Redaktionel note
Den fulde tekst

Lov om Dansk Eksportkreditfond m.v. (* 1)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


Formål

§ 1. Der oprettes en Dansk Eksportkreditfond (EKF). Eksportkreditfondens formål er at sikre dansk eksport internationalt konkurrencedygtige vilkår med hensyn til dækning af ekstraordinære risici for tab i forbindelse med eksport, herunder af skibe, og at forestå formidlingen af statslig bistand i forbindelse med finansieringen heraf. Fonden har tilsvarende formål, for så vidt angår salg af skibe, der bygges på danske skibsværfter for danske redere.

Fondens oprettelse og kompetence

§ 2. Eksportkreditfonden, der er en selvstændigt regnskabspligtig enhed under Erhvervsministeriet, bestyres af erhvervsministeren.

Stk. 2. Eksportkreditfonden oprettes på grundlag af de rettigheder og forpligtelser, herunder egenkapital og hensættelser, der fra 1. maj 1992 er opbygget i Danmarks Erhvervsfond ved dennes drift i medfør af lov nr. 185 af 23. marts 1992 om eksportkredit, herunder statslige kapitalindskud.

Stk. 3. Eksportkreditfonden kan med Finansudvalgets godkendelse overtage andre porteføljer på områder, som omfattes af fondens formål, såfremt overtagelsen ikke belaster fondens egenkapital.

Stk. 4. Eksportkreditfonden kan med Finansudvalgets godkendelse oprette datterselskaber eller erhverve ejerandele i eller deltage som långiver eller garant i selskaber, institutioner eller fonde, når det tjener til opfyldelse af Eksportkreditfondens formål.

Stk. 5. Erhvervsministeren kan bestemme, at Eksportkreditfondens administration henlægges til en styrelse under Erhvervsministeriet. Omkostninger i forbindelse med Eksportkreditfondens administration og drift afholdes af fonden.

Stk. 6. Eksportkreditfondens administration er inden for de af erhvervsministeren fastlagte retningslinjer ansvarlig for fondens økonomi og forestår fondens daglige drift, herunder gennemførelsen af de i medfør af § 3 af Eksportkreditudvalget trufne afgørelser, samt repræsenterer Eksportkreditfonden nationalt og internationalt.

Eksportkreditudvalget

§ 3. Der nedsættes et Eksportkreditudvalg til at fastlægge rammer og principper for Eksportkreditfondens produkt-, risiko- og præmiepolitik og til at træffe konkrete afgørelser vedrørende risikoaccept og bistand til finansiering, herunder til at fastlægge rammerne for administrationens stillingtagen i denne henseende.

Stk. 2. Eksportkreditudvalget træffer sine afgørelser med kvalificeret flertal inden for de af erhvervsministeren fastlagte retningslinjer samt under overholdelse af de rammer, som Eksportkreditfondens økonomi til enhver tid sætter, og af de rammer, som følger af de internationale forpligtelser m.v., som Danmark har påtaget sig.

Stk. 3. Eksportkreditudvalget består af en formand og 10 medlemmer, der udpeges af erhvervsministeren for fire år ad gangen. 2 medlemmer, der har praktisk viden om og erfaring vedrørende eksport og eksportfinansiering, udpeges efter indstilling fra Arkitekt- og Ingeniørrådet, Dansk Industri, Entreprenørforeningen, Handelskammeret, Håndværksrådet og Landbrugsraadet i fællesskab. 1 medlem, der har praktisk viden om og erfaring vedrørende salg og finansiering af nybyggede skibe, udpeges efter indstilling fra Skibsværftsforeningen. 6 medlemmer udpeges efter indstilling fra henholdsvis Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, CO-Industri, Danmarks Nationalbank, Finansministeriet, Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene og andre fonde, der administreres af Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene i fællesskab, samt fra Udenrigsministeriet. Genudpegning kan finde sted. Der udpeges suppleanter for medlemmerne.

Stk. 4. Eksportkreditudvalgets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Udvalget kan selv beslutte at henskyde afgørelser, som er af principiel betydning eller indebærer forpligtelser ud over Eksportkreditfondens økonomiske rammer, til erhvervsministerens afgørelse. Afgørelser truffet af fondens administration i medfør af bemyndigelse fra Eksportkreditudvalget kan forlanges forelagt dette. Erhvervsministeren fastsætter nærmere regler herom.

