Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Retningslinier for tæthedsprøvning af lastrumsskodder i skibe, som anvendes til fangst og/eller transport af industrifisk, og som anvender kuldioxyd som køle- og konserveringsmiddel (* 1)


I medfør af bestemmelserne i § 4, stk. 3, i handelsministeriets bekendtgørelse nr. 358 af 24. juni 1977 om foranstaltninger til imødegåelse af den med industrifiskelaster forbundne sundhedsfare skal lastrumsskodder m.m. tæthedsprøves med tilfredsstillende resultat, inden statens skibstilsyn kan godkende, at der ombord i det pågældende skib anvendes kuldioxyd som køle- og konserveringsmiddel. Tæthedsprøvningerne kan foretages med atmosfærisk luft, og de skal udføres af personer og/eller firmaer, som statens skibstilsyn har autoriseret.

1. Autorisation

1.1. Anmodning om autorisation til at tæthedsprøve lastrumsskodder i omhandlede kategori af skibe skal fremsendes til statens skibstilsyns kontor i det synsområde, hvor ansøgeren har sin adresse. Anmodningen skal indeholde relevante kvalifikationsmæssige oplysninger.

2. Udstyr til luftforsyning

2.1. Udstyret skal være sikret således, at overtrykket i det eller de lastrum, som skal sættes under tryk, ikke kan overstige 0,15 bar (0,15 kp/kvcm).

2.2. Prøvningstrykket skal kunne justeres og aflæses vilkårligt mellem atmosfærens tryk og overtrykket på 0,15 bar (0,15 kp/kvcm).

2.3. Udstyrets kapacitet skal være tiltrækkeligt til at kunne vedligeholde overtrykket på 0,15 bar (0,15 kp/kvcm), selv om der er mindre luftlækager ved luger og isdæksler.

3. Indikeringsvæske

3.1. Der skal anvendes en effektiv indikeringsvæske som f.eks. sæbevand til at afsløre eventuelle lækager.

4. Prøvningens udførelse

4.1. Sikkerhedsmæssige forhold

4.1.1. I det eller de lastrum, hvor der skabes overtryk, må der ikke opholde sig personer under trykprøvningen.

4.1.2. I de rum, som støder op til det eller de under 4.1 nævnte rum, må der ikke opholde sig personer, før prøvningstrykket er reduceret til 0,1 bar (0.1 kp/kvcm), jfr. 4.2.1.

Luger eller andre åbninger til disse tilstødende rum skal være åbne.

4.1.3. De under 4.1 nævnte rum eller luftforsyningsudstyret skal under trykprøvningen være forsynet med et effektivt middel, som hurtigt kan aflaste overtrykket.

4.1.4. Skodder og skodgennemføringer m.v. skal inspiceres med henblik på at vurdere den konstruktive styrke og behovet for eventuelle reparationer, inden den egentlige tæthedsprøvning påbegyndes.

4.1.5. Isdæksler og luger til det eller de rum, som skal sættes under tryk, skal ligeledes inspiceres som anført under 4.1.4.

4.2. Tæthedsprøvning

4.2.1. Trykket skal gradvis øges til 0,15 bar (0,15 kp/kvcm) og holdes konstant i mindst 10 minutter, hvorefter trykket gradvis reduceres til 0,1 bar (0,1 kp/kvcm).

4.2.2. Når trykket er reduceret, skal skodder og skodgennemføringer samt lænsesystemets ventilkasser og pumper kontrolleres for tæthed ved pensling med sæbevand. Spores utætheder, skal tætning foretages og kontrollen skal gentages, indtil gastæthed er opnået. Mindre luftlækager ved luger og isdæksler kan accepteres.

4.3. Erklæring

4.3.1. Efter at tilfredsstillende tæthedsprøvning er afholdt, skal autorisationshaveren udfærdige og underskrive en erklæring i 3 eksemplarer, hvoraf skal fremgå:

  • 1) skibets navn og hjemsted
  • 2) sted og dato for tæthedsprøvningen
  • 3) hvilke lastrum, som er tæthedsprøvet
  • 4) eventuelle bemærkninger
  • 5) autorisationshaverens navn og adresse.

4.3.2. Originalerklæringen skal opbevares i tilsynsbogen om bord i skibet, indtil den kan afleveres til statens skibstilsyn i forbindelse med den i § 2 omhandlede bekendtgørelse krævede besigtigelse af skibet. Det andet eksemplar skal afleveres til skibets ejer. Det tredie eksemplar skal autorisationshaveren opbevare i 5 år.

Redaktionel note
  • (* 1) Bkg. i Skibstilsynets Meddelelser nr. 321, 19770817