Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Vejledning om udarbejdelse af mønstringsruller for passagerskibe (* 1)


Anvendelse

1. Denne vejledning finder anvendelse ved udarbejdelse af mønstringsruller for passagerskibe. Vejledningen er ment som et generelt hjælperedskab, som dog ikke kan tage højde for alle de særlige forhold, der gælder for et konkret skib.

Regelgrundlag

2. Alle passagerskibe med en brutto tonnage på 20 eller derover skal være forsynet med godkendte mønstringsruller. Regler om mønstringsruller findes i Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, Kap. III, regel 8 og 53.

Godkendelse

3. Mønstringsrullen skal udarbejdes og fremsendes til Søfartsstyrelsen for godkendelse inden skibet sættes i fart. Rullerne skal revideres, hver gang der sker ændringer i besætningens sammensætning og antal eller ændringer i skibets anvendelse. Mønstringsrullerne indsendes til Søfartsstyrelsen, som herefter vil kunne give en foreløbig godkendelse af rullerne. Den endelige godkendelse af mønstringsrullerne vil dog først kunne ske i forbindelse med skibets første hovedsyn. Godkendte mønstringsruller er en forudsætning for den endelig besætningsfastsættelse. Såfremt den revision af mønstringsrullerne, som er krævet i Meddelelser for Søfartsstyrelsen B, Kapitel III, regel 53.6, som er gengivet nedenfor, medfører ændringer i besætningens antal eller sammensætning, skal Søfartsstyrelsen underrettes herom.

Operationel Kontrol

4. Inden skibet sættes i drift skal afholdes øvelser med besætningen i henhold til mønstringsrullerne for at påvise, at mønstringsrullerne kan anvendes i praksis.

Mønstringsruller

5. Mønstringsrullerne skal udfærdiges i form af et tydeligt og overskueligt opslag, og skal som et minimum indeholde de instrukser, der fremgår af Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B (SOLAS) kapitel III, regel 53, der er sålydende:

" Mønstringsrulle og instrukser for nødsituationer

1 Mønstringsrullen skal specificere detaljer om det i regel 50 foreskrevne hovedalarmsignal og også de foranstaltninger, der skal træffes af besætningen og passagererne, når alarmen lyder. Mønstringsrullen skal endvidere anføre, hvordan ordren til at forlade skibet vil blive givet.

2 Mønstringsrullen skal anføre de opgaver, der påhviler de forskellige besætningsmedlemmer, herunder:

.1 lukning af vandtætte døre, branddøre, ventiler, spygatter, sideluger, skylights, koøjer og andre lignende åbninger i skibet;

.2 udrustning af redningsbåde og -flåder og andre redningsmidler;

.3 klargøring og udsætning af redningsbåde og -flåder;

.4 almindelig klargøring af andre redningsmidler;

.5 mønstring af passagerer;

.6 brug af kommunikationsudstyr;

.7 bemanding af brandslukningshold udpeget til at tage sig af brande;

.8 særlige tildelte opgaver med hensyn til betjening af brandslukningsudstyr og -installationer.

3 Mønstringsrullen skal anføre hvilke officerer, det påhviler at sikre, at rednings- og brandudstyr holdes i god stand og klar til øjeblikkelig brug.

4 Mønstringsrullen skal anføre stedfortrædere for nøglepersoner, der måtte blive utjenestedygtige under hensyntagen til, at forskellige nødsituationer kan kræve forskellige foranstaltninger.

5 Mønstringsrullen skal angive de opgaver, som besætningsmedlemmet skal udføre i forhold til passagererne i en nødsituation. Disse opgaver skal blandt andet gå ud på:

.1 at varsko passagererne;

.2 at påse at passagerer er hensigtsmæssigt påklædt og har taget deres redningsveste korrekt på;

.3 at samle passagererne ved mønstringsstederne;

.4 at holde orden i gange og på trapper og i det hele overvåge passagerernes færden;

.5 at sikre en forsyning af tæpper som medbringes på redningsbåde og -flåder.

6 Mønstringsrullen skal være udfærdiget, før skibet afsejler. Sker der ændringer i besætningen, som nødvendiggør en ændring af mønstringsrullen, skal skibsføreren enten revidere rullen eller udarbejde en ny rulle.

