Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Prøvningsprogram for elektroniske og/eller elektriske apparater, komponenter og del-komponenter (* 1)


FORORD

Programmet, der er et resultat af samarbejde mellem Elektronikcentralen*) og direktoratet for statens skibstilsyn, danner grundlag for typegodkendelser, hvor sådanne kræves i medfør af lovgivning om tilsyn med skibe.

Andragende om typegodkendelse indsendes til direktoratet. Med andragendet fremsendes fyldestgørende beskrivelse af det pågældende apparat, komponent eller del-komponent.

Direktoratet vil derefter tilstille andrageren specificerede detailforskrifter for de funktions- og miljøkrav, som direktoratet i pågældende tilfælde ønsker dokumenteret for opnåelse af typegodkendelse.

Programmet dækker ikke prøvning af apparater, komponenter og del-komponenter,der kan blive udsat for særlige og ekstreme påvirkninger, f.eks. ved anbringelse direkte på eller i umiddelbar nærhed af maskiner.

 • *) En uafhængig, selvejende institution - tilknyttet Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV.

FORUDSÆTNINGER

De omhandlede prøvninger skal udføres ved en af direktoratet anerkendt institution eller et af direktoratet anerkendt selskab.

Prøveemnet skal være repræsentativt for produktionen af pågældende apparat, komponent eller delkomponent.

Direktoratet vil i hvert enkelt tilfælde afgøre, om det pågældende prøveemne skal gennemgå hele prøvningsprogrammet, og om der eventuelt skal kræves tillægsprøvninger.

Efter endt prøvning skal nævnte institution eller selskab tilstille direktoratet en rapport indeholdende oplysning om såvel prøvningsresultaterne som om eventuelle relevante tildragelser under prøvningerne samt en kort beskrivelse af eksponeringsudstyret.

Såfremt direktoratet anser prøvningsresultaterne for tilfredsstillende, vil den pågældende apparat-, komponent- eller del-komponenttype repræsenteret ved prøveemnet opnå typegodkendelse.

ANSVAR

Såfremt prøveemnet opnår typegodkendelse, påhviler det fabrikanten at udøve en ensartet og tilstrækkelig kvalitets- og funktionskontrol på ethvert nyt og afleveringsfærdigt typegodkendt apparat, komponent eller del-komponent, idet leverancens kvalitet og funktioner skal svare til de ved typeprøvningen dokumenterede.

Direktoratet imødeser indberetning fra fabrikanten, såfremt typegodkendt materiel udgår af produktionen. Endvidere skal enhver konstruktionsændring indberettes, idet en sådan eventuelt vil kræve delvise omprøvninger for bevarelse af typegodkendelsen.

Det bemærkes, at direktoratet forbeholder sig at lade foretage stikprøvekontrol på efterfølgende leverancer samt at tilbagekalde en meddelt typegodkendelse, såfremt der skulle findes anledning dertil.

1. Visuel inspektion.

1.1. Før prøvningerne under 2 og 3 påbegyndes, skal prøveemnet i åben tilstand underkastes en grundig visuel inspektion, hvorunder dets tilstand konstateres og bedømmes.

1.2. Bedømmelsen omfatter mekanisk opbygning, komponent- og materialekvalitet, arbejdets udførelse - herunder overfladebehandlinger, lodninger og bespændinger m.v.

1.2.1. Såfremt det umiddelbart kan bedømmes, at emnet vil fejle under efterfølgende miljøprøvninger, skal prøvningsinstitutionen eller prøvningsselskabet orientere direktoratet herom.

2. Funktionsprøvning.

2.1. Under funktionsprøvningen skal emnet være anbragt i et klima med temperatur mellem 15 grader C og 35 grader C, relativ fugtighed mellem 45% og 75%, lufttryk mellem 860 mbar og 1060 mbar og iøvrigt som beskrevet i IEC publikation 68-1, pkt. 5.3.

2.2. Med normal energiforsyning afprøves samtlige de funktioner, som af direktoratet er specificeret i det pågældende tilfælde.

2.3. Emnets energiforsyning skal afbrydes og sluttes momentant tre på hinanden følgende gange med maksimalt fem minutters mellemrum.

Efter hver tilslutning skal emnet kunne funktionere tilfredsstillende uden manuelle indgreb.

2.4. Prøveemnet skal kunne funktionere som angivet under 2.2. ved simulerede stationære afvigelser i energiforsyningen på +10% og -15% af driftsspændingen ved henholdsvis +5% og -5% af frekvensen.

2.5. De under 3 krævede funktionsprøvninger skal udføres i henhold til 2.2. og 2.4., idet dog afvigelser fra den nominelle frekvens kan udelades.

3. Miljøprøvninger.

3.1. CYKLISK FUGTPRØVNING udføres i henhold til IEC publikation 68-2-30, Test Db, med 2 cykler og en øvre temperatur på 40 grader C.

