Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Konstruktion af redningsbådsdavider og spil (* 1)


I henhold til betingelserne for gensidig anerkendelse af prøver og inspektion af skibsudstyr, der er aftalt ved samarbejde mellem Danmark, England, Finland, Island, Norge, Portugal, Sverige og Jugoslavien, jfr. »Skibstilsynets Meddelelser« Special Edition nr. 1, udgivet 30. september 1973, gengives nedenfor i oversættelse de fællesbestemmelser for konstruktion af redningsbådsdavider og spil, som er gældende:

1. ALMINDELIGE BESTEMMELSER

1.1. Forskrifterne i SOLAS, kapitel III, reglementerne 29 og 36 finder anvendelse.

1.2. Bestemmelserne angår falddavider, vippedavider og enkelt-armsdavider med tilhørende spil.

2. DEFINITIONER

2.1. Daviders arbejdsbelastning er summen af bådens vægt og vægten af udrustning, blokke og taljeløbere samt største antal personer, som båden er godkendt for, idet vægten af en person sættes til 75 kg.

2.2. Spils arbejdsbelastning er den største belastning under affiring, hejsning eller anbringelse, men ikke mindre end davidens arbejdsbelastning divideret med taljens udveklingsforhold.

3. KONSTRUKTIONSKRAV FOR DAVIDER

3.1. Summen af de beregnede kraftpåvirkninger i forhold til materialets brudstyrke ved træk, baseret på de mindst gunstige forhold med hensyn til slagside og styrlastighed som angivet i 1.1., skal resultere i en sikkerhedsfaktor på mindst 4,5.

3.2. Mindste materialetykkelse 6 mm. Fornøden beskyttelse mod korrosion kræves.

3.3. Dokumentation for materialekvalitet skal foreligge.

3.4. Falddavider skal have et positivt udsvingningsmoment under davidens fulde vandring med skibet på ret køl og med en slagside på 25 grader til hver af siderne.

3.5. Glideskinner skal have mindst 30 grader hældning i forhold til det vandrette plan.

3.6. Arbejdsbelastningen på en enkelt-arms david må ikke overstige 1500 kg.

4. KONSTRUKTIONSKRAV FOR SPIL

4.1. Den beregnede sikkerhedsfaktor skal være mindst 4,5 i forhold til materialets brudstyrke ved træk.

4.2. Dokumentation for materialekvalitet skal foreligge.

4.3. Påløbsvinklen må ikke overstige 5 grader for rillede tromler og 3 grader for tromler uden riller.

4.4. Håndbremse og automatisk bremse kræves. Den automatiske bremse skal kunne kontrollere affiringshastigheden mellem 18 og 36 meter pr. minut. Vedrørende affiringshastighed i danske skibe se desuden afsnitet AFFIRINGSHASTIGHED, side 31.

4.5. Hejsning med håndkraft kræves. Håndsvinget må ikke dreje, når båden affires eller hejses maskinelt. Der skal forefindes muligheder for manuelt at kunne slække taljeløberne.

5. KONSTRUKTIONSKRAV FOR BLOKKE m.v.

5.1. Sikkerhedsfaktoren skal være mindst 5 i forhold til brudstyrken ved træk af det materiale, der anvendes til blokke. Skivediameteren skal være mindst 12 gange taljeløbernes diameter.

5.2. Led, kæder og sjækler skal være af stål og fremstillet i henhold til de i så henseende gældende nationale bestemmelser. Sikkerhedsfaktoren skal være mindst 5 i forhold til materialts brudstyrke ved træk.

5.3. Brudstyrken for wirer skal være mindst 6 gange den maksimale arbejdsbelastning på wiren. Der kræves prøvningscertifikat for wiretaljeløbere.

6. AFPRØVNING AF DAVIDER PÅ FABRIKATIONSSTEDET

6.1. Hver prototype af falddavider skal afprøves på en vippeplatform.

Prøverne skal udføres ved:

  • a) 15 grader krængning med 10 grader trim og
  • b) 25 grader krængning uden trim

Disse prøver skal udføres ved at daviden svinges ud fra sin stuvningsposition belastet med en vægt der svarer til redningsbåden med udrustning, blokke og taljer. I 2-arms davider skal hver arm således belastes med den halve vægt, som angivet ovenfor.

6.2. Alle davider skal fuldt udsvinget være i stand til at modstå en statisk prøvebelastning på mindst 2,2 gange den arbejdsbelastning, daviden påvirkes af. Denne prøve skal udføres i en position uden krængning og trim. Udbøjninger i davidkonstruktionen skal måles.

