Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Sanitær- ballast-, lænse- og servicepumpers anvendelse som brandpumper (* 1)


Under henvisning til den i § 100, litra a, i handelsministeriets bekendtgørelse nr. 173 af 21. maj 1965 om forskrifter for skibes bygning og udstyr m.v. indeholdte bestemmelse om sanitær-, ballast-, lænse- og servicepumpers anvendelse som brandpumper skal direktoratet henlede opmærksomheden på, at nævnte pumper kun tillades tilsluttet skibets brandledning og kun godtages til anvendelse som brandpumper, såfremt der er truffet forsvarlige foranstaltninger til at hindre, at pumperne - selv ved uagtsomhed - kan sættes i stand til at suge fra tanke, der kan anvendes til andet end ballastvand, og/eller fra skibets lænsesystem og samtidig trykke til skibets brandledning.

Sikringsanordninger, baseret på afblænding af visse rørledninger ved anvendelse af blindfanger, kan ikke godkendes.

Redaktionel note
  • (* 1) Skibstilsynets Meddelelser nr. 250, 19710603