Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Retningslinier for indretning og udrustning af stand-by skibe


§ 1. Krav til skibet

1.1. Skibet skal være egnet til sejlads i det farvand, hvori det skal benyttes.

1.2. Skibet skal have tilfredsstillende manøvrerings- og positioneringsevne samt fartsformåen til at udføre de tiltænkte arbejdsopgaver, under særlig hensyntagen til de sø- og vindforhold, som kan forventes i det farvand, hvori skibet skal benyttes.

1.3. Redningszonen skal fortrinsvis placeres midtskibs, og den skal være i forsvarlig afstand fra skibets skruer. Redningszonen skal udgøre mindst 1/3 af skibets længde, men behøver ikke at være over 15 meter. Redningszonen skal være tydeligt mærket. Dæksbredden i redningszonen skal være minimum 3 meter på hver side af skibet. Dækkets højde over vandoverfladen i redningszonen må ikke overstige 2,5 meter. Skanseklædningen skal i hele redningszonens længde have åbningsmuligheder eller andre foranstaltninger til at lette ombordtagningen af personer fra vandet.

1.4. Skibet skal til enhver tid have tilstrækkelig åben plads på dækket til håndteringen af havanlæggets personelbasket samt område til helikopteropsamlingsoperationer, som tilfredsstiller skibstilsynets forskrifter. Områderne skal være i tilstrækkelig afstand fra redningszonen.

1.5. Kommandobroen skal have en sådan beliggenhed, at føreren af stand-by skibet altid kan have fuldt udsyn over redningszone, helikopteropsamlingsområde og område for landing af personelbasket, samtidig med at han kan lede manøvreringen. Alt maskineri skal kunne reguleres fra kommandobroen.

1.6. Redningszone, helikopteropsamlingsområde og søen rundt om skibet skal kunne belyses af fast anbragte lyskilder.

1.7. Skibet skal være udrustet med et højttaleranlæg (kommandoanlæg) med højttalere ved redningszone og helikopteropsamlingsplads. Anlægget skal kunne betjenes fra samtlige skibets manøvrepladser.

Herudover skal forefindes en transportabel elektrisk drevet råber.

§ 2. Krav til aptering for redede, medicinsk udstyr m.v.

2.1. Apteringen skal omfatte behandlingsrum for skadede og opholdsrum for reddede med nødvendige toiletter samt et separat område for omkomne.

2.2. Opholdsrum for reddede kan omfatte gange, dersom de har en bredde på 1200 mm eller mere, således at klapsæder ikke hindrer normal passage.

2.3. Opholdsrum skal være således indrettet, at der kan skaffes liggeplads til mindst 20 procent af det antal reddede, som skibet er godkendt til. De resterende skal have en fast siddeplads.

2.4. Ved opmåling af areal til fastsættelse af personantal skal der beregnes 0,5 kvm. pr. person. Dørkarealer, som optages af borde, skabe eller andre faste indretninger, kan ikke medregnes.

2.5. Båretransport af syge og skadede personer mellem redningszone og behandlingsrum, og mellem behandlingsrum og helikopteropsamlingsplads, skal kunne foregå på forsvarlig måde. Døre fra behandlingsrum ud til redningszone og helikopteropsamlingsplads skal have en bredde på mindst 73 cm. Der skal være en lignende forsvarlig adgang mellem redningszonen og helikopteropsamlingspladsen.

2.6. Behandlingsrummet skal være indrettet og udstyret til førstehjælp af skadede. Dørkarealet må ikke være mindre end 15 kvm.

Rummet skal være udstyret med:

- håndvask med blandingsbatteri (koldt og varmt vand)

- behandlingsbord

- fast stativ med plads til 2 bårer

- flytbart instrumentbord med affaldskurv. Bordet skal kunne fæstnes til medicinskab eller behandlingsbord

- skabe til lægemidler og andre nødvendige skabe

- indstillelige arbejdslamper, herunder lamper over behandlingsbord

- skrivebord med arkivskuffe

- telefon tilknyttet radioinstallation for direkte radiotelefonsamtale med læge i land.

2.7. Der skal forefindes nødvendige faciliteter, for at reddede personer kan afskylle eventuel olie og lignende, inden de har adgang til opholdsrummene.

2.8. varmeanlæg skal tilfredstille skibstilsynets behov.

2.9. På steder, hvor behandling af syge og tilskadekomne skal finde sted, skal normalbelysningen være mindst 300 lux. Der skal forefindes udtag for kraftforsyning til transportable elektriske apparater og lyskilder i behandlingsrummet og i alle opholdsrum. Belysningen i opholdsrum skal kunne dæmpes. Belysning i underbringningsafdelingen skal i øvrigt tilfredsstille skibstilsynets krav.

