Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Konstruktion af luger i uklassede skibe (* 1)


Ved indbygning af luger i uklassede skibe skal Skibstilsynet sikre sig, at lugernes dimensioner står i et passende forhold til skibets størrelse. Som hovedregel bør den samlede længde af lugerne ikke overstige halvdelen af skibets længde, ligesom der udfor lugen bør være mindst 0,75 m dæk i hver side.

I skibe, der efter størrelse og fartsområde skal være forsynet med internationalt lastelinie-certifikat, skal lugerne mindst opfylde lasteliniekonventionens bestemmelser.

I alle andre skibe skal lugerne mindst opfylde nedenstående krav.

HØJDEN

Højden af luger over dæk skal være mindst 610 mm, dog kan der for skibe med fartsområde indenfor Skagen-Vinga, Falsterbo-Darsserort tillades en højde af mindst 300 mm.

TRÆLUGER

Karmene skal udføres af eg, og deres tykkelse skal være mindst 75 mm for luger indtil 2 m længde og forøges forholdsmæssigt indtil 140 mm for luger over 10 m længde. Alle samlinger skal udføres forsvarligt, og karmene forboltes omhyggeligt til bjælkerne, ligesom der ved luger over 4,5 m længde må sørges for passende forløb. Lugesiderne fastholdes til skibssiden med passende antal spændbolte, afhængig af lugens længde.

Lugeendebjælkerne skal være så brede, at såvel karm som dæksplanker kan fastholdes til og bæres af bjælken, der skal være forsynet med jernknæ.

STÅLLUGER

Karmenes tykkelse skal være mindst 6 mm i luger indtil 2 m længde og forøges forholdsmæssigt til 11 mm i luger over 10 m længde. Lugekarmene skal være ført ned til underkant af bjælkerne og i luger over 4,5 m længde have en flange på 150 mm ført ind under

bjælkerne. Karmen skal fastgøres omhyggeligt til bjælkerne. Dækket skal forstærkes ved lugens hjørner, og hvor der findes strækplader, føres disse 1 a 2 bjælkefag udover lugens længde i forbindelse med kraveller mellem bjælkerne.

Luger med en karmhøjde over 600 mm skal afstives såvel vandret som lodret og forbindes med dækket med passende knæ. I stålskibe skal lugeendebjælkerne og de tilsvarende spanter være af tilstrækkelig solid udførelse, eventuelt forstærket ved hjælp af kontravinkler, store knæ eller støtter.

TVÆRSKIBS SKÆRSTOKKE AF TRÆ

 

 Lugens    Afstand i m mellem skærstokke (midte til midte) = a 

 bredde   under 1.2   1.2-1.5    1.5-1.8    1.8-2.1 

 m 

 under 2.5 220 gange 180 240 gange 180 240 gange 180 260 gange 180 

 2.5-3.0  240 gange 180 260 gange 180 280 gange 180 280 gange 180 

 3.0-3.5  260 gange 180 280 gange 180 300 gange 180 300 gange 180 

 3.5-4.0  300 gange 180 300 gange 180 300 gange 180 300 gange 180 

      2.1-2.5    2.5-2.8    2.8-3.0 

      260 gange 180 280 gange 180 300 gange 180 

      300 gange 180 320 gange 180 320 gange 180 

      300 gange 180 320 gange 180 320 gange 180 

      300 gange 180 320 gange 180 320 gange 180 

 LANGSKIBS SKÆRSTOKKE AF TRÆ 

 Lugens   Skærstok     Afstand i m mellem tværskibs skærstokke 

 bredde               (mindte til midte) = a 

 m             1.5-1.8    1.8-2.1    2.1-2.5 

 under 2.5 midte     165 gange 180 180 gange 180 190 gange 180 

      sider        0       0       0 

 2.5-3.0  midte     190 gange 180 200 gange 180 220 gange 180 

      sider        0       0       0 

 3.0-3.5  midte     150 gange 180 150 gange 180 165 gange 180 

      sider     150 gange 140 150 gange 150 165 gange 150 

 3.5-4.0  midte     150 gange 180 165 gange 180 180 gange 180 

      sider     150 gange 150 165 gange 150 180 gange 150 

              2.5-2.8    2.8-3.0 

              220 gange 180 240 gange 180 

                 0       0 

              240 gange 180 240 gange 180 

                 0       0 

              180 gange 180 190 gange 180 

              180 gange 150 190 gange 165 

              190 gange 180 200 gange 180 

              190 gange 150 200 gange 165 

De i tabellerne anførte dimensioner angiver højden gange bredden (i

 • mm).

