Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om Garantifonden for Skibsbygning m.v. (* 1)

(skibsværftsaftalen)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov nr. 209 af 28. april 1993 om Garantifonden for Skibsbygning m.v. (skibsværftsaftalen), som ændret ved lov nr. 254 af 19. april 1995, foretages følgende ændring:

1. I § 2, stk. 1 og 2, ændres »til og med 1995« til: »til og med 1996«.

2. Efter § 11 indsættes som ny paragraf:

» § 11 a. Erhvervsministeren kan ved bekendtgørelse ophæve denne lov.«

§ 2

Tidspunktet for lovens ikrafttræden fastsættes af erhvervsministeren.

Givet på Christiansborg Slot, den 20. december 1995

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Mimi Jakobsen

Redaktionel note
  • (* 1) Loven er sat i kraft den 18. marts 1996 ved bekendtgørelse nr. 137 af 14. marts 1996.