7 Mønstringsrullen for hvert passagerskib skal være udfærdiget i en form, der er godkendt af administrationen. Et eksemplar af mønstringsrullen skal indsendes til Søfartsstyrelsen for godkendelse."

Fælles for alle ruller

Generelt

6. Ved udarbejdelse af mønstringsruller skal det sikres, at:

.1 besætningen inddeles i passende grupper,

.2 der for hver gruppe udpeges en leder,

.3 een person ikke tildeles flere opgaver, end denne er i stand til at udføre,

.4 antallet af besætningsmedlemmer er tilstrækkeligt til at gennemsøge og evakuere hele skibet,

.5 passagererne fordeles efter evakueringsvejenes kapacitet,

.6 passagerer ikke vender tilbage til allerede evakuerede områder, og

.7 passagerer bliver ledt til mønstringsstederne og redningsmidlerne.

Graduerede besætninger

7. Hvis et skib har en besætningsfastsættelse med en besætning gradueret efter forskellige passagerantal, skal der foreligge planer over hvilke rum, som er ubenyttede og hvilke områder, der skal gennemsøges af besætningen.

Instrukser

8. Der skal findes tydelige instrukser for samtlige ombordværende:

.1 For besætningen i form af mønstringsrullerne. Besætningen bør udstyres med et sikkerhedskort, der præciserer besætningsmedlemmets funktioner i henhold til mønstringsrullen.

.2 For passagererne i form af instrukser og illustrationer på hensigtsmæssige sprog (foldere eller opslag). Mødesteder og opgaver skal fremgå af mønstringsrullerne.

Højttaleranlæg

9. Alle signaler og ordrer, der afgives i forbindelse med skibets mønstringsruller, skal i størst muligt omfang følges af instruktioner og informationer over højttaleranlægget.

Mønstringsrullens opbygning

Overordnet styring af indsatsen

10. Skibsføreren har den overordnede ledelse af indsatsen. Skibsføreren bør normalt ikke være tillagt andre opgaver.

Kommunikation

(Såvel ekstern som intern)

11. Ekstern og intern kommunikation skal varetages af en person med fornøden uddannelse i radiokommunikation og kendskab til skibets højttalersystem og bærbare radioer. Den pågældende bør kun i begrænset omfang pålægges andre opgaver, som f.eks. at kontrollere og overvåge brandmeldere, brandkontrolplaner, ventilation, vandtætte døre, stabilitet og havarikontrolplaner. Det bør være en styrmand, der er udset til denne opgave. På internationale ruter, kan intern passagerinformation med fordel gives af en informationsmedarbejder med de fornødne sprogkundskaber.

Maskinen

12. Maskinchefen har den øverste ledelse i maskinrummet. Hvor det er muligt, bør der udpeges en maskinkyndig person under ledelse af maskinchefen til betjening af installationer og udstyr i maskinrummet.

Brandrullen

Brandalarmsignal

13. Brandalarmsignalet består af en konstant tone afgivet med skibets brandklokker, sirene eller horn.

Hovedregel

14. Der skal som hovedregel være mindst to brandhold, bestående af et røgdykkerhold og et indsatshold.

Slukningsledelse

15. Varetager styringen af brandbekæmpelsen, herunder nødvendig kommunikation i forbindelse med indsatsen.

Røgdykkerhold

16. Varetager den direkte brandbekæmpelse og eventuel evakuering af personer fra røgfyldte områder. Et røgdykkerhold skal bestå af to personer, der begge skal have gennemført et af Søfartsstyrelsen godkendt røgdykkerkursus inden for de seneste 5 år.

Indsatshold

17. Varetager den indirekte brandbekæmpelse, eksempelvis tilrigning af slanger, køling af tilstødende områder m.v. Holdet bør bestå af mindst 2 personer, der har gennemført et af Søfartsstyrelsen godkendt brandkursus.

Vejledergruppe

18. Opgaven består i at informere og vejlede passagerer. Der kan endvidere være tale om at hjælpe tilskadekomne, lede passagerer væk fra truede områder m.v. Gruppens størrelse må vurderes i forhold til det enkelte skib og antal af ombordværende passagerer.

