Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Vejledning om støtte til fløde, smør og koncentreret smør, 1998

 

1. Indgivelse af bud  

Der afholdes løbende licitationer, hver anden og fjerde tirsdag i måneden, undtagen anden tirsdag i december. Falder licitationsdagen på en helligdag, skal budet være indgivet dagen før. Bud skal altid være direktoratet i hænde inden kl. 12.00.

Bud skal indgives til EU-direktoratet, Kampmannsgade 3, 1780 København V, enten ved:

telefax på nr. 33 92 69 48

direkte aflevering mod kvittering

anbefalet brev

Budet kan omfatte en af følgende produktkategorier:

fløde, med et fedtindhold på 35 % og derover, skal omfatte en mængde på min.12 tons

koncentreret smør, skal omfatte min. 4 tons

smør med et fedtindhold på over eller under 82 vægtprocent, skal omfatte min. 5 tons

Budet skal endvidere indeholde oplysning om:

det foreslåede støttebeløb udtrykt i ECU/100 kg af produktet

produktionssted

om virksomheden ønsker, at sikre støttebeløbet med forudfastsættelse af landbrugsomregningskursen.

Vedrørende udfyldelse af tilbudsformularen se bilag 1-3 til vejledningen .

For at et bud kan betragtes som gyldigt, skal der stilles en licitationssikkerhed på 180 ECU/tons enten som en enkeltstående eller en maksimalgaranti, stillet af en bank eller et forsikringsselskab med hovedsæde i Danmark. Garantien skal ligeledes være EU-direktoratet i hænde senest kl. 12.00 på licitationsdagen. Er garantien ikke til stede, tages budet ikke i betragtning, og virksomheden vil modtage et afslag.

En bydende kan kun deltage i licitationen, hvis virksomheden skriftligt forpligter sig til udelukkende at iblande eller lade iblande smør eller koncentreret smør i færdigvarer eller mellemprodukter (formel A), eller for så vidt angår fløde, udelukkende at iblande den eller lade den iblande direkte i færdigvarer (formel B), efter en af følgende fremgangsmåder:

ved at tilsætte røbestoffer:

til fløden

til smørret, efter at det er forarbejdet til koncentreret smør

til det ubehandlede smør

 

eller

 

for produkter uden tilsætning af røbestoffer, skriftligt forpligte sig til at:

iblande færdigvarerne mindst 5 tons smørækvivalent om måneden

iblande mellemprodukter mindst 5 tons smørækvivalent om måneden

iblande færdigvarerne mindst 45 tons smørækvivalent om året

iblande mellemprodukter mindst 45 tons smørækvivalent om året.

Fremstillingen og forarbejdningen af ovennævnte produkter, herunder tilsætning af røbestoffer, skal finde sted på en virksomhed, der er godkendt af Plantedirektoratet.

2. Meddelelse om udfaldet af licitationen

Indkomne bud behandles på førstkommende møde i Forvaltningskommiteén for mælk og mejeriprodukter.

Når EU-direktoratet har modtaget den officielle meddelelse fra Kommissionen, vil acceptskrivelse tilgå virksomheden, hvis de af Kommissionen fastsatte ECU-satser er lig med eller højere end det indgivne bud.

Er det indgivne bud højere end de af Kommissionen fastsatte ECU-satser eller, hvis Kommissionen beslutter, at licitationen skal være uden virkning, modtager virksomheden et afslag og den stillede licitationssikkerhed vil blive frigivet.

3. Meddelelse til Plantedirektoratet

Når acceptskrivelsen er modtaget, skal virksomheden senest 4 arbejdsdage forud for påbegyndelse af produktionen sende et færdigt produktionsprogram til Plantedirektoratet med angivelse af:

produktionsdatoer

mængder

hvornår de pågældende mængder ønskes produceret

Såfremt produktionsprogrammet ønskes ændret, skal anmodning herom indsendes til Plantedirektoratet senest 4 arbejdsdage før ændringen skal finde sted, med angivelse af det ændrede program.

