Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Placering af gasflasker i fiskeskibes pynteskorstene (* 1)


Placering af gasflasker i fiskeskibes pynteskorstene

En kraftig lækage fra gasflasker, der var placeret i et fiskeskibs pynteskorsten, har afstedkommet en alvorlig eksplosionsulykke, hvorved skibet forliste, og en mand omkom.

Pynteskorstenen var indrettet således, at der fortil var en skakt, hvorigennem udstødsrørene blev ført op, og agterparten, hvori gasflaskerne stod, udgjorde et særligt rum, der var åbent foroven, havde drænhuller forneden og i bagbord side en dør, der almindeligvis var lukket. I skoddet mellem disse to sektioner i pynteskorstenen var luftindsugningsåbningen til maskinrummet.

Gaslækagen fra gasflaskerne har været så kraftig, at der i bunden af gasflaskerummet har ansamlet sig flydende gas i en sådan mængde, at drænhullerne ikke har kunnet aftage dette hurtigt nok, hvorved gas er suget igennem luftindsugningsåbningen ned i dieselmotorens luftindtag.

På baggrund heraf har direktoratet ved indlæg i fiskeribladene opfordret ejere og førere af fiskeskibe med tilsvarende placeringer af gasflasker til snarest muligt at lade arrangementet ændre på en sådan måde, at udsivet gas ikke vil kunne løbe eller blive suget fra gasflaskerummet eller -kassen ind til maskinrummet og skibets indre i øvrigt.

Da det må formodes, at den omhandlede kraftige lækage er opstået ved en løsgået flaskebund eller en større revne, har skibstilsynet opfordret til, at man ved flaskeudskiftninger efterser, at flaskerne er fri for rustangreb - især i bunden - samt buler. Endvidere bør flaskerne aldrig stilles direkte på dækket, men bør have et underlag af fastgjorte trælister, der kan hæve dem fra evt. vandansamlinger, som kan fremme rustangreb på flaskerne.

Man har henledt opmærksomheden på, at forinden et gasanlæg tages i brug igen, efter at der er foretaget væsentlige ændringer i installationen, skal skibstilsynet tilkaldes for kontrolsyn på anlægget.

Skibstilsynet skal ved førstkommende syn meddele ovennævnte ændring som et påbud, hvor der måtte findes anledning dertil.

Placeringen var udført som vist på omstående skitse.

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Redaktionel note
  • (* 1) Bkg. i Skibstilsynets Meddelelser nr. 346, 19800310