Overtallige

(Besætningsmedlemmer, der ikke er påkrævet efter skibets besætningsfastsættelse)

19. Indsættes efter en konkret vurdering.

Evakueringsrullen

Opbygning

20. Evakueringsrullen kan med fordel opdeles i to dele: En opsamlingsfase og en udskibningsfase.

Signal (Opsamlingsordren)

21. I denne situation skal man anvende hovedalarmsignalet bestående af mindst 7 korte toner efterfulgt af en lang tone.

Opsamlingsfasen

22. I denne fase samles besætning og passagerer på mønstringsstederne, og man kan eventuelt påbegynde klargøring af skibets redningsmidler. Der kan eventuelt opretholdes en mindre indsatsgruppe, som har til formål at begrænse skadens omfang indtil alle er samlet på mønstringsstederne.

Indsatsgruppe

23. For at sikre længst mulig tid til en kontrolleret evakuering kan der indsættes et røgdykkerhold og en slukningsledelse i forbindelse med en reduceret brandbekæmpelse eller havarikontrol.

Opsamlingsleder

24. Forestår den overordnede styring af opsamlingsfasen herunder registrering af besætningsmedlemmer, optælling af passagerer og klargøring af redningsmidler.

Vejledergruppe

25. Leder passagererne frem til mønstringsstederne. Gruppens størrelse må vurderes i forhold til det enkelte skib, og antallet af ombordværende passagerer.

Overtallige

(Besætningsmedlemmer, der ikke er påkrævet efter skibets besætningsfastsættelse)

26. Indsættes efter en konkret vurdering.

Udskibningsfasen

27. I denne fase overføres samtlige ombordværende fra mønstringsstederne til skibets redningsmidler, og disse udsættes.

Signal (udskibningsordren)

28. Udskibningsordren vil normalt blive givet over skibets interne kommunikationsmidler og højtaleranlæg. Udskibningsordren skal være defineret nærmere i skibets mønstringsrulle samt i Safety-on-board foldere eller opslag.

Udskibningsleder

29. Forestår den overordnede styring af udskibningen. Opgaven varetages i tæt samarbejde med skibsføreren.

Redningsbåde

Leder af udsætningen ved den enkelte bådstation

30. Efter ordre fra udskibningslederen forestår denne person klargøring og udsætning af båden. Personen er normalt bådføreren.

Bådbesætning

31. Der skal til hver båd udpeges en besætning bestående af en bådfører med foreskrevet bevis og 2 gaster. For bådføreren skal være en stedfortræder, som kan være en af de 2 gaster. Også bådførerens stedfortræderen skal være i besiddelse af foreskrevet bevis. Et medlem af bådbesætningen skal være i stand til at betjene motoren. Såfremt båd- og udsætningsarrangement er indrettet hertil, kan bådbesætningen bestå af i alt 2 personer.

Redningsflåder

Generelt

32. Redningsflåder skal assisteres af redningsbåde og mand-overbord-både (MOB-både), som blandt andet skal bugsere redningsflåderne væk fra det nødstedte skib og holde sammen på grupper af drivende flåder.

Flådestationer

33. Der skal ved hver flådestation være en leder og et antal hjælpere. De personer, som bemander flådestationen, skal have gennemgået et kursus godkendt af Søfartsstyrelsen og været øvet i betjening og anvendelse af arrangementet.

Leder ved flådestationen

34. Betjener udsætningsmidlet efter ordre fra udskibningslederen og påser, at flåden bliver betjent korrekt. Der skal altid være en flådefører om bord i nedfirbare flåder. For kast-over-bord flåder og flåder til MES-systemet kan der ansøges om tilladelse til, at flådeføreren har ansvaret for en gruppe af flåder.

Flådefører

35. Flådeførerne skal være besætningsmedlemmer med godkendt sikkerhedsuddannelse. Flådeføreren vil normalt være medhjælper ved udsætning af redningsflåden.

Medhjælper

36. Medhjælperens opgave består blandt andet i, at: - udsætte redningsflåder, - udsætte evakueringslejder og - vejlede passagererne.