De omhandlede produkter skal forarbejdes og iblandes i færdigvarerne inden acceptskrivelsens udløbsdato (løbende måned plus 6 måneder).

4. Kvalitetskrav til produktet

I henhold forordningen stilles følgende kvalitetskrav:

fløde , med et fedtindhold på 35 vægtprocent og derover:

er der tale om en færdigvare, er kravet til mælkefedtprocenten minimum 4,5 og maksimum 30 vægtprocent.

er der tale om et mellemprodukt er kravet til mælkefedtprocenten minimum 10 og maksimum 33 vægtprocent.

.

koncentreret smør med eller uden røbestoffer:

minimums fedtindhold på 99,8 procent. For hver 100 kg koncentreret smør skal anvendes 122,5 kg smør.

vandindhold og indhold af fedtfri bestanddele i mælken: højst 0,2 procent.

indhold af frie fedtsyrer: højst 0,35 procent (udtrykt i oliesyre).

peroxidindeks: højst 0,5 procent (i miliækvivalent aktiv oxygen pr. kg).

smag: ren

lugt: ingen fremmedartede lugte.

indhold af neutraliserende stoffer, antioxygener og konserveringsmidler: intet.

indhold af andre fedtstoffer end mælkefedt: intet.

smør , med et fedtindhold på mindst 82 vægtprocent eller under 82 vægtprocent.

smørret skal være af “første kvalitet”.

5. Ansøgning om udbetaling

Ansøgningen sendes til EU-direktoratet og skal indeholde følgende oplysninger:

virksomhedens SE-nr.

licitationsnummer og dato fra acceptskrivelsen

mængde i tons

færdiganmeldelsesnummer og -dato.

accepteret ECU-sats i henhold til acceptskrivelsen

virksomhedens udregning af støtten i danske kr.

virksomhedens stempel og underskrift.

For smør eller koncentreret smør med røbestoffer kan der ske deludbetaling, hvorfor ansøgeren skal oplyse, om der er tale om àconto udbetaling eller endelig udbetaling.

Dokumentation i forbindelse med udbetaling:

for fløde, smør og koncentreret smør tilsat røbestoffer er Plantedirektoratets kontrolrapport dokumentation for udbetalingen.

for smør uden tilsætning af røbestoffer kan udbetaling først finde sted på baggrund af T5-kontroleksemplaret fra Told- og Skatteregionen.

Støtten udbetales senest 60 dage efter, at EU-direktoratet har modtaget den relevante dokumentation.

Udbetaling af støtte kan dog kun ske een gang pr. måned pr. licitation, hvilket betyder:

hvis en virksomhed har indgivet f.eks. 4 bud på samme licitation, kan virksomheden uanset, om de sender alle 4 ansøgninger om støtte ind til EU-direk-toratet kun få én udbetaling pr. måned.

Hvis der foreligger et tilfælde af force majeure, eller en administrativ undersøgelse er blevet indledt, sker udbetalingen først, når retten til støtten er godkendt.

I forbindelse med udbetalingen frigives den stillede licitationssikkerhed.

For smør og koncentreret smør tilsat røbestoffer vil den frigivne licitationssikkerhed blive erstattet af den i acceptskrivelsen fastsatte forarbejdningssikkerhed, som først vil blive frigivet, når endelig dokumentation i form af T 5-kontroleksemplaret er modtaget i EU-direktoratet.

Dokumentationsfristen er acceptskrivelsens udløbsdato plus 12 måneder, i alt 18 måneder.

6. Retsgrundlag

I forhold til de angivne retsforskrifter skal ovennævnte punkter alene ses som en vejledning, i nogle af de krav, der stilles for at deltage i licitation og ansøge om udbetaling af støtte.

Rådets forordning (EØF) nr. 804/68 med senere ændringer om den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter.

