Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Advarsel i forbindelse med transport af skæreolieholdige drejespåner (* 1)


Advarsel i forbindelse med transport af skæreolieholdige drejespåner

På baggrund af en alvorlig ulykke i et udenlandsk skib på vej til dansk havn, hvorved et besætningsmedlem omkom og to andre var i overhængende livsfare - sandsynligvis på grund af iltmangel - efter at være gået ned i et lastrum, der var fyldt med skæreolieholdige drejespåner, skal statens skibstilsyn herved advare imod de faremomenter, der er forbundet med søtransport af sådanne ladninger.

Ved tilstedeværelse af store mængder skæreolieholdige drejespåner kan der på grund af spånernes relativt store overflade under visse omstændigheder ske forskellige kemiske og/eller bakteriologiske processer, hvorved bl.a. luftens indhold af oxygen forbruges. Dette medfører, at det kan være livsfarligt at betræde lastrum med sådanne ladninger, medmindre man benytter livline og åndedrætsbeskyttelsesapparat med friskluftforsyning (røgdykkerapparat).

Statens skibstilsyn skal derfor opfordre førere af skibe, der transporterer sådanne ladninger, til nøje at orientere besætningen om ladningens farlighed samt instruere besætningen om, at livline og friskluftapparat altid skal benyttes, hvor det måtte være nødvendigt at gå ned i et lastrum med en sådan ladning, samt at der i så fald altid skal være to personer om arbejdet, idet den ene skal fungere som lineholder uden for nedgangen til lastrummet.

I mindre skibe, der transporterer sådanne ladninger, bør der forefindes mindst to livliner samt to godkendte åndedrætsbeskyttelsesapparater med friskluftforsyning (røgdykkerapparater), uanset sådant udstyr ikke er foreskrevet i henhold til gældende bestemmelser.

Endvidere kan der i store mængder af skæreolieholdige drejespåner ske selvantændelse, hvorfor opmærksomheden henledes på den internationale maritime kode for transport af farligt gods, side 4104 (IMDG-CODE, page 4104), hvis indhold gengives nedenfor:

»Egenskaber:

Bulkladninger af jern- og stålspåner er udsat for selvophedning og selvantændelse, specielt når det er i finfordelt tilstand eller tilsølet med umættet skæreolie, olieholdigt tvist eller andet brændbart materiale. Selvophedning og utilstrækkelig ventilation kan forårsage oxygenunderskud i lastrummet.

Iagttag følgende:

Større mængder støbejernsspåner eller organiske materialer kan fremme selvophedning. Spånerne skal beskyttes mod fugtighed både før og efter indlastning. Såfremt det er dårligt vejr. regn el.lign. under lastningen, bør lugerne lukkes, og ladningen beskyttes således, at den holdes tør.

Anmærkninger:

1. Før lastning må spånernes temperatur ikke overskride 55 grader C. Træplanker fra garnering, dunnage og rester heraf bør fjernes fra lastrummet før lastningen.

2. Overfladetemperaturen på spånerne skal kontrolleres før, under og efter lastningen samt dagligt under rejsen. Såfremt overfladetemperaturen under lastningen overskrider 90 grader C, skal lastningen stoppes, og den skal ikke genoptages, før temperaturen er kommet ned på 85 grader C. Skibet bør ikke påbegynde en international rejse, før temperaturen er under 65 grader C og har været konstant faldende de sidste 8 timer. Under lastning og transport bør rendestene og lænsebrønde i de lastrum hvori der er stuvet spåner, holdes så tørre som muligt. Under lastningen bør spånerne presses sammen så ofte som praktisk muligt med en bulldozer eller lignende. Efter lastningen bør spånerne trimmes for at udjævne toppe og skal derefter presses sammen.

3. Under rejsen vil enhver stigning i overfladetemperaturen indikere selvophedning i ladningen. Såfremt temperaturen stiger til 80 grader C, foreligger der overhængende brandfare, og skibet bør søge nærmeste passende havn. Vand bør ikke benyttes som slukningsmiddel i søen. Er tilstanden ulmende, kan tilsætning af inert gas være effektiv. I havn kan bruges store mængder vand til slukning, idet man dog skal tage hensyn til skibets stabilitet.

4. Lastrum, hvori der er jern- og stålspåner, bør kun betrædes, såfremt man anvender friskluftapparat og lugen er åben.«

Redaktionel note
  • (* 1) Bkg. i Skibstilsynets Meddelelser nr. 347, 19800509