Kast-over-bord flåder

37. Der skal til hver flådestation udpeges en leder, som er flådefører i den sidste flåde, samt et antal medhjælpere, som i antal svarer til det resterende antal flåder. Lederen og medhjælperne skal have gennemgået et sikkerhedskursus godkendt af Søfartsstyrelsen.

Nedfirbare flåder

38. Der skal til hver flådestation udpeges en leder, som betjener kranen og er flådefører i den sidste flåde. Endvidere skal der udpeges et antal medhjælpere, som i antal svarer til det resterende antal flåder. Lederen og medhjælperne skal have gennemgået et godkendt sikkerhedskursus.

MES-stationer

(marine evacuation systems)

39. Der skal til hver sliskestation udpeges en sliskeleder, en medhjælper til vejledning af passagererne og 2 platformsoperatører. Hele slidskebesætningen skal have gennemgået et godkendt sikkerhedskursus samt et kursus i brugen af slidskesystemet.

Mand-overbord-rullen

Generelt

40. Mand-overbord-rullen er ikke obligatorisk, men udarbejdes i de fleste passagerskibe.

Signal

41. Som signal til igangsætning af rullen bør vælges morsetegnet for bogstavet "O", som betyder "mand overbord" efter den internationale signalbogs etbogstavssignaler. Signalet består af 3 lange toner afgivet med fløjte, brandklokker eller tilsvarende lydgivere.

Udkig

42. Der skal straks udstationeres besætningsmedlemmer på egnede observationsposter med den opgave holde udkig efter eller opretholde øjenkontakten med personen i vandet.

Udsætning

43. Der skal udpeges et besætningsmedlem, som har til opgave at lede udsætningen af MOB-båden. Denne person klargør båden, forestår udsætning og ombordtagning af båden, samt kommunikerer med bådføreren og skibsføreren.

Bådbesætning

44. De pågældende bør være medlemmer af driftsbesætningen med et indgående kendskab til MOB-bådens betjening. Bådføreren skal udstyres med udstyr til kommunikation med udsætningsleder.

Redningsbåden anvendes til MOB-båd

45. Båden skal bemandes med mindst 3 personer, da den ofte har et højt fribord og det derfor er problematisk at betjene båden samtidigt med, at en person skal bjærges fra vandet.

MOB-båd designet til formålet

46. Det accepteres, at 2 personer kan udgøre besætningen i forbindelse med bjærgning af overbordfaldne, da denne type båd har et mindre fribord samt en bedre manøvreevne.

Erfaringer med vejledningen

47. For at bevare denne vejledning, som en relevant og anvendelig vejledning, opfordres brugerne til at oplyse Søfartsstyrelsen om deres erfaringer med den og om eventuelle forslag til forbedring af vejledningen.

Bilag

Bilag 1 Tabel med vejledende mindste antal besætningsmedlemmer ved de forskellige funktioner i rullerne for et større passagerskib.

Bilag 2 Eksempel på formular til mønstringsruller, som anvendes i et større dansk passagerskibsrederi.

Brandrulle

Evakueringsrulle

Mand-over-bord rulle

Bilag 1

Mønstringsruller

Nedenstående tabel giver vejledende mindste antal besætningsmedlemmer ved de forskellige funktioner i rullerne for et større passagerskib. Det faktiske antal besætningsmedlemmer vil dog være afhængig af det konkrete skibs type, størrelse og fartsområde.

---------------------------------------------------------------------

 

 Funktion       Antal besætningsmedlemmer 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Kommunikation    Det bør være en styrmand, der er udsat til denne 

           opgave. På internationale ruter, kan intern 

           passagerinformation med fordel gives af en 

           informationsmedarbejder med de fornødne 

           sprogkundskaber. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Maskinen       Maskinchef og maskinmester. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Brandrulle      Indsatshold består af mindst 2 besætnings- 

           medlemmer 

           Røgdykkerhold består af mindst 2 

           besætningsmedlemmer 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Eftersøgning og   Antal besætningsmedlemmer afhængig af forholdene 

 evakuering      i det konkrete skib 

 Redningsbåde og   2 besætningsmedlemmer i hver båd, samt 1 

 MOB-både       udsætningsleder 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Redningsflåder,   Et besætningsmedlem pr. redningsflåde. For skibe 

 kast-overbord    i ruter, som ikke fjerner sig mere end 20 sømil 

           fra nærmeste land, kan der under særlige 

           omstændigheder og efter en konkret vurdering 

           gives tilladelse til at fravige dette krav. 