Rådets forordning nr. 1723/81 med senere ændringer om fastsættelse af generelle regler vedrørende foranstaltninger med henblik på at opretholde smørforbruget inden for visse forbrugergrupper og industrier.

Kommissionens forordning (EF) nr. 2571/97 om salg af smør til nedsat pris og ydelse af støtte for fløde, smør og koncentreret smør til fremstilling af konditorvarer, konsumis og andre levnedsmidler.

Rådets forordning (EØF) nr. 3813/92 med senere ændringer om den regningsenhed og de omregningskurser, der skal anvendes i den fælles landbrugspolitik.

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1068/93 med senere ændringer om fastsættelse og anvendelse af omregningskurser i landbrugssektoren.

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1756/93 med senere ændringer om de udløsende begivenheder for landbrugsomregningskursen for mælk og mejeriprodukter.

Kommissionens forordning (EØF) nr. 210/69 om medlemsstaternes og Kommissionens gensidige meddelelser inden for sektoren mælk

Departementet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri’s bekendtgørelse nr. 461 af 9. juni 1995 om kvalitetsnormer og støtte for mælk og mejeriprodukter (vil senere blive ændret).

Plantedirektoratets kontrolinstruks.

 

EU-direktoratet, den 1. januar 1998


Bilag 1

TILBUDSFORMULAR

Til brug ved licitation i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 2571/97

 

Licitation med sidste frist for indgivelse af bud den :   kl. 12.00

Firma:

SE-nr.:

Adresse:

 

Post nr../by:

Tlf.:

Fax:

 

tilbyder i henhold til de gældende bestemmelser for licitation over støtte til fløde, til fremstilling af konditorvarer, konsumis og andre levnedsmidler jf. forordning 2571/97, at ville producere den angivne mængde fløde, således at fløden opfylder betingelserne i forordningen, såfremt vi modtager det ansøgte støttebeløb.

 

Støttebeløb pr. 100 kg netto

(ekskl. Røbestoffer) i ECU

Mængde

(min. 12 tons)

Flødens fedtprocent

(35% og derover)

 

 

 

 

 

 

Produktionen samt iblanding i færdigvarer vil finde sted hos:

Navn/adresse

Forudfastsættelse af landbrugsomregningskursen:

 

  Ja   o

 

  Nej   o

Garantien er stillet i form af:

Maksimal garanti o

Enkeltstående garanti o

Bank / forsikringsselskab:

 

Garantinr.:

 

 

Vi erklærer, at vi er nøje bekendt med Fællesskabets bestemmelser vedrørende støtte til fløde til fremstilling af konditorvarer, konsumis og andre levnedsmidler, jf. forordning 2571/97, og vil overholde disse.

Vi erklærer, at fløden udelukkende vil blive anvendt til formel B-produkter.

Vi forpligter os til senest 4 arbejdsdage forud for påbegyndelsen af produktionen at fremsende et fuldstændigt produktionsprogram for budet til Plantedirektoratet. Såfremt fremstillingsprogrammet ønskes ændret, skal anmodning herom være Plantedirektoratet i hænde senest 4 arbejdsdage, før ændringen skal finde sted.

Vi tiltræder, at København er værneting i tilfælde af retstvister, klager og søgsmål, som måtte opstå som følge af gennemførelsen eller den manglende gennemførelse af de nævnte bestemmelser.

 

 

Sted og dato:   Stempel og underskrift

 


Bilag 2

TILBUDSFORMULAR

Til brug ved licitation i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 2571/97

 

Licitation med sidste frist for indgivelse af bud den :   kl. 12.00

Firma:

SE-nr.:

Adresse:

 

Post nr../by:

Tlf.:

Fax:

 

Tilbyder i henhold til de gældende bestemmelser for licitation over støtte til smør, til fremstilling af konditorvarer, konsumis og andre levnedsmidler jf. forordning 2571/97, at ville producere den angivne mængde smør, således at smørret opfylder betingelserne i forordningen, såfremt vi modtager det ansøgte støttebeløb.

