Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om en garantiordning for udlån til nye aktiviteter i mindre virksomheder

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om en garantiordning for udlån til nye aktiviteter i mindre virksomheder, jf. lovbekendtgørelse nr. 345 af 3. juni 1993, foretages følgende ændringer:

1. § 5 affattes således:

»§ 5. Der kan stilles kaution for låneansøgninger, der er modtaget af pengeinstitutter eller visse kreditinstitutter inden udgangen af 1994, dog maksimalt for et samlet beløb på 400 mio. kr.«

2. § 10, stk. 2, ophæves.

§ 2

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Givet på Christiansborg Slot, den 21. december 1994

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Mimi Jakobsen

Officielle noter

Ingen