           I disse tilfælde skal der udsættes en 

           flådefører for hver nærmere fastsat gruppe af 

           flåder. (F.eks. 2 mand pr. 10 flåder) 

 Flåder til mere   To besætningsmedlemmer pr. flåde. Der skal 

 end 50 personer   endvidere være et besætningsmedlem til 

           assistance ved hver evakueringslejder. 

           (Kan eventuelt være flådefører i sidste 

           redningsflåde) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Redningsflåder,   Et besætningsmedlem pr. flåde 

 nedfirbare 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Marine Evacuation  Et besætningsmedlem som leder ved MES-systemet 

 Systems       Et besætningsmedlem til udløsning af 

 (MES-systemer)    redningsflåderne 

           To besætningsmedlemmer på platformen 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Bilag 2 

 M/F" --------------------------------------" 

              Brandrulle 

Signal: Uafbrudt ringen med Klokker.

Overtalligt personale:

Overtalligt dækspersonale møder ---------------------, disponibel for skibsføreren.

Overtalligt maskinpersonale møder -------------------, disponibel for skibsmaskinchefen.

Overtalligt cateringpersonale møder i henhold til sikkerhedskort.

 

 ( ) = Stedfortræder     WT = Walkie talkie medbringes 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Skibsfører    WT    Øverste leder af alle operationer om bord. 

 (Overstyrmand) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Brogruppe 

 Mødested: Forbro 

               Opgave 

 1. styrmand    WT    Kommunikation, ekstern/intern. 

              ---------------------------------------- 

              ---------------------------------------- 

              ---------------------------------------- 

              ---------------------------------------- 

              ---------------------------------------- 

              ---------------------------------------- 

              Brandkontrolplan. 

              Stabilitetsovervågning 

 -------------  --    ---------------------------------------- 

              ---------------------------------------- 

 -------------  --    Vejleder passagererne i modul 1. 

              Disponibel for skibsfører 

 --------------  --    ---------------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Maskingruppe 

 Mødested: Maskinkontrolrum 

               Opgave 

 Skibsmaskinchef  WT   Øverste leder i maskinrum. 

 (1. Maskinmester)     ---------------------------------------- 

 ----------------- --   ---------------------------------------- 

              ---------------------------------------- 

              ---------------------------------------- 

              ---------------------------------------- 

              ---------------------------------------- 

 ----------------- --   ---------------------------------------- 

              ---------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------

Brandledergruppe

Mødested ved brand uden for maskinrum:

 

 Overstyrmand WT Brandsted 1. Maskinmester WT --------------------- 

 (1. styrmand)        (2. maskinmester) --------------------- 

               Opgave 

 Overstyrmand WT      Slukningsleder, koordinerer indsats og 

 (1. styrmand)        slukning med 1 MM 

 Mødested ved brand i maskinrum: 

 Overstyrmand WT ------   1. Maskinmester WT :Brandsted 

 (1. styrmand)  -------  (2. maskinmester) 

               Opgave 

 1. Maskinmester  WT    Slukningsleder, koordinerer indsats og 

 (2. Maskinmester)      slukning med Ostmd. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Brandgruppe 

 Mødested ----------------- eller efter ordre over højttaleranlæg 

              medbringende nødvendigt udstyr 

 Indsatshold        Opgave 

 --Drift     --     Tilrigger slanger, påbegynder slukning 

              efter ordre. 

 --Drift     --     Tilrigger slanger, påbegynder slukning 

              efter ordre. 

 Indsatsholdet kan, når røgdykkerholdet er indsat, iføre sig 

  røgdykkerudstyr og indsættes som røgdykkerhold. 

 --Drift     --     ----------------------------------------- 

              ----------------------------------------- 

              ----------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Røgdykkerhold 

 --Drift          Røgdykker-slangefører, 

              Røgdykkerudstyr nr. --------------------- 

 --Drift          Røgdykker-slangefører, 

              Røgdykkerudstyr nr. --------------------- 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Skønnes brand i maskinrum ubekæmpelig, udløses CO i henhold til 

                         2 

  instruks. 