Er skibets længde (L) under 75 m, kan afstanden mellem skærstokkene

 

        L plus 75 

 udtages efter --------- gange a. 

         150 

For skibe i indskrænket fart kan tværsnitarealet reduceres med 10

pct.

For skibe med begrænset fartsområde indenfor indskrænket fart kan

tværsnitarealet efter omstændighederne reduceres med indtil 20 pct.

Skærstokkenes bæreflader skal mindst være 75 mm brede og spor til

skærstokke, såfremt de er af stål, mindst 12 mm tykke.

Alle bæreflader skal forsynes med stålbeslag.

Ovennævnte dimensioner gælder for skærstokke udført af fyr. Såfremt de udføres af eg, kan tværsnitsarealet reduceres med 10 pct.

TVÆRSKIBS SKÆRSTOKKE AF STÅL

 

 Lugens           Afstand i meter mellem skærstokke 

 bredde i m     1,25   1,50   1,75   2,00   2,25   2,50 

                  Modstandsmoment W kbcm 

 3,00        248   290   330   369   407   443 

 3,50        337   395   450   502   554   603 

 4,00        440   516   588   655   723   787 

 4,50        557   653   743   830   916   996 

Når lugebredde og antallet af skærstokke er fastlagt, findes det for

hver enkelt skærstok krævede modstandsmoment W i ovenstående tabel.

Skærstokkens dimension kan derefter udtages af nedenstående diagram,

der for det udfundne modstandsmoment W angiver sammenhørende størrelser

af krophøjde og flangeareal.

Såfremt skærstokke ønskes udført af stålbjælker i normalprofil,

svarer det udfundne modstandsmoment W til det i tabellerne angivne

modstandsmoment Wx.

Ovenstående tabel gælder for alle skibe med fartsområde udenfor

Skagen-Vinga.

For skibe med fartsområde indenfor nævnte linie, kan det i tabellen

udfundne modstandsmoment reduceres med indtil 20 pct.

SVEJSTE SKÆRSTOKKE

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Kroppladen skal dobles eller forøges i tykkelse i en bredde af 150 mm i begge skærstokkens ender.

Skærstokkenes bæreflader skal være mindst 75 mm brede, og hvor skærstokkene anbringes i spor, skal disse være mindst 12 mm tykke.

Skærstokkene skal kunne sikres mod lodret og vandret forskydning. På de skærstokke, hvor lugedækslerne støder, skal kroppladen forlænges op over topflangen eller fladjern af passende dimension påsvejses.

LUGEDÆKSLER

Hvor afstanden mellem skærstokkene ikke overstiger 1,50 m, skal lugesdækslernes tykkelse mindst være følgende:

 

 I fart vest for Lindenæs-Texel                 60 mm 

 I fartsområdet »Øst for Lindenæs-Texel«             45 

 mm 

 I fartsområdet Skagen-Vinga, Falsterbo-Darsserort        38 mm 

Såfremt afstanden mellem skærstokkene overstiger 1,5 m, skal tykkelsen af lugedækslerne forøges med 10 mm for hvert påbegyndt 0,25 m større afstand.

Lugedækslernes bæreflade skal være mindst 65 mm, og det anbefales at forsyne dækslerne med galvaniserede beslag i enderne.

SKALKEKLAMPER

Stærke skalkeklamper mindst 65 mm dybe skal anbringes i en indbyrdes afstand af højst 600 mm fra midte til midte. Endeklamper skal anbringes højst 150 mm fra lugens hjørner. Skalkejern og kiler skal være solide og i god stand.

LUGESURRINGER

Ved alle luger skal være anbragt fornødne ringbolte eller andet beslag til surringer. Overstiger lugens bredde 60 pct. af dækkets bredde, skal der udover de almindelige beslag for surringer være anbragt særlige beslag til sikring af lugedækslerne, efter at presenningerne er skalket ned.

LUGEKASSER

Anvendelse af såkaldte »lugekasser« kan tillades i skibe i fart indenfor Skagen-Vinga, Kalmar-Ruegenwalde på vilkår, at de er udført af forsvarligt materiale og forsvarlige dimensioner samt fæstnet til den faste lugekarm ved bolte således, at de let kan fjernes.

Skærstokke og lugedæksler skal kunne anbringes såvel på lugekassen som på den faste lugekarm, og lugepreseninger skal, når lugekasser anvendes, skalkes ned over den faste lugekarm.

Redaktionel note
 • (* 1) Bkg. i Skibstilsynets Meddelelser nr. 249, 19710430