Stk. 5. Erhvervsministeren fastsætter Eksportkreditudvalgets forretningsorden.

Stk. 6. Beretning vedrørende Eksportkreditudvalgets virksomhed indeholdes i Eksportkreditfondens årlige beretning og regnskab.

Stk. 7. Sekretariatsopgaver for Eksportkreditudvalget udføres af Eksportkreditfondens administration.

Eksportfremmerådet

§ 4. Eksportfremmerådet drøfter principielle spørgsmål på eksportkreditområdet. Rådet skal løbende holdes orienteret om Eksportkreditfondens aktivitet og økonomi og skal udtale sig om principperne for fondens produkt-, risiko- og præmiepolitik. Eksportfremmerådet kan fremsætte forslag over for Eksportkreditudvalget.

Eksportkreditfondens økonomi

§ 5. Eksportkreditfondens egenkapital skal til stadighed være af en sådan størrelse, at den sammen med hensættelserne udgør et forsvarligt grundlag for fondens forpligtelser og aktivitet.

Stk. 2. Eksportkreditfondens indtægter og udgifter skal balancere på længere sigt under hensyntagen til den internationale konkurrencesituation og særlige handelspolitiske hensyn.

Stk. 3. Under hensyn til stk. 1 og 2 reguleres Eksportkreditfondens egenkapital ved tilførsel af yderligere statslige kapitalindskud som led i en samlet erhvervspolitisk prioritering eller ved tilbageførsel af midler fra egenkapitalen til statskassen i det omfang, hvori dette kan ske uden at begrænse fondens fremtidige virksomhed.

Stk. 4. Hensættelser til imødegåelse af forventede fremtidige tab foretages ud fra en forsigtig, realistisk vurdering af tabsrisikoen.

Stk. 5. Eksportkreditfondens mellemregning med statskassen forrentes med sædvanlig markedsrente.

Stk. 6. For Eksportkreditfondens ydelser kan der opkræves betaling i form af risikopræmie, gebyr eller lignende.

Stk. 7. Eksportkreditfonden hæfter med sin egenkapital og hensættelser for forpligtelser, der er indgået af Eksportkreditfonden samt af Danmarks Erhvervsfond fra den 1. maj 1992. Er egenkapital og hensættelser ikke tilstrækkelige til at dække forpligtelserne, hæfter den danske stat. Tilsvarende gælder porteføljer, der måtte være overtaget i medfør af § 2, stk. 3.

Stk. 8. Med henblik på styring af risikoen såvel på porteføljen af forpligtelser som på udestående fordringer anvender Eksportkreditfonden sådanne midler og fremgangsmåder til at minimere risiko eller tab, som er almindeligt brugt af tilsvarende finansielle institutioner.

Stk. 9. Eksportkreditfonden kan mod særskilt vederlag yde eksportvirksomheder m.fl. særlige tjenester med hensyn til administration, inddrivelse eller overtagelse af disses udestående fordringer på udlandet.

Stk. 10. Eksportkreditfonden aflægger årligt en beretning og et regnskab. Regnskabsåret er kalenderåret. Eksportkreditfonden offentliggør periodiske meddelelser vedrørende økonomien.

Rammer for risikodækning

§ 6. Eksportkreditfonden kan i sin virksomhed anvende dækningsformer svarende til de i markedet anerkendte forsikrings- og garantiprodukter og herudover tilbyde sådanne dækningsformer, som er nødvendige for at opfylde fondens formål. Risikodækning kan ydes i danske kroner samt i andre valutaer, der i almindelighed anvendes ved afvikling af internationale betalinger.

Stk. 2. Eksportkreditfonden kan yde dækning over for individuelle virksomheder, pengeinstitutter, forsikringsselskaber eller andre, som direkte eller indirekte påtager sig eller forsikrer en risiko, der står i forbindelse med gennemførelsen af dansk eksport.