 Når CO alarm lyder møder hele maskinbesætningen ved CO udløserskab 

    2                        2 

  i ------------- 

---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

Vejledergruppe

Sikkerhedsbesætning.

Mødested: I henhold til sikkerhedskort

--sikker: Efter ordre vejledes passagerer væk fra truede områder.

Den sikker med det laveste nummer i modulerne er leder og er forbindelsesled til forbro.

---------------------------------------------------------------------

Vedligeholdelse af brand- og sikkerhedsudstyr:

Det påhviler overstyrmanden at sikre, at alt redningsudstyr om bord og alt brandudstyr på dækket holdes i god stand og klar til øjeblikkelig brug.

Det påhviler skibsmaskinchefen at sikre, at alt brandudstyr i maskinrummet holdes i god stand og klar til øjeblikkelig brug.

---------------------------------------------------------------------

Evakueringsrulle

Opsamlingsfase

Signal: En række på syv eller flere korte ring efterfulgt af et langt ring afgivet med klokkerne.

 

          # # # # # # # # # # # # # # # # # # 

Lyt efter ordre fra højttaleranlægget.

Når signal til mønstring efter evakueringsrulle lyder, er det besætningsmedlemmernes pligt at:

- varsko passagererne.

- udføre rondering/vejledning i henhold til sikkerhedskort.

- sikre, at passagererne er hensigtsmæssigt påklædt.

- påse, at passagererne ifører sig redningsveste korrekt.

- opretholde ro og orden på gange og på trapper.

- være passagererne behjælpelig på enhver måde.

Nærmere specificering af den enkeltes opgaver i henhold til sikkerhedskort.

Efter skibsførerens skøn udsættes og bemandes MOB-båden.

Efter skibsførerens ordre leder overstyrmand udsætning af MOB-båden.

---------------------------------------------------------------------

Moduloversigt

Modul 1: ------------------------------------------------------------

Grundmodul

Modul 2: ------------------------------------------------------------

Modul 3: ------------------------------------------------------------

Modul 4: ------------------------------------------------------------

Modul 5: ------------------------------------------------------------

Lederen af modulet færdigmelder personligt til forbro

---------------------------------------------------------------------

Åbningssekvens

1. Modul 1.

2. Herefter kan de øvrige moduler åbnes i vilkårlig rækkefølge

 

            Overtalligt personale 

Overtalligt dæks- og maskinpersonale møder --------------------------

disponibel for skibsfører.

Overtallig cateringsbesætning møder i henhold til sikkerhedskort.

 

 () = Stedfortræder  WT = Walkie talkie medbringes 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Skibsfører      WT Øverste leder af alle operationer om bord. 

 (Overstyrmand) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Modul 1:       (----------------------------------------) 

 Grundmodul 

 --Pass. 

           Mødested      Opgave 

 Overstyrmand WT  ----------     Evakueringsleder 

 (1. Styrmand) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1. Styrmand  WT  Forbro       Kommunikation 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Maskinchef  WT  Maskinkon-     Øverste leder i maskinrum. 

 (1. Mester     trolrum. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2. Mester   --  Maskinkon-     Disponibel for Skmc. 

           trolrum 

 --------------------------------------------------------------------- 

 --Drift    --  ----------     ------------------------------ 

                    ------------------------------ 

                    ------------------------------ 

 --------------------------------------------------------------------- 

 --Drift    --  ----------     ------------------------------ 

                    ------------------------------ 

                    ------------------------------ 

 --------------------------------------------------------------------- 

 --Drift    --  ----------     ------------------------------ 

                    ------------------------------ 

                    ------------------------------ 

 --------------------------------------------------------------------- 

 --Drift    --  ----------     ------------------------------ 

                    ------------------------------ 

                    ------------------------------ 

 --------------------------------------------------------------------- 

 --Drift    --  ----------     ------------------------------ 

                    ------------------------------ 

                    ------------------------------ 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Ved brand: 

 1. Maskinmester  WT  Brandsted  Slukningsleder. 

 (2. Maskinmester) 

 Røgdykkerhold 1. 