2.10. Skibet skal udrustes med lægemidler m.v. i henhlold til bilag 1.

2.11. I apteringen skal forefindes et tæppe for hver person, fartøjet er godkendt til.

2.12. Der skal forefindes midler til at tilberede og uddele varme drikke til de reddede, herunder plastkrus.

§ 3. Krav til redningsudstyr

3.1. Stand-by skibet skal mindst være udstyret med:

- en mand-over-bord båd bygget til skibstilsynets tilfredshed. Den skal kunne sejle med en hastighed af minimum 25 knob i stille vand. Båden skal forsynes med et fastmonteret maritimt VHF-anlæg. Alle batterier og evt. motorvarmere skal være kontinuerligt forbundet med stand-by skibets elektriske anlæg, indtil båden skal søsættes. Herudover skal båden udstyres med et nødvendigt antal lyskastere af passende type. Båden skal placeres under et udsætningsarrangement, som tillader en hurtig udsætning og ombordtagning under vanskelige vejrforhold.

Energiforsyningen til udsætningsarrangementet skal hidrøre fra to af hinanden uafhængige energikilder.

- hensigtsmæssige »exposure-suits« i et antal svarende til antallet af besætningsmedlemmer,

- redningsnet til brug i redningszonen på begge sider af fartøjet. Nettene skal være forsynet med fendere på indersiden for at lette klatringen,

- 4 liner med karabinhager og/eller helikopterseler for at kunne tage folk op langs skibssiden,

- effektiv anordning (f.eks. kran og redningskurv) til at løfte flere personer om bord samtidig,

- redningsflåder til samtlige, inkl. besætningen,

- 8 redningskranse med lys og line. Redningskransene skal være placeret agter samt langs redningszonen,

- 20 redningsveste udover det normalt påbudte antal,

- udstyr til mindst to overfladesvømmere, herunder vedligeholdelsesudstyr,

- stræktove og sikkerhedssele med line påsat sikkerhedskrog for tilkobling til stræktovene i redningszonen.

3.2. Fartøjet skal endvidere være udstyret med:

- radar,

- en dykkerlejder på hver side,

- klamper, øjer og lignende i et passende antal for fastgøring af fangeliner, redningsnet m.m., anbragt langs lønningen m.v. inden for redningszonen, samt foran for og agten for denne,

- 4 hensigtsmæssige bådhager a 4 meter med stump hage og langt skaft,

- 4 stager a 4 meter, der hver i den ene ende er forsynet med en passende ring ca. 50 x 50 cm til at hjælpe personer i vandet ind til skibssiden,

- linekastningsapparat med 4 projektiler og 4 liner,

- radioanlæg i henhold til »Bekendtgørelse om radiostationer og radiotjeneste i skibe«, dog mindst mellembølgetelefon og VHF,

- fastmonteret maritim VHF radiotelefonstation.

§ 4. Redningsudstyr til besætningen skal i øvrigt tilfredsstille skibstilsynets almindelige krav til et skib af tilsvarende størrelse, fartsområde og antal besætningsmedlemmer.

§ 5. Krav til stand-by skibes udrustning med lægemidler - Bilag I.

§ 6. Krav vedr. udstyr til rescuebåd - Bilag II.

BILAG I.

§ 5. Krav til stand-by skibes udrustning med lægemidler

KIRURGISKE INSTRUMENTER OG SUTURMATERIALER

 