 

Støttebeløb pr. 100 kg netto

(ekskl. røbestoffer) i ECU

Mængde

(min. 5 tons)

Smørret fedtprocent

(over eller under 82%)

 

 

 

 

 

 

Produktionen samt iblanding i færdigvarer vil finde sted hos:

Navn/adresse:

Forudfastsættelse af landbrugsomregningskursen:

 

  Ja   o

 

  Nej   o

Garantien er stillet i form af:

Maksimal garanti o

Enkeltstående garanti o

Bank / forsikringsselskab:

 

Garantinr.:

 

 

Vi erklærer, at vi er nøje bekendt med Fællesskabets bestemmelser vedrørende støtte til fremstilling af konditorvarer, konsumis og andre levnedsmidler, jf. forordning 2571/97, og vil overholde disse.

Vi erklærer, at smørret udelukkende vil blive anvendt til formel A-produkter (A5 a) jf. forordningens artikel 4, stk 1 og 2.

Vi forpligter os til senest 4 arbejdsdage forud for påbegyndelsen af produktionen at fremsende et fuldstændigt produktionsprogram for budet til Plantedirektoratet. Såfremt fremstillingsprogrammet ønskes ændret, skal anmodning herom være Plantedirektoratet i hænde senest 4 arbejdsdage, før ændringen skal finde sted.

Vi tiltræder, at København er værneting i tilfælde af retstvister, klager og søgsmål, som måtte opstå som følge af gennemførelsen eller den manglende gennemførelse af de nævnte bestemmelser.

 

 

 

Sted og dato:   Stempel og underskrift


Bilag 3

TILBUDSFORMULAR

Til brug ved licitation i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 2571/97

 

Licitation med sidste frist for indgivelse af bud den :   kl. 12.00

Firma:

SE-nr.:

Adresse:

 

Post nr../by:

Tlf.:

Fax:

 

tilbyder i henhold til de gældende bestemmelser for licitation over støtte til smør/smørkoncen-trat, til fremstilling af konditorvarer, konsumis og andre levnedsmidler jf. forordning 2571/97, at ville producere den angivne mængde, således at smørret/smørkoncentratet opfylder betingelserne i forordningen, såfremt vi modtager det ansøgte støttebeløb.

 

Støttebeløb pr. 100 kg netto

(ekskl. røbestoffer) i ECU

Mængde

 

Smør/smørkoncentrat

  fedtprocent

 

 

 

 

 

 

Produktionen samt iblanding i færdigvarer vil finde sted hos:

Navn/adresse:

Forudfastsættelse af landbrugsomregningskursen:

 

  Ja   o

 

  Nej   o

Garantien er stillet i form af:

Maksimal garanti o

Enkeltstående garanti o

Bank / forsikringsselskab:

 

Garantinr.:

 

Vi erklærer, at vi er nøje bekendt med Fællesskabets bestemmelser vedrørende støtte til fremstilling af konditorvarer, konsumis og andre levnedsmidler, jf. forordning 2571/97, og vil overholde disse.

Vi erklærer, at smørret/smørkoncentratet udelukkende vil blive anvendt til formel A/B-produkt-er. jf. forordningens artikel 4, stk 1 og 2.

Vi forpligter os til senest 4 arbejdsdage forud for påbegyndelsen af produktionen at fremsende et fuldstændigt produktionsprogram for budet til Plantedirektoratet. Såfremt fremstillingsprogrammet ønskes ændret, skal anmodning herom være Plantedirektoratet i hænde senest 4 arbejdsdage, før ændringen skal finde sted.

Vi tiltræder, at København er værneting i tilfælde af retstvister, klager og søgsmål, som måtte opstå som følge af gennemførelsen eller den manglende gennemførelse af de nævnte bestemmelser.

 

 

Sted og dato:   Stempel og underskrift