 --Drift         Brandsted  Røgdykker. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 --Drift         Brandsted  Røgdykker. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Ved kollision eller andet havari 

 1. Maskinmester  WT  Maskinkon-  Disponibel for SKMC. 

 (2. Maskinmester)    trolrum 

 --------------------------------------------------------------------- 

 --Drift         Sb for    Disponibel for Skf. 

             brovinge 

 --------------------------------------------------------------------- 

 --Drift         Maskinkon-  Disponibel for Skmc. 

             trolrum 

 --------------------------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Modul 2:         (---------------------------------------) 

 --passagerer 

              Mødested   Opgave 

 1. Sikker        ----------  Evakuerer passagerer til 

 Leder af modulet           ------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------------- 

 --Sikker         ---------- Evakuerer passagerer til 

                   -------------------------------- 

                   Uddeler redningsveste fra skab-- 

 --------------------------------------------------------------------- 

 --Sikker         ---------- Evakuerer passagerer til 

                   -------------------------------- 

                   Uddeler redningsveste fra skab-- 

 --------------------------------------------------------------------- 

 --Sikker         ---------- Evakuerer passagerer til 

                   -------------------------------- 

                   Uddeler redningsveste fra skab-- 

 --------------------------------------------------------------------- 

 --Sikker         ---------- Evakuerer passagerer til 

                   -------------------------------- 

                   Uddeler redningsveste fra skab-- 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Modul 3:         (---------------------------------------) 

 --passagerer 

              Mødested   Opgave 

 1. Sikker        ----------  Evakuerer passagerer til 

 Leder af modulet           ------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------------- 

 --Sikker         ---------- Evakuerer passagerer til 

                   -------------------------------- 

                   Uddeler redningsveste fra skab-- 

 --------------------------------------------------------------------- 

 --Sikker         ---------- Evakuerer passagerer til 

                   -------------------------------- 

                   Uddeler redningsveste fra skab-- 

 --------------------------------------------------------------------- 

 --Sikker         ---------- Evakuerer passagerer til 

                   -------------------------------- 

                   Uddeler redningsveste fra skab-- 

 --------------------------------------------------------------------- 

 --Sikker         ---------- Evakuerer passagerer til 

                   -------------------------------- 

                   Uddeler redningsveste fra skab-- 

 --------------------------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Modul 4:         (---------------------------------------) 

 --passagerer 

              Mødested   Opgave 

 1. Sikker        ----------  Evakuerer passagerer til 

 Leder af modulet           ------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------------- 

 --Sikker         ---------- Evakuerer passagerer til 

                   -------------------------------- 

                   Uddeler redningsveste fra skab-- 

 --------------------------------------------------------------------- 

 --Sikker         ---------- Evakuerer passagerer til 

                   -------------------------------- 

                   Uddeler redningsveste fra skab-- 

 --------------------------------------------------------------------- 

 --Sikker         ---------- Evakuerer passagerer til 

                   -------------------------------- 

                   Uddeler redningsveste fra skab-- 

 --------------------------------------------------------------------- 

 --Sikker         ---------- Evakuerer passagerer til 

                   -------------------------------- 

                   Uddeler redningsveste fra skab-- 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Modul 5:         (---------------------------------------) 

 --passagerer 

              Mødested   Opgave 

 1. Sikker        ----------  Evakuerer passagerer til 

 Leder af modulet           ------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------------- 

 --Sikker         ---------- Evakuerer passagerer til 

                   -------------------------------- 

                   Uddeler redningsveste fra skab-- 

 --------------------------------------------------------------------- 

 --Sikker         ---------- Evakuerer passagerer til 

                   -------------------------------- 

                   Uddeler redningsveste fra skab-- 

 --------------------------------------------------------------------- 

 --Sikker         ---------- Evakuerer passagerer til 

                   -------------------------------- 

                   Uddeler redningsveste fra skab-- 

 --------------------------------------------------------------------- 

 --Sikker         ---------- Evakuerer passagerer til 

                   -------------------------------- 

                   Uddeler redningsveste fra skab-- 

 --------------------------------------------------------------------- 

            Evakueringsrulle 

Udskibningsfase

Signal: Intet akustisk signal. Lyt efter ordrerne fra højttaleranlægget, eller fra udskibningsleder.

