Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om retslister og om massemediernes aktindsigt i og opbevaring af retsbogsudskrifter og kopier af anklageskrifter og retsmødebegæringer

 

I medfør af § 28, stk. 3, og § 41 a, stk. 1, 7 og 8, i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 713 af 13. september 1999, fastsættes:

Udarbejdelse og bekendtgørelse af retslister

§ 1. For hver retsdag udarbejdes lister over de retssager, der kommer til behandling ved retten (retslister). Retslisterne bekendtgøres ved opslag i retsbygningen.

    Stk. 2. Der kan udarbejdes foreløbige retslister, der ikke opslås i retsbygningen. Foreløbige retslister bør, hvis det er muligt, indeholde de i §§ 2 og 3, jf. § 4, nævnte oplysninger.

    Stk. 3. Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse i sager, der behandles ved foged- eller skifteretten. Foged- eller skifteretten kan beslutte at udarbejde retslister vedrørende sager, der har offentlig interesse.

§ 2. Retslister, der opslås i retsbygningen, skal indeholde oplysning om tid og sted for rettens møde, karakteren af retsmødet (f.eks. »domsforhandling«), navnet på sagens juridiske dommer(e) samt sagens journalnummer hos retten og i straffesager tillige hos politiet (anklagemyndigheden).

    Stk. 2. I civile sager skal retslisten tillige indeholde oplysning om navnene på sagens parter og disses advokater samt en kort beskrivelse af, hvad sagen drejer sig om (f.eks. »mangler ved fast ejendom«). I sager, der behandles efter retsplejelovens kapitel 42, 42 a, 43, 43 a eller 43 b, oplyses dog alene navnene på parternes advokater samt emnet for sagen (f.eks. »ægteskabssag«).

    Stk. 3. I straffesager skal retslisten, ud over de oplysninger, der er nævnt i stk. 1, indeholde oplysning om navnet på sigtede eller tiltalte og dennes forsvarer samt en kort beskrivelse af, hvad sagen drejer sig om (f.eks. »overtrædelse af straffelovens § 276«, »overtrædelse af færdselslovens § 3 m.v.« eller »overtrædelse af miljøbeskyttelsesloven«). Dette gælder dog ikke, hvis det pågældende retsmøde afholdes i medfør af retsplejelovens § 747.

    Stk. 4. Er der i en straffesag nedlagt forbud i medfør af retsplejelovens § 31 (navneforbud), anføres sigtedes eller tiltaltes navn på retslisten med tydelig markering af, at der er nedlagt forbud mod offentlig gengivelse af vedkommendes navn, stilling, bopæl eller andet, hvorved vedkommende kan identificeres, eller, såfremt sigtede eller tiltalte er en juridisk person, at der er nedlagt forbud mod offentlig gengivelse af vedkommendes navn, herunder binavn eller kaldenavn, og adresse. Vedrører navneforbudet andre personer, herunder andre juridiske personer, der er nævnt under sagen, markeres det alene på retslisten, at der er nedlagt navneforbud vedrørende andre end sigtede eller tiltalte.

§ 3. I ankesager skal retslisten ud over de oplysninger, der er nævnt i § 2, indeholde oplysning om, hvornår og af hvilken ret den indankede dom er afsagt.

    Stk. 2. Retslisten skal ved anke til landsretten af straffesager tillige indeholde oplysning om, hvorvidt anken vedrører bedømmelsen af sagens beviser eller alene strafudmålingen.

§ 4. Den i § 2, stk. 2 og 3, nævnte beskrivelse af, hvad sagen drejer sig om, kan udelades ved ordinære retsmøder samt i tilfælde, hvor der i et retsmøde behandles et betydeligt antal mindre bødesager.

§ 5. Retten kan efter anmodning udlevere kopi af retslister. Der opkræves ikke betaling herfor.

Massemediernes aktindsigt i anklageskrifter og retsmødebegæringer

§ 6. Bestemmelserne i stk. 2-6 gælder for sager, der behandles ved retten som 1. instans.

    Stk. 2. Gennemsyn eller udlevering af kopi af retsmødebegæring eller anklageskrift i medfør af retsplejelovens § 41 a, stk. 1, kan tidligst ske 3 hverdage før retsmødet eller domsforhandlingen og kun, såfremt dokumentet er forkyndt for sigtede eller tiltalte mindst en uge forinden. Er dokumentet ikke forkyndt for sigtede eller tiltalte, kan gennemsyn eller udlevering af kopi først ske på dagen for retsmødet eller domsforhandlingen.

    Stk. 3. Er retsmødebegæringen eller anklageskriftet ikke forkyndt, men sendt til sigtede eller tiltalte med almindelig post, kan gennemsyn eller udlevering af kopi i medfør af retsplejelovens § 41 a, stk. 1, ske, når der er forløbet 9 hverdage efter, at dokumentet blev afsendt. Gennemsyn eller udlevering af kopi kan dog tidligst ske 3 hverdage før retsmødet eller domsforhandlingen. Er dokumentet modtaget retur, kan gennemsyn eller udlevering af kopi først ske på dagen for retsmødet eller domsforhandlingen.

    Stk. 4. Er der forud for udarbejdelsen af retsmødebegæring eller anklageskrift beskikket en forsvarer for sigtede eller tiltalte, kan gennemsyn eller udlevering af kopi i medfør af retsplejelovens § 41 a, stk. 1, ske 3 hverdage før retsmødet eller domsforhandlingen, hvis sigtede eller tiltalte forinden har fået retsmødebegæringen eller anklageskriftet forkyndt eller fået dokumentet i hænde.

    Stk. 5. Lørdage og grundlovsdag anses ikke som hverdage ved beregning af fristerne efter stk. 2-4.

Massemediernes opbevaring af retsbogsudskrifter samt kopi af anklageskrifter og retsmødebegæringer

§ 7. Retsbogsudskrifter, bortset fra udskrifter af dombogen, samt kopi af anklageskrifter og retsmødebegæringer, der udleveres i medfør af retsplejelovens § 41 a, stk. 1 og 4, skal efter modtagelsen opbevares særskilt i et aflåst rum, skab eller lignende, som kun massemediets journalister og andre redaktionelle medarbejdere har adgang til.

Straffe- og ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 8. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der overtræder § 7.

    Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. november 1999.

 

Justitsministeriet, den 28. oktober 1999

Frank Jensen

/Lars Hjortnæs