Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Malariaforebyggelse


1. INDLEDNING.

Malaria kan med stor sikkerhed forebygges ved regelmæssig indtagelse af malariaforebyggende midler. Disse skal findes i medicinkisterne om bord i skibe, der besejler områder med risiko for malariasmitte.

I bekendtgørelse nr. 14 af 12. januar 1976, som er optrykt som bilag til denne meddelelse, er bestemt, at der til søfarende, der ansættes til tiltrædelse om bord i skibe, der befinder sig i malariaområde, af rederen skal udleveres malariaforebyggende midler til mindst en uges forbrug.

Fratræder den søfarende inden der er forløbet 4 uger fra sidste ophold i malariaområdet, skal skibsføreren udlevere malariaforebyggende midler til den resterende del af 4 ugers perioden.

I skibe, der forventes at anløbe havn eller red i malariaområder (se kortbilag), skal skibsføreren sørge for, at besætningen har let adgang til malariaforebyggende midler. Direktoratet anbefaler, at der til opfyldelse af dette krav anbringes malariaforebyggende midler i messerne. Emballagen skal mærkes tydeligt med lægemidlets navn, at det drejer sig om et malariaforebyggende middel, samt med angivelse af dosering.

II. SKIBSMEDICINKISTEN.

I skibsmedicinkisten findes 2 malariaforebyggende midler:

KLOROKINFOSFATTABLETTER 250 mg

Tablets of chloroquine phosphate 0,25 g

PROGUANILTABLETTER 0,1 g

Tablets of proguanil hydrochloride 0,1 g

KLOROKIN: Klorokinfosfat anvendes i alle malariaområder.

---------------------------------------------------------------------

 

 Doseringsskema:  Doserings- Voksne  Voksne    Børn 

          hyppighed     over 90 kg 0-1 1-4 1 9-12 

                          år  år år år 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Klorokinfosfat 

 tabletter 250 mg  Ugentlig  2 tabl. 3 tabl.  1/4 1/2 1 1 1/2 

---------------------------------------------------------------------

Malariaforebyggelse med klorokin bør PÅBEGYNDES EN UGE FØR ANKOMST til malariaområdet.

Hvis dette ikke er muligt, tages den første dosis snarest - før eller efter ankomst - og malariaforebyggelsen fortsætter herefter med een ugentlig dosis.

Malariamidlet indtages under hele opholdet i malariaområdet og FORTSÆTTES INDTIL 4 UGER EFTER AFREJSE fra malariaområdet.

Tabletterne indtages på samme dag hver uge, bedst efter morgenmåltidet.

Bivirkninger ved indtagelse af klorokin i de anbefalede doser er sjældne, men der kan undertiden opstå kvalme og hudkløe.

Klorokin kan uden risiko anvendes af gravide.

Klorokinresistens:

I Sudan, Etiopien, Kenya, Tanzania, Mozambique, Angola, Gabon, Cameroun og den nordligste del af vestkysten af Indien har nogle malaraparasitter nedsat følsomhed overfor klorokin. Derfor skal malariaforebyggelsen disse steder foruden klorokin også omfatte proguanil.

I Braziliens amazonasområde i et område i Asien (fra Indiens østkyst og til Vanuatu) kan der også forekomme malariaparasitter med nedsat følsomhed overfor klorokin. Disse steder er der imidlertid kun meget sjældent opstået akut malaria hos danske rejsende, hvorfor det ikke anbefales at tage andre midler end klorokin.

PROGUANIL:

---------------------------------------------------------------------

 

 Doseringsskema:  Doserings-  Voksne  Voksne     Børn 

          hyppighed      over 90 kg 0-1 1-4 5-9 over 

                                  9 

                          år  år  år  år 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Proguanil 

 100 mg       daglig   2 tabl. 3 tabl.  1/2  1 1/2  2 

---------------------------------------------------------------------

Proguanil bruges I SAMME PERIODE SOM KLOROKIN.

Proguanil indtages DAGLIGT fra EN UGE FØR ANKOMST til klorokinresistent område, DAGLIGT under hele opholdet og DAGLIGT INDTIL 4 UGER EFTER AFREJSE.

Malariaforebyggende midler bør tages ABSOLUT REGELMÆSSIGT for at have virkning.

III ANDEN MALARIAFOREBYGGENDE MEDICIN.

Anvendelse af andre malariaforebyggende midler bør kun ske efter særlig lægeordination. Dette gælder også for det i skibsmedicinkisten værende malariaforebyggende middel FANSIDARTABLETTER.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at malariaforebyggelsen i sjældne tilfælde kan svigte. I tilfælde af febersygdom skal alle, der har opholdt sig i malariaområder inden for de sidste 3 år, underette lægen om dette, så der kan tages en blodprøve. Enhver malaria er fuldt helbredelig, hvis den påvises og behandles i tide.