Besætningen møder ved redningsmidlerne i henhold til evakueringsrullens udskibningsfase iført crewvest under redningsvest

Efter skibsførerens skøn udsættes og bemandes de enkelte redningsmidler.

Efter skibsførerens ordre leder overstyrmand udsætning af redningsmidler.

Redningsbåde og MOB-båd er disponible for slæbning og opsamling af flåder, samt til assistance for evt. overbordfaldne.

Overtalligt personale:

Overtalligt dæks- og maskinpersonale møder ----------, disponibel for udskibningsleder.

Overtalligt cateringspersonale møder i henhold til sikkerhedskort

 • () = Stedfortræder WT = Walkie talkie.

---------------------------------------------------------------------

 

        Udsætningssekvens for redningsmidler: 

        Fase 1. MOB efter ordre 

        Fase 2. Evakueringslejdere og rednings- 

            flåder, antal efter ordre 

        Fase 3. Redningsbåd nr. 1 efter ordre 

        Fase 4. Redningsbåd nr. 2 efter ordre 

        ---------------------------------------- 

                 | 

        ---------------------------------------- 

        Skibsfører   WT  Øverste leder af 

        (Overstyrmand)    alle operationer 

                   om bord. 

        ---------------------------------------- 

                 | 

        ---------------------------------------- 

        Mødested: Forbro 

        1. Styrmand   WT  Kommunikation 

        ---------------------------------------- 

                 | 

        ---------------------------------------- 

        Mødested: ---------- 

        Overstyrmand  WT  Udskibningsleder 

        (1. Styrmand) 

        ---------------------------------------- 

                 | 

                 | 

     ------------------------------------------------- 

 Fase 1  |                        | 

 --------------------------------  ---------------------------------- 

 Mødested: ------- Bb ved MOB-båd  Mødested: --------- Sb ved MOB-bå 

 d 

 -- -----     WT Bådfører   -- -----      WT Bådfører 

 (-- -----)             (-- -----) 

 -- -----     -- Gast     2. Drift      -- Gast 

 -- -----     -- Affirer   5. Drift      -- Affirer 

 --------------------------------  ---------------------------------- 

 Fase 2      |                 | 

 --------------------------------  ---------------------------------- 

 Mødested: Bb ----------       Mødested: Sb ---------- 

 --------  --- ---------------  --------  --- ----------------- 

         ---------------          ----------------- 

         ---------------          ----------------- 

 --------    ---------------  --------    ----------------- 

         ---------------          ----------------- 

 --------    ---------------  --------    ----------------- 

         ---------------          ----------------- 

 -------------------------------  --------------------------------- 

 Fase 3 

 ---------------------------------------------- 

 Mødested: ----------  SB ved båd 1 

 --------    WT    Bådfører 

 (--------) 

 --------   --    Gast 

 --------   --    Gast 

 --------   --    Affirer 

 --------   --    Med i båden 

 --------   --    Med i båden 

 ---------------------------------------------- 

 Fase 4 

 ---------------------------------------------- 

 Mødested: ----------  Bb ved båd 2 

 --------    WT    Bådfører 

 (--------) 

 --------   --    Gast 

 --------   --    Gast 

 --------   --    Affirer 

 --------   --    Med i båden 

 --------   --    Med i båden 

 ---------------------------------------------- 

          Mand-over-bord-rulle 

Signal: 3 lange toner afgivet med tyfonen samt 3 lange ring afgivet med klokker.

Når signalet lyder møder MOB-besætningen, iført redningsdragter ved MOB, klar til udsætning:

 

            MOB-besætning 

 1. Styrmand    WT Bådfører 

 -------------     Gast 

 Overstyrmand   WT Leder udsætningen. 

            Klargør og affirer MOB 

Ved MOB-rulle overtager skibsføreren brovagten og skibsmaskinchefen maskinvagten.

---------------------------------------------------------------------

Redaktionel note
 • (* 1) Bkg. i Meddelelser fra Søfartsstyrelsen 5/1995