3.1.1. Med undtagelse af tidsrummet under nedennævnte funktionsprøvninger skal prøveemnet være uden spænding under fugteksponeringen.

Der skal udføres funktionsprøvning i henhold til 2.5. på følgende tidspunkter under fugteksponeringen:

Under 1. cyklus inden for en time efter opnåelse af 40 grader C kammertemperatur.

Under 2. cuklus inden for en time før afslutning af 40 grader C fasen.3.1.2. Umiddelbart efter afslutning af 2. cyklus udføres funktionsprøvning i henhold til 2.5.

Fugtprøvningen afsluttes med visuel inspektion hvorunder emnets tilstand - herunder eventuelle korrosionsskader - konstateres.

3.2. VIBRATIONSPRØVNING skal udføres i et klima svarende til det under 2.1. beskrevne. Under prøvningen skal emnet være under spænding, og det skal være orienteret og opspændt på normal måde.

Det skal vibreres i tre på hinanden vinkelrette retninger ved niveauer og i frekvensområder som følger:

 

     1 g, 5- 35 Hz 

    0,5 g, 35-150 Hz 

Der skal foretages resonanssøgning i de angivne frekvensområder: Frekvensen skal ændres kontinuerligt, svarende til max. een oktav pr. minut.

3.2.1. Resonanssøgning og udholdenhedseksponering udføres i henhold til nedenstående:

Såfremt der konstateres forstærkningsfaktorer større end 3 ved resonans eller ved forstærkning i øvrigt inde for det pågældende frekvensområde, skal der afholdes udholdenhedseksponering, og denne skal for hvert punkt vare mindst 2 timer. Hvis der kun findes resonans eller forstærkning med forstærkningsfaktorer mindre end 3, skal udholdenhedseksponeringen foretages ved een frekvens, d.v.s. den, hvor forstærkningsfaktoren er størst.

Såfremt der under resonanssøgningen ikke konstateres resonans eller forstærkning, skal der afholdes en udholdenhedseksponering af mindst 2 timers varighed ved 0,5 grader og 35 Hz.

I øvrigt følges prøvningsproceduren som angivet i IEC publikation 62-2-6, punkterne 5.2, 5.2.1, 5.2.2.2 og 5.2.3. Inden for den sidste halve time under hver udholdenhedseksponering i hver retning skal der afholdes funktionsprøvning i henhold til 2.5.

3.3. VARMEPRØVNING af mindst 6 timers varighed udføres i henhold til IEC publikation 68-2-2, Test Bb. Den øvre temperatur skal være 55 grader C eller (70 grader C), hvilket afgøres af direktoratet i hvert enkelt tilfælde.

Emnet skal være under spænding i hele eksponeringsperioden.

Inden for den sidste halve time af varmeprøvningen skal der udføres funktionsprøvning i henhold til 2.5.

Efter afslutning af varmeprøvningen åbnes prøveemnet, og der foretages visuel inspektion, hvorunder emnets tilstand konstateres.

3.4. KULDEPRØVNING afholdes i henhold til IEC publikation 68-2-1, Test Ab, ved en temperatur på 5 grader C eller - 25 grader C for emner, som skal anvendes i fri luft. Prøveemnet skal uden spænding være anbragt under de beskrevne forhold i mindst 6 timer.

Inden for den sidste halve time af kuldeeksponeringen skal der udføres funktionsprøvning i henhold til 2.5.

Efter afslutning af kuldeprøvningen åbnes prøveemnet, og der foretages visuel inspektion, hvorunder emnets tilstand konstateres.

3.5.SALTTÅGEPRØVNING af 48 timers varighed udføres i henhold til IEC publikation 68-2-11, Test Ka, idet dog saltopløsningen skal bestå af 2,7% NaC1, 0,6% MgC1 2, 0,1% CaC1 2 og 0,07% KC1.

Ph-værdien skal ligge mellem 6,5 og 7,2.

Når prøveemnet uden spænding og i lukket tilstand har været anbragt 48 timer i tågekammeret, skal det udtages og henstå 16 timer i et klima som beskrevet under 2.1, hvorefter der udføres funktionsprøvning i henhold til 2.5. Efter funktionsprøvningen skal der foretages visuel inspektion, hvorunder emnets tilstand - herunder eventuelle korrosionsskader - konstateres.

3.6. TILLÆGSPRØVNINGER skal afholdes i tilfælde, hvor direktoratet skønner det nødvendigt.

Disse prøvninger kan bl.a. omfatte dubleringsprøvninger, specielle langtidsprøvninger og prøvninger ved høje temperaturer m.v., men vil i hvert enkelt tilfælde blive specificeret af direktoratet.

(Medd. 263/72)

Redaktionel note
 • (* 1) Bkg. i Skibstilsynets Meddelelser nr. 263, 19720424