Da malariaparasittens resistensforhold over for malariaforebyggende midler kan variere, ikke blot geografisk, men også tidsmæssigt, skal man samtidig indskærpe, at skibsledelsen før skibets anløb af havn i malariaområder bør kontakte de lokale myndigheder for indhentelse af oplysninger om malariaforholdene. De indhentede oplysninger skal give kendskab til, hvilken eller hvilke former for malaria, der aktuelt forekommer i området, samt hvilke yderligere forebyggende foranstaltninger der eventuelt måtte være nødvendigt at iværksætte.

Ifølge den forannævnte bekendtgørelse skal skibsføreren og besætningens tillidsmænd tilskynde besætningen til at indtage malariaforebyggende midler.

Overtrædelse af bekendtgørelsen straffes med bøde.

Opmærksomheden henledes i øvrigt på bestemmelserne om moskitonet i kapitel II-3, § 22 i Skibstilsynets meddelelser »B«, Konventionsskibe og kapitel II-3, regel 21 i Skibstilsynets meddelelser C, ikke-konventions lastskibe.

Under ophold i havn eller på red i malariaområder skal skibsføreren sørge for en effektiv myggebekæmpelse om bord f.eks. ved sprøjtning med et effektivt og for mennesker ufarligt myggebekæmpelsesmiddel. Er der tvivl om, hvorvidt skibet befinder sig i et malariaområde, må forespørgsel herom rettes til de stedlige havnemyndigheder.

IV. I ØVRIGT.

Direktoratet for søfarende vil være rederierne behjælpelig med tilvejebringelse af oplysninger om malariarisikoen i de enkelte lande.

Man anmoder om, at de i rederierne ansatte skibsførere gøres bekendt med denne meddelelse.

Yderligere eksemplarer af meddelelsen kan fås ved henvendelse til direktoratet for søfarende, H.C. Andersens Boulevard 40,

1553 København V., telefon 01 15 48 15, lokal 215.

Meddelelse 4/1985 er samtidig bortfaldet.

DIREKTORATET FOR SØFARENDE I FEBRUAR 1987

H. ANDREASEN

Bilag.

HANDELSMINISTERIETS BEKENDTGØRELSE NR. 14 AF 12. JANUAR 1976.

Bekendtgørelse om forebyggelse af malaria blandt søfarende.

I medfør af § 54, stk. 3, og § 55, stk. 4, i sømandslov nr. 420 af 13. juni 1973 fastsættes efter forhandling med sundhedsstyrelsen herved følgende:

§ 1. Rederen skal, når en søfarende ansættes til tiltrædelse om bord i skibe, der befinder sig i områder, hvor der er risiko for infektion med malaria (malariaområder), sørge for udlevering af malariaforebyggende midler til den pågældende til mindst 1 uges forbrug.

Stk. 2. Til søfarende, der fratræder tjenesten i et malariaområde, skal skibsføreren udlevere malariaforebyggende midler tilstrækkeligt til 4 ugers forbrug. Endvidere skal skibsføreren ved de søfarendes fratrædelse uden for et malariaområde, inden der er forløbet 4 uger fra sidste ophold i sådant område, udlevere malariaforebyggende midler for den resterende del af 4 ugers perioden.

§ 2. I skibe, der forventes at anløbe havn eller red i malariaområder, skal skibsføreren sørge for, at mandskabet har let adgang til malariaforebyggende midler.

Stk. 2. Skibsføreren og mandskabets tillidsmænd skal tilskynde mandskabet til at indtage midlerne 1 uge før ankomst til havn eller red i malariaområder, under opholdet, samt 4 uger efter at skibet har forladt området.

§ 3. De malariaforebyggende midler udleveres gratis til de søfarende.

§ 4. Direktoratet for søfarende skal holde redernes og de søfarendes organisationer underettet om, hvilke områder der af World Health Organization (WHO) anses for malariaområder, ligesom direktoratet efter forhandling med sundhedsstyrelsen udarbejder vejledning om forebyggelse af malaria blandt søfarende i danske skibe.

§ 5. Overtrædelse af denne bekendtgørelse straffes i medfør af sømandslovens § 70 med bøde.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. marts 1976.

HANDELSMINISTERIET, DEN 12. JANUAR 1976.

Erling Jensen.

/E. Lysgaard.

Officielle noter

Ingen