Stk. 3. Såvel politiske som kommercielle risici kan dækkes, dog kun i det omfang, hvori det private kommercielle forsikrings- og kapitalmarked ikke normalt påtager sig risici af den pågældende art og omfang.

Rammer for støtte til finansiering

§ 7. Eksportkreditfonden kan formidle statslig bistand til eksportfinansiering i form af rentestøtte, ydelse af tilskud eller på anden vis i overensstemmelse med støtteprogrammer, som Eksportkreditudvalget etablerer efter erhvervsministerens anmodning eller med dennes godkendelse.

Stk. 2. Som et alternativ til statslig rentestøtte efter stk. 1, men med samme formål, kan Eksportkreditfonden selv stille finansiering til rådighed eller opkøbe og videresælge obligationer på grundlag af optagelse af lån på det nationale eller internationale lånemarked. Optagelse af lån skal ske med Finansudvalgets godkendelse.

Særligt om skibe

§ 8. Risikodækning samt bistand til finansiering i forbindelse med salg af skibe, der bygges ved dansk værft til udenlandske eller danske redere, ydes i overensstemmelse med §§ 6 og 7. Særlige støtteprogrammer kan i medfør af § 7 etableres af Eksportkreditudvalget efter erhvervsministerens anmodning og med Finansudvalgets godkendelse, såfremt det må anses for nødvendigt for at sikre danske værfter lige internationale konkurrencevilkår, for så vidt angår salg af skibe.

Retningslinjer for Eksportkreditfondens virksomhed

§ 9. Erhvervsministeren fastsætter efter indhentet udtalelse fra Eksportkreditudvalget og Eksportfremmerådet generelle retningslinjer for Eksportkreditfondens virksomhed.

Stk. 2. Erhvervsministeren kan i øvrigt udstede de med henblik på lovens gennemførelse fornødne bekendtgørelser, herunder om særlige programmer for støtte til finansiering.

Stk. 3. Erhvervsministeren kan fastsætte de bestemmelser, der er nødvendige for at gennemføre EU-direktiver eller internationale aftaler om eksportkreditforsikring.

Kongeriget Danmarks Hypotekbank og

Finansforvaltnings adgang til at inddrive fordringer ved lønindeholdelse

§ 10. Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning (Hypotekbanken) kan med tillæg af renter og omkostninger inddrive tilgodehavender, som Eksportkreditfonden i forbindelse med indfrielser, erstatningsudbetalinger eller lignende måtte få hos individuelle personer her i landet, efter reglerne for inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven.

Stk. 2. Erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler for fremgangsmåden i forbindelse med lønindeholdelsen, herunder om straf af bøde for overtrædelse af reglerne. For overtrædelser, der begås af et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab, en forening, en selvejende institution, en fond eller lignende, kan der pålægges den juridiske person som sådan bødeansvar. Er overtrædelsen begået af staten, en kommune eller et kommunalt fællesskab, jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse, kan der pålægges staten, kommunen eller det kommunale fællesskab bødeansvar.

Stk. 3. Hypotekbanken kan indhente de oplysninger hos skattemyndighederne og andre offentlige myndigheder om den pågældende, som er nødvendige for at varetage inddrivelsen af skyldige beløb efter stk. 1, herunder oplysninger om indkomst- og formueforhold.

Lovens ikrafttræden

§ 11. Erhvervsministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden. Samtidig ophæves lov nr. 185 af 23. marts 1992 om eksportkredit, jf. dog stk. 2-7.

Stk. 2. Ansøgninger om rentestøtte i henhold til § 1, stk. 2, jf. § 4 a, i lov nr. 185 af 23. marts 1992 om eksportkredit, som senest ændret ved lov nr. 1092 af 22. december 1993, kan færdigbehandles efter de hidtil gældende regler. Det i § 3 omhandlede Eksportkreditudvalg træffer de fornødne beslutninger.