 ANTAL  ART 

  3   Nåleholdere, middelstore 

 10   Arterieklemmer, middelstore, bøjede 

  3   Arterieklemmer, store, bøjede 

  8   Kirurgiske Pincetter 

  5   Anatomiske Pincetter 

  8   Sakse, bøjede 

  5   Sakse, lige 

  2   Sårhager, skarpe 

  2   Horner's øjenmejsler 

 20   Skalpeller, engangs 

  1   Spritlampe, glas 

 12   Suturnåle, runde 

 12   Suturnåle, skarpe 

 12   Suturnåle, hud 

 24   Silkesuturer 4-0, sterile, atraumatiske 

 12   Vicrylligaturer, 2-0, sterile, a 250 cm. 

 UDSTYR TIL GENOPLIVNING 

 ANTAL  ART 

  2   AMBU genoplivningspose m. maske og maskeventil 

  3   AMBU Uni-sugepumpe, fod- eller trykflaskedrevet 

  5   Trachealtuber nr 8 

  5   ISO forbindingsstykker til Trachealtuber 

  1   Laryngoskophåndtag 

  1   Laryngoskopblad, voksenstr. 

  1   Magill's tang 

  1   Mandrin til trachealtuber 

  8   Oxygenflasker, 4 l 

  2   Reduktionsventiler, m. mano- og flowmeter 

 15   Tungeholdere 

 100   Iltkatetre m. næsesvamp 

 100   Trachealsugekatetre, nr 14 

 25   Ventrikelsonder 

  2   Nødtroicart til tracheostomi 

 10   Thoraxdræn, Argyle m. Troicart ch. 20 

 12   Kanyler til intracardielt brug 

  2   Flaskekurve til oxygenflasker 

 FORSKELLIGT UNDERSØGELSES- OVERVÅGNINGS- OG BEHANDLINGSUDSTYR 

 ANTAL  ART 

  2   Stethoskoper 

  1   Reflexhammer 

  2   Blodtryksapparater, Precisa, Aneroid 

  5   Extra Manchetter, velcro, til BT-apparat 

 20   Mundtermometre 

  5   Rectaltermometre 

 10   Rectaltermometre, til hypoterm måling 

                     (25,5 grader-42 graderC) 

 20   Tiemann blærekatetre m. ballon nr 18 

 40   Urinposer m. 90 cm slange 

  5   Lommelamper, plastic 

  5   Øjenskylleflasker 

  5   Dunke m. forstøver til overbrusning 

 100   Sprøjter, 2 ml 

 50   Sprøjter, 10 ml 

 100   Kanyler til optræk og i.v. brug 

 100   Kanyler til i.m. brug 

 100   Kanyler til s.c. brug 

 30   Dropsæt 

 30   Venflon-kanyler 1.20 

 FORBINDINGER, BANDAGER M.M. 

 ANTAL  ART 

 50   Forbindinger, Model 1, sterile 

 50   Forbindinger, Model 2, sterile 

 50   Fingerforbindinger, sterile 

 200   Gazekompresser, sterile, 10 x 10 cm 

 50   Jelonet vaselingaze, sterile, 10 x 10 cm 

 50   Øjenforbindinger, sterile 

  5   Tensoplast, Doctor's Set, æske m. forsk. str. 

  2   Fixomull selvklæbende gaze, 15 x 10 m 

 24   Dermilite, klæbende papirtape, 1,25 cm x 9,1 m 

 12   Dermilite, klæbende papirtape, 2,5 cm x 9,1 m 

 25   Benders Idealbind 8 cm x 10 m 

  3   Benders Idealbind 4 cm x 80 m 

 50   Afdækningsstykker, sterile engangs, 75 cm x 90 cm 

 15   Cramer-skinner 10 cm x 1 m 

  5   Urias Frakturbandager, oppustelige, sæt m. 4 forsk. str. 

  5   Halskraver, hårde forsk. voksenstr. 

 50   Mitellaer, papir 

 120   Sikkerhedsnåle 

 100   Vatpinde 

 FORSK. SANITÆRT UDSTYR, RESERVEDELE OG BÅRER 

 ANTAL  ART 

 50   Sterile operationshandsker nr 7 1/2, par, Latex 

 100   Handsker, usterile, vinyl, stor str., stk 

 125   Papkapsler (Nyreskåle) 

  5   Bækkener, plastic 

  2   Desinficerende håndvaskemiddel, Deo-Tvål, a 400 ml 

  3   Flydende brun sæbe, a 1 liter 

 150   Injektionsservietter 

 10   Store vaskefade, plastic 

  1   Litermål 

  1   Måleske 10 ml 

 120   Brækposer 

  1   Bobleslange, kasse m. 30 m 

  6   Elementer til laryngoskop (Hellesen nr 726) 

 12   Pærer til laryngoskop 

  2   Transportbårer, model Atlant 

 10   Skibsbårer m. kranstropper og hætte 

 25   Håndklæder, forvaskede 

  1   Piberensere, pose m. 100 stk 

  1   Skævbider, kraftig 

  1   Fladtang, kraftig 

  1   Klædesaks, stor 

 MEDICAMINA M.M. 