6.3. Prøvebelastning af horn skal være mindst 2,5 gange deres arbejdsbelastning.

6.4. Prøvebelastning af de underste taljeløberblokke skal være mindst 2,5 gange arbejdsbelastningen på blokkene.

7. AFPRØVNING AF SPIL PÅ FABRIKATIONSSTEDET

7.1. Hver prototype af spil skal gennemgå et udstrakt prøveprogram, herunder bremseprøver på 1,5 gange arbejdsbelastningen samt en række affiringsprøver på i alt mindst 45 meter på 1,0 gange arbejdsbelastningen.

7.2. Alle spil skal under affiring være i stand til at holde 1,5 gange arbejdsbelastningen på spilbremsen. Minimumsbelastning for at overvinde spilmodstanden skal måles.

8. HEJSNING AF NØDREDNINGSBÅDE

8.1. Stropper og skinkler til indhivning og fastholdelse af nødredningsbåde samt tilhørende davidkonstruktion skal dimensioneres og afprøves på grundlag af en arbejdsbelastning, svarende til redningsbådens vægt samt vægten af udrustning og proviant plus 1000 kg. Hejsehastigheden skal være mindst 18 meter pr. minut.

8.2. Sikkerhedsfaktoren af stropper og skinkler skal være mindst 6 i forhold til brudstyrken. Sikkerhedsfaktoren for skinklernes fastgøringspunkter skal være mindst 4,5 i forhold til brudstyrken. Sikkerhedsfaktoren for davidkonstruktionen med udsvinget båd og med en styrlastighed på indtil 10 grader for- eller agterover og med en slagside på indtil 15 grader til hver af siderne skal være mindst 4,5 i forhold til brudstyrken.

9. PRØVER EFTER ANBRINGELSE OM BORD

9.1. Afprøvning efter anbringelse om bord skal være tilfredsstillende for statens skibstilsyn.

AFFIRINGSHASTIGHED

Der kan muligvis blive tale om senere at fastsætte krav om affiringshastighed for så vidt angår redningsbåde i meget store skibe.

I så fald vil dette blive bekendtgjort her i bladet.

Foranstående fællesbestemmelser er tiltrådt af vedkommende myndigheder i de i indledningen nævnte lande.

Fællesbestemmelserne for bl.a. davider og spil trådte i kraft den 1. juli 1973.

Retningslinier for afprøvning af davidarrangement og redningsbåd ved 1. hovedsyn på passagerskibe samt lastskibe over 500 brt.

Davidarrangement med redningsbåden skal i overværelse af repræsentanter for rederi og værft afprøves med nedennævnte belastninger således:

1. DEFINITIONER

a. Ve: Vægten af redningsbåden fuldt udrustet, idet vægten af udrustning sættes til 10 kg. pr. person.

b. Vm: Vægten af redningsbåden fuldt udrustet plus 2 mand, idet vægten af 1 person sættes til 75 kg.

c. Vf: Vægten af redningsbåden plus 1,25 x (vægten af det antal personer og udrustning, som redningsbåden er godkendt til).

2. AFFIRINGSPRØVER

a. Redningsbåden skal klargøres, svinges ud og affires til kanten af båddæk eller indskibningsdæk ved en vægt svarende til Vm. For falddaviders vedkommende skal denne prøve udføres uden hjælp af mekanisk kraft. Prøven må højst vare 5 minutter.

b. Redningsbåden skal derefter bringes ind til indskibningsdækket. Hvor falddavider anvendes, skal »tricing pendant« benyttes. Derefter sættes »bowsing gear«, og evt. »tricing pendant« udløses.

I denne stilling belastes redningsbåden som Vf. Der skal anvendes faste vægte jævnt fordelt i hele båden. » Bowsing gear« affires og hugges ud. Redningsbåden affires derefter med frit løb indtil båden er ca. 0,5 meter over vandoverfladen, hvor den stoppes ved hjælp af håndbremsen.

Båden affires og udhugges. Resterende længde bådløbere på spiltromlen opmåles for beregning af, at båden yderligere teoretisk kan affires, til bådens essing er i højde med underkanten af skibets køl. Eventuelle sliphager afprøves. Bremsebånd, som er udsat for vejrliget, skal være i stand til i våd tilstand at opbremse båden. Dette afprøves ved at fugte bremsebåndet.

3. OPHIVNINGSPRØVER

a. Redningsbåden belastes herefter som Vm, hugges an og hives med håndkraft ca. 2 meter over vandoverfladen. Såfremt båden kan ophives ved hjælp af motor, afprøves dette herefter fra denne position til indskibningsdækket med fuld hastighed.

b. Redningsbåden belastes herefter Ve og hives yderligere op til dens faste plads. Herunder afprøves den automatiske stopanordning.

Redaktionel note
  • (* 1) Bkg. i Skibstilsynets Meddelelser nr. 285, 19740508