Stk. 3. De garantier og kautioner, der forud for 1. maj 1992 er ydet i henhold til tidligere lovgivning om eksportkredit samt § 7 i lov om internationalt udviklingssamarbejde, forbliver gældende, indtil de ophører efter deres eget indhold eller bringes til ophør ved opsigelse eller aftale. Danmarks Erhvervsfond hæfter for disse forpligtelser. Tilsvarende gælder forpligtelser i forbindelse med policer, som i medfør af § 10, stk. 2, i lov nr. 185 af 23. marts 1992 om eksportkredit er overdraget til det ved samme lovs § 10, stk. 1, stiftede forsikringsaktieselskab. Er fondens midler ikke tilstrækkelige, hæfter staten.

Stk. 4. Eksportkreditfondens administration forestår afviklingen af de i stk. 2 nævnte ansøgninger og i stk. 3 nævnte forpligtelser samt udestående fordringer i forbindelse hermed. I forbindelse med afviklingen finder nærværende lovs § 5, stk. 6 og 9, samt § 10 anvendelse.

Stk. 5. Erhvervsministeren, der bestyrer Danmarks Erhvervsfond, kan fastsætte nærmere retningslinjer for administrationen af de i stk. 2 og 3 nævnte afviklingsområder.

Stk. 6. Erhvervsministeren bemyndiges til på statens vegne at sælge aktierne i det i henhold til lov nr. 185 af 23. marts 1992 om eksportkredit stiftede forsikringsaktieselskab. Sagsakterne vedrørende dette salg er undtaget fra aktindsigt i henhold til lov om offentlighed i forvaltningen.

Stk. 7. For statstjenestemænd, der var ansat i styrelsen Eksportkreditrådet, og som frivilligt lod sig udlåne til det i henhold til lov nr. 185 af 23. marts 1992 om eksportkredit stiftede forsikringsaktieselskab, afholder staten udgifter til pension efter tjenestemandspensionsloven. Selskabet indbetaler løbende pensionsbidrag til staten for tiden efter skæringsdatoen for selskabets overtagelse af driften. Pensionsbidragets størrelse fastsættes af finansministeren.

§ 12. I lov om stempelafgift, jf. lovbekendtgørelse nr. 741 af 4. september 1995, foretages følgender ændringer:

1. § 62, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Stempelfri er dokumenter om garantistillelse for ekstraordinære eksportkreditrisici, der efter lov om Dansk Eksportkreditfond ydes mod tab i forbindelse med dansk eksport, samt kautioner og garantier, der ydes af Udenrigsministeriet efter § 8 i lov om internationalt udviklingssamarbejde. Andre dokumenter, der oprettes i forbindelse med eksportkredit m.v., stemples efter lovens almindelige regler.«

2. § 62, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Stempelfri er låne- og kautionsdokumenter, der udstedes til Danmarks Skibskreditfond, Aktieselskabet Dansk Skibsfinansiering og pengeinstitutter i forbindelse med finansieringen af skibe, der bygges på danske skibsværfter.«

3. I § 62, stk. 7, 1. pkt., ændres »og 13« til: »og 13, samt stk. 2 og 4«.

§ 13. Lov nr. 813 af 19. december 1989 om garanti til vindmøllebranchens garantiselskab ophæves.

Stk. 2. De garantier, der er ydet i medfør af loven, forbliver gældende, indtil de ophører efter deres eget indhold eller bringes til ophør ved opsigelse eller ved aftale.

§ 14. I lov om forsikringsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 963 af 29. november 1994, som ændret ved lov nr. 369 af 14. juni 1995, foretages følgende ændring:

1. I § 2, stk. 1, nr. 7, ændres »A/S.« til: »A/S;», og som nr. 8 indsættes:

  • »8) genforsikring i henhold til lov om Dansk Eksportkreditfond af ekstraordinære risici i forbindelse med eksport.«

§ 15. Loven gælder ikke for Grønland, men kan, hvad angår risikodækning samt bistand til eksportfinansiering ved salg af skibe, ved kongelig anordning sættes i kraft for Grønland med de afvigelser, som Grønlands særlige forhold tilsiger.

Stk. 2. Lov nr. 145 af 21. april 1965 om Danmarks Erhvervsfond ophæves på Færøerne.

Givet på Christiansborg Slot, den 20. december 1995

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Mimi Jakobsen

Redaktionel note
  • (* 1) Dele af loven er sat i kraft 1. marts 1996 ved bekendtgørelse nr. 99 af 22. februar 1996.