 ANTAL  ART 

 30   Glukose, isoton infusionsvæske, plastflaske a 1,1 liter 

 30   Ringer-Lactat, infusionsvæske, plastflaske a 1,1 liter 

 10   Haemaccel infusionsvæske, plastflaske a 500 ml 

 50   Inj. Pethidin, ampuller a 2 ml, 50 mg/ml 

 10   Inj. Morfin, ampuller a 1 ml 

 400   Tbl. Codimagnyl n.o., a 500 mg 

 10   Inj. Leostesin 1 procent, hætteglas a 25 ml 

 20   Leostesin Gel 2 procent, tuber a 30 ml 

 10   Inj. Adrenalin, ampuller a 1 ml, 1 mg/ml 

 10   Inj. Solu-Cortef, hætteglas a 100 mg 

 10   Inj. Impugan, ampuller a 4 ml, 10 mg/ml 

 10   Inj. Klorpromazin, hætteglas a 2 ml, 25 mg/ml 

 25   Inj. Stesolid, ampuller a 2 ml, 5 mg/ml 

 50   Supp. Stesolid a 5 mg 

 150   Tbl. Stesolid a 5 mg 

 240   Supp. Neptusan a 100 mg 

 180   Tbl. Neptusan a 100 mg 

 30   Cincain øjensalve, klemkapsler a 2 x 0,25 g 

 10   Kloramfenikol øjensalve, tuber a 5 ml 

  5   NaCl, isoton, steril til øjenskyldning, plastflaske 

                              a 1,1 liter 

 50   Inj. Penicillin, Leoject a 1.000.000 enh. 

 20   Tetanusvaccine a 2 ml 

 20   Humant Tetanusimmunoglobulin a 250 enh. 

  5   Hospitalssprit, flasker a 1 liter 

 500   Kloraminsolubletter a 1 g 

  1   Kogsalt, pose a 1 kg 

 KLINIKINVENTAR 

 ANTAL  ART 

  1   Undersøgelseslampe, loftmonteret 

  1   Undersøgelsesleje 

  1   Ståltaburet 

  1   Medicinskab, over- og underskab, 2-fløjet 

FAST INVENTAR

2 køjer, badekar m. håndbruser og blandingsbatteri, mange indbyggede

skabe og skuffer, vask med blandingsbatteri til albuebetjening,

bordplads ved vask, opklappeligt bord ved behandlingslejet.

BILAG II

§ 6. Krav til udstyr til rescuebåd

Båden skal udstyres med:

1. Årer med åregafler eller pagajer, tilstrækkelige til at kravet i IMCO's dokument LSA XVI/WP.5, pkt. 6.2.5, kan opfyldes, jfr. IMCO's dokument LSA 17/2, Annex 1, Reg. 42.2.2.1.

2. Et øsekar eller en pøs.

3. Et effektivt fast monteret kompas i nathus med nødvendige belysningsmidler.

Et egnet, typegodkendt kompas til brug i udlejningsfartøjer under 20 bruttoregistertons vil kunne anvendes.

4. Et drivanker med line af tilstrækkelig styrke, ikke mindre end 10 meter lang.

5. En fangline af tilstrækkelig længde og styrke indrettet til »quick release« og anbragt i forreste ende af båden.

6. En line, der kan flyde, ikke mindre end 50 meter i længde, af tilstrækkelig styrke til at slæbe en fuldt bemandet 25 mands redningsflåde. Linen skal være af stærkt synlig farve.

7. En vandtæt, elektrisk lygte, der er egnet til morsesignalering.

8. En signalfløjte eller tilsvarende lydgiver.

9. Medicinkiste 6, med en supplementskasse med smertestillende lægemidler. Supplementskassen må ikke opbevares i rescue-båden, men skal opbevares vel sikret, om muligt i forbindelse med skibets medicinkiste. Supplementskasserne må alene udleveres af skibsføreren eller den, som han har bemyndiget dertil, og udlevering må kun finde sted når påkrævet, jfr. handelsministeriets bekendtgørelse nr. 407 af 31. juli 1974 med ændringer i handelsministeriets bekendtgørelse nr. 389 af 28. juli 1975, § 5, stk. 4.

10. To kasteringe, der kan flyde på vandet, hver fastgjort til en line ikke under 30 meter i længde. Linerne skal kunne flyde på vandet og være af let synlig farve.

11. Et søgelys forsynet med en godkendt energikilde, der kan give tilstrækkelig energi til at søgelyset kan oplyse, om natten, en lys farvet genstand med en bredde på 18 meter i en afstand af 180 meter i totalt 6 timer, og i stand til at arbejde uafbrudt i ikke under 3 timer.

12. Thermo redningsposer - thermal protective aids - til 7 personer.

13. En sikkerhedskniv.

14. En pumpe manuelt betjent til efterfyldning af opdriftsringene.

15. Et reparationssæt for reparation af punkteringer.

16. En sikkerhedsbådshage.

17. En egnet ildslukker.

18. Tre faldskærmssignaler og tre håndblus af godkendt type.

19. Et bærbart VHF-anlæg, der kan anbringes i beslag eller lignende.

Vhf-anlægget skal være forsynet med hovedtelefon med mikrofon, således at operatøren ikke hæmmes i sine bevægelser.

Anlægget skal som et minimum være forsynet med VHF-kanalerne 6 og 16 samt en eksklusiv kanal til brug under redningsoperationer. Sidstnævnte kanal tildeles af Post- og Telegrafvæsenet efter særlig ansøgning.

20. To stk. udenbords påhængsmotorer med en passende effekt, der godkendes efter afholdelse af praktisk prøve.

Installationen, herunder brændstofforsyning, skal kunne godkendes.

Officielle noter

Ingen