Henrik Dam Kristensen

/Søren Sørensen

Redaktionel note
  • 1) Den korrigerede tekst er indlagt efter omtryk af Lovtidende A, hæfte nr. 44 , den 28.04.1999.