Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Vejledning om nødradiopejlsendere (EPIRB's) i skibe omfattet af SOLAS (* 1)


EPIRB'S for redningsbåde eller flåder

Senest 1. juli 1991 skal alle skibe bygget før 1. juli 1986, som er omfattet af SOLAS 1974, udrustes med nødradiopejlsendere. Selve udrustningskravet findes i Skibstilsynets Meddelelser B, kapitel III, regel 6.2.3, og de tekniske krav findes i Skibstilsynets Meddelelser B, kapitel IV, § 14-1.

Regel 6.2.3 siger:

»Der skal på hver side af skibet medføres en manuelt betjent EPIRB (emergency position-indicating radio beacon), der opfylder forskrifterne i kap. IV/14-1. De skal opbevares således, at de hurtigt kan anbringes i enhver redningsbåd eller -flåde, bortset fra redningsflåder, som er foreskrevet i regel 26.1.4 og 26.3.2.«

§ 14-1 foreskriver bl.a., at disse EPIRB's skal kunne sende på frekvenserne 121,5 MHz og 243 MHz.

Skibe bygget efter 1. februar 1992 skal opfylde kravene i 1988-ændringerne til SOLAS 1974 vedrørende GMDSS (GMDSS-kravene) i kapitel III, regel 6.2.2, som foreskriver radartranspondere til redningsbåde eller -flåder i stedet for de ovenfor nævnte EPIRB's. Skibe bygget før 1. februar 1992 skal opfylde disse krav senest 1. februar 1995.

Formålet med de ovenfor nævnte EPIRB's samt med de under GMDSS foreskrevne radartranspondere er, at redningsmidler skal kunne lokaliseres i forbindelse med en nødsituation.

EPIRB's under GMDSS

Skibe, der overgår til GMDSS efter 1. februar 1992, skal være udrustet med 1 EPIRB som foreskrevet i GMDSS-kravene, kapitel IV, regel 7.1.6. Denne regel siger bl.a., at den pågældende EPIRB skal være udstyret med hydrostatisk udløsermekanisme (»float-free«), og at den skal kunne sende enten i 406 MHz-båndet (COSPAS/SARSAT-systemet) eller i 1,6 GHz-båndet (INMARSAT-systemet).

Formålet med denne EPIRB er alene nødalarmering i forbindelse med en nødsituation.

GMDSS-kravene foreskriver i kapitel IV, regel 7.1.3, at skibe, der overgår til GMDSS efter 1. februar 1992, skal være udrustet med en radartransponder til lokalisering af selve skibet i forbindelse med en nødsituation. Såfremt skibet er udrustet med radartranspondere til brug i redningsbåde eller -flåder i overensstemmelse med kravet i kapitel III, regel 6.2.2, som omtalt ovenfor, anses kravet i kapitel IV, regel 7.1.3 for opfyldt.

Overgangsbestemmelser

Som det vil være fremgået af det ovenfor nævnte, er der tale om vidt forskellige funktioner for EPIRB's før og efter GMDSS. Det betyder, at man ikke umiddelbart kan ækvivalere GMDSS-EPIRB's med de pr. 1. juli 1991 foreskrevne.

I Meddelelser fra Søfartsstyrelsen 5/90 er offentliggjort vejledning nr. 2 af 30. maj 1990 om ækvivalensregler for nødradiopejlsendere (EPIRB).

Af denne vejledning fremgår det, at Søfartsstyrelsen indtil videre vil acceptere 2 stk. manuelt betjente nødradiopejlsendere for frekvenserne 406 MHz og 121,5 MHz som værende ækvivalente med de i Skibstilsynets Meddelelser B, kapitel III, regel 6.2.3 krævede nødradiopejlsendere for frekvenserne 121,5 MHz og 243 MHz.

Søfartsstyrelsen vil endvidere indtil videre tillade, at der i stedet for de i Skibstilsynets Meddelelser B, kapitel III, regel 6.2.3, foreskrevne nødradiopejlsendere for frekvenserne 121,5 MHz og 243 MHz installeres 1 stk. manuelt betjent nødradiopejlsender for frekvenserne 406 MHz og 121,5 MHz samt 1 stk. GMDSS-EPIRB med hydrostatisk udløsermekanisme. Den manuelt betjente nødradiopejlsender skal anbringes i styrehuset på en sådan måde, at den hurtigt kan medbringes til en redningsbåd eller -flåde. GMDSS-EPIRB'en skal anbringes i nærheden af udgangen fra styrehuset og på samme dæk som dette på en sådan måde, at den er let tilgængelig, at den let kan fjernes fra sin holder og medbringes til en redningsbåd eller -flåde samt at den kan flyde fri af skibet, hvis dette skulle synke.

For god ordens skyld skal opmærksomheden henledes på, at kun GMDSS-EPIRB's med hydrostatisk udløsermekanisme for tiden er godkendt til anbringelse udendørs om bord i danske skibe. Manuelt betjente nødradiopejlsendere er udelukkende godkendt til indendørs anbringelse.

Søfartsstyrelsen, den 7. marts 1991

J. Rasmussen

Redaktionel note
  • (* 1) Bkg. i Meddelelser fra Søfartsstyrelsen nr. 3, 1991. 15. marts 1991